ZBORNIK DOKUMENATA VOJNOISTORIJSKOG INSTITUTA: TOM XII - DOKUMENTI NEMAČKOG RAJHA - KNJIGA 3
Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument


MESEČNI IZVEŠTAJ 15. BRDSKOG ARMIJSKOG KORPUSA OD 19. SEPTEMBRA 1943. GODINE 2. OKLOPNOJ ARMIJI O VOJNO POLITIČKOJ SITUACIJI, DEJSTVIMA I POKRETIMA JEDINICA NOVJ I SOPSTVENIM PROTIVMERAMA NA PODRUČJU DALMACIJE[1]

Poverljivo

K-da XV (brd.) AK

Ia, br. 4984/43. pov.

O. U., 19. 9. 43.

K-da 2. oki. armije[2]

Prim. 23. sept. 43.

3 priloga

Br. gl. knj. 256/43.

Br. odelj. 549/43. pov. Ia

PROCENA SITUACIJE

za period od 16. 8—15. 9.

I — POLITIČKA SITUACIJA

Politička situacija je nepromenjena. Državno rukovodstvo je pokušalo da ojača vladu. Poglavnik je naimenovao za predsednika vlade dr Mandića,[3] a za ministra rata, čijim je resorom on do sada istovremeno upravljao, generala Navratila.[4][ Prema mišljenju Hrvata,[5] novi, vrlo stari predsednik vlade neće moći, i pored svog bogatog iskustva, da promeni korumpirane i haotične odnose, kao što ni ministar rata neće moći da zadrži rasulo hrvatskih domobrana.

Uticaj vlade se danas, uglavnom, ograničava samo na veće gradove koji su posednuti nemačkim jedinicama. Seosko stanovništvo u poljoprivredno siromašnoj Bosni, Hercegovini i Dalmaciji sve više pada pod uticaj komunističke propagande, kao i radno stanovništvo gradova.

Izgleda da je u Hrvatskoj seljačkoj stranci došlo do rascepa. Dok se jedan deo pod dr Mačekom drži starog programa stranke, vodeći ljudi stranke u Dalmaciji idu uz narodnooslobodilački pokret.

Firerovo dodeljivanje Dalmacije Hrvatskoj, koje je usleđilo posle Badoljove vlade,[6] izazvalo je samo lokalna oduševljenja. Ipak, treba sačekati da se vidi da li će se to odraziti u stavu stanovništva i vojske prema Nemačkoj. U tom pogledu se za sada ne vide promene.

II — STANJE KOD NEPRIJATELJA

Povećanje komandnog područja do koga je došlo usied operacije „Akse"[7] i time uslovljeno predavanje i slabljenje pojedinih rejona jasno je ocenilo i iskoristilo rukovodstvo komunističkih bandi. Zato Titove snage vrše žive pokrete.

Obrazovala su se dva težišta:

Prvo, u cilju iskorišćavanja situacije koja je u obalskoj zoni nastala kapitulacijom Italije. Snage 4. operativne zone [NOV i PO Hrvatske] (div. u formiranju) i dalmatinske snage (9. div.) koje su bačene na obalu dobile su pojačanja u pravcu Splita i Knina od I hrvatskog i II bosanskog [udarnog] korpusa [NOVJ].[8] Ova neprijateljska grupa ima prvenstveno zadatak da drži obalu otvorenu za invaziju. Toj grupi je uspelo da zauzme ostrva ispred luka, da veći deo italijanske obalske odbrane pridobije za sebe i da, verovatno, zapleni od Italijana veće rezerve oružja i opreme. Osim Splita, koga još drže snage crvenih,[9] koje verovatno podržavaju Italijani i stanovništvo, ostale luke komandnog područja su u našim rukama, kao Zadar, Šibenik, Omiš, Makarska i obala od Ploča do Dubrovnika. Komunisti su opkolili Split, Omiš i Makarsku. Pošto crveni skoro već gospodare ostrvima ispred mesta na obali, oni će pokušati i njih da zauzmu, pošto dovedu još snaga i prekinu naše pozadinske veze, pre svega u rejonu između Zadra i Makarske.

Drugo težište je u istočnoj Bosni. U rejonu Caoarda je 16. divizija spremna za napad na Tuzlu. Tuzla je ozbiljno ugrožena.[10] Pored toga, u istočnoj Bosni se nalaze glavne snage I bosanskog korpusa[11] (štab korpusa, 12. divizija bez XII brigade,[12] 17. [udarna] divizija) NOVJ, koje prodiru u rejon Bosna — Sava i koje su u međuvremenu zauzele Bos. Samac.[13] Pošto u istočnoj Bosni samo hrvatske jedinice vrše osiguranje, treba strahovati od toga da komunisti ne samo da neće naići, ni na kakav otpor, nego će od hrvatskih jedinica dobiti kako ljudstvo tako i oružje.

Pored toga, Sarajevo ugrožavaju 2. divizija,[14] koja je već zauzela Trnovo, i delovi 5. [udarne] divizije iz rejona Buso-vača — Konjic.

Italijanska 2. armija bila je još pod komandom generala Roate[15] poznata kao antifašistička. To delimično objašnjava današnje držanje Italijana na hrvatskom području. Do sada su se na nemačku stranu dobrovoljno stavili samo 1 legija crnih košulja i 1 domobranski bataljon u Drnišu i 4 bataljona crnih košulja i 1 legija u Dubrovniku, ali sa molbom da budu an-gažovani van Italije i Hrvatske. Italijanske jedinice, koje su. potpuno demoralisane, predstavljaju zbog toga, kao i zbog velikog broja, opasnost dogod se nalaze na područjima koja ugrožavaju bande.

Dalje pristizanje engleskih generalštabnih oficira, koji imaju zadatak da izravnaju razmimoilaženja između Tita i Draže Mihailovića, kao i angažovanje jedne sovjetske padobranske komande (verovatno balkanske misije),[16] za koju se može sa sigurnošću uzeti da postoji, navode na zaključak da Saveznici pridaju poseban značaj hrvatskoj obalskoj zoni za nameravano iskrcavanje ili žele da u naredno vreme u velikoj meri podstiču ustanički pokret, kako bi vezali još više nemačkih snaga.

III — SOPSTVENA TAKTIČKA SITUACIJA I NAMERE

Na obali su na području 114. lov. div. u nemačkim rukama, gradovi Zadar i Šibenik. Na području SS-div. [Princ Eugen] obalski pojas Ploče — Gruda posedaju SS-jedinice, a Makarsku ustaše.

Ostali delovi obale, mnogobrojna ostrva kao i deo obalskih utvrđenja još su u rukama neprijatelja.

Zauzeta obalska odbrambena postrojenja posednuta su — koliko je bilo moguće — i spremna za upotrebu. Tačan izveštaj biće dostavljen posle probnog gađanja. Na levom odseku (Ploče — Gruda) postoji redovan dotur. Na području 114. lov. div. moraju jake snage da izbore put za transporte, a rejon Split — Sinj može se za sada snabdevati samo vazdušnim putem.

Kod legionarskih divizija vlada još srazmerno mir, jer su bande žurile ka obali da bi se naoružale. Ako se naoružane bande, kako se očekuje, vrate, doći će do zaoštravanja situacije.

Zabranjuje se pojačana upotreba hrvatskih jedinica; s obzirom na nove neuspehe i pojave rasula, između ostalog i kod do sada najbolje hrvatske jedinice — 3. hrv. lov. brigade.

To uslovljava veliku angažovanost nemačkih divizija. Za osiguranje obale stoje na raspolaganju samo slabe snage. Svi ostali delovi biće angažovani delom za osiguranje dotura, de-lom za aktivnu borbu protiv bandi.

Za efikasno raščišćavanje situacije u Hrvatskoj i uspešnu odbranu obale, potrebno je da se dovede još snaga.

Komanda korpusa će sa 114. divizijom očistiti obalski pojas Zadar — Šibenik, a sa SS-jedinicama, angažujući 92 (mol.) puk, najpre rejon Split — Sinj. Posle toga je predviđeno čišćenje rejona odatle do Knin — Drniš.

VI — SITUACIJA U VAZDUHU

U vremenu od 18. 8. do 15. 9. 43. smanjio se broj dnevnih i noćnih naleta neprijateljskih aviona u odnosu na prošli mesec, naročito u drugoj polovini izveštajnog perioda.

Na hrvatskom području nije bilo neprijateljskih vazdušnih napada. Naleti po danu su verovatno služili širem izviđanju iz vazduha pomoću aero-snimaka, a noću za izbacivanje agenata, snabdevanje neprijateljskih snaga materijalom za sabotaže i ostalim materijalom razne vrste.

Nemačko-hrvatska služba javljanja je dalje izgrađena i već radi nešto brže i pouzdanije.

VII — SAOBRAĆAJ

Situacija u pogledu saobraćaja se znatno poboljšala popravkom pruge Sarajevo — Mostar. Inače nema promena. Zbog hrvatske birokratije odugovlači se sa nekoliko planiranih radova na pojačanju mostova. Sa namerama se ide dalje.

 

VIII — SNABDEVANJE

5. 9. 43. je K-da 2. okl. A preuzela celokupno snabdevanje na hrvatskom području.

Od kako je Odeljenje za pozadinu — ispostava Balkan — preuzelo upravljanje transportom, K-da XV (brd.) A. K. izgubila je svaki uticaj na dodelu vozova. Pored toga su dotur osetno ometali sve češći napadi bandi na prugu Zagreb — Beograd. Posledica: stalno opadanje korpusnih skladišnih rezervi hrane za ljudstvo i stoku. Samo zahvaljujući dobrom stanju rezervi iz prošlog meseca snabdevanje je za sada još obezbe-đeno, izuzev masti i životnih namirnica. Potrebna je skora iz-mena da bi se zajamčilo izvođenje operacija.

Nabavljanje sa sela je dalje opalo. Zbog poskupljenja jako su porasle nabavne cene. U poređenju s tim porastom nedovoljna su novčana sredstva koja su dodeljena. Zato su jedinice morale zaostati sa raznim isplatama civilnom stanovništvu, jer se potrebni artikli, npr. drvo za loženje, nisu mogli nabaviti putem dotura, nego se moralo dovesti sa sela. To stanje šteti ugledu nemačke vojske kod stanovništva. Jedinice su mestimično prešle na samopomoć.

Dovoz pogonskog goriva takođe trpi zbog istih razloga kao i vozovi za snabdevanje. Ako duže potraju prekidi pruga, može doći do ugroženosti operacija zbog smanjenih rezervi goriva.

Gotovost u motornim vozilima, pre svega kamionima, stalno opada zbog stanja guma. U periodu za koji se dostavlja izveštaj nije bilo dodele guma.

Plen od Italijana će u izvesnoj meri verovatno popraviti stanje u pogledu snabdevanja.

X — ZDRAVSTVENO STANJE

Zaraza: pegavi tifus je skoro suzbijen, a malarija se stišava. Evakuacija ranjenika može se vršiti sanitetskim avionima. Poželjno je da se dostave dva sanitetska aviona tipa Ju.

XI — STANJE KONJA

Nema promena.

Stanje konja trpi zbog pomanjkanja stočne hrane.

XII — PROTIVVAZDUSNA ZAŠTITA

1. — Pojačane su mere pasivne protivvazdušne zaštite kod jedinica.

2. — Civilna protivvazdušna zaštita je poboljšana.

3. — Služba vazdušnog javljanja ne zadovoljava. Hitno je potrebno da se proširi hrv. mreža vazdušnog saobraćaja na bivšoj italijanskoj zoni i da se opremi ra-dio-uređajima. To je pitanje pokrenuto kod nemačkog opunomoćenog generala.

Liters

Dostavljeno:

. . . [17]

1 Snimak originala (pisanog na mašini) u AVII, NAV-T-313, r. 194, s. 7454537—41.

2 Pečat primaoca.

3 Nikola

4 Fridrih

5 Misli se na ustaško vodstvo NDH.

6 Vidi dok. br. 109, objašnjenje 3.

7 Vidi dok. br. 132.

8 Naredbom vrhovnog komandanta NOV i POJ Josipa Broza Tita, 5. oktobra 1943. preimenovani su 2. bosanski udarni u 5. udarni korpus NOVJ, a 1. hrvatski u 4. korpus NOVJ (tom II, knj. 1, str. 355—6; knj. 10, dok. br. 169).

9 Split su zauzele snage nemačke SS-divizije „Princ Eugen", 92. mot. puk i 27. ustaški bataljon 27. septembra 1943. posle dvodnevnih borbi protiv 1. dalmatinske udarne i 4. dalmatinske (Splitske) brigade u rejonu Klisa (tom V, knj. 19, str. 735).

10 Jedinice 1. bosanskog udarnog korpusa NOVJ, posle teških trodnevnih borbi, 2. oktobra 1943. slomile su otpor nemačkih i ustaško-domobranskih snaga i zauzele Tuzlu (tom IV, knj. 18, dok. br. 167; tom II, knj. 1, str. 358).

11 Prvi bosanski udarni korpus preimenovan je 5. oktobra 1943.. u 3. udarni korpus NOVJ.

12 Reč je o 11. udarnoj diviziji i 12. krajiškoj NOU brigadi.

13 Ovo mesto je zauzela 16. septembra 1943. godine 6. istočno-basanska udarna brigada 17. udarne divizije NOVJ (tom IV, knj. 18, dok. br. 66 i 79).

14 Reč je o 2. proleterskoj udarnoj diviziji NOVJ.

15Mario Roatta

16 Vidi dok. br. 156, objašnjenje 9.

17 Zbog ograničenog prostora, izostavljena su imena komandanata i odeljenja kojima je ovaj izveštaj dostavljen.


Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument