ZBORNIK DOKUMENATA VOJNOISTORIJSKOG INSTITUTA: TOM XII - DOKUMENTI NEMAČKOG RAJHA - KNJIGA 3
Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument


IZVEŠTAJ 21. BRDSKOG ARMIJSKOG KORPUSA OD 19. SEPTEMBRA 1943. GODINE 2. OKLOPNOJ ARMIJI O VOJ-NO-POLITIČKOJ SITUACIJI, AKTIVNOSTI JEDINICA NOVJ, SOPSTVENIM PROTIVMERAMA NA PODRUČJU KOSOVA I CRNE GORE[1]

Poverljivo

K. H. Qu., 19. 9. 1943.

K-da 21. brd. AK

Odelj. Ia, br. 7374/43. pov.

K-da 2. oki. armije[2]

Primij. 19. sept. 1943.

Gl. del. br. 154/43. pov.

Br. odelj. 517/43. pov.

Odelj

Ia

KOMANDI 2. OKLOPNE ARMIJE

Izveštaj o situaciji

I — POLITIČKA SITUACIJA

U Crnoj Gori treba očekivati da se pogorša situacija zbog teškoća u ishrani (stanovništvo je snabdeveno samo do kraja septembra).

U Albaniji je obrazovana nova vlada koja se lojalno drži prema Nemcima. Povela je sa najvažnijim vođama bandi pregovore koji mnogo obećavaju. Ako sada i pridobije stanovništvo, ipak se njen uticaj ne može visoko ceniti.

Prilikom transportovanja ital. jedinica, kojima se ostavlja lako naoružanje radi odbrane u slučaju prepada, treba očekivati da će doći do sukoba između naoružanih Albanaca i Italijana. U slučaju savezničkog iskrcavanja može se računati samo sa podrškom Albanaca sa Kosova koji su neprijateljski raspoloženi prema Srbima.[3] U Albaniji, koja je odsečena od svakog dovoza, mogu se takođe odraziti na političku i vojnu situaciju teškoće u ishrani, koje su nastale zbog snabdevanja nemačkih i još brojnijih ital. jedinica.

II — STANJE KOD NEPRIJATELJA

Crna Gora

1)Poznata Titova namera da jakim snagama prodre na područje Crne Gore i Sandžaka do sada se ostvaruje samo u vidu izviđanja do otprilike 10 km severozapadno od Pljevalja.[4] Četnici su pobegli bez borbe. Ovde još nije izvešteno da ove dve grupe idu zajedno.

2)Treba smatrati da je završena mobilizacija četnika na planinama Zlatibor i Zlatar. Ta grupa vrši pritisak u pravcu juga i jugozapada, prema putu Novi Pazar — Prijepolje, kao i prema Priboju i Rudom.

3)Na području Bijelo Polje — Berane — Andrijevica — Kola-šin — Mojkovac domaći četnici su očigledno uspostavili vezu sa divizijom „Venecija" u Beranama.[5] Navodno je planiran zajednički napad na Muslimane. Napad bi mogao biti usme-ren kako u severoistočnom pravcu protiv muslimanskih naselja između Sjenice i Berana, tako i u južnom i jugoistočnom pravcu na crnogorsko-albansku pograničnu zonu koja je naseljena Albancima.

4) Italijanska divizija „Emilija" pokušala je da u rejonu Kotora pruži oružani otpor naoružavajući civilno stanovništvo, da bi tako sprecila razoružavanje svojih jedinica i da bi Kotorski zaliv držala slobodnim za iskrcavanje neprijatelja. Taj otpor je slomljen. Divizija „Taurinenze"[6] je pokušala da taktikom odguvlačenja izbegne razoružanje i nastojala je da se, naoružavajući bande, spoji sa divizijom „Emilija" u rejonu Kotora. Ta namera je sprečena.

Usled navedenih pokreta bandi, koje se mogu pojačati ita-lijanskim prebeglicama, ugroženi su putevi dotura 18. lovačke divizije. Putem Peć —- Podgorica za sada još gospodare crnogorski četnici.

Albanija

Na području Kosova vlada mir, izuzev komunističkih puška-ranja na putu Peć — Prizren. Otkrivene su komunističke bande: 1) u rejonu jugozapadno od Skadra, 2) 30 km seve-rozapadno od Tirane, 3) odmah južno od Tirane, 4) u rejonu zapadno od Debra (jake bande), 5) u rejonu oko 30 km severno od Ohrida (regrutovanje među stanovništvom), 6) 30 km južno-jugoistočno od Tirane u Škumbin-dolini, 7) u rejonu južno od Elbasana do oko 20 km zapadno — severo-zapadno od Elbasana, kao i u Devol-dolini (20 km južno-ju-gozapadno od Elbasana), 8) u brdima jugozapadno od Ohridskog jezera, 9) istočno od Berata, 10) 50 km južno-jugoistočno od Valone.

Južnim delom zemlje, od Logara prevoja u pravcu Korča — istočna granica, potpuno gospodare komunističke bande, kojima često rukovode Englezi. Na južnoj granici prelaze grčke bande preko albanske granice. Zapadna obala južno od Logara prevoja do luke Palermo je u komunističkim rukama.

III — SOPSTVENA TAKTIČKA SITUACIJA I NAMERE

Sopstvenih snaga nema dovoljno da bi se istovremeno:

1) obezbedilo oko 375 km obalske odbrane (vazdušne linije),.

2) razoružalo i otpremilo oko 150.000 Italijana,

3) zaštitili od sabotaža i prepada važni saobraćajni i privredni objekti,

4) ugušio pokret bandi koji se stalno širi,

5) osigurali putevi dotura koji vode preko planina.

Na crnogorskom području situacija je teška, jer su znatne sopstvene snage (glavnina 118. lov. div.) vezane borbom protiv partizana i regularnih italijanskih jedinica. Južna Albanija je potpuno u rukama jakih komunističkih bandi, te zbog toga ne postoji veza sa 1. brd. div. Obala južno od Logara prevoja može se kontrolisati samo izviđanjem iz vaz-duha, pošto nema dovoljno snaga za izvođenje operacija. Namera: Najpre ubrzano otpremiti italijanske jedinice, uz svesno slabljenje obalske odbrane i zapostavljanje ostalih zadataka. Kasnije, pre svega, izvesti operacije u cilju zaštite puteva za dotur.

IV — STANJE OBALSKE ODBRANE I IZGRADNJE POLOŽAJA

Kod 118. lov. div. je zbog borbi za Kotorski zaliv došlo do-velikog zastoja u obalskom utvrđivanju i izgradnji položaja. Kod 297. peš. div., a naročito kod 100. lov. div. preuzete su za obalsku odbranu italijanske obalske baterije sa delimično ital. poslugom.

Izgradnja položaja kod obe divizije još je u početnom stadijumu, ali ipak stalno napreduje.

VI[7] — SITUACIJA U VAZDUHU

1) Aktivnost neprijatelja:

Živa aktivnost neprijateljskih aviona za snabdevanje, koji u vremenu od 21,00 — 01,00 čas nadleću duž istočne obale Jadranskog i Jonskog mora u severnom pravcu na grčko-albansko-srpsko područje. Ne mogu se dati tačni podaci o avionima, jer više ne rade italijanske osmatračke stanice službe vazdušnog osmatranja u Albaniji. U noći uoči 17.9 primećeno je 4—5 neprijateljskih aviona u vremenu od 21,00 — 01,00 čas iznad Elbasana i Bitolja, verovatno u cilju snabdevanja.

Dana 7.9. od 09,00 — 11,00 časova osmotren je iznad Tirane jedan neprijateljski izviđački avion na oko 4000 m visine.

U periodu za koji se podnosi izveštaj nije bilo bombardo-vanja ili ostalih borbenih dejstava.

2) Sopstvena aktivnost

Stalno izviđanje obalskog pretpolja od severne obale Krfa do Zelenike i izviđanje do sredine Jadranskog mora. Izviđanje luke i aerodroma Brindizi pomoću aero-snimaka i izviđanje obale između Brindizi ja i Bari ja. Izviđanje i dejstva na ciljeve na zemlji u cilju podrške kopnene vojske.

VII - SAOBRAĆAJ

Situacija u pogledu saobraćaja na području korpusa je teška, jer postoji samo mali broj dobrih puteva koji su većinom teško prohodni i ugroženi od partizana. Železničkih pruga uopšte nema. Za 3 divizije postoje samo 2 puta za dotur i zbog toga su preopterećeni. Udaljenost od Skadra do istovarne stanice Uroševac iznosi 225 km, a od Valone do stanice Bitolj 300 km.

VIII — SNABDEVANJE I DOTUR

Postoje teškoće u snabdevanju stočnom hranom naročito kod 118. lov. div. Skoro da uopšte nema sena i slame, niti ispaše. Italijanske rezerve su potrošene, a iz ostalih je obezbeđeno tekuće snabdevanje.

Italijanske jedinice mogu se snabdevati iz zaplenjenih rezervi samo još nekoliko dana uz smanjenje obroka. Nema dovoljno snaga za postavljanje potrebnih straža kod mnogobrojnih skladišta zaplenjenog materijala.

IX — VOJNA PRIVREDA

Važni vojnoprivredni objekti u Albaniji:

— naftonosno polje Kučova (Devoli), oko 160.000 tona sirove nafte godišnje, mala rafinerija za lokalne potrebe;

-— naftonosno polje Pathos koje su sada zauzeli partizani još je nerazvijeno;

— fabrika asfalta Zelenika, 20000 tona godišnja proizvodnja, porušena od partizana, počela ponovna izgradnja;

— rudnik i topionica bakra Rubiku (Fani-dolina), nov, sposoban za rad;

— 5 rudnika hroma u rejonu Kukes—Kruma, sposobni za rad;

— rudnik hroma kod Podgradeca, razoren od partizana;

— rudnik uglja Kraba kod Tirane, delimično razoren od partizana, ali uglavnom sposoban za rad;

— Fabrika cementa Skadar, sposobna za rad, snabdevena gorivom za 2 meseca.

X — ZDRAVSTVENO STANJE

Zdravstveno stanje jedinica je zadovoljavajuće. Bilo je samo pojedinačnih slučajeva oboljenja od opakih zaraznih bolesti, dok je bilo češćih pojava lakših formi zaraznih crev-nih bolesti.

XII — STANJE POPUNE

Popuna formacijskog sastava nailazi na teškoće. Prebacivanjem prekobrojnih iz 297. peš. div. u 118. lov. div. sada je popunjen broj koji je toj diviziji nedostajao. 297. peš. div. je kompletirana, a 100. lov. div. ima neznatan manjak po formaciji.

Po otpremanju dostavljeno:

Ic

Qu

Za komandu

načelnik štaba

. . . [8]

1 Snimak originala (pisanog na mašini) u AVII, NAV-T-313, r. 194, s. 7454531—6.

2 Pečat primaoca.

3 Odnosi se na albanske kolaboracioniste i njihove formacije.

4 Reč je o pokretu 2. proleterske NOU brigade 12. septembra 1943. iz rejona Kalino vika, preko Pljevalja, u Sandžak da, po naređenju Štaba 2. udarnog korpusa NOVJ, reorganizuje 3. proletersku sanđžačku NOU br'gadu i tamo nastavi dejstva protiv neprijatelja (Oslobodilački rat naroda Jugoslavije, knj. 1, str. 551).

5 Prilikom zauzimanja Kolašina 27. septembra 1943. od strane 4. proleterske udarne brigade 3. udarne divizije NOVJ, ovoj diviziji je pristupio 2. bataljon 83. puka italijanske divizije „Venec'ja". Sporazum o prelasku italijanske divizije „Venecija" na stranu NOVJ sklopio je načelnik Štaba 2. udarnog korpusa NOVJ lO.oktobra 1943. u Beranama (sada Ivangrad). Vidi tom II, knj. 1, str. 349; tom III, knj. 5, dok. br. 51,. 62, 83, 88, 100 i 104; tom IV, knj. 17, dok. br. 141.

6 Delovi italijanske divizije „Taurinenze", posle dužih pregovora, 5. oktobna 1943. pristupili su jedinicama 2. udarnog korpusa NOVJ (tom III, knj. 5, str. 32, 45 i 94).

7 Tako u originalu.

8 Potpis nečitak.


Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument