ZBORNIK DOKUMENATA VOJNOISTORIJSKOG INSTITUTA: TOM XII - DOKUMENTI NEMAČKOG RAJHA - KNJIGA 3
Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument


DESETODNEVNI IZVEŠTAJ 718. PEŠADIJSKE DIVIZIJE OD 26. JANUARA 1943. O VOJNO-POLITICKOJ SITUACIJI, BORBAMA PROTIV SNAGA NOV I POJ I ČETNIČKO-USTAŠKOJ SARADNJI U BOSNI[1]

Poverljivo

 

718. peš. divizija Odelj. Ic 

Br. 229/43. pov.

Div. St. Qu, 26. 1. 1943.

Prilozi: 2

Izveštaj o situaciji za period od 16 — 26. 1. 1943.

Izvori: izveštaji jedinica,

hrvatski izveštaji — ne mogu se proveriti

Karta 1 : 200.000 I. OPŠTE:

Četiri neprijateljske grupe, koje su navedene u poslednjem izveštaju o situaciji, ističu se kao i pre po uznemiravanju u zoni osiguranja divizija, a pri tome se nije uspelo da se njihova delatnost presudno ograniči.

Nakon što su komunisti 16. januara 1943. zauzeli Prnjavor,[2] jedna grupa je produžila marš u pravcu Dervente, udružila se sa dotad poznatom četničkom grupom Forkape,[3] i zapadno, blizu same Dervente, obrazovala novu grupu za uzne-miravanje, koja je ozbiljno ugrožavala ne samo Derventu nego i železničku prugu Brod — Doboj. Pošto su sprečeni odbrambenim merama koje je naređivala nemačka strana a sprovodilo hrvatsko domobranstvo, izostala je njihova namera da dalje napreduju prema istoku. Na taj način nije ostvaren postavljeni cilj, obimna razaranja železničke linije. Grupa je zaokrenula prema jugu i spojila se sa proleterskom divizijom,[4] koja vodi borbe zapadno od Teslica. Proleterska divizija je razvila živu delatnost. Iz rejona Teslić nadirale su jače grupe prema jugoistoku, na dan 18. 1. 1943. stigle su u dolinu reke Bosne, i nakon zauzimanja Žepča prodirale dolinom Bosne uzvodno, sa namerom da stignu do Zavidovića.[5] Brzo pripremljena odbrana je uspela da spreči prodor na važno industrijsko mesto Zavidovice i da potisne komuniste iz doline reke Bosne prema severozapadu preko Teslica. Na tom mestu neprijatelj se drži na nekoliko kilometara zapadno od grada i zajedno sa dovedenim pojačanjima pruža ogorčen otpor. Još uvek traju borbe za čišćenje rejona od neprijatelja i za raščišćavanje situacije oko Teslića.

Žilavi otpor pred Teslićem može se objasniti samo time što komunisti, kao i ranije, imaju nameru da drže ovaj položaj i da sa drugim snagama prodru u dolinu reke Bosne, što im je već kod Žepča privremeno bilo pošlo za rukom. Stvarno je javljeno o novim pojačanjima na oko 17 km zapadno od Teslica, koja već mora da su bačena u borbu.

Situacija pred Jajcem je nepromenjena. Nije došlo ni do kakvih borbenih dejstava.

Nisu se obistinili izveštaji po kojima komunistička grupa koja se zadržava južno od Travnika u rejonu Rastovo treba da širokim frontom nadire prema severoistoku. Samo su pojedine grupice stigle do puta Busovača — Travnik, uništile takođe i železničku liniju Lašva — Busovača,[6] ali su se vratile u polazni rejon nakon pljačkanja manjih mesta i naselja. Držanje ovih komunističkih grupa za sada je još u znaku iščekivanja.

Pošto je G. Vakuf (17 km jugoistočno od Bugojna) opljačkala neka komunistička grupa[7], nije isključeno da se i komunističkoj grupi kod Rastova dovode pojačanja. 6. bosanska brigada, koja se nalazi zapadno od Zvornika, morala je da izdrži nekoliko borbi sa četničkom grupom Kovačevića.[8] Prema izvještajima četnika, jedna jaka grupa je krenula u pravcu Zenice, a jedna druga u pravcu Dobo ja. Ako se ovi izveštaji potvrde, čini se da ova brigada, koja se takođe potčinjava Vrhovnom komunističkom rukovodstvu,[9] ima zadatak da dejstvom sa istoka naovamo rastereti 1. proletersku diviziju koja vodi borbe kod Teslica.

Četnici:

Hrvatska država je zaključila nov sporazum sa četničkim vođom Kosorićem i ustupila mu izvesna prava u uskom pojasu između Devetaka i Bogovića.[10] Sem zabune kod Zavidovića, gde su četnici razoružali hrvatske stražare, četnici se drže uglavnom mirno. U rejonu zapadno od Zvornika, grupa Kovačevića učestvuje i nadalje u borbi protiv komunista.[11] Držanje Kerovića je još uvek nejasno.

II. POJEDINOSTI:

Rejon Sarajevo — Trnovo:

Prema hrvatskim izveštajima, četnici su napali i razbili južno od Pala jedan hrvatski radni bataljon. Hrvatski potpukovnik Borota je nestao.

Rejon Romanija — Rogatica — Vlasenica:

Prema ustaškom izveštaju, komunisti su iz rejona Sokolovići (16 km severno — severozapadno od Rogatice) otišli preko Berkovine (6 km zapadno od Han-Pijeska) u pravcu Ponjerke (11 km jugoistočno od Kladnja).

Četnička grupa Kosorića se opet vratila u Bogoviće.

Na dan 16. 1. 1943. u Kovanju (4 km severozapadno od Rogatice) potpisan je ugovor između četničkog vođe Radivoja Kosorića i hrvatske države, koji je stupio na snagu 20. 1. 1943. god.[12]

Četnički vođa Mile Radović takođe je ispoljio želju da sklopi ugovor sa hrvatskom državom.

Rejon granice na Drini:

Mala ustanička grupa je pokušala da pređe Drinu u rejonu Stari Brod (12 km severno od Višegrada). Ustaše su osujetile ovaj pokušaj.

Rejon Olovo — Kladanj:

Prema ustaškom izveštaju, poznati pljačkaš i razbojnik Smajo Starogorac iz Knežine predao se 25. 1. 1943. u Han-Kramu ustaškoj komandi.

Rejon Tuzla — Majevica:

Prema hrvatskim izveštajima, na dan 15. 1. 1943. u rejonu 8 km južno od Caparda (10 km zapadno od Zvornika) došlo je do žestokih borbi između 6. proleterske brigade i četnika. U istom rejonu su navodno okupljene, sem pomenute, još i Sremska i Posavska brigada.[13]

Prema hrvatskim izveštajima, na dan 17. 1. 1943. napalo je oko 900 komunista hrvatske položaje kod sela Capardi. Napad je odbijen.

Prema hrvatskim izveštajima, napad na sela Osmaci (4 km zapadno od Capardi) i Bulatovci (2 km severno od Capardi), koji je počet na dan 17. 1. 1943. nastavljen je do 24. 1. Komunisti su zauzeli oba mesta.

Prema četničkim izveštajima, jedna komunistička brigada (1000 ljudi) maršuje iz rejona Šekovića u pravcu Zenice, jedna druga, nepoznate jačine, u pravcu Doboja.

Rejon Brod — Derventa:

Prema hrvatskim izveštajima, na dan 16. 1. 1943. pao je Prnjavor u ruke komunistima.[14] Hrvatska posada je većinom rasturena i povlači se u pravcu Dervente. Čete koje su nastupale radi deblokade bile su takođe zahvaćene povlačenjem i okrenule se natrag. Komandanta posade Prnjavora i stanovništvo okrivljuju za izdaju.

Kod Miškovaca (8 km zapadno od Dervente) četnici Forkape, zajedno sa komunistima, prihvatili su borbu protiv Hrvata.

Prema hrvatskim izveštajima, kod Detlaka i Kalenderovaca (8 km zapadno — jugozapadno od Dervente) skupljaju se jače komunističke grupe. O jednoj takvoj grupi, jačine 800 ljudi, 6 mitraljeza i 7 minobacača, javljeno je da je u rejonu Trstenci (8 km severozapadno od Dervente).

Prema hrvatskim izveštajima, komunisti, zajedno sa četničkom grupom Forkape, nameravaju prodreti na železničku prugu Brod — Doboj, da je za duže vreme onesposobe za upotrebu. Stanovnici Dervente prikazuju se kao nepouzdani (2000 Cigana).

Rejon Brčko:

Prema hrvatskim izveštajima, u mestima Sandići i Trnjaci (8 i 10 km jugoistočno od Brčkog) raspoređena je u nepoznatoj nameri četa četnika jačine 170 ljudi pod komandom Ace Medunića i Ljube Petrovića.[15]

Rejon Teslić:

Prema hrvatskim izveštajima, noću od 15. na 16. 1. 1943. Teslić je napadnut i konačno opkoljen.[16]

Na oklopni železnički voz otvorena je vatra kod Alibegovaca (7 km jugozapadno od Doboja).

15.   1. 1943: Javljeno je o nekih 3000 komunista u svim mestima oko Teslica i u rejonu Mrkotića. Jača kolona odmaršovala u pravcu Rudanke (4 km severoza-padno od Doboja).

16.   1. 1943: Prema hrvatskim izveštajima, odbijen napad na Teslić. Komunisti su otvorili minobacačku vatru na Tešanj.

17.  1. 1943: Jak neprijateljski otpor južno od puta Doboj — Teslić. Na Debelom Brdu (3 km istočno — seve-roistočno od Teslića) jake neprijateljske snage. Partizanski štab, intendantske i sanitetske jedinice u Rankovićima (6 km zapadno od Teslica). Komunisti zauzeli železničku stanicu Tešanj.

18.  1. 1943: Ponovno odbijeni napadi na Teslić. Jačina komunista 3000 ljudi. Neprijatelj se povlači na jug.

19.  1. 1943: U mestima Teslić Gusti, Rankovići i Gomjemca jače komunističke snage u pripravnosti za napad na Teslić. Raspolažu protivtenkovskim i brdskim topovima. Jača neprijateljska grupa je stigla u Mekiš (4 km južno od Tešnja).

20.   1. 1943: Rankovići posednuti jakim neprijateljskim snagama. Pokreti neprijatelja južno od Teslića kod Komušine (10 km -južno od Teslica) prema jugu. Prijateljski raspoloženi četnici u nastupanju preko Zmajevca (7 km jugozapadno od Tešnja) na Crni vrh (3 km istočno — jugoistočno od Zmajevca).

21.  1. 1943: Jako utvrđeni neprijateljski položaji i bunkeri na liniji Gračanica — Rankovići — Teslić Gusti — Vlajići.

22.   1. 1943: Sudar između četnika i komunista kod Stanova

(6 km zapadno od Rudanke).

Partizanska grupa od Novog Šehera (12 km južno od Tešnja) otišla na zapad prema Komušini (10. brigada).

800 komunista zapadno od mesta Malići (17 km zapadno od Teslića).

Vitkovce (11 km severozapadno od Tešnja) zaposeo neprijatelj. Nakon bombardovanja Rankovića, neprijatelj se povlači na zapadna uzvišenja. Zapadno od Teslica uklonjeno 150 nagaznih mina.

23.   1. 1943: Četnici Odreda „Borja" nameravaju da se od Trebavskog i Ozrenskog odreda formira borbena grupa od 1500 do 2000 ljudi, koja treba da nastupi od Rudanke na zapad.[17]

24.   1. 1943: Neprijateljski otpor zapadno od Teslića se učvrstio usled dovođenja pojačanja.

Rejon Travnik:

Južno od Travnika operiše 3. brigada 3. divizije [NOVJ] sa 4 bataljona. Komandno mesto brigade: Rastovo (20 km južno od Travnika). Pojedini bataljoni imaju sledeći raspored:

1.  bataljon: južno od Viteza, komandant Zeko,

2.        „ rejon Rastova, komandant Miki,

3.        „ južno od Travnika, komandant poručnik Petar Radović,

4.        „ južno od Busovače, komandant Reić Srećko.

Komandant brigade: Mandić Gligo, Komandant divizije: Tonić Nikola.

17.  1. 1943: Odbijen napad na železničku stanicu Busovača i Viteza.

150 ljudi, 1 mitraljez, 5 puškomitraljeza, 1 minobacač.

Grupa od 300 ljudi povukla se iz Rankovića (6 km južno od Travnika) prema Pečuju. Zapažene jake neprijateljske snage južno od Bare (3 km savero-zapadno od Busovače), Rovna Gornja (zapadno od tog mesta). Bezuspešan napad na hrvatski bunker kod Turbeta.

18.  1. 1943: Partizani iz rejona Bare otišli na jug. Izviđačka patrola u rejonu Rankovići — Bare bez dodira sa neprijateljem.

20. 1. 1943: Tučenje Travnika slabijom vatrom sa severa.

21.  .1. 1943: Železnička pruga Busovača — Lašva lako oštećena na 2 mesta.

Napad na Vitez:[18] spaljeni škola, žandarmerijska kasarna, hrvatski dom, Zeleznički most kod Han--Bile (9 km jugoistočno od Travnika) razoren eksplozivom. Ustaški izveštaj: kod Pećine — Skakavci (12 km, odnosno 15 km jugozapadno od Travnika) jače koncentracije komunista.

Prema izjavama stanovnika, sela Koričani, Mud-rike (15 km severozapadno od Travnika) zaposed-nuta jakim neprijateljskim snagama. Severno blizu Koričana komunistički štab.

22.  1. 1943: Od Viteza komunisti otišli na jug. Svoje mrtve su spalili u Kruščici (3 km južno — jugozapadno od Viteza).

24.   1. 1943: Partizanska izviđačka patrola u rejonu Bučići —Rankovići (6 km južno od Travnika) proterana.

Rejon Jajce:

16.   1. 1943: U Bešpelju nema neprijatelja. 3 bataljona su otišla u pravcu Ugara na sever.

17.  1. 1943: O borbi na dan 13. 1. 1943. ima izveštaja stanovnika da su gubici komunista zapadno od Jajca bili veoma visoki.19 U kućama naselja sakrilo se oko 400 ljudi, i tamo pretrpeli teške gubitke od mitraljeske vatre koja je prorešetala zidove kuća. Navodi se više od 100 mrtvih kod neprijatelja.

22. 1. 1943: Jake koncentracije kod Magaljdola.

25.   1. 1943: U Barevu nema neprijatelja. Komunistički izviđači dolaze svaka 2—3 dana, pljačkaju stoku i životne namirnice.

Agenturni izveštaj: 8 haubica u nastupnom maršu od Kupresa na Jajce. Rejon Zenica — Zavidovići — Vareš:

16.   1. 1943: Zenički četnici su iznenada napali hrvatsku po-

sadu na desnoj obali reke Bosne; zarobljeno 26 vojnika, zaplenjeno 26 pušaka.

17.  1. 1943: Jače komunističke grupe se približuju Novom Šeheru. Zauzeto je Zepče (10. brigada). Zapaljena železnička stanica.[20]

18.   1. 1943: Dalje nastupanje na Zavidoviće. Zauzeto Vinište (5 km istočno od Žepča). Put Zepče — Branko-vići (10 km istočno od Zepča) razoren na više me-sta. Razorena železnička pruga kod Zepča. Neprijatelj jakim snagama zaposeo uzvisine severno od Žepča duž leve obale reke Bosne. Drveni drumski most spaljen, telefonski stubovi otpiljeni.

20. 1. 1943: Komunisti, proterani od Žepča, povlače se u severnom i severozapadnom pravcu prema Teslicu.[21] U Zepču spaljeni: železnička stanica, 2 skladišta, žandarmerijska kasarna, sresko načelstvo, osnovna škola, domobransko skladište hrane, hrvatski dom, ustaški stan.

Rejon nemačko-italijanska interesna granica:

Na dan 21. 1. 1943. prodrlo je, prema hrvatskim izveštajima, 200 komunista u G. Vakuf, uništilo zgrade pošte i opštine, i sa plenom se opet povuklo na jugoistok.

Javlja se o većoj koncentraciji četnika (3—4000 ljudi) u re-jonu Bjelemića (17 km zapadno od Kalinovika).

Za komandu divizije prvi generalštabni oficir

Gajtner generalštabni major

Dostavljeno u konceptu.

1Snimak originala (pisanog na mašini) u AVII, NAV—T-315, r. 2271, s. 1309—14.

2i 14Prnjavor su zauzeli 2. i 4. bataljon 1. proleterske udarne brigade 1. proleterske udarne divizije NOVJ (tom IV, knj. 9, dok. br. 69, 70, 76, 83, 130, 186 i 205).

3Nikola, komandant četničkog bataljona „Knez Arsen". Redakcija ne raspo^že podacima o udruživanju pomenute četničke grupe s jedinicama NOV i POJ.

4Odnosi se na 1. proletersku udarnu diviziju NOVJ.

5U dolni r. Bosne, diverzije na pruzi Doboj—Žecče, napade na neorijateljska uporišta i zauzimanje Novog Šehera i Žepča izvele su jedinice 3. udarne divizije NOVJ (tom IV, knj. 9, dok. br. 69, 70, 80, 86, 87, 92, 94, 196, 197, kn;. 10, dok. br. 315 i 331).

6Prugu su 20. januara 1943. porušili delovi 1. dalmatinske NOU brigade (tom IV, knj. 9, dok. br. 196).

7U G. Vakuf, posle kraće borbe, 21. januara 1943. ušli su delov' 1. dalmatinske udarne brigade 3. udarne divizije NOVJ. Pošto su uništili postrojenja u pošti, povukli su se ka selima Rastovu, Ždrim-cima i Pridvorcima (tom IV, knj. 9, dok. br. 189, 196 i 204, knj. 10, dok. br. 316).

8 i 13U s. Capardima, 16/17. januara 1943, jedinice 6. istočnobosan-ske NOU brigade i Majev čkog i Birčanskog NOP odreda i tri bata-ljona 3. NCP odreda 3. operativne zone NOV i PO Hrvatske napali su delove domobranske 3. pukovnije 2. pd i delove četničkog Drinskog korpusa (tom IV, knj. 9, dok. br. 191, 203, 205, 222 i 236, knj. 10, dok. br. 309, 331 i 335, knj. 11, dok. br. 140).

9Verovatno je reč o VŠ NOV i POJ.

10  i 12Vidi tom IV, knj. 9, dok. br. 188.

11Reč je o četničkom Drinskom korpusu.

15Aleksandar Medunić i Ljubomir Petrović, oficiri u četničkom Majevičkom odredu.

16Jedinice 3. krajiške udarne brigade 1. proleterske udarne divizije NOVJ napale su bezuspešno Teslić (tom IV, knj. 9, dok. br. 48, 57, 69, 70, 73, 130, 165, 203, 205, 222, knj. 10, dok. br. 22 i 35).

17Na teritoriji srednje Bosne nalazili su se četnički odredi „Borja" i „Trebava", a u istočnoj Bosni Ozrenski četnički odred.

18Delovi 1. dalmatinske udarne brigade 3. udarne divizije NOVJ napali su 20. januara 1943. ovo neprijateljsko uporište (tom IV, knj. 9, dok. br. 196).

19Reč je o borbama kod s. Magaljdola (blizu Jajca) sa 1. bataljo-nom 1. krajiške NOU brigade (tom IV, knj. 9, dok. br. 74 i 196).

20 i 21Posle petočasovne borbe, 20. januara 1943, jedinice 10. hercegovačke udarne brigade 3. udarne divizije NOVJ napustile su Zepče (tom IV, knj. 9, dok. br. 205).


Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument