ZBORNIK DOKUMENATA VOJNOISTORIJSKOG INSTITUTA: TOM XII - DOKUMENTI NEMAČKOG RAJHA - KNJIGA 3
Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument


NAREĐENJE OPERATIVNOG ODELJENJA 2. OKLOPNE ARMIJE OD 18. DECEMBRA 1943. KOMANDI 5. SS-BRD-SKOG ARMIJSKOG KORPUSA ZA PRODUŽENJE OPERACIJE „KUGELBLIC" POD NAZIVOM „ŠNEŠTURM" s CILJEM GONJENJA JEDINICA NOV I POJ 1 NJIHOVOG UNIŠTENJA U ISTOČNOJ I CENTRALNOJ BOSNI[1]

Strogo poverljivo!

Pošiljalac:

18. 12. 43. u 05,20 č

K-da 2. okl. A.

Telegram

K-DI V SS-BRD. A.K.

odnosi se i na: vojnoupravnog komandanta Srbije E-Staffel[2] div. „Brandenburg" (za Grupu „Zigfrid Pfajfer" [Siegfried Pfeiffer]) obavestiti: k-ta Jugoistoka (K-du Gr. armija ,,F") Komandanta vazduhoplovstva Hrvatske K-du LXIX rez. korpusa

K-da 2.okl. A[3]

načelnik veza 18.dec. 1943

05.30 č Ben.

1.) Nakon završetka operacije „Kugelblic", koja je uspešno završena oslobađanjem istočne Bosne od Titovih snaga, komanda V SS-armijskog korpusa ima zadatak da uporno i neprekidno goni protivnika koji se izvlači iz istočne Bosne prema zapadu,[4] a da nakon toga na prostoriji Jajce — zapadno od Travnika — Gornji Vakuf — severno od Šujice — Glamoč razbije grupaciju crvenih koja se sa Glavnim štabom Hrvatske nalazi na toj prostoriji.

2.) Za ovu operaciju upotrebiti sledeće snage:

a) Motorizovana grupa (Okl gren. nastavni puk 901. i Gren. puk (mot.) 92) dejstvuje iz rejona Zvornika, u cilju razbijanja neprijateljskih snaga (16. crvena divizija) severno od Zvornika, prelazi liniju Bijeljina — Priboj i dejstvuje prema Savi,[5] zatim zaokreće svoje snage prema zapadu preko Gradačca u pravcu Doboja. Nakon toga, ovu grupaciju treba predvideti radi oja-čanja obezbeđenja železničke pruge na prostoru Doboj — Kakanj.

b) Grupa „Brauner" (Operativna grupa 187 i Lov. rez. puk 1) dejstvuje u zahvatu komunikacije Zvornik — Tuzla — Doboj sa južnim krilom ka Maglaju.[6]

c) 1. brd. div. (bez Brd. izv. bat. 54 i Protivokl. div. 44, koji privremeno vrše obezbeđenje komunikacije Sarajevo — Vardište) dejstvuje iz rejona Vlasenice sa naslonom svog severnog krila na Grupu „Brauner", a svojim južnim krilom dejstvuju prema Vranduku.

d) 7. SS-brd. div. sa svojim severnim krilom hvata vezu sa 1. brd. div. a sa južnim krilom dejstvuje u pravcu Busovače.

e)Grupacija 369. peš. div. hvata vezu sa 7. SS-brd. div.

a svojim južnim krilom dejstvuje u pravcu zapadno od Sarajeva.

3.) Po izbijanju u rejon reke Bosne treba predvideti angažovanje Lov. rez. puka 1 radi obezbeđenja proizvodnje Tuzla — Gračanica i odlazak odnosno prevoz železnicom Operativne grupe 187 u sastav 69. rez. korpusa (radi učešća u operaciji „Kane" („Cannae").[7]

4.) Raspored vremena:

a) Dolazak motorizovane grupacije radi čišćenja prostorije između Save i Spreče postići što pre. Početak dejstva javiti što je moguće ranije.

Izbijanjem na reku Bosnu, motorizovana grupacija dobija zadatak da što je moguće ranije ojača obezbeđenja železničke pruge Brod — Sarajevo, koja je od izvanredne važnosti za celokupni ishod operacija, da bi se na taj način onemogućilo trajnije razaranje pruge od strane bandi, koje će verovatno pokušati da se probiju prema zapadu.

b) Početak pokreta Grupe „Brauner", uključujući i grupaciju 369. peš. div., treba otpočeti što pre. U toku gonjenja treba obezbediti da se postavljaju što je moguće dublji dnevni zadaci obezbeđujući vezu između pojedinih divizijskih borbenih grupa.

Pri davanju planova o dejstvima treba davati i dnevne zadatke.

5.) Grupacija vojnoupravnog komandanta Srbije (ojačana 24. bugarska divizija — bez 1 bat. Policijskog puka 5), koja je učestvovala u operaciji „Kugelblic",[8] izlazi 18. 12. u 18,00 časova ispod komande V SS-brd. korpusa. Zadatak vojnoupravnog komandanta Srbije sastoji se u tome, zavisno od situacije kod neprijatelja, da se spreči prodor crvenih snaga preko srpsko-crnogorske granice u Srbiju.

Molim da u vezi ovoga dostavite pregled upotrebe snaga.

6.) Grupa „Zigfrid" (komandant: komandant 2. puka „Bran-denburg" sa potčinjenim 2. pukom „Brandenburg", Muslimanskom legijom „fon Krempler"[9] i Grupom „Lukačević"[10]) pretpotčinjava se od 18. 12. u 18,00 časova neposredno K-di 2. Ok. A.

Grupa „Zigfrid" ima zadatak da spreči prodor crvenih snaga u severni deo Crne Gore (preko linije Pljevlja — Brodarevo) i da do daljeg obezbedi puteve dotura 1. brd. div.

Komandno mesto Pfajfera u Prijeporu.

Komandno mesto Lukačevića u Pljevljima.

Komandno mesto fon Kremplera u Sjenici. Obezbediti prostorno odvojena dejstva Muslimana i četnika.

7.) Operacija nakon okončanja „Kugelblic" (od 18. 12. u 18,00 časova) dobija kodirani tajni naziv „Šnešturm" [Schneesturm].

Posebna naređenja u vezi snabdevanja, veze i inži-njerije za operaciju „Šnešturm" izdaće se posebno.

8.) Sledi armijska zapovest za operaciju „Šnešturm".

Komanda V SS-brd. A.K. prenosi prispela naređenja u vezi operacije „Šnešturm" teleprinterom K-di 2. OkA. Istureno komandno mesto V SS-brd. AK ostaje u toku operacije „Šnešturm" privremeno u Sarajevu.[11]

K-da 2. OkA, Ia

Br. 912/43. str. pov.

F. d. R.

. . .[12]

potporučnik

. . . [13]

1 Snimak nemačkog prepisa originala (pisanog na mašini) u AVII, NAV-T-313, r. 193, s. 7653467—9. Na margini poslednje stranice originala rukom je dopisano nekoliko nečitljivih i nerazumljivih brojeva, parafa i oznaka.

2 Einsatzstaffel (specijalni ešalon — odredi za angažovan^e)

3 Pečat primaoca.

4 Cil: operacije „Šnešturm" je bio da se okruže i unište 17. i 27. udarna divizija 3. udarnog korpusa NOVJ i 5. udarna divizija NOVJ u dolini r. Krivaje. Međutim, snage NOVJ probile su se iz okruženja do 28. decembra 1943 (AVII, a, NOP, reg. br. 2/1, k. 11; tom IV, knj. 20, dok. br. 229; Oslobodilački rat, knj. II, str. 17 i 18).

5 i 6 U tom rejonu su se nalazile snage 16. udarne divizre NOVJ. Posle trodnevnih teških borbi na prostoru s. Sapna — s. Rastošnica — pl. Jelica, 2. i 4. brigada su se probile preko puta Tuzla — Zvornik i uputile u rejon Šekovića, dok su se 1, 3. i 5. vojvođanska NOU brigada 16. udarne divizije NOVJ našle u poluokruženju na uzanom prostoru Trebave, ali su se 27. decembra probile na Majevicu (tom IV, knj. 20, dok. br. 182, 231 i 235).

7 Cilj ove operacije bio je čišćenje rejona Zagreb — Sisak — Be-lovar od snaga NOVJ. Međutim, to je bio samo uzgredan zadatak za trupe Vermahta koje su se prikupljale u severozapadnoj Hrvatskoj i Međumurju radi upada u Mađarsku i n'ene okupacije u c'lju sprečavanja njenog istupanja iz rata na strani Nemačkog Rajha. Operacija „Kane", tj. okupacija Mađarske, ali pod šifrom „Margareta I", počela je 19. marta 1944. godine (AVII, NAV-T-314, r. 1544, s. 665—8, r. 672, s. 21—4; r. 1546, s. 589—698; r. 1548, s. 442—690; tom I, knj. 8, dok. br. 46, 53, 58, 59, 63 i 66; tom V, knj. 25, dok. br. 72—80.

8 Vidi dok. br. 173.

9 Karl

10& Vojislav. O saradnji četnika DM i Vermahta vidi dok. br. 74, 114, 156, 160, 166 i 177.

11 Vidi dok. br. 179.

12 Potpis nečitak.

13 Zbog ograničenog prostora, izostavljeni su, rukom dopisani, nai-zivi komandi i imena komandanata kojima je ovo naređenje dostavljeno.


Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument