ZBORNIK DOKUMENATA VOJNOISTORIJSKOG INSTITUTA: TOM XII - DOKUMENTI NEMAČKOG RAJHA - KNJIGA 3
Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument


ZAPOVEST 369. PEŠADIJSKE DIVIZIJE OD 11. SEPTEMBRA 1943. POTČINJENIM JEDINICAMA ZA ANGAŽOVANJE DUŽ ŽELEZNICKE PRUGE SARAJEVO — MOSTAR1

Poverljivo!

K.T.B.[2]

369 (hrv.) pd Odelj. Ia, A.Z. 13.

Br. 1268/43. pov.

Div. kom. mesto, 11. 9. 1943

DIVIZIJSKA ZAPOVEST BR. 75

(prethodno pojedinačne zapovesti)

1.) Italijani su na odseku divizije razoružani bez otpora i zarobljeni.

Banditi su opkolili Teslić[3] i pokušavaju da noćnim napadima zauzmu Travnik i Turbe. Njih je iz Goražda odbacio na jug III/370. gren. puka sa 1 vodom tenkova.[4] Četnici postaju aktivniji zbog kapitulacije Italije i očekivanja da će se Englezi i Amerikanci iskrcati na dalmatinsku obalu. Prikupljaju se pre svega u rejonu Sarajevo i vrše manje prepade na domobranske straže.

2.) SS-div. „Princ Eugen" je razoružala posade Sinja i Metkovića, posela 11. 9. Dubrovnik i nastupa prema Splitu da bi sprečila ukrcavanje Italijana u brodove i izlazak brodova iz luke Split.[5]

3.) 369. pd treba da uz dosadašnje zadatke preuzme zaštitu žel. pruge i puta Sarajevo — Mostar do Ostrošca (uključ.)

4.) U tu svrhu se angažuju:

a) 370. gren. puk sa I bataljonom na odseku Ostrožac (uk-ljučno), Ivan-sedlo (uključno). Bataljon treba 11. 9. da preuzme odsek od bataljona SS-divizije koji je angažovan u Konjicu. Komandant bataljona treba već 11. 9. da uspostavi vezu sa komandantom SS-bataljona u Konjicu. Bataljon treba kompletan angažovati u Konjicu. Treba obezbediti dovoljnu zaštitu železničkog mosta kod Bradine i okoline, premeštajući tamo jednu četu. Snage koje su angažovane na odseku — I bataljon i 9. četa 2. brd. lov. puka — ostaju tu.

b) 1. rez. lov. puk sa jednim bataljonom na odseku Ivan-sedlo (isključno) — račvanje puta kod Rogačića. Bataljon treba 12. 9. prebaciti za Hadžiće. Na odseku ostaje i dalje angažovan II bataljon ustaške saobraćajne brigade.

Bataljoni su odgovorni za dovoljnu zaštitu važnih objekata na putu i žel. pruzi. Mora biti obezbeđena najbrža pomoć postavljenim osiguranjima i stražama, da bi se sprečilo rušenje objekata.

Svakodnevnim angažovanjem poternih odeljenja i izviđačkih patrola do 15 km s obe strane dodeljenog odseka, mora se obezbediti da na tom području nema bandita.

4.) 370. gren. puk treba da preuzme oklopne vozove 103 i 106 koje će SS-divizija prebaciti za Sarajevo. Divizija će telefonski javiti brojno stanje posada koje treba smeniti i vreme preuzimanja vozova.

5.) III/370. gren. puka sa potčinjenim vodom 3/202. tenk. bataljona treba da izvrši čišćenje okoline Goražda sa težištem prema Ustikolini. Povratak bataljona u Višegrad predviđen je po izvršenju čišćenja.

6.) Artiljerija

U taktičkom pogledu se potčinjavaju: I/369. art. puka 369. gren. puku II/369. art. puka 370. gren. puku.

Gren. pukovi su potpuno odgovorni za područje art. divi-ziona i kontrolišu mere odbrane kao i angažovanje poternih odeljenja i izviđačkih patrola.

7.) 3/202. tenk. bataljona izlazi 14. 9. iz komandnog područja divizije i K-da XV brd. A. K. je dovodi 373. peš. div. Tenkovski vod koji je upućen za Travnik treba 14. 9. da krene prema Zenici. Tenkovski vod koji je angažovan kod Goražda može se 13. 9. dovesti za Sarajevo. Jedan teški tenk treba da krene tako da do 12. 9. uveče stigne u Zenicu kod 369. gren. puka.

8.) II ustaška saobraćajna brigada, I bataljon i 9. četa 2. brd. lov. puka potčinjavaju se u operativnom pogledu diviziji.

9.) Inž. bataljon 369. ostavlja u prvo vreme u Butmiru vod koji je dodeljen vazduhoplovstvu da bi nastavio sa miniranjem okoline aerodroma. Ukoliko vazduhoplovstvu ne stignu tražene mine do 13. 9, K-da aerodroma u Butmiru će uputiti vod za Zenicu.

Osim toga, bataljon će na traženje stavljati snage na raspolaganje načelniku divizijskog transporta za polaganje mina kao i potrebne mine. Načelnik divizijskog transporta treba da uspostavi neposrednu vezu sa inžinjerij-skim bataljonom.

10.) Kurs za protivtenkovska odeljenja

Inž. bataljon 369 organizuje kurs o naoružanju i upotrebi protivtenkovskih odeljenja u borbi protiv teških tenkova. Kurs se održava u Zenici 13. 9. u 10,00 časova kod 369. gren. puka.

U tu svrhu će 3/202. tenk. bataljona dostaviti 369. gren. puku 1 teški tenk.

Jedinice treba na taj kurs da upute iz svakog bataljona (diviziona) po 1 oficira a iz svake čete (baterije, es-kadrona) najmanje po 1 podoficira. Učesnici treba da stignu u puk do 13. 9. u 9,00 časova, a vratiće se istog dana. Treba da ponesu sa sobom marševski obrok hrane.

11.) Sve jedinice su od ovog momenta u stanju najstrože pripravnosti. Pukovi, samostalni bataljoni i divizioni treba neodložno da prekontrolišu da li su te mere u potpunosti sprovedene. Takođe treba kontrolisati mere protivvazdu-šne zaštite. Kad padne mrak, dakle oko 19,30 časova, treba zamračiti sve zgrade u mestima smeštaja. Sijalice na ulicama mogu da gore do početka zabrane kretanja za civile,, a u slučaju uzbune centrala isključuje svetio.

Za Komandu divizije 1. generalštabni oficir

. . . [6]

g-štabni ppuk.

1 Snimak originala (pisanog na mašini) u AVII, NAV-T-315, r. 2156, s. 946—7.

2Dopisano rukom.

3 Ovo mesto su napale 8/9. septembra 1943. jedinice 11. udarne divizije NOVJ. Zbog otpora posade domobranske 4. lov. pukovnije 1. lov. zdruga iz jakih utvrđenja, napad nije uspeo (tom IV, knj. 17,. dok. br. 40, 47 i 201; knj. 18, dok. br. 115).

4 U Goražde su ušli 6. septembra 1943. delovi 2. proleterske i 3. udarne divizije NOVJ (tom IV, knj. 17, dok. br. 41, 150 i 189).

5 Od 11. septembra 1943. grad Split, čitav splitski bazen i Makarsko primorje su bili u rukama NOV i POJ (tom V, knj. 19, dok., br. 54).

6 Potpis nečitak.


Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument