ZBORNIK DOKUMENATA VOJNOISTORIJSKOG INSTITUTA: TOM XII - DOKUMENTI NEMAČKOG RAJHA - KNJIGA 3
Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument


OBAVEŠTENJE KOMANDANTA JUGOISTOKA OD 29. DECEMBRA 1943. VRHOVNOJ KOMANDI VERMAHTA O PLANIRANIM OPERACIJAMA PROTIV JEDINICA NOV I POJ POČETKOM 1944. GODINE[1]

Telegram[2]

Strogo poverljivo!

OKW/WFSt, Op. (H) Jugoistok[3]

Januarske operacije 2. okl. A.

K-dant Jugoistoka (K-da Grupe armija ,,F")[4]

Prim.: 31. dec. 1943. , Br. 560/43. str. pov.

1.) Nastavak „Šnešturm"[5]:

Cilj: Razbijanje Titovih grupacija u rejonu južno> od Banjaluke — zapadno od Travnika — Livno — Glamoč. Rukovođenje: V SS-brd. A. K.

Trupe; 1. brd. div., 7. SS-brd. div., glavnina 369. leg. div., 114. lov. div., Okl. gren. nastavni puk 901, Gren. puk (mot.) 92.

Potrebno vreme: do otprilike 15. 1. 44. godine.

2.) U nastavku „Šnešturm" (oko 15. 1. 44.) predviđa se jedna druga veća operacija uglavnom s 1. brd. div. i 7. SS-brd. div. Početak operacije će uslediti već prema razvoju situacije kod bandi.[6]

3.) Operacija „Napfkuhen"[7]:

Cilj: Razbijanje banditskih snaga između Save i linije Doboj — Banjaluka.

Početak: Po prelazu Bosne u toku operacije „Snešturm".

Snage: Operativna grupa 187, II kozačka brigada, Okl. gren. nastavni puk 901, Gren. puk (mot.) 92.

Rukovođenje: Štab V SS-brd. A. K.

Izvršenje: Prodor s linije Brod — Doboj prema zapadu, čišćenje područja između Bosne i Vrbasa. II kozačka brigada će nastupiti na ravničastijem brežuljkastom terenu koji se prostire otprilike s obe strane linije Derventa — Martinac. Po stizanju u rejon Vrbasa, Operativna grupa 187 će preko Bos. Gradiške ponovo doći u sastav 69. rez. korpusa, a II kozačka brigada u sastav 1. kozačke divizije. Gren. puk (mot.) 92. i Okl. gren. nastavni puk 901 (ovaj do 15. 1) ostaju potčinjeni K-di V SS-brd. A. K. za nastavak operacije „Snešturm".

4.) Operacija „Adler" I:[8]

Cilj: Zaposedanje obalskog odseka Novi (uklj.) — Karlobag (uklj.).

Rukovođenje: 15. brd. A. K.

Trupe: 371. peš. div., ustaška formacija Gospić.

Potrebno vreme: do oko 20. 1. 44.

5.) Operacija „Adler" II:[9]

Cilj: Zaposedanje i čišćenje obalskog odseka uklj. i priobalnih ostrva između desne granice grupe armija i Zadra (isklj.). Razbijanje banditskih snaga koje se nalaze u Lici.

Rukovođenje: K-da 15. brd. armijskog korpusa.

Trupe: 392 (hrv.) leg. div., 114. lov. div., ukoliko još bude na raspolaganju usled naređenog odlaska.

6.) Operacija „Vajnahtsman": (kao što je izvešteno aktom k-ta Jugoistoka, Ia, br. 4263/43 str. pov. od 28. 12. 43).[10]

7.) Grupacija „Kane": (kao što je javljeno aktom k-ta Jugoistoka, Ia, br. 4163/43 str. pov. od 20. 12. 43).[11]

8.) Nastavak „Herbstgeviter":[12]

Cilj: Zaposedanje dalmatinskih ostrva između Splita i Dubrovnika. Rukovođenje: K-da V SS-brd. A. K.

Trupe: Delovi 118. div., bataljon obalskih lovaca „Brandenburg", delovi 264 (stacionirane) pd.

Potrebno vreme: (potpuno ovisno od angažovanja dovoljnog brodskog prostora) otprilike do sredine februara.

9.) Jedinice koje su aktom OKW/WFSt, Op. (H) Zapad, br. 663138/43, str. pov. od 27. 12. 43. određene,13 biće anga-žovane za čišćenje rejona između mesta na kojima budu angažovane i mesta utovara.

K-t Jugoistoka

(K-da Grupe armija ,,F"), Ia

Br. 4296 str. pov.

od 29. 12. 1943.

Za tačnost

kapetan

. . .[14]

1 Snimak telegrama (pisanog na mašini) u AVII, NAV-T-311, r. 285, s. 676—7.

2 Iz delimično popunjenog zaglavlja telegrama objavljeni su naj-bitniji podaci.

3 Oberkommando der Wehrmacht / Wehrmachtfuhrungsstab, Operative (Heer) Südost (Vrhovna komanda Vermahta, Generalštab, Operativno odeljenje za Kopnenu vo;'sku — Jugoistok.

4 Pečat primaoca.

5 Vidi dok. br. 178. Opširnije o toj operaciji vidi knj. 4, dok. br. 6 i 14, i tom IV, knj. 35, dok. br. 201.

6 Operacija „Šnešturm" je nastavljena pod nazivom „Valdrauš" [Wialdrausch] a trajala je od 4. do 20. januara 1944. Opširnije o ovoj operaciji vidi knj. 4, dok. br. 3, 6 i 9; AVII, NAV-T-77, r. 781, s. 5507484—5; T-314, r. 558, s. 755—60; r. 561, s. 82, 83, 154—9; r. 563, s. 1014—5, 1017—8 i 1025; T-311, r. 285, s. 639—40 i 676—7; tom IV, knj. 21, dok. br. 38, 48, 54, 57—58, 60—62, 68, 82, 100—104, 117 i 134.

7  Operacija je počela 3. i tra-ala do 6. januara 1944. Opširnije o tome vidi u AVII, NAV-T-311, r. 285, s. 676—7; T-313, r. 193, s. 7453531, 7433540—1 i 7453545—8; T-314, r. 1544, s. 660; tom IV, knj. 21, dok. br. 3, 19, 20, 32, 33, 71, 72, 85 i 188.

8 i 9 O tome vidi dok. br. 153 i 156.

10 Vidi dok. br. 182.

11 Vidi dok. br. 178.

12Vidi dok. br. 176. Operacija „Herbstgeviter" IV — zauzimanje Hvara — izvedena je 3. januara, a „Herbstgeviter" V — zauzimanje Brača i Šolte — 9. januara 1944. Međutim, ove operacije nisu tekle po planu a i menjani su njihovi nazivi. Tako je akcija na Brač dobila naziv „Morgenvind" a na Šoltu „Morgenvind" II pa i operacija „Šolta" (AVII NAV-T-313, r. 189, s. 7448929—34, r. 193, s. 7453414—5, r. 74537G2--72; T-311, r. 285, s. 676—7; tom II, knj. 11, dok. br. 199, knj. 12, dok. br. 175).

13 Redakcija tim dokumentom ne raspolaže.

14 Potpis nečitak.


Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument