ZBORNIK DOKUMENATA VOJNOISTORIJSKOG INSTITUTA: TOM XII - DOKUMENTI NEMAČKOG RAJHA - KNJIGA 3
Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument


ZAPOVEST KOMANDANTA 5. SS-BRDSKOG KORPUSA OD 23. DECEMBRA 1943. POTCINJENIM KOMANDAMA ZA OPERACIJU „NAPFKUHEN" PROTIV JEDINICA NOV I POJ U CENTRALNOJ BOSNI[1]

KOMANDA V SS-BRD. KORPUSA

Ia Del. br. 6/24 /43. str. pov.

V. G. St.[2] 23. 12. 1943.

10 primeraka

4. primerak

Strogo poverljivo!

K-da 2. okl. A.[3]

27. dec. 1943.

Br. 997/43. str. pov.

Ia

OPERATIVNA ZAPOVEST

za operaciju „Napfkuhen"[4]

Karta: 1 : 100.000

1.) Već duže vremena neprijatelj na prostoriji Save, Dervente, Doboja, Teslica, Kotor-Varoša i Vrbasa sa uspehom izvodi napade i razaranje na železničkoj komunikaciji Brod — Doboj.

Grupisanje neprijatelja prema poslednjim izveštajima: 11. divizija sa štabom u Stanojevići (12 km severozapadno od Teslica), sa V kozarskom i XII krajiškom brigadom u rejonu 10 km severno i severozapadno od Teslica, sa XIV bosanskom brigadom u rejonu Prnjavora, sa XII slavonskom brigadom u rejonu 10—12 km severozapadno od Prnjavora.[5]

Ukupna jačina neprijateljskih snaga: oko 4.000 ljudi.

2.) Komanda V SS-brd. korpusa, radi čišćenja ovog rejona izvodi posle prelaska reke Bosne u operaciji „Šnešturm"[6] koncentrični napad na Prnjavor radi razbijanja neprijateljskih snaga koje se tamo nalaze i njihovog odbacivanja dalje na zapad prema Vrbasu. Operacija će imati konspirativni naziv:

,,Napfkuhen".

Početak operacije:

x-dan, verovatno 28. 12. 1943. godine.

3.) Rukovođenje operacijom „Napfkuhen" :[7]

II kozačka brigada[8],

Jedinice:

II kozačka brigada,

I hrvatska lov.brigada,

Operativna grupa 187[9]

4.) Prikupljanje snaga i zauzimanje polaznog položaja za napad:

II kozačka brigada raspoređuje:

5. kozački puk u rejonu Bosanski Dubočac, Kuljenovci,

6. kozački puk u rejonu Gradina, Vranduk, Kotorsko,

3. kozački puk (posle obavljenog posla u rejonu Maglaj — Žepče) u rejon Miladići, Jotanovići (12 odnosno 19 km zapadno od Teslića).

I hrv. lov. brigada raspoređuje:

4. lov. puk u rejon Dervente, sa jednim bataljonom se-verno i glavnim snagama južno od Ukrine,

6. lov. puk u rejon Jelah, Teslić. Operativna grupa 187 raspoređuje se na prostoriji Doboj—  Ularice — Sivša.

5.) Borbeni zadaci:

a) 5. kozački puk

nastupa desnim krilom duž reke Save, čisteći širokim frontom šumski teren između Bosanskog Kobaša — Raskršje, prema zapadu i izbija prvo na liniju ušće Vrbasa —   Berina glava (kota 179, 12 km jugoistočno od ušća Vrbasa). Isturiti jake izviđačke delove prema komunikaciji Derventa — Prnjavor, a docnije prema odseku Jadovica i Povelić.

4. lov. puk

napada širokim frontom desnim krilom severno od Ukrine, sa težištem na levom krilu, prema jugozapadu na Prnjavor.

6. kozački puk

napada sa polaznog položaja, sa težištem na levom krilu dolinom Ilove prema Prnjavoru.

Operativna grupa 187

čisti planski u nastupanju prema saverozapadu pošumljeno zemljište zapadno od Doboja, sa ciljem napada na Prnjavor.

6. lov. puk

nastupa desnim krilom duž komunikacije Jelah — Prnjavor, planski čisti, naročito rejon oko Rastuše, Stanojevića (12 km severozapadno od Teslića) i u daljem toku napada preko Ukrine na Prnjavor.

3. kozački puk

čisti pre svega rejon polaznog položaja i istovremeno izviđa u pravcu Maslovare (15 km jugoistočno od Kotor-Varoša). Nakon toga puk, u nastupanju prema severu na Prnjavor, treba planski da očisti pošumljeno zemljište i tom prilikom da izviđa prema zapadu vododelnicu i dolinu Jošavke.

b) II kozačka brigada

nakon zauzimanja Prnjavora, svojim 3. i 6. pukom vrši čišćenje u zahvatu komunikacije od Prnjavora prema zapadu a 5. pukom sa dostignute linije nastupa prema jugozapadu do Vrbasa gde se prikuplja i stavlja pod komandu XV brdskog armijskog korpusa.

I hrv. lov. brigada

nakon čišćenja rejona Prnjavora odlazi u svoj raniji od-sek obezbeđenja.

Operativna grupa 187

verovatno će iz Prnjavora poći preko Dervente da se stavi pod komandu LXIX rezervnog korpusa.

6.) Način izvođenja borbenih dejstava:

II kozačka brigada će preciziranjem dnevnih zadataka voditi računa o tome da snage koje napadaju na Prnjavor, obazbeđujući jače ešeloniranje spoljnih krila, ostanu u istoj visini.

Operacija će postići svoj cilj samo u slučaju ako jedinice širokim frontom planski pročiste teren. Prema tome, treba obezbediti, u prvo vreme jakim izvidnicama a u daljem toku dejstva tesnim dodirom, međusobnu vezu i održavanje. Ukoliko neprijatelj stupi u otvorenu borbu, treba težiti da se obuhvatnim dejstvima napadne u bokove i pozadinu, vezujući istovremeno, uz podršku teškog naoružanja, njegove snage za front. Ukoliko se neprijatelj izvlači, treba pristupiti energičnom gonjenju i uništenju.

7.) II kozačka brigada će, radi obezbeđenja rukovođenja operacijom, trebovati potrebna sredstva veze od Korpusnog bataljona za vezu 105.

8.) II kozačka brigada dostaviće do 26. 12. svoje naređenje za izvođenje operacije Komandi V SS-korpusa.

9.) Posebna naređenja dostaviće se naknadno.

10.) Brigadno komandno mesto u Doboju.

Komandujući general

A. Fleps

SS-obergrupenfirer i general Vafen SS

Dostavljeno: (u konceptu)

1 Snimak originala (pisanog na mašini) u AVII, NAV-T-313, r. 193, s. 7453545—8. Na margini prve strane originala rukom je dopisano nekoliko brojeva i nečitljivih parafa i reči.

2 Vorgesehobener Gefechtsstand (istureno komandno mesto)

3 Pečat primaoca.

4 U vezi ove zapovesti, Komanda 2. oki. A. izdala je 25. decembra 1943. naređenje da u operaciji „Napfkuhen" učestvuju sledeće snage: Operativna grupa 137, 2. kozačka brigada (bez 1. puka), Okl. gren. nastavni puk 901 i Gren. (mot.) puk 92, a zatim, između ostalog, piše:

,,3.) Nakon završetka operacije, Operativnu grupu 187 prebaciti preko Bosanske Gradiške u sastav LXIX rez. korpusa u rejonu severno od Save. II kozačka brigada će se nakon završetka operacije uputiti u sastav XV brd. A.K., odnosno pretpotčiniće se 1. kozačkoj diviziji. Okl. gren. nastavni puk 901 i Gren. (mot.) puk 92 ostaju pod komandom V SS-brd. A.K. radi docnijeg izvođenja operacije "Šnešturm".

4,) 297. pd će odmah napustiti zonu dejstva armije. XV brd. A.K. obez-beđuje prostoriju južno od Zagreba snagama 371. divizije.

Potrebno je da se operacija „Vajnahtsman" okonča što brže da bi se oslobodile snage 371. divizije radi obezbeđenja prostorije južno od Zagreba. II kozačku brigadu treba nakon završetka operacije „Napfkuhen" uputiti što pre u sastav 1. kozačke divizije da bi bila angažovana na prostoriji južno od Zagreba i severozapadno od Siska.

Komanda 2. okl. A. namerava da revidira dosadašnje planove time što će. 392 (hrv.) legionarsku diviziju (njeno pokretanje se planira za 1. 1. 44) da prebaci u rejon Zagreb — Karlovac, da bi na taj način oslobodila 371. diviziju radi izvođenja operacije „Adler".

5.) Komanda V SS-brd. A.K., nakon izbijanja na reku Bosnu, sme-njuje Lov. rez. puk 1 i izvlači ga iz operacije „Šnešturm" i sa ovim pukom i delovima 369. divizije i ustašama obezbeđuje ko-munikaciju i železničku prugu Sarajevo — Vardište. U sklopu toga 1 bataljon treba poslati u Višegrad. Docnije treba predvideti smenu 3. lov. brigade u rejonu Tuzla snagama Lov. rez puka 1. Nakon toga će 3. lov. brigada što pre smeniti kozački puk koji privremeno vrši obezbeđenie železničke pruge Brod — Sarajevo. Obez-bediti najmanje 3 bataljona 369. divizije, koja će preuzeti obez-beđenje železničke pruge Sarajevo — Vardište" (AVII, NAV-T-313, r. 193, s. 7453540—1).

5 Reč je o 5. krajiškoj (Kozarskoj), 12. krajiškoj udarnoj, 14. sred-njoboManskoj udarnoj i 12. udarnoj brigadi 12. udarne divizre.

6 Vidi dok. br. 179.

7, 8 i 9 U originalu podvučeno rukom, a na margini s leve strane stavljen je znak pitanja.


Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument