ZBORNIK DOKUMENATA VOJNOISTORIJSKOG INSTITUTA: TOM XII - DOKUMENTI NEMAČKOG RAJHA - KNJIGA 3
Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument


OBAVEŠTENJE OPERATIVNOG ODELJENJA 2. OKLOPNE ARMIJE OD 26. DECEMBRA 1943. KOMANDANTU JUGOISTOKA O PREDUZIMANJU OPERACIJE „VAJNAHTSMAN" PROTIV JEDINICA NOV I POJ JUGOISTOČNO OD ZAGREBA[1]

Strogo poverljivo!

Pošiljalac:

K-da 2. okl. A, Ia

26. 12. 43. u 20,30

. . .[2]

Telegram

K-TU JUGOISTOKA (K-DI GR. ARMIJA ,,F")

Predmet: operacija „Vajnahtsman"[3]

Operacija „Vajnahtsman" ima zadatak da prostoriju jugoistočno od Zagreba (Sisak — Glina — Gradac — Jastrebarsko — južna ivica Zagreba — tok reke Save do Siska) očisti od neprijatelja.

Početak: 26. 12. 43. sa linije Sisak — Glina.

Rukovođenje: 371. pd.

Način izvođenja: 2 ojačana gren. puka 371. pd polaze u napad iz rejona Glina, prebacuju se preko reke Kupe na odseku Stankovac — Slatina — Gradac, prodiru prema severu širokim frontom kroz brdovito zemljište sa isturenim desnim krilom. 1 ojačani kozački puk dejstvuje iz rejona Sisak — Petrinja prema severozapadu istočnim padinama brdovitog zemljišta. Nakon toga, celokupne snage uputiti kroz Turopolje u severoistočnom pravcu . prema reci Savi.

Zatvaranje na liniji Jastrebarsko — Zagreb sa težištem na odseku Zdenčina — Goli Breg uglavnom će vršiti  hrvatske snage, a zatvaranje glavnih prelaza preko Save izvršiće delovi 367. div. i Hrvati.

F. d. R.

. . . [4]

poručnik

Kopija:

O. Qu.

K-da 2. okl. A., Ia

br. 992/43, str. pov.

Upućeno: 26. 12. 43.

. . . [5]

u 22,30 časova

1 Snimak telegrama (pisanog na mašini) u AVII, NAV-T-313, r. 193, s. 7453507. Na margini telegrama rukom je dopisano nekoliko brojeva, parafa, reci, oznaka i datuma.

2 Nejasan pečat primaoca.

3 Ova operacija je preduzeta u cilju uništenja jedinica NOVJ u Pokuplju i Turopolju. Pošto se 28. udarna divizija NOVJ, po naređenju GŠ NOV i PO za Hrvatsku, 26. decembra premestila iz tih rejona, ne-mačke snage su oko 30. decembra prokrstarile ovu prostoriju bez dodira sa snagama NOVJ (tom V, knj. 22, dok. br. 117 i 127; knj. 23, dok br. 11 i 42).

4 Potpis nečitak.

5 Nečitljive reči i oznake centra za vezu pošiljaoca.


Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument