ZBORNIK DOKUMENATA VOJNOISTORIJSKOG INSTITUTA: TOM XII - DOKUMENTI NEMAČKOG RAJHA - KNJIGA 3
Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument


UPUTSTVO KOMANDUJUCEG GENERALA I KOMANDANTA U SRBIJI OD 24. MARTA 1943. GODINE 704. PEŠADIJ-SKOJ DIVIZIJI O NAČINU VOĐENJA BORBE PROTIV PARTIZANSKIH SNAGA U SRBIJI[1]

Strogo poverljivo

Prilog 68 K.T.B.[2]

H. Qu., 24. 3. 1943.

KOMANDUJUCI GENERAL I KOMANDANT U SRBIJI

Odelj. Ia, br. 95/43. str. pov.

Strogo poverljivo

12. primeraka

12. primerak

Predmet: vođenje borbe

704. pd

1. kralj. bug. okup. korpusu uz davanje na znanje [bugarskoj] 3. diviziji komandantu SS i policije F. K. 599, 816, 610, 809

1.) Uprkos odlučnim napadima trupe i uprkos oštrim merama: odmazde, o nekom umirenju zemlje ne može se govoriti.-Doduše, do sada nije došlo do saradnje obeju ustaničkih grupa (D. M. i komunista), ali, kako razvoj u Hercegovini i Crnoj Gori tako i mogućnost neprijateljskog iskrcavanja u Dalmaciji mogu prouzrokovati znatno zaoštravanje sadašnje situacije u Srbiji. Pojedinosti o situaciji kod neprijatelja saopštavaju se trupama u izveštajima o situaciji odelj. lc, komandujućeg generala i komandanta u Srbiji.

2.) Glavni zadaci na području komandujućeg generala i komandanta u Srbiji, pored opšteg obezbeđenja zemlje, jesu i obezbeđenje saobraćajnih linija i privrednih pogona, naročito železničke linije Beograd — Niš — Solun, odnosno Sofija i Lapovo — Kraljevo — Skoplje, kao i dunavskog vodenog puta.

3.) Svi trupni delovi i službena mesta treba da sarađuju na dopunjavanju izviđanja neprijatelja, što važi kako za neprijatelja unutar Srbije, tako i s druge strane granica i demar-kacione linije, naročito preko Drine i jugozapadne granice. U pogledu sadejstva svih službenih organa koji učestvuju u izviđanju, upozorava se na naređenje komandujućeg generala i komandanta u Srbiji, Ic, od 28. 1. 43. god.[3]

4.) Pri savlađivanju neprijatelja treba se u osnovi pridržavati toga da se neprijateljske bande traže u njihovim skrovišti-ma i tamo uništavaju. Veliki poduhvati sa više bataljona, pri dobroj organizaciji neprijateljske obaveštajne službe, kriju opasnost da se pre vremena, otkriju naše namere i da neprijatelj izmakne. Protiv slabijih neprijateljskih delova, prema svim dosadašnjim iskustvima, najcelishodnije je an-gažovati jagkomande do jačine čete. U pogledu njihove opreme upozorava se na dopis komandujućeg generala i komandanta u Srbiji, Ia, br. 5107/42. pov. od 8. 10. 42. god.[4]

5.) Za sve trupne delove angažovane za obezbeđenje smeštaja trupe, saobraćajnih linija i privrednih pogona, borbeni zadatak glasi: odbrana, što znači držati, se do daljeg naređenja. Treba stalno usavršavati izgradnju u vidu uporišta i obezbeđenje smeštaja trupa. Potrebna uputstva za najstrožu pripravnost data su naređenjem komandujućeg generala i komandanta u Srbiji Ia, br. 5290/42. pov. od 8. 10. 42. god.[5] Briga svih komandanata treba da bude uvežbavanje jedinica i sastava za uzbunu i kontrolisanje preduzetih mera putem uzbuna za vežbu.

Potrebno je usavršiti odbrambene uređaje kod boravišnih mesta trupe, na železnicama, kao i privrednim pogonima. Bodljikavu žicu i mine treba tražiti preko štabnog oficira komandujućeg generala i komandanta u Srbiji. Tehničke uređaje za brzo alarmiranje treba poboljšati.

6.) Komandujućem generalu i komandantu u Srbiji potrebne su brzopokretne rezerve. Njih kao borbene ešelone (komandu-jući general i komandant u Srbiji, Ia, br. 5549/42. pov. od 23. 10. 42)[6]treba tako staviti na raspolaganje da se može obezbediti brzo pomeranje, po mogućstvu železnicom. U tu svrhu 704. pešadijska divizija treba da drži spremnim čitav pešadijski puk od tri bataljona sa dve baterije, 1. kralj. bug. okupac korpus tri bataljona i tri baterije, a komandant SS i policije — jedan policijski bataljon (motorizovan).

7.) Na ugovorenu šifru ,,Šturmwind",[7] koju daje komandujući general i komandant u Srbiji, odmah započinje hvatanje onih Srba koji dolaze u obzir kao vodeća snaga u slučaju kakvog ustanka. Sve komandne ustanove nemačke i bugarske vojske i policije, uključujući feld- i krajskomandanture, sačiniće u tu svrhu liste i držati ih ažurnim. Dalje saopšta-vanje ovog naređenja samo usmeno (ne telefonski) do bataljonskih i krajskomandanata, odnosno šefova srpskih okruga.

8.) Za uvežbavanje trupe za borbene zadatke, kao i za upotrebu i rukovanje oružjem, nikad nije dovoljno toga posla. Uvežbavanje u egzercirnoj službi treba svesti na najmanju meru. Za uvežbavanje nižih starešina u aktivnoj i pasivnoj borbi protiv tenkova, uključujući savlađivanje tenkova, biće u Beogradu održan kurs.

Bader

U komandi:

Ia,

KTB.

1Snimak originala (pisanog na mašini) u AVII, NAV—T-501,. r. 249, s. 128—30.

2Dopisano rukom.

3, 4 i 6Tim dokumentima; redakcija ne raspolaže.

5Reč je o naređenju za pripremu u slučaju uzbune, sa precizira-nim zadacima divizijama da aktivno suzbijaju i uništavaju neprijatelja, čemu treba da prethodi detaljno izviđanje i pronalaženje njegovih baza (AVII, NAV—T-315, r. 1981, s. 90—6).

7U naređenju komandujućeg generala i komandanta u Srbiji od 5. maja 1943, kao dopuna za ovu akciju pod nazivom „Šturmvind", piše:

,,1.) Opšte [odredbe]:

Radi predupređenja jednog opšteg ustanka, stalo nam je do toga da se pre njegovog izbijanja pohvataju sva lica koja, po svoj pr'lici, učestvuju u njegovom ostvarenju ili se sumnja da bi to moglo biti od njih zatraženo [...]

3.) Izvođenje

a) Šifru „Sturmvind" saopštiće feld i krajskomandanturama komandujući general i komandant u Srbiji. One onda pokreću hvatanje lica sadržanih u listi, prema tački 2), preko u tu svrhu od njih zamoljenih organa, nadziru sprovođenje akcija i dva puta dnevno (11.00 h i 17.00 h) telefonski izveštavaju komandujućeg generala i komandanta u Srbiji, Operativno odeljenje, o stanju akcije. Hvatanja na svim mestima moraju biti iznenadno sprovedena[...]" (AVII, NAV—T-501, r. 249, s. 418—9).


Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument