ZBORNIK DOKUMENATA VOJNOISTORIJSKOG INSTITUTA: TOM XII - DOKUMENTI NEMAČKOG RAJHA - KNJIGA 3
Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument


ZAPOVEST KOMANDANTA BORBENE GRUPE „VIST" OD 16. JANUARA 1943. ZA BORBU PROTIV JEDINICA NOVJ U ZAHVATU KOMUNIKACIJE DOBOJ — TESLIĆ I ZA DEBLOKADU SNAGA U TESLIĆU[1]

Prilog 2 uz izveštaj 750. gren. puka br. 168/43. pov. od

15. 2. 1943.[2]

Poverljivo

. . . [3]

718. peš. divizija prim. 18. feb. 1943. Br. 483/43. pov.

BORBENA GRUPA „VIST" [WUST]

Br. B. Br. 1/43, pov.                  Puk. kom. mesto, 16. 1. 1943.

ZAPOVEST ZA NASTUPANJE NA TESLIC 1. — Neprijatelj, kao što je poznato

Oko 600 partizana, uključujući i partizanski štab, nalazi se, kako izveštavaju, u Alibegovcima.[4] Odatle oko 13,00 časova otvorena vatra na železničke oklopne vozove za vreme vožnje za Teslić.

2.  — Glavnina borbene grupe „Vist" kreće 17. 1. 1943, posle zauzimanja polaznog položaja severno od puta Doboj — Teslić, u napad na Teslić, raščišćava teren od neprijatelja i napada na Teslić radi deblokiranja tamošnje posade.[5]

3.  — Obrazuje se:

a)  — Grupa „Poltnik":

Štab 1/750. .

1, 2, 4. i 9. četa

1 vod 4/668.

1 hrvatski vod brd. topova 3/IX;

b)  — Grupa „Mert":

Štab 11/750.

5, 7, 8. i 10. četa,

1 vod 4/668.

1 hrvatski vod brd. topova 3/XI,

1  nemački železnički oklopni voz;

c)  — Grupa „Sperling":

1/ 668. art. div.

2  btr. brd. haubica hrvatskog III AK 1 vod protivtenkovskih topova 4/750. 1 vod za osiguranje 11/750.

4.  — Za nastupanje zauzimaju raspored:

Grupa „Poltnik" desno, Grupa „Mert" levo.

Linija razgraničenja za polazni položaj i nastupanja: ,

Orašje (za Grupu „Poltnik") — crkva u selu Ularice

—  kota 288 (za Grupu „Poltnik") — sredina mesta Sivša

—  Stražba (za Grupu „Poltnik") — kota 349 (za Grupu „Poltnik").

Prednja ivica polaznog položaja k. 305 — slovo ,,B" od Bukovci — slovo ,,K" od Makljenovac.

Ova linija se mora posesti do pada mraka ojačanom četom osiguranja. Pod ovom zavesom osiguranja grupe moraju podilaziti posle pada mraka.

5. — Vođenje borbe:

Borbena grupa „Vist" podilazi 17. 1. 1943. do 07,00 časova uz intenzivno borbeno izviđanje na opštu liniju:

kota 329 — slovo „a" od Ularica — k. 238 da sa te linije nakon artiljerijske pripreme zauzme liniju Ularice — Raj kovač — Alibegovci i da uništi partizane koji se tamo nalaze, a naročito partizanski štab.

U tom cilju, Grupa „Poltnik" napada Ularice uz obez-beđenje desnog boka, i sa severa podržava napad Grupe „Mert" na Alibegovce.

Pri tome je važno da se ubrzanim nastupanjem probije do Teslica i da se tamo deblokira jako pritešnjena Grupa „Mifek".

Prvi etapni cilj, linija Jelah — Gojakovac, mora biti bez-uslovno dostignut do 12 časova da bi se odatle prodiralo dalje ka Teslicu.

Polazak sa te linije narediće se preko radija.

Grupa „Mert" je odgovorna za osiguranje levog boka uključujući i put. Nakon polaska, zajedno sa Grupom „Poltnik" zauzimanje Ularica i zauzimanje Alibegovaca, tamo pravac glavnog udara. Sprečiti bežanje partizana na jug.

Artiljerija zauzima u rejonu Doboja takav položaj da koncentričnom vatrom može osigurati i podržati u prvom redu izlazak na polazni položaj, podilaženje, izlazak na jurišni položaj i zauzimanje navedenih mesta. Mora biti obezbeđeno neutralisanje bočne vatre sa severa i naročito iz južnog i jugozapadnog pravca.

Od 06,50 do 07,00 časova koncentracija vatre na rejon Alibegovaca, naročito na visove 259 i 248. Pod zaštitom ove koncentrične vatre pešadija vrši podilaženje. Grupama „Poltnik" i „Mert" pridati po 1 isturenog osmatrača.

Potčinjavanja: Hrvatska artiljerija potčinjava se komandantu 668. art. div.

Komandant artiljerije je odgovoran za osiguranje artiljerije. Pored toga, potčinjava mu se vod protivtenkovskih topova 4. čete, 1 vod II bataljona i hrvatski železnički oklopni voz.

Promenu položaja otpočinjati tako da se nakon zauzimanja Alibegovaca može podržavati dalje nastupanje grupa.

6. — Hrvatska divizija sprečava svako približavanje neprija-

telja Doboju, naročito iz severnog, severozapadnog, južnog i jugozapadnog pravca, vođenjem aktivne odbrane.

Nastupanje Borbene grupe „Vist" podržavati upućivanjem. Jagdkomandi[6] opštim pravcem Gradina — Tešanj. Prema Rudanki vršiti stalno izviđanje.

7.  — Veze:

Obe grupe do 07,00 17. 1. 1943. žičana i preko radija. Od 07,00 časova preko radija.

8.  — Zbirna stanica za ranjenike, zarobljenike i ratni plen

Doboj.

9.  — Pukovsko komandno mesto:

17. 1. 1943. do 07,00 časova Doboj, od 12,00 časova vero-vatno Sivša.

Vist

Dostavljeno u konceptu

1Snimak originala (pisanog na mašini) u AVII, NAV—T-315, r. 2271, s. 514—5.

2Redakcija tim izveštajem ne raspolaže.

3Četvrtasti pečat primaoca.

4U tom rejonu dejstva su izvodile 3. krajiška udarna brigada i 1. proleterska udarna brigada 1. proleterske udarne divizije NOVJ.

5Neprijateljsko uporište Teslić napale su jedinice 3. krajiške udarne brigade i dva bataljona 1. proleterske udarne brigade 1. proleterske udarne divizije NOVJ 17/18. januara 1943, ali su se morali povući zbog dolaska Borbene grupe „Vist" iz Doboja (tom IV, knj. 9, dok. br. 70, 71, 73, 83, 94, 130, 165, 169, 203, 205 i 222, knj. 10, dok. br. 22 i 35).

6U originalu piše: „Jagdkommandos" — poterna odeljenja.


Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument