ZBORNIK DOKUMENATA VOJNOISTORIJSKOG INSTITUTA: TOM XII - DOKUMENTI NEMAČKOG RAJHA - KNJIGA 3
Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument


ZAPOVEST KOMANDANTA POLICIJE PORETKA ZA NDH OD 17. SEPTEMBRA 1943. POTCINJENIM JEDINICAMA ZA AKCIJE PROTIV PARTIZANSKIH SNAGA NA PODRUČJU SREMA[1]

KOMANDANT POLICIJE PORETKA ZA HRVATSKU

Ic, del. br. 12/43. pov.

— Operativni štab[2] —

O. U., 17. 9. 1943.

F. P.[3] br. 47942 A

Poverljivo

BORBENA ZAPOVEST BR. 1

1.) Prema izviđanjima, na srednjem odseku Fruške gore nalaze se bande jačine jedne brigade (3.) sa 4 bataljona po 4 čete od 60 ljudi. Osim toga, postoje još 6 četa za osiguranje, koje imaju zadatak da obezbeduju logore i dolazne puteve. I bat. se nalazi na koti 312, 2,3 km severno od Ležimira.

II bat. se nalazi na koti 434, 3,5 km severoistočno od Leži-mira.

III bat. ima logor na koti 426, 3,8 km severoistočno od crkve u Grgurevcima.

IV bat. se nalazi na koti 454, 1,2 km istočno od III bataljona. Celokupno naoružanje bandita sastoji se od:

1 srednjeg i 1 lakog minobacača,

1 nemačkog pt topa 3,7 cm,

1 ital. pt topa 3,5 cm,

8—10 mitraljeza,

oko 25 puškomitraljeza,

kao i ručnog vatrenog oružja i ručnih bombi.

Glavni štab [NOV i PO za Vojvodinu] tih bandi nalazi se u severnom delu rejona Bešenovački Prnjavor. Navodno je u vili Rajnbreht, sasvim desno od samostana Prnjavor, koji je severno od slova ,,V" Bešenova. Prnjavor je čisto partizansko selo. Na rubu šume koja se nalazi severno od Prnjavora nalazi se, navodno, jedna njihova četa za osiguranje.

Bande češće menjaju logore. Moguće je da se deo nabrojanih bandi već nalazi u južnom delu luka Save.[4]

2.) Sopstvene snage (pregled)

I. bat. (major Verner [Werner]) sa 2 streljačke čete, 1 teškom četom, 1 konjičkim vodom i 1 mot. žandarm. četom. (Napomena) Oko 120 ljudi može biti natovareno.

II. bat. (major Ajcinger [Eitzinger]) sa 3 streljačke čete. (Napomena) Oko 120 ljudi može biti natovareno.

III. bat. (major Late [Latait]) sa 2 streljačke čete. (Napomena) Ne mogu biti natovarene.

6. pol. tenk. četa sa po 6 tenkova (lakših) i 5 guseničara. (Napomena) Potpuno motorizovani. SS-specijalna komanda ,.Otto". (Napomena) Potpuno motorizovani.

Zatim su na raspolaganju žandarmerijske snage k-ta žandarmerije u Osijeku, ali se samo izuzetno koriste u napadima. One imaju načelno naređenje da sprečavaju noćne pokrete bandi na svom području.

Od strane Vermahta stoje na raspolaganju: 1. inž. četa,

(Napomena) Može biti natovarena.

1 protivtenkovski vod sa 3 pt topa 3,7 cm, 1 pt topom 5 cm i 1 pt topom 7,5 cm.

(Napomena) pt top 3,7 cm može se zakačiti za kamion, a ostalima su potrebni tegljači. 1 baterija topova 10,5 cm. (Napomena) Sa konjskom zapregom. 1 nemački bataljon za obezbeđenje železničkih pruga. (Napomena) Odsek C, Ruma, vezani za pruge sa čvrstom podlogom. Upotreba ograničena u pogledu mesta i vremena.

3.) Policijske snage imaju zadatak da najpre borbom oslobode područje Srema od bandi tako da se ponovo mogu bez veće opasnosti koristiti pruge i glavni putevi tog područja i da se osiguraju naselja nemačke narodnosne grupe. Prilikom smirivanja područja treba tu formirati predviđene nemačke žandarmerijske stanice i postaviti odgovorne opštinske načelnike.

U planu je da se najpre izvedu akcije protiv pojedinih mesta ili banditskih gnezda, a tek posle toga da se smiruju veće oblasti.

Prvi poduhvat biće usmeren protiv višeg štaba bandi u vili Rajnbreht i mesta Bešenovački Prnjavor, koji su navedeni pod tač. 1), a biće izveden 19. 9. 43. god.[5]

4.) Plan izvođenja dejstava

a)6.,pol. tenkov. četa, Spec. k-da „Otto", 2 žandarm. voda (mot.) I bataljona i 2 voda 46. inž. rez. bataljona (natovareni), pod zajedničkom komandom kapetana Zaštitne policije Badera, nastupaće od Rume i iznenada prodreti u mesto Bešenovački Prnjavor, zauzeti i posesti ćelo naselje, a naročito vilu Rajnbreht i okolne zgrade. Rasplamsali ustanak treba svim sredstvima ugušiti. Imanja sa kojih bude otvorena vatra, kao i partizanska boravišta, treba spaliti do temelja.

Sve stanovnike treba skupiti na određena mesta. SD će doneti odluku o tome šta će se uraditi sa njima.

b)Nemački bataljon za obezbeđenje železničkih pruga na odseku C sprečavaće bande da se povuku na sever u Frušku goru, otvarajući zaprečnu artiljerijsku vatru sa položaja oko 8 km od severnog kraja Rume (sa podloge pruge). Treba uništiti poznata gnezda otpora na južnom rubu šumovitog područja Fruške gore. Mernička četa bataljona za obezbeđenje žel. pruge javiće se na vreme kapetanu Baderu i priključiti njegovim snagama koje nadiru ka Prnjavoru.

c)l/II bat. (kapetan Molhin [Molchin] vršiće osiguranje iz predela kote 216 (1 km jugoistočno od južnog izlaza iz Prnjavora). Njoj će biti potčinjen 1 protivtenkovski vod sa topovima 3,7 cm. Pošto snage stignu u rejon kote 216, na mesto akcije treba najpre odvesti kamionima snage koje nisu natovarene. Centar veze treba organizovati na saobraćajnom čvoru k. 120, 3 km jugoistočno od k. 216.

d)Ojačana četa I bat. koja je sastavljena od strelaca 4. teške čete i konjanika treba da vrši osiguranje iz pre-dela planinskog lanca 1,5 km zapadno od k. 216 (vidi tač. c). Centar veze organizovati kod k. 171 (250 m se-verno od slova ,,m" mesta Šuljam). Treba na vrerne iz žestiti o angažovanju snaga bataljona.

e) Rezerva

III bat. kreće usiljenim maršem u 6,40 časova iz Rume prema Bešenovu i na južnom izlazu iz Bešenova stoji pripravan za borbu.

5.) Vreme polaska snaga iz garnizona: — pod 4 a) u 6,30 časova,

—  pod 4 b) prema sopstvenoj proceni,

—  pod 4 c) u 6,35 časova,

—  pod 4 d) u 6,30 časova,

—  pod 4 e) u 6,40 časova.

6.) Predaja obaveštenja

a)Četa „Bader" preko sopstvenih radio-uređaja,

b)Nem. bat. za obezb. žel. pruge preko sopstvene radio--veze,

c)Radio-veza od komandnog mesta do BdO,

d)za ostalo po kuririma.

U tu svrhu će se Operativnom štabu[6] javiti jedan žan-darmerijski vod (mot.) žandarm. čete I bataljona. Javljanje 19. 9. 43. u 6 časova u zgradi štaba BdO u Rumi, ulica kapetana Meningena br. 156.

7.) Signalni znaci:

„zeleno" — ovde smo.

„crveno" — napadaju nas (treba ispaliti u pravcu odakle preti napad). Završetak akcije treba objaviti rogom ili po kuririma na motociklu.

(Napomena) Signalne znake treba koristiti vrlo oprezno, pošto i bande upućuju svetlosne signale i pokušavaju da ispaljivanjem svetlećih zrna izazovu zabunu.

8.) Sabirna mesta za zarobljenike:

Starešine jedinice treba da odrede ta mesta. Zarobljenike treba transportovati kamionima ili sprovesti pešice. Treba postaviti jake straže, po mogućnosti Nemce. Sve zarobljenike treba dopremiti u E. K.[7] 3, Ruma, Kapetana Menin-gena br. 141.

9.) Prihvatna stanica za ranjenike:

Ruma, Hermana Geringa br. 169.

10.) Sabirno mesto za plen:

Nem. gimnazija u Rumi (smeštaj sreske žandarmerije). (Vidi dnevnu zapovest br. 1 BdO — Op. štaba od 15. 9. 43.)[8]

11.) Opravka oružja i izdavanje municije: (vidi dnevnu zapovest br. 1 BdO — Op. štaba od 15. 9. 43.)

12.) Komandovanje akcijom prenosim na majora žandarmerije Mihalsena [Michalsen].

13.) Komandno mesto

Operativnog štaba u prvo vreme u zgradi štaba BdO. Od 7,15 časova u crkvi Bešenovo, 11 km severno od zapadnog izlaza iz Rume.

Napomena:

Oznake mesta prema karti 1:100.000.

potp. Handl

pukovnik žandarmerije

F. d. R.

Keler [Kohler]

kap. Zašt. pol.

Dostavljeno:

. . . [9]

1 Snimak originala (pisanog na mašini) u AVII, NAV-T-314, r. 1544, s. 320.

2 Der Befehlshaber der Ordnungspolizei fiir Kroatien (skraćeno: BdO), Einsatzstab.

3 Feldpost (vojna pošta)

4 U tom rejonu dejstva su izvodile 2. i 3. vojvođanska NOU brigada i 1. i 2. sremski NOP odred (tom I, knj. 6, dok. br. 134, 135, 136 i 179; knj. 17, dok. br. 120).

5 Ojačane nemačke policijske snage, 19. septembra 1943. otpočele su prostorno najširu i vremenski najdužu operaciju u Sremu s ciljem da unište jedinice NOV i PO Vojvodine i oslobode se njihovog pritiska na komunikacije, opljačkaju i popale sela i odvedu sposobne muškarce u logore. Istog tog dana, na Fruškoj gori spaljen je Bešenovački Prnjavor, a zatim je neprijatelj preneo svoja dejstva na severoistočni (21—23. septembra), a potom na jugoistočni Srem (od 30. septembra do 8. oktobra 1943). Puk je, ne nailazeći na veći otpor, spalio i opljačkao veliki broj sela, masovno ubijajući i hapseći stanovništvo (tom I, knj. 6, dok. br. 166; Žarko Atanacković, Vojvodina u borbi 1941—1945, Forum, Novi Sad, 1959, str. 163—172).

6 Einsatzstab

7 Einsatzkommando

8 Tu zapovest redakcija nije pronašla.

9 Zbog ograničenog prostora izostavljena su imena komandi i jedinica kojima je ova zapovest dostavljena.


Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument