ZBORNIK DOKUMENATA VOJNOISTORIJSKOG INSTITUTA: TOM XII - DOKUMENTI NEMAČKOG RAJHA - KNJIGA 3
Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument


ZAPOVEST SS-DOBROVOLJACKE DIVIZIJE „PRINC EUGEN" OD 18. JANUARA 1943. POTČINJENIM JEDINICAMA ZA IZVOĐENJE OPERACIJE „VAJS"[1]

O. U., 18. 1. 1943

SS-dobrovoljačka divizija .

„Princ Eugen" Ia, Delov. br. 22/43 str. pov.

Prema divizijskoj dnevnoj zapovesti

br. 7/43 od 19. 3. 43. oglašeno  za otvoreno[2] 

Ratni dnevnik

prilog 18 d

. . . [3]

DIVIZIJSKA ZAPOVEST[4] (1 : 100 000)

1.) Iz avionskog snimka se vidi da se na glavnom nastupnom drumu Karlovac — Veljun — Slunj, i to na njegovom prvom delu do Veljuna, nalaze drumske zapreke prema priloženoj skici[5] Drumske zapreke sastoje se od dubokih protivoklopnih rovova koji su, verovatno, i minirani. Južno od kote 121, oko 300 metara udaljeno od nje, u rejonu Tušilović, mogle bi u drumu da budu ugrađene i minske komore. Neposredno istočno odatle, na padini zapadno od s. Macuti, nalazi se neprijateljsko uporište ograđeno bodljikavom žicom.

Svi važni mostovi su miniranjem porušeni.

Most preko Korane jugozapadno od Leskovca još je ispravan i nalazi se u dometu vatrenog dejstva hrvatske čete koja je smeštena u Bariloviću. Na suprotnoj strani, na južnoj obalskoj padini, postoji betonirani neprijateljski mitraljeski bunker, dok je ova obala slabo posednuta od neprijatelja. Sta se od neprijateljskih snaga nalazi u rejonu nastupanja Borbene grupe „Zapad"[6] nije se moglo saznati, ali su do sada konstatovane rasuto grupisane neprijateljske snage u jačini jednog bataljona u rejonu između Korane 1 Mrežnice, sve do visa iznad Veljuna.

Hrvatska izviđačka odeljenja iz rejona Turanjskih brda,. Kamenskog (jugoistočno od Karlovca) neometano su prodrla poslednjih dana do nizije potoka istočno od Trebinje i u mesto Vukmanić.

Prvi neprijateljski ozbiljan otpor očekuje se u rejonu Babine gore, zatim neposredno južno od Tušilovića, na grebenu Brezove glave, kao i na severoistočnoj padini Galovog brda i južno od Radonje, pošto su u tome predelu izgrađeni neprijateljski položaji (avionski snimci).

13. neprijateljska brigada,[7] koja je do sada bila u Uskočkoj planini, navodno je prešla u rejon mesta Bosiljevo (16 km severno od Ogulina).

2.) Italijanska divizija „Lombardija" preduzeće 20. 1. nastupanje sa 2 bataljona ojačana artiljerijom iz rejona Ogulin i Dabar u opštem pravcu prema Slunju i očekuje se da će severna kolona 23. 1. stići u rejon Slunja, odakle će onda — razvučena na frontu Slunj — Dabar — obezbeđivati u pravcu jugoistoka.

3.) Izmenjujući divizijsku zapovest[8] Str. pov. Delov. br. 9/43. od 15. 1. 43. grupisanje i napad u zapadnom rejonu divizije ima da se izvede na sledeći način:

a) Borbena grupa „Zapad"[9]:

Komandant oberšturmbanfirer Šmithuber [Schmidthuber], sa: pukovskim štabom 2. lov. puka, odeljenjem skijaša,

III/2. lov. puka,brdskom inžinjerijskom četom,1  vodom tenkovske čete, 3. bat. brd. topova,konjičkom grupom isturenog prednjeg odreda, sa konjičkim vodom inžinjerijske motorizovane čete, lakom inžinjerijskom kolonom, 5 bolničkih kara, 2  sanitetska vozila,materijalom za provizorni most, natovarenim na sanke, odeljenjem civilnih radnika, grupiše se u rejonu Barilović — Leskovac — Poljice na takav način da u svitanje dana 20. 1. suprotna neprijateljska obala može da bude stavljena pod vatru sa svim teškim oružjem bataljona i tenkovskih oruđa. Protivoklopna oruđa i oruđa oklopnih kola upraviti na bunker da bi se on uništio trenutno.

Da bi se most preko Korane osvojio u ispravnom stanju, mora se neprijateljski bunker — iz kojeg verovatno treba da bude izvršeno paljenje radi rušenja mosta — uzeti iznenadnim prepadom u drugom delu noći na 20. 1. Zauzimanjem bunkera uslediće i posedanje samog mosta, kao i uklanjanje svih mina i priprema za rušenje, što će izvršiti udarno inžinjerijsko odeljenje.

Pripremiti sve potrebno da se posle rušenja bunkera prebaci jedna ojačana četa na gumenim čamcima preko reke, da bi u vidu mostobrana zaštitila most prema jugoistoku.

Ako ne uspe prepad, onda se u ranu zoru, pomoću teškog oružja, artiljerije i oklopa, mora iznuditi prelazak, pri čemu prevoženje treba obaviti gumenim čamcima nizvodno i uzvodno od mesta gde je most.

Ako je most porušen, onda se posle posedanja mostobrana mora odmah preduzeti podizanje mosta pomoću lake inžinjerijske kolone, a zatim privući borbenu grupu u njenoj celosti. Tenkove prebaciti skelom.

Posle zauzimanja južne obale, barbena grupa prodire energično duž druma u jugoistočnom pravcu napred, isturajući ispred sebe konjičku grupu, da bi što pre posela rejon oko Blagavica brda. Skradsku goru prokrstariti pobočnicom koja bi potom u rejonu Zivković preuzela obezbeđenje u pravcu zapada.

Po zauzimanju rejona oko Blagavica brda potrebno je obezbediti se ka istoku na sedlu Vratnik, a sa konjičkom grupom prodreti napred, po mogućstvu do Veljuna, gde se rejon oko njega mora odbraniti posedanjem u vidu ježa, kružno u sve strane.

U pravcu Galovog brda uputiti što pre jednu četu sa zadatkom da pretpostavljeni neprijateljski položaj na severnoj padini ovog brda obuhvati s leđa i na taj način da olakša nastupanje Borbene grupe „Hedrih" [Hedrich] iz rejona oko Tušilovića.

Pomoću provizornog mostovog materijala koji borbena grupa sobom nosi, uz bezobzirno angažovanje stanovništva, moraju se ukloniti sve eventualno postojeće zapreke i osloboditi drum za Krnjak radi dotura diviziji, pošto će za opravku glavnog druma preko Tušilovića verovatno trebati nekoliko dana, dok ovaj ne bude osposobljen za redovan saobraćaj.

b) Borbena grupa „Centar":10

Komandant, SS-štandartenfirer Hedrih, komandant pešadije u diviziji,

sa:

odeljenjem skijaša 2. lov. puka (najboljih skijaša),

I/2. lov. puka,

II/1. lov. puka,

pukovskom inžinjerijskom četom,

2 nemotorizovane čete II/2. lov. puka,

III/brd. art. puka,

1 vodom protivavionskih oruđa,štabom čete i 3 voda tenkovske čete,inžinjerijskom četom mot. (bez 1 voda na konjima),1 brd. ešelonom bolničkih kara (10 kara)1 brd. vodom nosača ranjenika,5 sanitetskih vozila,materijalom za podizanje provizornih mostova na sankama sa terena,odeljenjem civilnih radnika,

preduzeće glavninom nastupanje 20. 1, u svitanje dana, duž glavnog druma preko Tušilovića da bi — zajedno sa Borbenom grupom, koju sačinjava II/l. lovačkog puka — tako zahvatila istočno preko Trebinje, da bi glavnina Borbene grupe još uveče istog dana, grupisana duž glavnog druma,, mogla da prodre čelom do Blagavica brda. Borbena grupa II/l. lovačkog puka mora da dostigne rejon Vojnić — Kolarić, da se na njemu obezbedi u pravcu juga i istoka i da preko sedla Vratnik uspostavi vezu sa Grupom „Šmithuber".

Da bi se već konstatovane drumske zapreke kao i oslona tačka zapadno od s. Macuti što brže savladali, ima se postupiti na sledeći način:

Temeljno pripremiti vatrene položaje za Ill/brd. art. puka u blizini druma, neposredno severozapadno od Turanjskih brda, radi dejstva na neprijateljsku oslonu tačku, kao i na ostala otporna gnezda na severozapadnoj padini Borbene grupe, kao i u slučaju potrebe radi potpore koloni II/l. lov. puka, koja nastupa preko Trebinje i Vukmanića.

Postaviti na položaj teško oružje isturenog prednjeg bata-ljona radi vatrene zaštite nastupanja duž druma protiv neprijateljskog položaja za koji se pretpostavlja da se nalazi na severozapadnoj padini Babine gore (opis Cerovac).

U ranu zoru uspostaviti dodir sa neprijateljskim položajem pomoću izviđačkih odeljenja (na samom drumu i u njegovoj neposrednoj blizini pomoću inžinjerijskih izviđačkih odeljenja). Nastupanje preduzeti u vidu napada južnim pravcem, sa težištem ka grebenu Babine gore, koji napadati obuhvatno. Odatle produžiti napad u pravcu zapada, prema drumu, slamajući neprijateljski front sa boka po dužini i prodirući isprva do Radonje. Sa jednom kolonom, zahvatajući Vukmanić (zapadni deo), preduzeti napad ka jugu preko s. Cvijanovići i pripremiti obuhvat Brezove Glave.

Babinu goru pročešljati skokovima, kako ona ne bi i nadalje služila kao zborni rejon za bande koje bi mogle sa nje da uznemiravaju linije divizijskog snabdevanja.

Odmah posle čišćenja zaprečenih drumskih mesta od neprijateljskih otpornih gnezda, inžinjerijske snage — ojačane civilnim radnicima — upotrebiti za osposobljavanje zapreč-nih drumskih mesta da bi artiljerija i tenkovi još u toku 20. 1. mogli bez smetnje da prođu ovim drumom. Tek posle toga preduzeti dopunske radove za uredan saobraćaj do-turnih službi. I ovde se mora zadatak najbrže ispuniti, u kome cilju bezobzirno angažovati radnu snagu u danonoćnom neprekidnom radu.

Posle dostizanja Radonje južno od Tušilovića, sa najmanje jednom ojačanom četom prodreti iz rejona Tušilovića u jugozapadnom pravcu, preko Galovog brda i s. D. Budački, ceo predeo pročistiti i tražiti vezu sa Borbenom grupom „Smithuber".

Sa najistaknutijim bataljonom preći onda Radonju u južnom pravcu, pomoću bataljonskog inžinjerijskog voda provizorno osposobiti most za prelazak preko njega i dalje prodreti ka jugu, pročešljavati naseljena mesta sa obadve strane u blizini puta. Trebalo bi nastojati da se sa najistaknutijim delovima dovrši nastupanje na liniji visova Li-pova glava — Cačilovac.

Dolinu Radonje izviđati uzvodno i zaprečiti je u tesnacu kod s. Jovići.

Sa II/1. lov. puka, koji kao istočna kolona treba da nastupa u rejon Vojnić, Kolarić, sa krajnjim levokrilnim odelje-njem prodreti duž železničke pruge sve do južno od že-lezničke stanice Utinja. Za vreme ovog nastupanja pročešljati naseljena mesta sa obadve strane pruge i potom nastojati da se preko visa Medveđak u pravcu juga uspostavi veza sa glavninom, koja nastupa preko Trebinje — Vukmanića (istočni deo) — Velikog brda — Zivkovića Kose, doline Radonje ka Kolariću.

Bataljon mora da bude spreman da se — po dostizanju doline Radonje — desnom kolonom obuhvatno angažuje u borbi glavne grupe južno od Radonje u pravcu s. Gojko-vići, a po potrebi i da prokrstari Loskunjsku goru.

c) Divizijska rezerva: Motorizovana grupa

Komandant oberšturmbanfirer Vagner [Wagner] iz 2. lov. puka,

sa:

bataljonskim štabom IV/2. lov. puka,

motorizovanim delovima I/2. lov. puka,

patrolnim četama 1. i 2. lovačkog puka,

3. bat. protivavionskog diviziona, sa 2 voda,

1 vodom tenkovske čete,

ostaje počev od 20. 1. u 8,00 č, do daljeg naređenja, spremna u svome rejonu stanovanja severno od Karlovca da bude angažovana bilo u pravcu nastupanja Borbene grupe „Šmithuber" bilo u pravcu Barilovića, ili u pravcu Borbene grupe „Hedrih" (glavni drum ili put preko s. Kamensko). Sva tri pravca mogućnosti angažovanja moraju se izvideti.

d) Divizijske službe dotura:

ostaju u mestu pod obezbeđenjem pukovskih i divizijske štabne čete. Jedan vod protivavionskih oruđa i 2 tenka nalaziće se u rejonu Goljak, Draganići radi zaštite istovarenih kolona u Karlovcu i u njegovoj okolini (načelnik službe snabdevanja u Karlovcu, njegov zamenik u Goljaku).

4.) Zadatak Borbene grupe „Istok" ostaje neizmenjen,11 ali se i ovde mora računati sa rušenjem i zaprečavanjem druma Glina — Vrginmost. Stoga treba već pri polasku komore i kolone uputiti na jedan od severnih puteva (Stankovac, Slatina, G. Taborište, Staro groblje, Prnjavor). Rekonstrukciju linije dotura Glina — Vrginmost požurivati angažovanjem snaga pukovske inžinjerije, civilnog stanovništva i materijalom za provizorne mostove koji se nosi sa sobom, tako da se snabdevanje grupe — bazirano na Glinu — može najhitnije sprovesti upotrebom teretnih automobila.

Radi obezbeđenja ove linije dotura i radi veze sa desnom bočnom kolonom 369. divizije, mora se bezuslovno ovladati grebenom Gređani.

5.) Komandne veze: u zapadnom rejonu divizije, između divizijske komande u Karlovcu, Borbene grupe „Šmithuber" i Borbene grupe „Hedrih", pored već naređenih bežičnih veza ugraditi još i žičane veze duž druma nastupanja preko Barilovića, odnosno Tušilovića, uz priključak na korpusnu linijsku mrežu i na telefonsku mrežu italijanske divizije „Lombardija" u Karlovcu.

6.) Komanda divizije ostaje 20. u Karlovcu, istaknuto borbeno komandno mesto ispočetka na visu Turanjska brda, a po potrebi kod Borbene grupe „Šmithuber" u rejonu s. Barilović.

7). Tajnost:

Izviđanje rejona neprijateljskih verovatnih položaja, predviđeno za noć na 20. 1, moraju izvršiti Borbena grupa „Šmithuber" i Borbena grupa „Hedrih" na takav način da ne privuku na sebe pažnju neprijatelja. (Svi u belim maskir-nim mantilima a PK i konjanici samo u prostorima skrivenim od oka, zaklonjeno izviđati). Izviđačka odeljenja održavaće dodir sa najistaknutijim hrvatskim odeljenjima i preduzeće sve šta treba radi što boljeg orijentisanja.

Kod noćnih marševa najstrožije dejstvovati u smislu izbe-gavanja larme i svetla. Ono što sam u tome pogledu morao da konstatujem na noćnom maršu od 17. na 18. 1. na drumu Zagreb — Jastrebarsko može se označiti samo kao zločinačka lakomislenost i potpuno nevođenje računa o merama bezbednosti, naređenim tačkom 7. divizijske zapovesti br. 9/43 str. pov.12

U održavanju tajnosti grupisanja i preduzetih mera za napad nalazi se težište uspeha, ovo neka jednom za uvek bude rečeno i svaki oficir, podoficir i svaki vojnik treba ovo stalno da ima na umu. Svakog ko deluje suprotno tome, staviću pod ratni sud radi „izdaje tekućih operacija neprijatelju" i za takvo delo postoji samo smrtna kazna.

8.) Borbeni izveštaji:

moraju se dostavljati u određena vremena i u međuvremenu kod važnih događaja. Marševska grupa „Zapad" (Šmithuber) propustila je 18. 1. ujutru da podnese izveštaj o prispeću u naređeni rejon posle izvršenog noćnog marša, već ga je dostavila tek u podne. Ako bi to dalje tako išlo, onda je nemoguće komandovanje divizijom i morao bih da se latim sredstava koja bi ometajuće delovala na harmoničnu sa-radnju.

9.) Pri pročešljavanju predela kroz koje se prolazi, bezobzirno zarobljavati za oružje sposobno muško stanovništvo, a one s oružjem u ruci streljati po kratkom postupku. Ovako uhvaćena lica otpremiti sabirnoj stanici u Karlovcu, koja je pod komandom SS-hauptšturmfirera Gmindla.

Borbena grupa „Istok", do spajanja sa Borbenom grupom „Zapad", otprema uhapšene u Glinu, gde ih preuzimaju organi korpusa.

10.) Sadejstvo vazduhoplovstva:

Dogovoreno je sve potrebno o sadejstvu kod verovatne borbe, neposredno južno od Radonje, kao i kod savlađivanja uporišta zapadno od s. Macuti.

11.) Konji i tovarna grla koji pripadaju motorizovanoj grupi obrazuju zasebnu komorsku grupu i raspoređuju se na čelo kolone divizijskih službi dotura. Ova komorska grupa potčinjena je komandantu divizijskog dotura.

Dostavljeno:

...[13]

Komandant divizije

A. Fleps

SS-grupenfirer i SS-general-pot-pukovnik

 

 

1Snimak originala (pisanog na mašini) u AVII, NAV—T-354, r. 145, s. 3786489—98. Na margini prve stranice originala rukom je dopisano i precrtano nekoliko reci i brojeva.

2Dopisano rukom.

3Nečitak paraf.

4Vidi dok. br. 1 i tom IV, knj. 9, dok. br. 213.

5Skica u prilogu nedostaje.

6U originalu piše: „Gefechtsgruppe West".

7Reč je o 13. proleterskoj NOU brigadi „Rade Končar".

8, 11 i 12 Delovi neizmenjenog teksta ove zapovesti glase:

,,2.) U sadejstvu sa nemačkim, hrvatskim i italijanskim div'zijama, SS-divizija „Princ Eugen" razbiće partizansku državu na prostoru Karlovac—Ogulin—Gospić—Knin—[Bos.] Petrovac i uništenjem bandi, uključivo sv h ostalih nepouzdanih elemenata, stvoriti osnovu za sigurnost i urednu upravu u ovoj oblasti.

3.) Opšti napad počinje na dan x.

Nastupaju:

369 (hrv.) divizija u širokom frontu, sa linije Kostajnica—Glina u jugozapadnom pravcu, desnim krilom kroz dolinu r. Gline, pročešlja-vajući planski ceo predeo u pravcu na lin ji Slunj—Bihać.

717. divizija, sa prostora Sanski Most, Velagići kod Ključa (u dolini Sane), u zapadnom pravcu, levim krilom na Petrovac i potom do Kovi-ljače (k. 933) kod Kulen-Vakufa, pročešljavajući jakim snagama šumsku oblast severno od ovog drumskog poteza i obezbeđujući ka jugu korpusnu oblast.

714. divizija zatvara šupljinu između gornje dve divizije.

5. italijanski korpus nastupa iz zapadnog pravca, sa:

divizijom „Lombardija" sa linije Ogulin—Dabar na Slunj, zahodeći dakle prema jugu sa obrtnom tačkom Dabar;

divizijom ,,Re" sa linije Vrhovine (12 km jugoistočno od Dabra) — Gospić, u opštem pravcu na B'hać;

divizijom „Sasari", sa prostora Knin u pravcu Bihaća odnosno Koviljače.

Divizija „Princ Eugen" ima zadatak da, polazeći sa svim delovima na dan x i ističući motorizovane sastave napred, sa prostora Karlovac i zapadno od Petrinje prodire u pravcu Slunj—Bihać, s tim da uveče dana x jednim motorizovanim odredom dostigne Bihać, a drugim mo-torizovanim odredom Drežnik-Grad. Pešadija neposredno sledi motorizovane odrede i obezbeđuje drum Bihać—Karlovac protiv neprijatelja koji bi težio da izbegne u pravcu zapada ili bi sa zapadnog pravca preduzeo napadna dejstva.

Po stizanju u B-hać treba pomoću pokretljivih delova uspostaviti vezu sa napred isturenim odredom 717. divizije (koja dolazi iz Bosanskog Petrovca) i zaprečiti drum od Koviljače (isključno).

Sa delovima istočne grupe pukova pročešljati Petrovu goru [...]

Borbena grupa „Istok":

Nastupa u zoru u zapadnom pravcu, sve do linije Prnjavor—Ostrožin kod Vrgnmosta—Dugo Selo kod Zagreba, sa težištem na levom krilu, čisteći celu oblast između Kupe i druma Glina.—Vrginmost, uključivo, od bandita i svih za borbu sposobnih.

Sa desnim krilom 369. divizije održavati vezu i međusobno se potpomagati, naročito na grebenu između reke Gline i doline Čemernice.

Pridate kolone i službe privući u prostor Glina, Glinsko Novo Selo, čim ovaj bude očišćen od neprijatelja [...]

7.) Mesto obezbeđenja:

Kod noćnog marša preduzeti najoštrije mere radi sprečavanja larme, razgovora, paljenja svetla i vatre. Trupa se mora naizmenično po četama nalaziti u pripravnosti, tako da svakog trenutka može preći u protivnapad za slučaj neprijateljskog prepada. Vatrom napadnuta odeljenja odmah se sklanjaju u rovove kraj puta, s tim da na neprijateljsku vatru ne sme da bude odgovoreno vatrom dok komandir čete (komandant bataljona) to ne naredi.

Na prenoćištima imaju se preduzeti najoštrije mere obezbeđenja od prepada, kako spolja tako i iznutra.

Oblik bezbednog postavljanja u vidu ježa svakako je najbolji i treba da ga primenjuju i jedinice divizijskih službi u obliku kružno postavljen h kola i grupnog sprezanja tovarnih grla kod trupa koje ova grla imaju.

Radi obezbeđenja službi dotura i linija dotura, angažovaće se puko vske i divizijske štabne lovačke čete, a dopunski još i tenkovi, što će regulisati komandanti borbenih grupa i dvizijski rukovodilac dotura na odgovarajući način. Upotreba u grupama manjim od voda treba da bude izbegnuta kako bi došla do izražaja dovoljna snaga vatre.

Međutim, službe moraju uvek same, svojim oružjem, da obezbede svoiu odbranu i ne smeju se libiti da u datom slučaju svojim udarnim ođeljenjima napadnu neprijatelia.

Bezuslovno se mora sprečiti da se u ježevskim položajima paljenjem vatre ili osvetljavanjem smeštajnih objekata nenriiateiju omogući pribavljanje nišanskih tačaka [...] (AVII, NAV—T-354, r. 145, s. 3786489—98).

9U originalu piše: „Kampfgruppe West".

10U originalu piše: „Gefechtsgruppe Mitte".

13Zbog ograničenog prostora, izostavljena su imena odeljenja i jedinica kojima je ova zapovest dostavljena.


Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument