ZBORNIK DOKUMENATA VOJNOISTORIJSKOG INSTITUTA: TOM XII - DOKUMENTI NEMAČKOG RAJHA - KNJIGA 3
Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument


DESETODNEVNI IZVEŠTAJ KOMANDUJUCEG GENERALA I KAMANDANTA U SRBIJI OD 31. JANUARA 1943. KOMANDANTU JUGOISTOKA O VOJNO-POLITICKOJ I PRIVREDNOJ SITUACIJI, AKTIVNOSTI JEDINICA NOV I POJ I OBOSTRANIM GUBICIMA U SRBIJI[1]

Prilog 85[2]

H.Qu., 31. 1. 43

Poverljivo

KTB[3]

Komandujući general i komandant u Srbiji 

Predmet: Izveštaj o situaciji za period od 21 — 31.  1. 43.

Prilozi: 2 (samo k-tu Jugoistoka)

KOMANDANTU JUGOISTOKA (K-DI GRUPE ARMIJA„E")

I. POLITIČKA SITUACIJA

Nema promena. Stanovništvo pažljivo prati slabljenje ne-mačkih okupacionih snaga u Srbiji u vezi sa situacijom na frontovima. Do sada se držanje stanovništva nije promenilo. Tamošnje stanovništvo, izuzev albanskog, primilo je sa olakšanjem vest da su brojno slabije i manje aktivne bugarske snage smenile SS-diviziju.[4]

II. STANJE KOD NEPRIJATELJA

Uglavnom bez promena. Lokalna aktivnost bandi nešto je porasla, a broj prepada se popeo sa 94 na 99. Nema znakova da se učvršćuje organizacija pokreta Draže Mihailovića. Sadašnjim načinom vođenja rata Draža Mihailović očigledno nastoji da preuranjenim angažovanjem ne ugrozi svoje snage i snage srpskog naroda, ali ipak umiruje svoje savezničke naredbodavce i niže starešine, koje su raspoložene za dejstva, akcijama koje, po mogućnosti, nisu rizične. Akcije su u prvom redu usmerene protiv Srpske državne straže i Granične straže od kojih su u periodu za koji se podnosi izveštaj razoružali, uglavnom bez otpora, preko 100 ljudi i to pretežno u istočnoj i jugozapadnoj Srbiji. Osim toga, primećena je i pojačana koncentracija odreda Draže Mihailovića.

Aktivnost komunističkih bandi rascepkana je kao i ranije na niz pojedinačnih poduhvata lokalnog karaktera i često se ne razlikuje da li se radi o običnim drumskim razbojništvima ili o političkim akcijama. Komunisti nastavljaju jaku propagandnu aktivnost u rudarskoj oblasti Krupanj, Stolice i Zajača.

Nigde nije moglo biti ustanovljeno da zajedno nastupaju komunističke i četničke snage Draže Mihailovića. Naprotiv, u centralnoj Srbiji bilo je sukoba uz obostrane gubitke. Crnogorska milicija[5] je vršila napade na razne srpske stanice graničnog obezbeđenja. Još nije stigao izveštaj ital. oficira za vezu.

III. TAKTIČKA SITUACIJA I NAMERE

Taktička situacija bez promena. Slabe snage 704. pd i 1. bugar. okupacionog korpusa koje nisu vezane zadacima stra-žarenja i obezbeđenja bile su posle smeštaja u nove rejone uspešno angažovane za manje poduhvate. Za borbu protiv bandi u okrugu Kruševac[6] uspešno je od izvesnog vremena anga-žovan jedan nemački policijski bataljon. Da bi se sprečilo učestalo razoružavanje manjih odeljenja SDS i Granične straže, u toku je dovlačenje manjih straža uz veće jedinice i pooštrena kontrola oficira SDS. Namere su uglavnom ostale iste. U cilju čišćenja oblasti istočno od Petrovca, 704. pd će izvesti operaciju zajedno sa Srpskom državnom stražom i delovima Srpskog dobrovoljačkog korpusa i Ruskog zaštitnog korpusa. Odobren je zahtev srpske službe državne bezbednosti da jedinice SDS, pod kontrolom nemačke policije, izvrše čišćenje rejona oko Leskovca od ostataka komunističkih bandi.

IV.  SITUACIJA U VAZDUHU

Noću 23/24. 1. nekoliko neprijateljskih aviona preletelo iz pravca jugoistoka u rejon severoistočne Srbije. Nekoliko puta avioni su nadletali Bor, Kučevo, D. Milanovac, Kostolac, V. Plana i Homoljske planine.

V.  PRIVREDA I SAOBRAĆAJ

Poboljšalo se snabdevanje radnika u velikim pogonima. U Srbiji je do sada prikupljeno 8%, a u Banatu 25% od potrebnih količina kukuruza. Železnički saobraćaj odvijao se bez većih smetnji.

Bader

1Snimak originala (pisanog na mašini) u AVII, NAV—T-501, r. 248, s. 1236—9.

2  i 3Dopisano rukom.

4Vidi dok. br. 2, 5 i 14.

5Reč je o kvislinškoj tzv. muslimanskoj miliciji formiranoj na teritoriji Sandžaka. Vidi dok. br. 14.

6U rejonu Kruševca akcije su izvodili Jastrebački i Rasinski NOP odred.

 

Dostavljeno:

   

K-tu Jugoistoka (2 x)

   

K-tu nem. trupa u Hrvatskoj

 

Ia

   

Ic

   

O. Qu.

   

Za KTB

   

Sopstveni gubici od 16 —

25. 1. 1943.

 

poginulo:

ranjeno: nestalo:

Nemci

Bugari

3 —

Pripadnici Org. Tot

3

Folksdojčeri

1

.__. . 2

Srbi

7

15 63

11                18                65

Gubici neprijatelja od 16 — 25. 1. 1943.

poginulo: ranjeno: zarobljeno:

100                20              329

U Beogradu su u izveštajnom periodu uhapšena 94 lica.

Plen

21 puška                                    8 eksploziv, punjenja

219 metaka                                25 lampi sa petroleumom 4 puškomitraljeza                     1 radio-otpremnik

3  pištolja                                  1 radio-aparat

1 bodež                                        foto-materijal

4  ručne bombe                        1 arhiva Mihailovićevog

korpusa

Sabotaže i prepadi

U periodu od 16 — 25. 1. 43. izvešteno je o sledećim slučajevima sabotaže:

(u zagradama su cifre iz perioda od 6 — 15. 1)

Sabotaže na pruzi                                    2 (3)

"na putevima                           — (—)

" na vezama                                4 (—)

Prepadi na pripadnike Vermahta             1 (2)

Ostali prepadi (i prepadi na opštine)     92 (89)

99 (94)

1Snimak originala (pisanog na mašini) u AVII, NAV—T-501, r. 248, s. 1236—9.

2  i 3Dopisano rukom.

4Vidi dok. br. 2, 5 i 14.


Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument