ZBORNIK DOKUMENATA VOJNOISTORIJSKOG INSTITUTA: TOM XII - DOKUMENTI NEMAČKOG RAJHA - KNJIGA 3
Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument


DESETODNEVNI IZVEŠTAJ 718. PEŠADIJSKE DIVIZIJE OD 6. FEBRUARA 1943. O VOJNO-POLITIČKOJ SITUACIJI, BORBAMA S JEDINICAMA NOVJ I OBOSTRANIM GUBICIMA U BOSNI I SLAVONIJI[1]

Poverljivo

718. peš. divizija

Odelj. Ic_______

Br. 354/43. pov.

Div. St. Qu, 6. 2. 43.

Izveštaj o situaciji za period od 27. 1 — 6. 2. 1943.

Izvori: izveštaji jedinica, hrv. izveštaji (ne mogu se proveriti)

karta 1 : 200.000 I. OPŠTI DEO

Prema pristiglim izveštajima, u periodu za koji se podnosi izveštaj nije se bitno izmenilo stanje kod neprijatelja u rejonu osiguranja koji poseda divizija.

U poslednje vreme se primećuje koncentrisanje komunista u rejonu Jajce — Travnik. Nije došlo do većih borbenih dejstava zato što neprijatelj nije želeo da pretrpi poraz napadajući naše dobro utvrđene položaje oko Jajca.

Izgleda da komunisti žele da primene novu taktiku. Ranije su munjevito napadali pojedina mesta, uništavali imovinu stanovnika, pokušavali da zadrže zauzeta mesta i povlačili se tek kada bi naše jedinice izvršile jak pritisak, odvodeći veliki broj stanovnika. Sada, prilikom napada na određena mesta prethodno tajno upućuju u sela i gradove svoje grupe sa zadatkom da vrše propagandu, da bi kasnije, prilikom napada na ta mesta, istovremeno izvršili prepad na branioce s leđa. Razaranjem puteva za dotur oni postepeno izoluju mesta koja planiraju da napadnu, tako da za duže vreme prekinu dovođenje rezervnih jedinica. Čuvaju imovinu stanovnika, same stanovnike odmah pridobijaju svojom propagandom i spaljuju samo državne zgrade. Taka je bilo prilikom napada i zauzimanja gradova Jajca, Žepča i Teslića.

Većom operacijom u zapadnoj Bosni[2] i energičnom intervencijom naših jedinica komunisti su naterani da se povuku iz severozapadnog dela rejona osiguranja (rejon Teslić) na zapad i jugozapad. Zato se primećuje jači pritisak neprijatelja na rejon Jajce — Travnik.

Četnici:

Četnički odredi su još uvek u stanju iščekivanja. Draži

Mihailoviću još nije pošlo za rukom da sve četničke odrede stavi pod svoju komandu. Njihov antikomunistički stav nije više tako uočljiv kao pre. U poslednje vreme stižu izveštaji o lokalnim zajedničkim akcijama manjih četničkih odreda, kao i o sporazumima sa komunistima. Komunisti, međutim, energično odbijaju svaku saradnju sa četnicima, a Dražu nazivaju izdajnikom zajedničke stvari.

U redovima četnika do sada nije bilo ni jednog Muslimana, dok je u poslednje vreme utvrđeno da su aktivnom propagandom vrbovali i Muslimane za svoje odrede.[3] Prvi rezultati tog vrbovanja su zabeleženi kod antikomunista južno od demarkacione linije, ali izgleda da će i u našem rejonu osiguranja sprovesti tu meru u cilju jačanja svojih redova.

"Ustaše:

Izgleda da se u redovima ustaša popravila disciplina i samo stiže poneka pritužba o nedelima.

Radi obuzdavanja njihovih dosadašnjih ovlašćenja, kod njih je nastupila velika rezervisanost prema nemačkim oružanim snagama.

II. POJEDINOSTI

Rejon Sarajevo:

Prema hrv. izveštajima, jači četnički odred razoružao je 31. 1. 43. jednu hrvatsku patrolu severno od Sarajeva.

Rejon Romanija — Rogatica — Vlasenica:

U poslednje vreme učestala su pljačkanja i prepadi četnika na motorna vozila na putu Sarajevo — Vlasenica.

Prema izveštaju ustaša, četnički odred Miloša Čelonje izvršio je 28. 1. 43. prepad na Podžeplje (18 km jugoist. od Vlasenice), zapalio žandarmerijsku kasarnu i 4 kuće i povukao se na zapad. Taj odred (oko 700 ljudi) je prešao

1.  2. 43. put između Han-Pijeska i Kraljevog Polja (8 km južno — jugoist. od Vlasenice) i otišao prema Malom Polju (10 km jugozapadno od Vlasenice).

2.  2. 43. održani su razgovori između ustaškog pukovnika Stipkovića i četničkog komandanta Ćelovića Dušana o obustavi neprijateljstava. Rezultat nije poznat.

Rejon Olovo — Kladari]:

Četnički komandant Relja Vasković je, prema ustaškom izveštaju, tražio da razgovora sa ustašama.

Rejon Tuzla — Majevica:

Nastavlja se pritisak komunista na položaje kod Caparda (10 km zapadno od Zvornika). Hrvati i četnici Dušana Kovačevića odbili su sve napade.[4] Ipak je komunistima pošlo za rukom da se noću 27/28. 1. 43. probiju jakim snagama na sever. Ovaj komunistički odred nalazi se sada u rejonu južno od Bijeljine.

Rejon Bijeljina:

26. 1. 43. prešao je Savu u južnom pravcu komunistički odred jačine 120 ljudi i sada.se nalazi u rejonu Batković (11 km severno od Bijeljine).

Rejon severno od Broda:

Prema hrv. izveštajima, jake komunističke snage se prikupljaju na Dilj planini (severno od Broda). Južno od Pake (15 km severno — severoist. od Broda) komunisti su, navodno, izgradili položaje sa jakim bunkerima. Iz mesta severno od Broda oni regrutuju sve muške stanovnike. Imaju nameru da napadnu sva hrvatska uporišta u tom rejonu, da bi pokupili zalihe municije, pošto kod njih vlada velika nestašica municije.

Rejon Brod — Derventa:

Prema hrv. izveštajima, komunisti su 29. 1. 43. napustili Prnjavor i povukli se u južnom i jugozapadnom pravcu. Domobrani i ustaše su 4. 2. 43. zaposeli grad bez borbe. Protiv četničkog odreda Forkape,[5] koji se svojevremeno priključio komunistima i ostao u tom rejonu, Hrvati su započeli operaciju da bi ga razoružali.

Rejon Teslić:

26. 1. 43. jake komunističke snage i dalje posedaju rejon 6 — 8 km severozapadno, zapadno i jugozapadno od Teslića. 27. 1. 43. izvešteno je da se 2 brigade povlače u pravcu Banje Luke. 28. 1. 43. pojavili su se prvi put komunisti u nemačkim uniformama, sa nemačkim šlemovima i rancima, kao i u muslimanskoj ženskoj odeći. 1. 2. 43. počele su sve neprijateljske snage da se povlače iz tog rejona na zapad i jugozapad. Jedna kolona se povukla u pravcu Kotor-Varoša, druga u pravcu Skender-Vakuf — Mrkonjić-Grad. 4. 2. 43. su naše jedinice uspostavile vezu sa susednom divizijom.

Rejon Travnik:

26. 1. 43. stigla je iz rejona Skender-Vakufa jedna hercegovačka brigada sa velikom komorom i mnogo ranjenika u Mudrike (9 km severozapadno od Turbeta). 29. 1. 43. deo brigade koji je bio sposoban za borbu izveo je napad na Turbe, Goleš i Komar.[6] Napad nije uspeo ali su porušili železničku prugu i telefonske linije.

Neprijateljski odredi južno od Travnika smenjeni su, i to: 1. crnogorska brigada smenila je 1. dalmatinsku.[7] Crnogorska je donela i teško naoružanje. Štab se nalazi u Pećinama (9 km južno od Turbeta). Očigledno nameravaju-da zajednički napadnu Travnik sa severa i juga.

Rejon Jajce:

Prema izjavama stanovnika, 29. 1. 43. stiglo je sa severa u rejon istočno od Jajca 10—12 komunističkih bataljona i izvršilo napad na Jajce sa juga i jugoistoka, ali bez uspeha. Iste noći porušili su železničku prugu D. Vakuf — Jajce i zarobili kod Vijenca (8 km južno od Jajca) hrvatsku posadu, 1 oficira i 20 domobrana. Rejon oko Jajca gusto su poseli komunisti koji pristižu sa severa.

Rejon Zenica — Zavidovići — Vareš:

Noću 27/28. 1. 43. prešao je jači četnički odred prugu: Vareš — Podlugovi kod Pajtov-Hana i otišao u zapadnom, pravcu.

Granica nemačko-italijanske interesne zone: Komunisti su 30. 1. 43. zauzeli G. Vakuf.

III. SABOTAŽE U MESECU JANUARU 1943:

Na želez. pruzi:              6 (Lašva — Jajce)

1 (Zepče)

1 (Doboj — Tuzla) 1 (Doboj — Teslić)

Na žel. mostovima: 1 (Doboj — Teslić)

3 (Lašva — Jajce)

Na drum. mostovima: 1 (Miškovci, 9 km zapadno

od Dervente)

1 (Zepče)

1 (Tešanka, 6 km s. od Te-šnja)

Na linijama veze:           8 (Travnik — Jajce, Lašva

— Jajce — Zljebovi, 10 km severoist. od Sokolca, Miškovci, 9 km zap. od Dervente, Zepče, Turbe, Bu-sovača — Kiseljak, Memi-ći, 14 km zap. — severo-zap. od Zvornika).

Ostale sabotaže:

IV. GUBICI U JANUARU 1943:

Sopstveni gubici:

Poginulo:             38

Ranjeno:              82

Nestalo:                 3

Vitez (žand. kasarna, hrv. dom)

Stojkovići, 4 km sev. od Travnika (žand. zgrada, opština)

Žepče (stanica, žand. kasarna, srez, škola, domobran, skladište hrane, hrv. dom)

Žljebovi (žand. kasarna)

Podžeplje, 18 km jugoist. od Vlasenice (žand. kasarna).

Gubici neprijatelja: Poginulo: 204 Ranjeno: nije utvrđeno Zarobljeno: 286 (bez oružja)

Hrvatski gubici (samo III hrv. [domobranski] korpus, za II [domobranski] korpus izvestiće se naknadno)

Poginulo:

8

 

Ranjeno:

22

 

Nestalo:

52

 

Zarobljeno:

3

 
   

Za komandu divizije:

   

prvi generalštabni oficir,

   

Gajtner

   

generalštab, major

Dostavljeno u konceptu

1Snimak originala (pisanog na mašini) u AVII, NAV—T-315, r. 2271, s. 1324—7.

2Misli se na operaciju „Vajs". O tome vidi dok. br. 13.

3Reč je o tzv. Muslimanskoj vojnočetničkoj organizaciji. Jedna od takvih jedinica formirana je u prvoj polovini januara 1943. u s. Bje-lemiću, jač ne 300 četnika, pod komandom narednika Jusufa Uzunovića (AVII, Ča, reg. br. 14/1 i 15/1, k. 161; reg. br. 27/1, k. 172).

4Reč je o napadima jedinica 6. istočnobosanske NOU brigade, Birčanskog, Majevičkog i 3. NOP odreda 3. operativne zone NOV i PO Hrvatske na s. Canardi i okolna uporišta koja su posedali delovi domobranske 5. peš. pukovnije 4. pd i četničke snage pod komandom Dušana Kovačevića rtom IV, knj. 9, dok. br. 191, 203, 205 i 236, knj. 10, dok. br. 309, 331 i 335, knj. 11, dok. br. 140).

5Nikola

6Na odseku s. Turbe—s. Komar, jedinice 5. crnogorske udarne brigade 3. udarne divizije NOVJ porušile su 28/29. januara 1943. prugu Travnik—D. Vakuf, a sledećeg dana napale na neprijateljske posade na ž. stanicama Turbe i Goleš (tom IV, knj. 9, dok. br. 202 i 204, knj. 10, dok. br. 3, 13, 315, 316 i 331).

7Reč je o 1. proleterskoj NOU i 1. dalmatinskoj udarnoj brigadi.


Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument