ZBORNIK DOKUMENATA VOJNOISTORIJSKOG INSTITUTA: TOM XII - DOKUMENTI NEMAČKOG RAJHA - KNJIGA 3
Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument


DESETODNEVNI IZVEŠTAJ KOMANDUJUCEG GENERALA I KOMANDANTA U SRBIJI OD 20. JANUARA 1943. KOMANDANTU JUGOISTOKA O AKTIVNOSTI JEDINICA NOVJ, PROTIVMERAMA, OBOSTRANIM GUBICIMA I ČETNICIMA DRAŽE MIHAILOVICA U SRBIJI[1]

Komanduj ući general i komandant u Srbiji

Odelj. Ia, br. 218/43. pov. 

Prilog 66[2] 

K T B [3]

H.Qu.20.1.43.

Poverljivo

Predmet: Izveštai o situaciji  za period od 11-20. 1. 43. 

Prilog 2 (Samo k-tu Jugoistoka)

K-TU JUGOISTOKA (K-DI GRUPE ARMIJA ,,E")

I. POLITIČKA SITUACIJA

Izgleda da je srpska vlada prihvatila — iako preko volje — da bugarske jedinice posednu dalje delove Srbije.4 Nije pri-mećen porast neprijateljstva u krugovima vlade i uprave, kao i u narodu.

II. STANJE KOD NEPRIJATELJA

U periodu za koji se podnosi izveštaj, stanje kod neprijatelja se nije izmenilo. Jake snažne padavine i hladnoća sprečavali su aktivnost pokreta Draže Mihailovića5 i komunista.Komunisti i dalje gone odrede Draže Mihailovića u Srbiji. U jednom letku koji je nedavno pronađen kod Trstenika, komunisti odbijaju svaku saradnju sa Dražom.

Stroge mere odmazde za sabotaže i ubijanje srpskih činovnika ponukale su Dražu Mihailovića da, pod pritiskom stanovništva koje postaje sve odbojnije, unese u svoja naređenja jedno ograničenje koje je praktično ličilo na ukidanje. Prilikom vođenja rata neposlušnosti treba u svakom slučaju nastojati da se ne ugrozi stanovništvo, tako da „ne dođe do mera odmazde".[6] Borbe između četničkih jedinica pod komandom Đurišića i Muslimana istočno od Lima u rejonu Sjenice mogle bi ugroziti jugozapadnu granicu Srbije. Do sada još nisu prešle granicu prema Srbiji jače neprijateljske grupe. Borbe su sada obustavljene. Muslimani se nalaze oko Buđeva (13 km južno — jugoistočno od Sjenice), a crnogorski četnici zapadno odatle. Prilikom borbi, crnogorski četnici su razorili 33 muslimanska sela, pobili 400 ljudi, 1000 žena i dece. Izgleda, međutim, da se pojačao otpor Muslimana, koji očekuju pojačanje iz Albanije. Na taj način su vezani jači delovi četničkih odreda.

III. TAKTIČKA SITUACIJA I NAMERE

17. 1. je završeno transportovanje SS-divizije „Prinz Eu-gen" koju je bez smetnji smenila bugarska 9. pd.

I bugarski okupacioni korpus je posle premeštanja 9. pd iz dosadašnjeg područja rasporedio snage na područja 7. pd i 21. pd. Zbog mnogih zadataka u vezi sa stražarenjem i obez-beđenjem, vezane su sve snage tako da sada I bugar. okup. korpus ima na raspolaganju kao rezervu samo 1 1/2 četu u Nišu.

Takođe su, zbog velikog područja osiguranja, vezane i snage 704. pd. Za slučaj da na ugroženom mestu bude potrebno angažovanje pojačanja, predviđeni su borbeni ešeloni od 3 ne-mačka i 4 bugarska bataljona i 4 baterije. Transportovanje tih jedinica svakako bi dovelo do napuštanja izvesnih zadataka osiguranja.

IV. SITUACIJA U VAZDUHU

Zbog loših vremenskih prilika, nije bilo udela neprijateljskih aviona.

V. KOPNENI I REČNI SAOBRAĆAJ

U izveštajnom periodu došlo je na kratko vreme do prekida saobraćaja zbog snežne vejavice. Angažovanjem jedinica i civilnog stanovništva osposobljene su za jedan dan glavne saobraćajnice, tako da je saobraćaj ponovo osposobljen 16. 1. Zbog leda i snežne vejavice, bio je obustavljen rečni saobraćaj na Dunavu i Savi, zbog čega je znatno otežano snabdevanje Beograda ugljeni.

VI. PRIVREDA I SNABDEVANJE

Podela kukuruza u Banatu odvija se i dalje planski, dok u nekim srezovima stare Srbije postoje teškoće. Ishrana stanovništva je u pogledu hleba obezbeđena. U Beogradu je dnevno sledovanje povećano na 300 grama, a snabdevanje u pogledu masti naročito otežava crna berza.

VII. OSTALO

U prilogu je dat pregled gubitaka i sabotaža.

Bader

Dostavljeno:

K-tu Jugoistoka (2)

K-tu nem. trupa u Hrvatskoj

Ia

O. Qu.

K. T. B.

Ic

Sopstveni gubici od 6. do 15. 1. 43.

mrtvi ranjeni nestali

Nemci       —                —                —

Bugari        —                —                — Pripadnici Ruskog

zašt. korpusa —                —                  1

Srbi        2                  7                23

Ukupno: 2                  7                24

 

Gubici neprijatelja od 6. do 15. 1. 43.

mrtvi         ranjeni zarobljeni

45                  8              174

TJ isto vreme je u Beogradu uhapšeno 59 lica.

Plen:              49 pušaka 4 ručne bombe

655 metaka 1 gas-maska 4 pištolja

Sabotaže i prepadi

U periodu od 6. 1. do 15. 1. 43. izvešteno  je o sledećim

slučajevima sabotaže (cifre u zagradama su za  vreme od 26. 12. 42 — 5. 1. 43):

Sabotaže za žel. pruzi                                               3 (5)

Sabotaže na putevima                                              — (1)

Sabotaže na linijama veze                                       — (5)

Prepadi na pripadnike Vermahta                              2 (1)

Ostali prepadi (uključujući i one na opštine)           89 (126)

94 (138)

1Snimak originala (pisanog na mašini) u AVII, NAV—T-501, r. 248, s. 1190—3.

2  i 3Dopisano rukom.

4Vidi knj. 2, dok. br. 207.

5Vidi dok. br. 23.

6Reč je, verovatno, o naređenju Draže Mihailovića za tzv. građansku neposlušnost od 7. novembra 1942. UDUćenom cirkularnom depešom svima njemu potčin;'enim jedinicama (AVII, Ča, reg. br. 14/1, k. 299).


Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument