ZBORNIK DOKUMENATA VOJNOISTORIJSKOG INSTITUTA: TOM XII - DOKUMENTI NEMAČKOG RAJHA - KNJIGA 3
Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument


DESETODNEVNI IZVEŠTAJ KOMANDUJUCEG GENERALA I KOMANDANTA U SRBIJI OD 10. FEBRUARA 1943. KOMANDANTU JUGOISTOKA O VOJNO-POLITIČKOJ SITUACIJI U SRBIJI[1]

Prilog 29[2]

H. Qu., 10. 2. 43.

Poverljivo

  KTB[3]

Komandujući general i komandant u Srbiji

Odelj. Ia, br. 397/43. pov.                                   

Predmet: Izveštaj o situaciji za vreme od 1 — 10. 2. 1943.                   

Prilozi: 2 (samo k-tu Jugoistoka)

KOMANDANTU JUGOISTOKA (K-DI GRUPE ARMIJA ,,E")

I. POLITIČKA SITUACIJA

Bez promena.[4]

II. STANJE KOD NEPRIJATELJA

Broj sabotaža i prepada o kojima je izvešteno povećao se sa 99 na 110. Oni su uglavnom bili usmereni protiv Srba, ili srpskih nadleštava, koji sarađuju sa okupacionim snagama. Shodno novim direktivama koje je izdao Draža Mihailović, nije bilo ometanja akcije prikupljanja kukuruza. Potvrđena je davno uočena taktika Draže Mihailovića da svoje snage štedi, s obzirom na pomeranje odnosa snaga koje se na Balkanu očekuje. Iz istih razloga su se zaoštravale suprotnosti između njegovih snaga i komunista. On je odbijao sve pokušaje londonske i moskovske diplomatije da njega i komuniste zajedno upregnu u kola saveznika. Takvim držanjem je zadobio-simpatije širokih masa srpskog naroda, koje su protiv komunizma.[5]

Do izmene držanja Mihailovića i srpskog naroda može doći tek ako neprijateljskoj propagandi pođe za rukom da i jedne i druge uveri u to da u Rusiji protiv nas ne stoji boljševizam nego ruski narod u borbi za svoja nacionalna prava.

Opšti utisak o neprijatelju može se sažeti rečima da bez bitnih pomeranja snaga na Balkanu ne predstavljaju opasnost ni pokret Draže Mihailovića ni komunizam u Srbiji.

III. TAKTIČKA SITUACIJA U celini bez promena. Pojedinosti:

Zbog izvršenih hapšenja članova organizacije Draže Mihailovića, u Beogradu se njegov pokret ne može više smatrati organizovanim. Stalnim akcijama hapšenja srpska Specijalna policija izvanredno suzbija komunizam.

U severozapadnoj Srbiji vlada mir.

U jugozapadnoj Srbiji drže se još razne mobilne grupe Draže Mihailovića. Situacija na demarkacionoj liniji je još nejasna. Uz saglasnost italijanske komande, nemačke policijske jedinice treba da uspostave vezu sa italijanskim jedinicama koje se nalaze u Novoj Varoši i Sjenici. U jugoistočnoj Srbiji su u toku operacije protiv tamošnjih komunističkih bandi s obe strane demarkacione linije, koje izvode bugarske jedinice, nemačka policija i Srpska državna straža. Pripadnici ove straže su u borbi uništili jednu komunističku bandu sa njihova dva komandanta. U severoistočnoj Srbiji se smanjila aktivnost ustanika. Rezultat operacije ojačanog bataljona 704. pd sa 3 dobrovoljačke čete bio je ukupno 79 zarobljenika, 7 neprijatelja poginulih, zaplenjeno: 4 puškomitraljeza, 21 puška i municija. Posle zatvaranja seoskih stanica srpske policije veoma je opao broj prepada ustanika, kao i razoružanja.

U srednjoj Srbiji je kao i ranije najviše nemira u srezu Kru-ševac, uprkos pojačanom angažovanju nemačke i srpske policije.

U Banatu je nemačka policija razbila jednu aktivnu komunističku grupu.

Namere:

Uglavnom iste. Veće operacije protiv pretežno komunističkih ustanika u rejonu Požarevac — Svilajnac — Petrovac. U oblastima gde su nemiri nastavlja se zatvaranje srpskih policijskih stanica. Pojačana propaganda uz korišćenje suprotnosti koje postoje u redovima neprijatelja.

IV. SITUACIJA U VAZDUHU

Vazdušna aktivnost ograničila se na doletanje 2 neprijateljska aviona 31. 1. 43. Nije osmotreno kada su odleteli.

V. PRIVREDA I SAOBRAĆAJ

Uprkos teškoćama koje donosi godišnje doba, obezbeđeno je snabdevanje velikih pogona. Na polju angažovanja radne snage i izvođenja radova primećuje se pasivna rezistencija srpskih vlasti. Zbog naglog topljenja snega, pogoršan je saobraćaj, što je negativno uticalo na isporuke kukuruza. Saobraćaj se inače redovno odvijao. Od sabotaža o kojima je izvešteno samo je 1 napad na sporednu prugu Lajkovac — Cačak izazvao duži prekid saobraćaja[6], a time omeo i transportavan je preostalih delova SS-divizije.

Bader

Dostavljeno:

K-tu Jugoistoka (2)

K-tu nem. trupa u Hrvatskoj

Ia

O. Qu.

Ic

KTB

1Snimak originala (pisanog na mašini) u AVII, NAV—T-501,. r. 24R, s. 1307—9.

2  i 3Dopisano rukom.

4Vidi dok. br. 16.

5U toku okupatorskih oianziva, pod uticajem gubitaka oslobođenih teritorija, brutalnih represal'ja okupatorskih trupa nad narodom i četničke strahovlade, došlo je u toku 1942. god. i u Srbiji, kao i u nekim drugim oblastima, do pojave kolebanja u delu naroda. Međutim, narodne-mase nigde nisu prihvatile buržoaske antikomunsif čke krilatice niti su bile spremne da uzmu učešća u građanskom ratu, pogotovu ne kao saveznici okupatora. I pored toga što se teror okupatora i kvislinga i u 1943. godini nastavlja sa nesmanjenom žestinom, u Srbiji je u tom periodu došlo do novog poleta NOB: jačanja partizanskih odreda i formiran ja prvih brigada NOV, stvaranja novih NOO, odbora NOF-a i AF2 i proširivanja jedinstva narodnih masa koje nije više bilo mogućno pokolebati frazama o „spašavanju naroda" i „odlaganju borbe za pogodnije vreme". Opširnije o tome v^di: Srbija u ratu i revoluciji 1941— 1945, Srpska književna zadruga — Beograd, 1976, str. 199—287.

6Kod s. Ugrinovaca i s. Krive Reke, 1. šumadijski NOP odred je 31. januara 1943. razrušio prugu Lajkovac—G. Milanovac (tom I, knj. 5, dok. br. 191).


Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument