ZBORNIK DOKUMENATA VOJNOISTORIJSKOG INSTITUTA: TOM XII - DOKUMENTI NEMAČKOG RAJHA - KNJIGA 3
Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument


IZVEŠTAJ BORBENE GRUPE „VIST" OD 10. FEBRUARA 1943. KOMANDANTU 718. PEŠADIJSKE DIVIZIJE O TOKU BORBE S JEDINICAMA NOVJ U REJONU TESLIC — NOVI ŠEHER — ŽEPČE[1]

Poverljivo!

718. peš. divizija [2]prim. 18. feb. 1943. Br. 483/43. 17 strana

Borbena grupa „Vist" [Wüst]

Br. 168/43. pov.

Puk. k-ndno mesto, 10. 2. 1943.

IZVEŠTAJ

o akciji „Teslić"[3]

15.  1. 1943:

U 16,00 časova utovar pri snežnoj mećavi i kiši. U isto vre-me utovar 1/750. Polazak u 21,30 čas. Noću padao sneg, 10 sm

novog snega.

16.  1. 1943:

Dolazak u Doboj u 09,10 časova. Delovi koji su već stigli: Grupa „Volfart" [Wohlfarth] iz Zavidovića, na dan 16. 1. u 06,40 časova štab 1/750, štab i 1 baterija 668 (poslednji transport oko 22,15 časa) i Grupa „Hal" [Hahl]. Na izviđačku patrolu „Pol" [Pohl] u oklopnom vozu kod Ali-begovaca otvorena vatra iz protivtenkovskog topa. 3 mrtva, 8 ranjenih.

Grupe „Mert" [Merth] i „Poltnik" [Poltnigg] zauzimaju još uveče rejon polaznog položaja za napad na Teslić kod Prisada i Makljenovca.

Noć protekla mirno.

17.  1. 1943:

Grupe polaze na Teslić oko 3,30 časa i napreduju savlađujući velike terenske poteškoće. Pred centrom i desnim krilom neprijatelj se povlači prema severozapadu. Na putu i južno od njega

7. četa neprekidno nailazi na jak neprijateljski otpor. Železni-čka pruga je na mnogo mesta uništena eksplozivom. Najpre se moraju ukloniti postavljene mine. Do pada mraka zauzima se linija Križ (kota 307) — zapadna ivica Piljuzića — 176 — Jelah.

Pukovsko komandno mesto: Jelah.

Oko 23,15 časa stižu iz Teslica uznemiravajuće vesti. Partizani žestoko napadaju. Grupa „Mifek" moli da se neodložno nastupa. Dok artiljerija tuče južnu ivicu Jelaha, grupe dobijaju naređenje da u 01,00 čas počnu pokret.

18.  1. 1943:

Čim su grupe počele pokret, neprijateljska grupa iz neposredne blizine napada levi bok (štab puka i artiljeriju). Pokret grupa se zaustavlja, ali su artiljerija i njena osiguranja u stanju da odbiju napad. Nakon duže borbe neprijatelj se povlači.

07,00 časova: grupe počinju nastupanje u pravcu Teslica. Grupa „Mert" proteruje neprijatelja prema severozapadu i stiže do večeri u Žarkovinu. Grupa „Poltnik" nastupa uz neprekidan dodir sa neprijateljem. Jaka mitraljeska vatra zadržava naročito desno krilo.

Uveče stiže grupa na visove severno i severozapadno od Teslica. 7. četa izviđa duž puta. Tenkovski vod ide u 12,00 časova do Vrela, tamo veza pogledom sa isturenim delovima Grupe „Mifek". Neprijatelj se povlači tako da 7. četa, štab puka i artiljerija stižu u Teslić oko 17,00 časova.[4]

19.  1. 1943:

Grupa „Mert" odlazi oko 08,00 časova za Jelah da odatle preko Tešnja nastupa pravcem Žepče i uspostavi vezu sa Grupom „Anaker". Do večeri stiže u Tešanj i tamo dobija dodir sa neprijateljem. Grupa „Poltnik" osigurava Teslić prema zapadu i severozapadu i čisti od neprijatelja odbrambeni odsek. Razbijaju se neprijateljski položaji za napad oko Teslica.[5]

20.  1. 1943:

Grupa „Poltnik" prodire zajedno sa poternim odredom pod komandom potporučnika Herla [Hori] u pravcu zapada na Ran-koviće, ima tesan dodir sa neprijateljem, preti opkoljavanje,poterni odred se mora odvojiti od neprijatelja koji ga goni sve do odbrambenog kruga. 6 ranjenih, 2 nestala.

Grupa „Mert" prodire u najgušćoj magli i uz najjači neprijateljski otpor sa poternim odredima do Mekiša. Neprijatelj uporno drži visove s one strane puta, ima nameru da noću napadne Tešan j.

Grupa „Mert" stoga se vraća u Tešanj i tamo ostaje preko noći. 3 ranjena (1 Nemac i 2 Hrvata).

21.  1. 1943:

Pukovsko komandno mesto: Teslić.

Grupa „Poltnik" napada Rankoviće i Potočane. Tamo je. najjači neprijateliski otpor sa veoma dobro izgrađenih i maskiranih položaja. Neprijatelj ima velik broj mitraljeza i minobacača. Grupa ne može prodreti u Rankoviće.[6] Da bi izbegla borbu u mraku, grupa se odvaja od neprijatelja. U ovoj akciji grupa je, na žalost, izgubila 1 oficira (potporučnik Herl). On je teško ranien i umro je tokom prenošenja u Doboj. Poručnik Foland [Volland], dobio je pogodak u ruku, ali je mogao i dalje ostati u jedinici. Pored toga, 2. četa je imala 1 mrtvog.

9. četa se mora još u ovoj noći prevesti u Jelah, jer se severno od Jelaha, kod Križa, skupilo 1000 partizana.

Grupa „Mert" prodire do večeri uz najjači neprijateljski otpor i po najgušćoj magli do Novog Sehera. Neprijatelj se povlači prema jugu i zapadu odnoseći sa sobom mnogo mrtvih i ranjenih.

22.  1. 1943:

Grupa „Poltnik" ispituje pretpolje poternim odredima. 10. četa prema Miljevcu bez dodira sa neprijateljem. 1. četa otkriva u rejonu Brezika da se civilno stanovništvo seli na severozapad.

Poterni odred „Niki" [Nickel] izviđa prema jugu, nema dodira sa neprijateljem. Iz vazduha se bombarduju Rankovici, a Dolići i Vlajići tuku artiljerijskom vatrom.

Grupa „Mert" uspostavlja vezu sa Grupom „Anaker", potči-njava joj se i zajedno sa njom otpočinje marš na zapad i severozapad.

23.  1. 1943:

Grupa „Poltnik" otpočinje napad na Rankoviće. Prilikom spuštanja ka železničkoj pruzi, 1. četa na desnom krilu stupa u borbu sa neprijateljem koji se nalazi na koti 338. 10. četa je bila već u udoljici potoka, ostatak bataljona u spuštanju.

U tom trenutku neprijatelj otvara frontalnu i bočnu vatru iz mnogobrojnog automatskog oružja i teških minobacača i prekida telefonski vod u pozadini bataljona. Napad je zakočen. Sa visa Bijela zemlja, neprijatelj se upotrebom svih teških oružja prikiva za zemlju u tolikoj meri da se ljudi mogu povući pojedinačno i u malim grupama. Iznošenje ranjenika je krajnje teško, pošto neprijatelj vrši gonjenje jakim snagama uz veliki utrošak municije i prilazi na najmanja odstojanja. Mora se odbijati ručnim bombama i lakim minobacačima. Zatim neprijatelj pokušava obuhvat desnog krila, ali biva odbijen sve dok se svi ranjenici ne soasu. Moraju se ostaviti 2 mrtva. Uveče se bata-ljonu u susret šalju saonice da prihvate ranjenike. Grupa je toga dana imala 3 mrtva i 19 ranjenih. 2 od njih mogu i dalje ostati u jedinici. Štab puka je izgubio telefonistu usled teškog ranjavanja.

Iako su gubici neprijatelja daleko veći (nabrojeno 39 mrtvih i mnogo ranjenih), za Grupu „Poltnik" 23. 1. je „crni dan".[7]

Grupa „Anaker", potčinjena Grupi „Vist", prodire u rejon zapadno od Teslića i stiže do 13,00 časova zapadno od Teslić Gusti.

Komoru 3/738. iznenadno napadaju partizani u ženskoj odeći prilikom prolaska kroz Vujanoviće.

Levom krilu preti veoma velika opasnost kod kote 339. Grupa traži artiljerijsku vatru. Do večeri se čitava Grupa „Anaker" povlači do mesta Irice. Tamo zauzima položaj i osigurava se.

24.  1. 1943:

Grupa „Poltnik" upućuje poterni odred na kotu 387. Odred se vraća bez dodira sa neprijateljem.

Grupa „Anaker" ostaje u rejonu Irice — Dolići — kota 331. Izviđanje nailazi na žestok neprijateljski otpor u Vujanovićima i na visovima severno od tog mesta.

25.  1. 1943:

Poterni odred Grune „Poltnik" nalazi da u rejonu Redak (6 km severozapadno od Žarkovine), nema neprijatelja. Pretpostavlja se da je to četničko područje. Južno od toga je neprijatelj jakim snagama zauzeo čitav rejon Osivice i brda zapadno od Gra-čanice i Rankovića. Na Bijeloj zemlji, kota 383, i severno od nje zapažene su neprijateljske predstraže. Na koti 338 užurbani radovi na utvrđivanju.

Grupa „Anaker" isteruje neprijatelja iz Vujanovića artiljerijskom i minobacačkom vatrom. Neprijatelj drži zaštitnicama visove zapadno od linije Dolići — Vujanovići — kota 401 i dalje prema Buletiću. Borbenu grupu preuzima major Anaker umesto pukovnika Vista koji odlazi na odsustvo.

26.  1. 1943:

Za akciju na dan 27. 1. forsira se nova grupa — Grupa „Stekl" [Stockl] — koja se sastoji od 9. i 10/750, delova hrvatskog 8. pp, folksdojčerskog 738. bataljona, 2 hrvatske čete. Ova grupa preuzima rejon osiguranja Grupe „Poltnik".

Grupa „Poltnik" se prikuplja u Gomjenici (4 km južno od Teslica) da bi 27. i 28. 1. raščistila situaciju zapadno od Teslica. Zadatak: nastupanje preko mesta Podovi, odatle u jugozapadnom pravcu do kote 554. Tamo zauzimanje borbenog rasporeda tako da grupa može nadirati desnim krilom preko kote 623 — 560 — 602 i 339, sa jakim levim krilom preko kote 683 (Duge njive) — Ilica brdo na kotu 337 — Borak. Za ovu svrhu se Grupa „Poltnik" reorganizuje i sada se sastoji od:

1, 2. i 4/750.

5, 7. i 8/750.

3, 4. i 11/738.

2 čete ustaša,

2 hrvatska [domobranska] voda brdskih topova.

Grupa „Niki" ima zadatak da neprijatelja uznemirava živom izviđačkom aktivnošću i da ga napadima sa ograničenim ciljem zavara o našoj nameri.

27.  1. 1943:

Grupa „Poltnik" prodire prema jugozapadu i do 17,00 časova postiže dnevni cilj kod kote 554 bez dodira sa neprijateljem. Poseda položaj za kružnu odbranu i osigurava se. Grupa „Stekl" upućuje izviđačku patrolu na kotu 333, koja tamo ne dolazi u dodir sa neprijateljem i izveštava da na visu nema neprijatelja.

28.  1. 1943:

Istaknuto komandno mesto puka: ciglana 4 km zapadno od Teslića. Grupa „Štekl" nadire u severozapadnom pravcu u rejon oko kote 338, u kome, prema izveštaju od prethodnog dana, nije bilo neprijatelja. Kod raskrsnice puteva u Paljikama, u gustoj snežnoj mećavi, 10. četa ugleda nemačke vojnike koje drži za pripadnike 9. čete, dok su to bili u stvari preobučeni partizani. Kada je čelo kolone bilo udaljeno još samo 30 m od raskrsnice puteva, i dok je 6 odeljenja još stajalo na zemljištu bez zaklona, neprijatelj, koji je držao zaposednutu ivicu šume, obasipa 10. četu iznenadnom vatrom, koja odmah ima za posie-dicu teške gubitke. Kada još i tobožnji nemački vojnici na raskrsnici puteva otvoriše vatru na četu, i kada neprijatelj započe protivudar zaobilazeći s desna, četa morade da zauzme prihvatni položaj na brdu Arapovine. Nije uspeo prethodni pokušaj da se neprijateljski protivudar zadrži pomoću povedene ustaške čete, što se može objasniti lošom obučenošću, pomanjkanjem sposobnih nižih starešina i razlikom u jeziku. Pošto je četa imala teške gubitke —12 mrtvih, 9 ranjenih, povukla se na polazni položaj.[8]

Grupa „Poltnik" nadire iz rejona oko kote 554 do Jasenke bez dodira sa neprijateljem. U daljem nastupanju nailazi na jaku neprijateljsku vatru sa zapada, juga i severa. Neprijatelj je poseo visove jakim snagama. I pored toga, zauzimaju se i drže visovi 337 i 295. Sa te linije vrši se zahođenje prema istoku i čisti od neprijatelja rejon oko mesta Teslić Gusti. Dockan uveče grupa stiže u Teslić.

1/738. i hrvatski [domobranski] vod brdskih topova VII upućuju se odmah železničkim transportom za Jelah, pošto su se se-verno od Jelaha, kako javljaju, pojavile neprijateljske grupe.

29. 1. 1943:

Grupa „Poltnik" ostaje u Tesliću i može se odmarati 1 dan. Gruoa „Štekl" sa izviđačkom patrolom sklanja mrtve od prethodnog dana.

1/738. nalazi na kotama 310 i 300 neprijateljske predstraže. Za 30. i 31. 1. priprema se jedna druga akcija. 1/738. dobija zadatak da razbije neprijatelja kod Vitkovaca i da tamo uspostavi vezu sa Grupom „Poltnik", kojoj će se bataljon potči-njavati od trenutka susreta.

Grupa „Poltnik", koja se sastoji od: 1/750, bez 1 čete, 11/750, bez 1 čete, 3 ustaške čete, i hrvatskog [domobranskog] voda brdskih topova 3/IX, ima zadatak da preko Žarkovine, kote 417 — 359 nastupa na Vitkovce, tamo uspostavi vezu sa 1/738. i da se, zatim, u rejo-nu Pijesak — Begovina pripremi za nastupanje prema jugu.

30.  1. 1943:

Grupa „Poltnik" nastupa preko Žarkovine na sever, kod Vit-kovaca i spaja se sa 1/738, koji je onamo došao preko Pilju-zića. Odatle je Grupa „Poltnik" otišla u naređeni rejon Begovina — Pijesak.

Obe grupe bez dodira sa neprijateljem. Kod Grupe „Stekl" nikakvih naročitih zbivanja.

31.  1. 1943:

Grupa „Poltnik", sastavljena od: 1/750, bez 1 čete,11/750, bez 1 čete,1/738, bez 1 čete, 3 ustaške čete i 2 hrvatska voda brdskih topova,nastupa iz rejona Begovina na Rankoviće. Neprijatelj je to mesto evakuisao tokom noći. Grupa osigurava rejon Gračanica — Borak.

1.  2. 1943:

Grupe ostaju u rejonu Rankovića i poternim odredima izviđaju na zapad od Pribinića.[9] Nigde se ne nailazi na neprijatelja. Povukao se, kako se saznaje, pre jednog dana na jug i zapad.

2.  2. 1943:

Cela borbena grupa maršuje na zapad. 1/750. levo, 1/738. desno od puta, 11/750. i Štab puka na putu. Kod teškog stanja pute-va stiže se u rejon oko Klupa. O neprijatelju se više ništa ne primećuje.

3.  2. 1943:

Marš za Maslovare. Noću pada jaka kiša, traje sve do prepo-dnevnih časova, a drum i putevi se pretvaraju u glib. Od konja i tovarnih grla traži se veoma mnogo u ovim vremenskim uslovima i napornom maršu. Mnogo njih ispada iz stroja. Na planinskom prevoju kod kote 868 leži dubok sneg. Stara drvena zapreka na putu, koja mora da je preostala iz vremena borbi sa četnicima, zaprečava put na dužini od 3 km.

Grupa „Poltnik" mora zaobilaziti ove zapreke i maršuje do Maslovara. U selu Maslovare nema neprijatelja. Kako izgleda, tamo se nalazio glavni štab partizana. Prema iskazima stanovništva, treba da se tamo u uređenim vojnim bolnicama nalazilo 300 ranjenika i 200 tifusnih bolesnika.

Štab puka, 11/750, 1/738, 4/668. art. div., i 3 hrvatska voda brdskih topova ostaju na planinskom sedlu kod kote 868. I nadalje se penju gubici u tovarnim grlima.

4.  2. 1943:

Marš čitave grupe na povratku u Teslić. Moraju se poslati kamioni u susret Grupi „Poltnik", pošto su tovarna grla potpuno iscrpena dugim zamornim maršem.

5.   2. 1943:

U Tesliću se jedinice sređuju, a oprema i oružje opravljaju.

6.  2. 1943:

Grupa odlazi iz Teslica.I i 11/750. i pukovska komora maršuju do Tešnja, 1/738. i 9. i 10/750. u Žepče. Operativni štab se prevozi do Maglaja, ali odatle ne može dalje do Žepča, pošto su putevi na više mesta jako razoreni. Povratak za Doboj.

7.  2. 1943:

I. i 11/750. i pukovska komora stižu u Zepče. 1/738, 9. i 10. ukrcavaju se u Žepču. Borbena grupa se raspušta.[10]

9. i 10/750. potčinjavaju se 738. puku.

Operativni štab se ukrcava u Doboju i prevozi do Zavidovića.

8.  2. 1943:

11/750, pukovska komora i 2 hrvatska voda brdskih topova maršuju do Zavidovića. 1/750. ostaje u Zepču. Jedinice preuzimaju obezbeđenje rejona u koji su stigle.

I. V. Anaker

 major

1Snimak originala (pisanog na mašini) u AVII, NAV—T-315, r. 2271. s. 505—10.

2Četvrtasti pečat primaoca.

3Vidi dok. br. 10, 12 i 17.

4Vidi dok. br. 12, objašnjerr'e 4.

5Na položajima s. Gomjenica—s.Vlajići—s.Teslić Gusti i s. Teslić Gusti—s. Rankovići—s. Osivca nalazila se 3. krajiška udarna brigada 1. proleterske udarne divizije NOVJ (tom IV, knj. 9, dok. br. 130, 205, knj. 10, dok. br. 22 i 35).

6Jedinice 3. krajiške udarne brigade 1. proleterske udarne divizije NOVJ, posle jednodnevnih borbi, 21. januara 1943. odbile su napad nemačklh borbenih grupa (tom IV, knj. 9, dok. br. 130 i 205, knj. 10, dok. br. 22 i 35).

7Ove gubitke im je nanela 3. krajiška udarna brigada. Brigada je imala 3 mrtva i 24 ranjena borca (tom IV, knj. 9, dok. br. 122, 126—128, 130, 169 i 230, knj. 10, dok. br. 22 i 35).

8Reč je o borbama s 4. bataljonom 3. krajiške NOU brigade (tom IV, knj. 9, dok. br. 169, knj. 10, dok. br. 35).

9Položaje kod Pribinića držao je 28. januara 1943. godine 3. bata-ljon 3. krajiške NOU brigade (tom IV, knj. 9, dok. br. 149).

10Komandant Borbene grupe, major Anaker, podneo je 12. februara 1943. komandantu 718. pd izveštaj o stečenim iskustvima u borbi s jedinicama NOVJ oko Teslića, u kojem je dao ocenu partizanskih snaga i dejstava, kao i sopstvenih snaga, prikaz naoružanja i tehnike, podatke o upotrebi avijacije, sadejstvu s kolaboracionistima, ishrani, propagandi i tovarnim grlima i njihovim vodičima (AV1I, NAV—T-315, r. 2271, s. 505—10).


Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument