ZBORNIK DOKUMENATA VOJNOISTORIJSKOG INSTITUTA: TOM XII - DOKUMENTI NEMAČKOG RAJHA - KNJIGA 3
Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument


NAREĐENJE 69. REZERVNOG KORPUSA OD 21. SEPTEM BRA 1943. POTČINJENIM JEDINICAMA ZA ORGANIZACIJU OBEZBEĐENJA ŽELEZNIČKIH PRUGA U SLAVONIJI I SREMU[1]

Poverljivo

Telegram

K. H. Qu., 21. 9. 1943..

Koncept

1.) 173. rez. diviziji

2.) 187. rez. diviziji

3.) Nem. štabu za osiguranje železnica Hrvatske

Predmet: Obezbeđenje glavnih pruga

Veza: K-da 2. oki. A, Ia—Id,

br. 527/43, pov. od 20. 9. 43. god.[2]

K-da 2. okl. A je naređenjem Ia—Id, br. 527/43. pov. od 20. 9. 43. naredila sledeće:

1.) LXIX rez. korpus je odgovoran za obezbeđenje železničkih pruga Zagreb — Beograd, Indija — Novi Sad i Vinkovci

— Osijek. Naređenje stupa na snagu odmah. U tu svrhu je već naređeno u telegramu K-de 2. oki. A, Ia—Id, br. 456/43 pov. od 17. 9. 43. god.[3] da se korpusu u svakom pogledu potčinjava Nemački štab za osiguranje železnica u Hrvatskoj,[4] bez snaga koje su angažovane južno od Save. Potčinjene jedinice 187. i 173. rez. div. treba aktivno angažovati na zaštiti pruga, odlažući obuku.

2.) Na odsek pruge Brod — Nova Gradiška — Novska treba hitno premestiti:

Štab Operativne grupe 187.

Rez. gren. bat. II/133 . . .[5]

Štab rez. gren. puka 462, Bjelovar[6]

Nastavni rez. gren. bat. II/462, Zagreb[7]

Rez. gren. bat. I/135 . . .[8] II/482[9]

O početku premeštanja izvestiti do 24. 9. sa pregledom pokreta (dnevne ciljeve marša i smeštajne rejone).

3.) Treba obezbediti besprekorne veze (radio i telefonske) između K-de korpusa i Nemačkog štaba za osiguranje železnica u Hrvatskoj.

4.) Svim sredstvima treba poboljšati postavljanje mina i žicanih prepreka kod važnih objekata i železničkih postrojenja na prugama navedenim pod tač. 1. O izvršenim i planiranim radovima izvestiti na karti 1 -.200000 (vidi tačku 5).

5.) O angažovanju svih snaga koje stoje na raspolaganju za zaštitu pruga izvestiti pismeno do 26. 9. prilažući kartu 1:200 000."

Dodatak Komande korpusa:

I — Uz 1.) Obezbeđenje pruge Beograd — Indija — Kukujev-ci (uključno) i Indija — Petrovaradin prenosi se na 173. rez. div., a obezbeđenje pruga Kukujevci (is-ključno) — Dugo Selo (ist. od Zagreba) (isključno) i Vinkovci — Borovo — Osijek na 187. rez. diviziju. Snage Nemačkog štaba za osiguranje železnica u Hrvatskoj koje se nalaze na području divizije potčinjavaju se u operativnom pogledu divizijama. II — Uz 2.) i 5.) — a) Početak naređenog premeštanja sa pregledom pokreta treba 187. rez. div. da dostavi u izveštaju K-di korpusa do 23. 8. u 16,00 časova.

— b) O planiranom angažovanju svih snaga koje stoje na raspolaganju za zaštitu pruga treba obe divizije da dostave pismeni izveštaj u dva primerka K-di korpusa do 24. 9. u 16,00 časova, prilažući dve karte 1:200 000. Pre podnošenja plana treba sa Nemačkim štabom za osiguranje železnica usaglasiti angažo-vanje tih snaga.

— c) K-da korpusa predlaže da 173. rez. div. potčini pruge koje treba obezbedivati jednom komandantu (K-tu Rez. gren. bataljona 186), kome stoje na raspolaganju sledeće jedinice: Rez. gren. bat. 186. za prugu Beograd

—   Mitrovica (isključno),

Rez. inž. bat. 46 za prugu Mitrovica —

Kukujevci (isključno), treći bataljon za prugu Indija (uključno)

— most kod Novog Sada (uključno), koji preuzima osiguranje i fabrike cementa u Beočinu.

U tu svrhu se naređuje:

Bataljon treba odmah formirati kao Operativnu grupu

173. divizije u Inđiji ili Beški, uvrstivši i 500 regruta iz 187. rez. div. — d) K-da korpusa zatim predlaže da 187. rez. div. podeli navedene pruge u 3 pukovska odseka pod komandom Štaba Operativne grupe 187, Štaba rez. gren. puka 45 i Štaba rez. gren. puka 462

III — Uz 4.) Termine dostaviti u 2 primerka K-di 24. 8. u 16,00 časova.

IV — Treba izvršiti operacije koje je planirala 187. rez. div.

Umesto bataljona Operativne grupe II/133 koji nedostaje treba angažovati Peš. bataljon 939.

V — Prilikom unošenja znakova u kartu treba upotrebljavati „Nove taktičke znake za Kopnenu vojsku" od 6. 1. 1943.

Jedinice Kopnene vojske ucrtavati crnom bojom, a hrvatske jedinice narandžastom. Posebno označiti ustaške jedinice.

Povesti sve jedinice za obezbeđenje pruga sa tog područja.

Dodatak samo za Nemački štab za osiguranje železnica u Hrvatskoj:

Odmah uspostaviti vezu sa 187. rez. div. Dati uputstva Štabu odseka u Rumi da uspostavi vezu sa 173. rez. div.

Dostavljeno:

nakon upućivanja

Ia, koncept

K-da LXIX rez. korpusa

la, br. 1119/43/1199 pov. U komandi: odelj. Qu

. . . [10]

1 Snimak originala (pisanog na mašini) u AVII, NAV-T-314, r. 1544r s. 330—1.

2 i 3 Tim dokumentima redakcija ne raspolaže.

4 Deutsche Eisenbahnsicherungsstab in Kroatien

5 i 8 Nejasne reči dopisane rukom.

6, 7 i 9 Nazivi mesta i broj jedinice dopisani rukom.

10 Nečitak paraf.


Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument