ZBORNIK DOKUMENATA VOJNOISTORIJSKOG INSTITUTA: TOM XII - DOKUMENTI NEMAČKOG RAJHA - KNJIGA 3
Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument


NAREĐENJE KOMANDUJUĆEG GENERALA I KOMANDANTA U SRBIJI OD 26. MARTA 1943. GODINE BUGARSKOM 1. OKUPACIONOM KORPUSU DA SPREČI PRODOR SNAGA NOV I POJ IZ BOSNE U SRBIJU[1]

Prilog 74

H Qu 26 3 43

Strogo poverljivo

9 primeraka

2. primerak

KOMANDUJUĆI GENERAL I KOMANDANT U SRBIJI

Qu., 26. 3. Odelj. Ia, br. 101/43. str. pov. 

 

or-ranici

1.) Množe se znaci da, pod pritiskom događaja u Hrvatskoj, ganizovane bande neprijatelja nadiru ka jugozap. gra Srbije.[2]

2.) Mora se sprečiti da organizovane neprijateljske snage upadnu u Srbiju. Ovaj zadatak pada u deo 1. kralj. bug. okup. korpusu u odseku između desne korpusne granice do linije Sjenica — Duga Poljana — Muhovo (mesta isključno).

3.) Nadovezujući se na njega, dalje obezbeđenje preuzima jedna nemačka jedinica koja će od 3.1. 3. biti pridodata komandujućem generalu i komandantu u Srbiji i razmešetena u prostoru Raška — Novi Pazar — [Kos.] Mitrovica — Vuči-trn — Podujevo — Kuršumlija -— Blace — Dobroljupci — Piskanja.[3] Ona će biti neposredno potčinjena komandujućem generalu i komandantu u Srbiji.

4.) U prvom redu radi se o tome da se prilazne komunikacije, koje vode iz jugoistočne Bosne i Crne Gore prema liniji Ušće — Ivanjica — Užice tako zatvore da se prelaz orga-nizovanih snaga spreči, a delovi koji su promakli da se mogu uništiti: drum Užice — Višegrad, put Užice — Cajetina — Draglica, Užice — Ljubiš — Kokin Brod — Nova Varoš,Ivanjica — Okolišta — Prašovići — Sjenica, Ivanjica — Tu-tin — Kuližino — Brnjica — Štavalj.

Izvođenje zamišlja komandujući general i komandant tako da se na najvažnijim komunikacijama, po mogućstvu blizu demarkacione linije, postave utvrđene zapreke za najmanje jednu četu, a da pozadi budu spremne snage za pokretna dejstva. Moraju se uzeti u obzir poteškoće u pogledu sme-štaja.

U ovu svrhu biće celishodno da se upotrebe oni delovi 24. divizije[4] koji su određeni za garnizone Raška, Novi Pazar, Mitrovica, a koji će odatle biti smenjeni po pristizanju novog nemačkog sastava.

IV/SFK[5] moći će se korisno upotrebiti na desnom krilu od-seka koji se obezbeđuje i za kontrolu civilne straže na že-leznici Užice — Višegrad, uz izmenu naređenja komandu-jućeg generala i komandanta u Srbiji, br. 970/43. od 23. 3. 43. pov.[6]

5.) Treba smesta započeti izviđanje. Uz to, 5. 4. 43. treba izvestiti kako se namerava sprovesti zadatak.

Bader

Dostavljeno:

1. kralj. bug. okup. korpus (preko D. V. O.)

D. V. O. kod 1. kralj. bug. okup. korpusa

Ic

K. T. B.             

U rezervi 4

1Snimak originala (pisanog na mašini) u AVII, NAV—T-501, r. 249, s. 137—8.

2Verovatno je reč o dejstvima 1. proleterske udarne brigade 1. proleterske udarne divizije NOVJ kod Ustikoline i pokušaju forsiranja r. Drine kao i pokušaju forsiranja iste reke kod Broda od strane 2. proleterske i 2. dalmatinske udarne brigade 2. proleterske udarne divizije NOVJ (tom IV, knj. 11, dok. br. 143, 151, 154, 155, 303, 304 i 311, knj. 12, dok. br. 27 i 172).

3Selo Piskanja u originalu je dopisano rukom. Na tom prostoru bila je razmeštena 1. brdska divizija.

4Reč je o bugarskoj diviziji.

5Srpski dobrovoljačka korpus

6Tim naređenjem je regulisano da se 4. puk Srpskog dobrovoljačkog korpusa, posle završetka akcije u rejonu severno i istočno od Petrovca, prebaci u rejon Uzica. Zadatak ovog puka u tom rejonu je bio kontrola granice prema NDH s obe strane puta Uzice—Višegrad, u rejonu Zemljice—Kokin Brod (AVII, NAV—T-315, r. 1242, s. 572).


Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument