ZBORNIK DOKUMENATA VOJNOISTORIJSKOG INSTITUTA: TOM XII - DOKUMENTI NEMAČKOG RAJHA - KNJIGA 3
Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument


ZAPOVEST KOMANDANTA 5. SS-BRDSKOG KORPUSA OD 18. DECEMBRA 1943. POTCINJENIM KOMANDAMA ZA

OPERACIJU „ŠNEŠTURM" PROTIV JEDINICA NOV I POJ U ISTOČNOJ BOSNI[1]

H.Q., 18. 12. 1943.

KOMANDA V SS-BRD. KORPUSA

Ia/V.G.

Del. br. 16/43. str. pov.

K-da 2. okl. A[2]

Prim.: 20. dec. 1943.

Br. 953/43.

Ia

Strogo poverljivo!

15 primeraka

1. primerak

KORPUSNA ZAPOVEST

za operaciju „Šnešturm"[3]

(čišćenje istočne Bosne)

1.) Neprijatelj za sada raspolaže u istočnoj Bosni sledećim snagama:

16. div. sa delovima na prostoriji Memići — Međeđa se-verno od komunikacije Zvornik — Tuzla, i delovima na planini Majevici do severno od Gračanice.

12. div. verovatno na prostoriji donjeg međurečja reke Save i reke Drine.

17.div. glavnim snagama na prostoriji Živinice — Đur-đevik.

5. div. glavnim snagama na prostoriji Kladanj — Slivnje.

Glavne snage 27. divizije [NOVJ] verovatno u rejonu Olovo i južno od njega. Ukupna jačina oko 10.000 ljudi. Treba računati sa time da će neprijatelj pokušati da se provuče između naših napadnih grupa da bi ostao na toj prostoriji.[4]

(O pojedinostima vidi informacije o neprijateljskim snagama).[5]

2.) V SS-brd. korpus napašće ove neprijateljske snage i najpre će ih odbaciti preko reke Bosne u zapadnu Bosnu da bi ih zatim na toj prostoriji uništio.

Detalje vidi u prilogu (namenjeno samo komandantima!)[6]

3.) U tom smislu naređujem:

a) Borbena grupa „Brauner":

nastupa 20. 12. iz rejona Zvornika da očisti prostoriju između reka Drina — Sava — Bosna i Spreča i razbija pre svega neprijateljske snage koje se nalaze na planini Majevici ili ih odbacuje prema zapadu. U vezi toga 901. okl. gren. nastavni puk nastupa iz Zvornika prema Bijeljini a odatle, nakon čišćenja prostorije između Drine i Save, u Brčko; 187. operativna grupa nastupa širokim frontom svojim glavnim snagama u zahvatu komunikacije Zvornik — Sapna —- Čelić (17 km južno od Brčkog), svojom desnom borbenom grupom, preko Trnovica (17 km se-verno od Zvornika) — Banjica (18 km jugozapadno od Bijeljine) prema Celiću;

92 (mot.) ojačani gren. puk nastupa komunikacijom Zvornik — Tuzla i severno od nje. Puk nakon toga ostaje u rejonu Tuzla na raspolaganju armijskom korpusu.

1. cilj napada: Opšta linija Brčko — Čelić — Tuzla. Pokreti se moraju odvijati tako da grupe uvek mogu uspostaviti međusobnu vezu. Međuprostor, naročito između operativne grupe 187. i 92. gren. puka, pročistiti dovoljno jakim izviđačkim delovima. Otkrivene neprijateljske snage treba odmah napasti i uništiti.

b) 1. brd. div.:

nastupa 20. 12. sa prostorije Capardi — Tupanari i sa svojim jačim desnim krilom dejstvuje duž reke Spreče prema Živinicama i izbija na liniju Živinice — Stu-pari. Pri tome temeljito treba pročešljati i očistiti međuprostor, a pre svega rejon Šekovića (20 km seve-rozapadno od Vlasenice).

U toku daljeg razvoja planirano je da divizija širokim frontom izbije na liniju Doboj — Zavidovići.

c) 7. SS-div. „Princ Eugen"[7]

nastupa 18. 12. sa jakim desnim krilom sa prostorije Han-Pijesak — Mrkalji i 19. 12. posle podne izbija na liniju Kladanj — Olovo gde vrši pregrupisavanje tako da 22. 12. može, sa težištem levo, da nastupa dalje prema zapadu.

Nakon izbijanja na liniju Ribnica — Vareš predviđa se da divizija sa jednom svojom pukovskom grupom i 1. rezervnim lovačkim pukom prodre prema zapadu do reke Bosne, a glavne snage divizije da se prebace preko Visoko — Kiseljak u prostor Konjica.

1. lov. rez. puk, koji je diviziji potčinjen od 18. 12. u 12,00 časova, treba 19. 12. iz rejona Žljebovi — Ko-šutica uputiti tako da do 20. 12. uveče izbije na prostoriju Kamenica — Donji Cevljanovići (10 km zapadno — jugozapadno i 14 km jugozapadno od Olova). Levim krilom napadati pravcem Sahbegovići — Rakova Noga — Donji Cevljanovići a planinu Ozren pročešljati poternim odeljenjima.

d) 369. pd:

sa 2. kozačkom brigadom koja joj se potčinjava, ojačava obezbeđenje železničke pruge duž reke Bosne na odseku Doboj — Sarajevo, naročito na poznatim pre-lazima i to tako da važni objekti na železničkoj pruzi ne budu oštećeni u toku očekivanog prelaza reke Bosne od strane neprijatelja. Pored toga, divizija mora biti spremna da sa posadama koje se nalaze na ovom odseku u uporištima, nakon dobijanja naređenja, napadima i akcijama jurišnih grupa sa ograničenim ciljem, rastereti jedinice koje dolaze sa istoka, odnosno da uništi neprijateljske grupe.

Od posebne je važnosti odmah organizovati što dalekosežnije izviđanje iz svih uporišta u pravcu istoka i severoistoka. Sa linije Mokro — Sarajevo treba uputiti jake izviđačke delove u planinu Ozren sa ciljem da se spreči konsolidovanje neprijatelja na tom rejonu. Osim toga, divizija obezbeđuje da jake poterne grupe 370. puka očiste prostoriju Konjic — Ulog — Kali-novik — Trnovo kao i docnije obezbeđenje puta dotura Višegrad — Rogatica — Goražde. Jedan bataljon uputiti u Kalinovik.

4.) Linije razgraničenja:

a)Između Borbene grupe „Brauner" i 1. brd. div. Zvor-nik — Capardi — severna obala reke Spreče (sve zaključno za Borbenu grupu „Brauner").

b) Između 1. brdske divizije i 7. SS-div.:

Kameniti Dolovi — Jasen (9 km severozapadno od Vlasenice — Gojakovići (5 km severno — severoistočno od Kladnja) — Olovo — Ribnica potok — Krivaja potok (sve uključno za 7. SS-diviziju).

5.) Za korpusnu rezervu izdvojiti i držati spremnim:

a) Iz 1. brđ. div.:

Izviđački bataljon i Protivoklopni divizion sa dosadašnjim zadatkom: obezbeđenje komunikacije Pljev-lja — Goražde — Rogatica — Gromile. Predviđena je smena.

b) Iz 7. SS-div.:

Ojačani izviđački bataljon (7. izviđački bataljon i 2. baterija 7. protivoklopnog diviziona), IV divizion 7. teškog artiljerijskog puka (bez 1 baterije) uputiti u Sarajevo. Štab, ostali delovi protivoklopnog diviziona i konjički eskadroni kao i do sada.

c) 1. baterija 103. SS-samohodnog diviziona u Sarajevo.

6.) Način izvođenja borbenih dejstava:

Osnovno načelo je sledeće:

Neprijatelja treba tako dugo iznuravati, dok se ne primora da stupi u otvorenu borbu ili dok ga se potpuno ne iscrpi.

Divizije treba da obezbede takvo ešeloniranje svojih snaga na krilima i mesta rezervi pozadi krila da se spreči proboj neprijatelja i da pripreme obuhvatna dejstva. Nije planirano stvaranje obruča, međutim sve starešine moraju da teže obuhvatu neprijatelja i da odmah podrže borbena dejstva suseda udarima u bokove i pozadinu neprijateljskih snaga koje se nalaze ispred suseda.

7.) LXIX rez. A.K.

se umoljava da podrži čišćenje prostorije severno  od komunikacije Zvornik — Doboj napadima koje će   predu-zeti iz rejona Brčko a koje će vremenski uskladiti  sa borbenim dejstvima Borbene grupe „Brauner".

8.) Sadejstvo sa avijacijom:

Avijatičari se neprekidno žale na nedovoljno obeležavanje prednjih linija.

Prednja linija = žuta platna ili zastave sa kukastim krstom. Ostale naše jedinice: zastave sa kukastim krstom.

Svetlosne rakete za obeležavanje ne ispaljivati vertikalno naviše već više vodoravno duž fronta.

Jurišnoj avijaciji („štukama") pokazivati ciljeve dimnim granatama.

9.) Organizacija veze:

105. korpusni SS-bataljon za vezu obezbeđuje:

a) Telefonsku vezu i to:

sa Borbenom grupom „Brauner" 1. brd. div.,

7. SS-div. „Princ Eugen", 369. peš. div., LXIX rez. A. K., Izviđačkim bataljonom 1. brd. div.

b) Radio-veze:

sa Borbenom grupom „Brauner", i to: 1. brd. div.,

7. SS-div. „Princ Eugen", 369. peš. div.

Izviđačkim bataljonom 1. brd. div., LXIX rez. A.K.

c) Svetlosni signali: kao i do sada:

10.) Snabdevanje:

Snabdevanje će biti regulisano posebnim naređenjima. Pošto će snage koje učestvuju u borbi u pročešljavanju neprohodnog terena između komunikacije Zvornik — Sokolac i reke Bosne biti lišene svake mogućnosti snabde-vanja, to će se 1. brd. div., 7. SS-div. „Princ Eugen" i 1. lov. rez. puku izdati jedno specijalno sledovanje hrane za poterna odeljenja.

Dalje snabdevanje 1. lov. rez. puka obezbediće 369 (hrv.) peš. div.

11.) Istureno korpusno komandno mesto: Sarajevo.

KOMANDUJUCI GENERAL

A. Fleps

SS-obergrupenfirer i general Vafen SS

Dostavljeno: (u konceptu)

1 Snimak originala (pisanog na mašini) u AVII, NAV-T-313, r. 193, s. 7453454—9. Na margini prve stranice originala dopisano je rukom nekoliko nečitljivih parafa, brojeva i reči.

2 Pečat primaoca.

3 Operativno odeljenje 2. oklopne armije, u osnovnoj zamisli za preduzimanje ove operacije od 13. decembra 1943, između ostalog, piše:

„1. Nakon završetka operacije „Kugelblic" izvešće se još jedna operacija u cilju razbijanja Titovih snaga koje se nalaze u Bosni. Operacijom će komandovati: Komanda 5. SS-brdskog armijskog korpusa. 2.) Snage koje će učestvovati u toj operaciji: sve snage koje su učestvovale u operaciji „Kugelblic", izuzev Operativne grupe 187 i de-lova snaga vojnoupravnog komandanta Jugoistoka. Pored toga, u operaciji će učestvovati i delovi 373 (hrv.) lov. div. i naše snage koje se nalaze na prostoru Banja Luka — Bjelovar kao i 114. lovačka divizija. 3.) Cilj operacije: razbijanje bandi koje se nalaze na prostoriji Travnik — Šujica — Glamoč — Mrkonjić-Grad — Jajce nakon prethodnog čišćenja prostorije između Sarajeva — Tuzle..." (AVII, NAV-T-313, r. 193, s. 7453481—2). Komandant 5. SS-brdskog korpusa izdao je 17. decembra 1943. zapovest za marš i pregrupisavanje snaga nakon završetka operacije „Kugelblic" u jugoistočnoj Bosni (AVII, NAV-T-313, r. 193, s. 7453474—7).

4 Komanda 5. SS-brdskog armijskog korpusa je 12. decembra 1943. izradila detaljan plan za izvođenje operacije „Snešturm" u kojem su precizirane polazne linije i pravci nastupanja svih jedinica i borbenih grupa za napad kao i zadaci sadejstvujućih snaga i konačan cilj predu-zetih operacija protiv jedinica NOVJ u istočnoj, a zatim i centralnoj Bosni (AVII, NAV-T-313, r. 193, s. 7453483—6).

5 i 6 Tim informacijama i prilogom redakcija ne raspolaže.

7 SS-dobrovoljačka brdska divizija „Princ Eugen" je 19. novembra 1943. dobila naziv: 7. SS-brdska divizija „Princ Eugen" (AVII, NAV-T-313, r. 189, s. 7449603).


Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument