ZBORNIK DOKUMENATA VOJNOISTORIJSKOG INSTITUTA: TOM XII - DOKUMENTI NEMAČKOG RAJHA - KNJIGA 3
Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument


NAREĐENJE KOMANDE 264. PEŠADIJSKE DIVIZIJE OD 29. DECEMBRA 1943. POTCINJENIM JEDINICAMA ZA ČlŠĆENJE OD SNAGA NOVJ REJONA ZELEVO — KLADNJICE — PRGOMET — BRŠTANOVO[1]

Strogo poverljivo

KTB[2]

264. PEŠ. DIVIZIJA

Ia, br. 620/43 str, pov

Div. k-dno mesto, 29. 12. 1943.

11 primeraka

9. primerak

NAREĐENJE ZA ČIŠĆENJE REJONA ZELEVO — KLADNJICE — PRGOMET — BRŠTANOVO

(Operacija „Hazenjagd" [Hasenjagd])

karta 1 : 100.000

1.) Stanje kod neprijatelja

Zelevo:

Sedište štaba bandi (part. [izanski] k-t Bujenj)[3], verovatno posednuto bandom srednje jačine. Njihova baza za tranzitni saobraćaj. Muslimi Gornji: prebivalište bandi. Živo na-izmenično saobraćanje Zelevo — Bitelić.

Bitelić:

Do 25. 12. garnizon VIII dalm. brig.[4] (sada angažovana juž. od Vrlike). Sada verovatno sedište Štaba 20. div., skladište za snabde-vanje trupa, baza za tranzitni saobraćaj. Tu se, navodno, u pećinama i seoskim kućama (pod zemljom) nalazi skladište ital. auto-gu-ma, municije i vozila. Put Bitelić — Panj — Hrvače — Sinj bio je nekoliko puta onesposobljen usled prekopavanja i postavljanja zapreka od stenja. Porušen most kod Panja.

Put Postinje — Muć:

Partizani saobraćaju od Primoštena — Rogoznica prema rejonu Livno prelazeći put na tom odseku, zbog čega se stalno pojavljuju jake bande koje vrše prepade na naše kolone.

Put obezbeđuju naše jedinice, nema izvešta-ja o neprijatelju. Bande često koriste skro-višta: kod Postinje — Kambelović — kuće juž. od kote 560 (1 km s. od Postinje) i podrum u brdu Movran (tt 834, 2,5 km juž. od Postinje). U rejonu Muć otkriveno 25. 12. skladište municije bandi.

Nisko:

Baza bandi za tranzitni saobraćaj. Izvešteno 23. 12. da se u rejonu Nisko — Lećevica nalazi IV dalm. brig. (1500 ljudi).5 Očekivala je odeću od Brač. brig., sada na povratku preko Muć — Bitelić u rejon Glamoč.

Lećevica:

Baza bandi za tranzitni saobraćaj. Skladište za snabdevanje trupa. Nalaze se delovi Trogirskog udar. bataljona.[6]

Brštanovo:

Baza bandi za tranzitni saobraćaj.

Prgomet:

Baza bandi za tranzitni saobraćaj. Izvešteno 20. 12. da se 200 bandita nalaze na prolasku ka obali. Verovatno je posednut delovima Trogirskog udar. bat.

Trogir:

Mesta sev. i sev. zap. od Trogira poseduju delovi Trogirskog udar. bat. (Maljkovići, Ja-drići, Muštre, Ševo). Štab u Maljkovići. Bande opremljene teškim peš. naoružanjem. Između Trogira i Splita ponovo pokušali da poruše mostove. Jači otpor treba očekivati prilikom prodora prema Zelevu (obezbeđe-nje pozadine odreda oko Vrlike) i kod Prgo-meta (Trogirski udarni bat.).

2.) 264. peš. div.

treba delovima da očisti od bandi rejon Zelevo — Kladnjice — Prgomet — Brštanovo.[7] Operacija će početi x-dana koji će biti pravovremeno saopšten i nosiće kodirani naziv „Hazenjagd".

3.) Snage koje stoje na raspolaganju:

a) I/892 bez 4. čete, ojačan 1 vodom 13. čete.

b) Štab III/893 sa 9. i 12/893 i po 1 vodom 13/892 i 13/893.

4.) Zadaci

a) x-dana

Ojač. 1/892, koga će 114. lov. div. uputiti 30. 12. za Sinj, treba da nadire prema Hrvace i obezbeđuje u zapadnom pravcu kod kote 524 (2 km zap. od Hrvace).

b) x + 1 dan:

1/892 treba da izvrši nasilno izviđanje u severnom pravcu preko Panja prema Biteliću.

c)x + 2 dana:

I/892 krenuće u 6,00 časova iz rejona k. 524 prema Ze-levu desnim jakim krilom preko k. 870 (1 km s. od Zeleva).

Zelevo i mesta juž. od njega treba temeljito pročešljati sa severa na jug i očistiti od bandita.

Štab III/893 sa 12. četom, ojačanom 1 vodom 13. čete, krenuće takođe u 6,00 časova sa zapada od Sv. Franjo prema Zelevu.

Četnički odredi[8] biće angažovani iz Crivac preko Pribude — Milešina prema Zelevu.

9/893, ojačana 1 vodom 13/892, treba da nastupa od Muća na severoistok i zatvara Zelevo na liniji kota 855 (6 km i. si. od Muća) — Radinje (4,5 km i. si. od Muća) — kota 827 (3,5 km s. si. od Muća) u severnom pravcu.

Potrebno je da sve grupe održavaju vezu.

Ojač. I/892 i 9/893 prenoćiće u rejonu Muć — Neorić, a Štab IH/893 i 12/893 u Zelevu.

d) x + 3 dana:

I/892, kome se dodatno potčinjava vod 13/892 koji je do tada bio potčinjen 9/893, nastupaće preko Gizdavca u pravcu Brštanova.

Štab III/893 sa 12/893 i 1 vodom 13/893 treba da dostigne Sinj preko Hrvače i kada stigne biće potčinjen Gren. puku 892, radi obezbeđivanja Sinja i držanja puta Sinj — Muć pokretnim vođenjem borbi. 9/893 treba da dostigne za 2 dana marša Drniš, prenoćivši u rejonu Umljanović, i kada stigne biće potčinjen

Dopun. bat. 264 radi smenjivanja jedinica koje su do tada bile angažovane na obezbeđenju Drniša.[9] O angažovanju biće usmeno data detaljna uputstva.

e) x + 4 dana:

1/892 treba da ostane u Brštanovu, vrši nasilna izviđanja u svim pravcima i temeljito pročešljava rejon tražeći skrovišta bandi (skladišta sa zalihama).

f)x + 5 dana:

I/892 treba da dostigne rejon Prgomet preko Kladnjice. Treba računati sa istovremenim nadiranjem ustaških jedinica iz rejona Unešić (14 km juž. od Drniša) u jugoistočnom pravcu.

g)x + 6 dana:

I/892 treba da nastupa sa po jednom borbenom grupom duž puta Prgomet — Trogir i uglavnom duž pruge Prgomet — Split u rejon Trogir — Divulje sve do obale. Delovi 892. gren. puka koji su angažovani u rejonu Trogir — Divulje podržavaće nasilnim izviđanjem nadiranje I/892 prema obali. Kada stigne u rejon Trogir — Divulje I/892 se potčinjava 892. gren. puku radi an-gažovanja u obalskoj odbrani.

5.) Gren. puk 892

obezbeđuje snabdevanje i borbenu pokretljivost I/892 za vreme trajanja operacije.

6.) Veze:

Radio-veza Divizije sa 1/892 i III/893. U tu svrhu će Gren. puk 892 dodeliti 1/892 radio-stanicu od 5 vati iz Trogira. Za vreme operacije održavaće se telefonska veza između Splita i Trogira.

. . . [10]

Dostavljeno:

Gren. puku 892

= 1.

Gren. puku 893

= 2.

I/892

= 3.

III/893

= 4.

F.E.B. 264

= 5.

NA 264

Div. lb

= 7.

Ic

= 8.

za KTB

= 9. i 10.

za Ia (koncept)

= 11.

1 Snimak originala (pisanog na mašini) u AVII, Frajburg 8, s.. 299—302.

2 Dopisano rukom.

3 Tako piše u originalu. Verovatno je reč o Vici Buljanu.

4 Reč je o 8. dalmatinskoj brigadi 20. divizije NOVJ.

5 Odnosi se na 4. dalmatinsku brigadu 9. divizije NOVJ.

6 Verovatno je reč o jedinicama Trogirske brigade (9. dalmatinske brigade 20. divizije NOVJ).

7 Snage ove divizije, podržane tenkovima, odbacile su 30. decembra 1943. iz Knina i Drniša delove 20. divizije NOVJ i ponovo zauzele Vrliku, a 3. januara 1944. iznenadnim napadom ugrozile pozadinske delove 20. divizije NOVJ u s. Biteliću (tom V, knj. 23, dok. br. 10, 145, 152).

8 Reč je o četnicima Draže Mihailovića iz tzv. Dinarske divizije, pod komandom vojvode popa Momčila Đujića. O njegovoj saradnji s Nemcima vidi AVII, Ca, reg. br. 14/4 i 28/12, k. 153.

9 U izveštaju Dopunskog bataljona 264 od 3. januara 1944. o anga-žovanju oko Vrlike piše:

„Prema izdatom naređenju, borbena grupa, koja se sastoji od 2 ojačana voda i 1. voda 5. bat.ferije] 264. art. puka krenula je 28.12. 1943. godine u 5,00 časova iz Drniša i u 9,00 časova, bez dodira sa neprijateljem, stigla u Vuković. Četnici su stigli u grupama u vremenu od 9,00 do 10,00 časova U 10,15 stigao je i njihov vođa kapetan Mijović [Novak, nač. štaba četničke Dinarske divizije] [.. .]

Oba ojačana voda kretala su se sa obe strane puta za Vrliku. Glavnina četnika kretala se preko visova južno od ovog puta. Jedna manja grupa četnika nadirala je preko visova saverno od puta. Prvi vod 5. btr. 264. art. puka zaposeo je vatreni položaj kod Vukovića sa zadatkom da borbenu grupu obezbeđuje vatrenom zaštitom i da na primećene ciljeve samostalno odmah otvori vatru.

Nešto pre 12,00 časova, na borbenu grupu je sa k. 877 i južno odatle iz izgrađenih zaprečnih položaja od kamena otvorena jaka mitraljeska vatra. Istovremeno je usledila vatra i sa bokova i iz pozadine sa visoravni koja se nalazila severno od puta.

Na primećene ciljeve najpre je otvorena vatra iz teških mitraljeza i srednjih minobacača, a kasnije i vatra 1. voda 5. btr. 264. art. puka. Četnici, koji su već bili stigli do više od polovine k. 877, posle prvih pucnjeva obustavili su dalje napredovanje [...]

29. 12. 1943. tek u 10,00 časova bilo je nastavljeno dalje napredovanje sa linije koja je bila dostignuta prethodnog dana. Sa četnicima smo se sreli tek posle jednog i po sata nakon zakazanog vremena.

K. 877 bila je zauzeta bez borbe. Neprijatelj je pružao otpor iz izgrađenih bunkerskih položaja koji su se nalazili na k. 1087, 1146 Bajina gradina (levo od ,,a" od Gradina) i k. 1301. U toku dana Bajina gradina je, po teško prohodnom zemljištu i uz jak otpor neprijatelja, uz artiljerijsku podršku bila delimično posednuta, dok se neprijatelj bio učvrstio dalje u pozadini. Do planiranog napada uveče na k. 1146, kao i na zadnji položaj na Bajinoj gradini nije došlo, pošto su se četnici posle spuštanja mraka bili povukli sa svim grupama sa položaja, uprkos protivljenja njihovog vođe [...]

30.12. 1943. ponovo je nastavljeno nastupanje [...] Veći deo četnika i jedna naša grupa kretali su se preko visoravni južno od puta, pri čemu su k. 1146, 1082 Bajina gradina i k. 1301 „posle slabijeg neprijateljskog otpora bili zauzeti [...] Grupa koja je napredovala sa obe strane puta dostigla je bez dodira sa neprijateljem Golo brdo, koje su još posedali partizani. Na južnom delu, krećući se zajedno sa jednom četničkom grupom, uspelo je da se minobacačkom vatrom neprijatelj primora na povlačenje. Ovde se uspostavila i prva veza sa nemačkim jedinicama koje su se nalazile u Vrlici. Fosle povlačenja protivnika na Golo brdo, stigli smo u Vrliku i tamo zanoćili [...] (AVII, Frajburg 8, s. 303—4).

10 Potpis nečitak.


Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument