ZBORNIK DOKUMENATA VOJNOISTORIJSKOG INSTITUTA: TOM XII - DOKUMENTI NEMAČKOG RAJHA - KNJIGA 3
Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument


OBAVEŠTENJE 2. OKLOPNE ARMIJE OD 12. SEPTEMBRA 1943. KOMANDANTU JUGOISTOKA O RASPOREDU KORPUSA I DIVIZIJA I NJIHOVIM ZONAMA DEJSTVA U VEZI ODBRANE JADRANSKE OBALE[1]

Telegram[2]

Poverljivo

Upućeno: 12. 9. 43. u 00,35 č

Prim.: 12. 9. 43. u 01,50 č

od: K-DE 2. OKL. A

za: K-TA JUGOISTOKA

Predmet: Regulisanje komandovanja u vezi odbrane obala.

Zone komandovanja:

1) III (germ.) SS-okl. korpus komanduje u zoni:

desna granica: hrvatsko-italijanska granica,

leva granica: Bosanska Dubica (isključno) — Bosanski Novi (uključno) — Bihać (isključno) — Gospić (isključno) — Kar-lobag (uključno). —

2)XV brd. AK komanduje u zoni:

desna granica: istovremeno leva granica III (germ.) SS-okl. korpusa.

leva granica: srpsko-hrvatska granica — hrvatsko-crnogorska granica.

a) 114. lov. div.:

desna granica: desna granica korpusa, leva granica: Vrlika (uključno) — Drniš (uključno) — Rogoznica (uključno).

U odbrani obale su momentalno angažovane sledeće snage:

Zadar: 1 mešoviti ojačani bataljon 741. gren. puka, Šibenik: 1 ojačani bataljon 721. gren. puka (još nije primljen izveštaj o njegovom stizanju u Šibenik).

b) SS-dobrovoljačka brd. div. „Princ Eugen":

desna granica: istovremeno leva granica 114. lov. div.,

leva granica: ista kao i leva korpusna granica.

Snage koje su momentalno angažovane u odbrani obale: ojačani 1. bataljon 1. SS-brd. lov. puka (momentalno se nalaze u borbi za prilaze Splitu),

2. bataljon 2. SS-brd. lov. puka Ploče (još ne postoji izveštaj o njegovom pristizanju),

Dubrovnik: ojačani 2. SS-brd. lov. puk (bez 1 bataljona), Aerodrom Gruda: 1 brdsko-lovačka četa.

3) XXI brd. AK:

desna granica: ista kao leva granica XV brd. AK, leva granica: grčko-albanska granica.

a)118. lov. div.:

desna granica: ista kao i desna korpusna granica, leva granica: crnogorsko-albanska granica. Prednji odred se nalazi u nastupanju prema Kotoru. Još ne postoji izveštaj o prispeću u Kotor.

b)297. peš. div.:

desna granica: ista kao i leva granica 118. lov. div.,

leva granica: komunikacija Prizren — Kukes (uključno) — ušće Drima (uključno).

Prednje snage u nastupanju prema Skadru. Još nije stigao izveštaj o njihovom pristizanju u Skadar.

c)ojačana 100. lov. div.:

desna granica: ista kao i leva granica 297. peš. div., leva granica: ista kao i leva granica korpusa. Snage koje su za sada angažovane u odbrani obale: Drač: 3/227. gren. puka, 2/51 (mot.) AK, 15 (padobranska) četa puka „Brandenburg." Fieri — Valona: ojačani 92 (mot.) gren. puk.

K-da 2. okl. A, Ia Br. 325/43. pov.

F. d. R.

. . . [3]

major u generalštabu

1 Snimak overenog prepisa telegrama (pisanog na mašini) u AVII, NAV-T-313, r. 193, s. 7454079—80.

2 Iz zaglavlja telegrama objavljeni su samo najhitniji podaci.

3 Potpis nečitak.


Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument