ZBORNIK DOKUMENATA VOJNOISTORIJSKOG INSTITUTA: TOM XII - DOKUMENTI NEMAČKOG RAJHA - KNJIGA 3
Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument


IZVEŠTAJ OBAVEŠTAJNOG ODELJENJA 15. BRDSKOG ARMIJSKOG KORPUSA OD 23. DECEMBRA 1943. KOMANDI 2. OKLOPNE ARMIJE O NAPADU NA AERODROM SU-HOPOLJE NA GLAMOČKOM POLJU I POGIBIJI IVE LOLE RIBARA[1]

Depeša

K-DI 2. OKL. A

Ic oficir Abvera

23. 12. 43.

Informativno: komandantu vazduhoplovstva Hrvatske[2]

Iz zaplenjenog izveštaja I vazduhoplovne baze[3] od 29. 11- 43:

Pri napadu naših „henčela" [Hentschel] na komunistički „dornije" (Do-17), koji je leteo od Mostara prema Livnu, poginuli su 27. 11. na aerodromu Glamoč:

Lola Ribar[4], sin dr Ribara[5], britanski oficir major Verderli[6] i kapetan Najt[7], komandir aerodromske grupe Uršić[8], aviomehaničar[9], politički komesar komunističkog vazduhoplovstva[10] i 1 stražar[11].

Prema spisku, I vazduhoplovna baza raspolagala je početkom decembra sa 78 ljudi, od toga 20 pilota, 6 oficira izviđača, 1 inženjer vazduhoplovni kapetan, 1 meteorolog, 2 pilota bombardera, 1 radista i mnogobrojni mehaničari.

XV (brd.) AK

Ic, br. 6631/43. pov.

1 Snimak telegrama (pisanog na mašini) u AVII, NAV-T-314, r. 560, s. 537.

2 Reč je o general-majoru Volfgangu fon Šamije-Glicinskom (Wolf-gang von Chamier-Glyczinski).

3 Prva vazduhoplovna baza NOV i POJ

4 Na aerodromu Suhopolje (kod s. Ćoslije, na Glamočkom polju), spremajući se da, kao šef Vojne misijie VŠ NOV i POJ kod saveznika, poleti avionom u Italiju, pognuo je od bombe bačene iz aviona sekretar SKOJ-a i član CK KPJ i VS NOV i POJ Ivo Lola Ribar, narodni heroj (tom II, knj. 12, dok. br. 6; tom X, knj. 1, dok. br. 18; VIG, br. 5/1958, str. 35—38).

5 Ivan

6 Robin

7 Donald

8 Bio je aerodromski stražar. Redakcija mu nre saznala ime.

9 Petar Hercigonja, mehaničar-artiljerac aviona Do-17

10 Savo Kerković, politički komesar 1. vazduhoplovne baze

11 Petar Kuzmanić


Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument