ZBORNIK DOKUMENATA VOJNOISTORIJSKOG INSTITUTA: TOM XII - DOKUMENTI NEMAČKOG RAJHA - KNJIGA 3
Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument


NAREĐENJE 2. OKLOPNE ARMIJE OD 20. SEPTEMBRA 1943. GODINE 15. BRDSKOM ARMIJSKOM KORPUSU ZA NAPAD PROTIV JEDINICA NOVJ U SPLITU[1]

„Gajzerih" [„Geiserich"][2]

Strogo proverljivo

K-DA 2. OKL. A.

20. 9. 43. 21,00

K-DI XV BRD. A. K.

1.) Komanda XV armijskog korpusa, koncentrišući celokupne raspoložive snage, ima zadatak da zauzme pomorsko utvrđenje Split i da razbije bande koje se nalaze na tom prostoru.[3] Ova operacija vodiče se pod kodiranim tajnim imenom „Gajzerih".

2.) Treba imati u vidu da pri zauzimanju Splita, a zbog jakih neprijateljskih snaga, postojećih utvrđenja i teških terenskih uslova, može doći do većih a, eventualno, i dugotrajnih borbenih dejstava. U tom cilju naređujem:

a) Komanda XV brdskog armijskog korpusa će obezbediti prikupljanje svih raspoloživih snaga korpusa za napad na Split.[4] Od posebne je važnosti da se obrazuje jedna jaka grupa, koja će se sastojati od najmanje 3 brdske baterije, 3 lake haubičke baterije i 3 teške haubičke baterije, a u cilju obezbeđenja jedinstvenog komandovanja odrediti štab jednog artiljerijskog puka.

b) Pripremu i komandovanje u operaciji „Gajzerih" preuzeće komandant SS-brd. div. „Princ Eugen".

c) U operaciji „Gajzerih" pre svega treba otkloniti neprijateljski pritisak u rejonu Klis — Trilj — Sinj lokalnim ograničenim napadima da bi se dobilo potrebno vreme i prostor za neometan, planski i smišljeni napad na Split. Napad na Split ni u kom slučaju ne treba izvoditi samo duž komunikacije, već koristiti i zemljište van puteva, vodeći računa da se postigne i momenat iznenađenja.

d) Da bi se neprijateljske snage vezale na više mesta, paralelno sa operacijom „Gajzerih" treba preduzeti napad jedne borbene grupe 114. lov. div. iz rejona Šibenik — Drniš u pravcu Trogira, sa ciljem da se neprijateljske snage privuku, ili jednu borbenu grupu uputiti iz rejona Drniš, koja će uzeti učešća u zauzimanju Splita.

e) Vreme početka napada na tvrđavu Split treba tako odrediti da se obezbedi prikupljanje dovoljnih snaga kao i učešće jakih snaga avijacije (još 2 grupe aviona „štuka"). Početak napada verovatno neće biti moguć pre 25. 9. Prethodno treba izvršiti akcije čišćenja.

f) Napadi avijacije u cilju iznuravanja danju i noću na zgrade u kojima su smeštene neprijateljske snage i štabovi, kao i na privredne ustanove, vodovod, električne centrale, kao i pozivanje na dezertiranje mogu u mnogome da oslabe volju neprijatelja za otpor.

g) Treba takođe predvideti angažovanje padobranaca, i u vezi toga postaviti zadatke; međutim, sa time ne treba računati sa sigurnošću.

K-da XV brd. A. K. poslaće izveštaj do 23. 9. 43. o planu izvođenja operacije „Gajzerih" na karti razmere 1 : 50.000. Takođe je predviđeno lično referisanje komandanta, odnosno načelnika štaba, na korpusnom komandnom mestu XV brd. A,. K. u isto vreme.

F. d. R.

. . .[5]

poručnik

K-da 2. oki. A, Ia,

br. 180/43. str. pov.

1 Snimak overenog prepisa originala (pisanog na mašini) u AVII, NAV-T-313, r. 193, s. 7453804—5. Na margini originala rukom je dopisano nekoliko brojeva, oznaka, slova i jedan nečitak pečat.

2 Dopisano rukom.

3 Vidi dok. br. 135.

4 Već 22. septembra 1943, delovi SS-div. „Princ Eugen" i 92 (mot.) puk otpočeli su prodor iz Imotskog ka Sinju i posle borbi s 1. proleterskom udarnom brigadom izbili u Sinj, gde su se spojili sa snagama koje su ranije avionima prebačene u grad. Iz Sinja, SS-div. „Princ Eugen", nemačka 114. lov. div. i 92 (mot) puk, podržan ustaško-čet-ničkim snagama, otpočeli su 25. septembra 1943. koncentričan napad ka Splitu. Snage 1. dalmatinske udarne i 4. dalmatinske NO brigade, sa 1. proleterskom udarnom i 4. udarnom divizijom NOVJ, prihvatile su borbu na svim pravcima, ali su morale 27. septembra 1943. napustiti Split pred nadmoćnijim nemačkim i kolaboracionističkim snagama ,(AVII, a. NOP, reg. br. 8/7, k. 706—A, reg. br. 8/7 i 39/2, k. 711, reg. br. 8/1—40, 9/1—37 i 69/1—25, k 30, reg. br. 5/7-a, 8-6a, 26-6a i 27a, k. 8; tom V, knj. 20, dok. br. 41).

5 Paraf nečitak.


Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument