ZBORNIK DOKUMENATA VOJNOISTORIJSKOG INSTITUTA: TOM XII - DOKUMENTI NEMAČKOG RAJHA - KNJIGA 3
Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument


ZAPOVEST BORBENE GRUPE „ANAKER" OD 1. FEBRUARA 1943. POTČINJENIM GRUPAMA ZA NAPAD NA JEDINICE NOVJ U ZAHVATU KOMUNIKACIJE TESLIĆ — KOTOR-VAROŠ DO OBODNIKA[1]

Poverljivo! 

Pril. 11 uz: 750. gren. puk, pov. br.168/43 od 15. 2. 43

Borbena grupa „Anaker" [Annacker] Pov. br. 12/43 (E)

Puk. kom. mesto. 1. 2. 1943.

718. peš. div. Prim.: 18. 2. 43. Br. 483/43. pov.

ZAPOVEST ZA AKCIJU OD TESLICA DO OBODNIKA

1.) Neprijatelj se povukao u zapadnom, a verovatno i u jugozapadnom pravcu.

2.) Zadatak: Borbena grupa će nadirati s obe strane puta Teslić — Kotor-Varoš do Obodnika i razbiće neprijatelja tamo gde na njega naiđe.[3]

3.) Sastav: Borbena grupa biće podeljena na 4 grupe:

a)  Grupa „Poltnik": 1/750,2 ustaške čete,1 vod 4. art. div./668 (natovaren)

b)  Grupa „Rudat": Štab 1/738,3, 4. i II/738,1 ustaška četa,1 hrv. vod brd. art. (natovaren)

c)  Grupa „Oberkofler": 11/750,1 vod 4/668 (nenatovaren),pt vodovi pod komandom poruč.Nikela [Nickel],1 vod hrv. brd. art. (nenatovaren),pionir, vod.

d) Grupa „Stekl" [Stockl], kao rezerva:9. i 10/750. i komora štaba puka.Pregrupisavanje treba tako izvršiti da se iz sadašnjeg polaznog rejona može krenuti 2. 2. 43. Hrvatske vodove brd. art. treba dovesti pojedinim grupama još 1. 2. 43.

4.) Zadatak Grupe „Rudat" da 2. 2. 43. izvrši čišćenje rejona severno od puta Teslić — Kotor-Varoš do Klupa.

Desna granica: Rankovići — 350 — 445 — 506 — 538 — 502 — Malići — Klupe.

Grupa „Oberkofler" čisti na istoj visini sa Grupom „Rudat" putem Teslić — Kotor-Varoš do Malića.

Grupa „Poltnik" čisti teren južno od puta Teslić — Kotor--Varoš do Lipovčića, odmah južno od Klupa. Levo granica je duž ruba šume južno od puta.

Grupa „Stekl" kao rezerva Borbene grupe nastupa iza Grupe „Oberkofler". Operativni deo štaba nastupa sa Grupom „Oberkofler".

5.) Dnevni cilj za 3. 2. 43:Pavlovići — Raskrštani — Maslovare. Borbene zone za grupe biće saopštene radio-vezom, kao i zapovest za dalja dejstva.

6.) Artiljerija će, izuzev potčinjenih vodova brdske artiljerije, vratiti u njihove garnizone štab art. diviziona 668, 1/668, 2 voda brd. haubica 8/III [domobranskog] AK.

7.) Pukovnik Mifek je odgovoran za obezbeđenje Teslića i u tu svrhu mu se potčinjava folksdojčerski bataljon.[4]

8.) Oklopni vozovi će i dalje kontrolisati prugu Doboj — Teslić.

9.) Služba veze:Borbena grupa, grupe „Rudat", „Poltnik" i „Oberkofler" imaju radio-vezu.Divizijsko odeljenje za održavanje sredstava veze postaviće telefonsku liniju do puka.Pojedine grupe će na vreme dostavljati izveštaje Borbenoj grupi.

10.) Signalni znaci: crveno: Ovde smo!zeleno: Naišli smo na neprijatelja! belo: Moramo se povući! 2 crvene: Art. vatra je suviše blizu prednjoj liniji.

11.) Snabdevanje:Cela Borbena grupa treba da ponese hranu do 5. 2. 43. uključno.

12.) Sanitetsko-veterinar. služba, mesto za prikupljanje plena: Mesto za prikupljanje ranjenika, konja i plena: Teslić.

13.) Komandno mesto: od 2. 2. 43. kod Grupe „Oberkofler".

14.) Opšte napomene:

Posebno se skreće pažnja na pridržavanje vremena za ra-dio-saobraćaj.

Artiljerijsku podršku grupama „Rudat" i „Poltnik" mogu davati samo dva voda brd. art. koja su potčinjena Grupi „Oberkofler". Nju treba tražiti od Borbene grupe radio--vezom.

Major Poltnik treba da upozna komandanta ustaškog ba-taljona sa ovim naređenjem i da sa njim reguliše raspored ustaških četa.

Anaker

major i komandant Borbene grupe

Dostavljeno po planu

1Snimak originala (pisanog na mašini) u AVII, NAV—T-315, r. 2271, s. 530—1.

2Četvrtasti pečat primaoca.

3U tom rejonu dejstvovala je 3. krajiška NOU brigada. Vidi dok. br. 20.

4Reč je o bataljonu formiranom od folksdojčera iz tzv. NDH. Oznaka mu je bila 738. folksdojčerski bataljon 718. pd, a jačina 268 ljudi (Antun Miletić, Prilog proučavanju nemačkog sistema komando-vanja i okupacionih snaga na jugoslovenskom ratištu u 1942. godini, VIG, br. 1/1974, str. 196).


Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument