ZBORNIK DOKUMENATA VOJNOISTORIJSKOG INSTITUTA: TOM XII - DOKUMENTI NEMAČKOG RAJHA - KNJIGA 3
Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument


STAV GENERALŠTABA VRHOVNE KOMANDE VERMAHTA OD 24. MARTA 1943. U VEZI PREDLOGA KOMANDANTA JUGOISTOKA ZA IZVOĐENJE OPERACIJE „ŠVARC"[1]

Strogo poverljivo

KTB

F. H. Qu,[2] 24. 3. 43.

5 primeraka

2. primerak

WFSt Op. (H)                                       

Br. 001490/43 str. pov.                                           

Stav WFSt

prema predlogu komandanta Jugoistoka[3] u vezi izvođenja operacije "Švarc"

1.) Za angažovanje u operaciji „Švarc" su predviđeni:[4]

A. Nemačke i hrvatske snage:

Komandant: komandant nemačkih trupa u Hrvatskoj general pešadije Liters.

Snage: SS-div. „Princ Eugen"

118. lov. div.

2.  hrv. [domobranski] brd. brig. [zdrug]

3.  hrv. brd. brig. pukovska grupa 369 (hrv.) pd 1. brd. div.delovi 104. lov. div.

B. Bugari:

Delovi bugarskih okupacionih snaga (u svrhe blokiranja).[5]

C. Italijani:

Prema rezultatu dogovora komandanta Jugoistoka sa guvernerom Crne Gore Pircijem Birolijem i komandantom italijanske 2. armije generalom Robotijam.

2.) O upotrebi ostalih divizija potčinjenih komandantu Jugoistoka početkom maja, vidi kartu I.[6] Njihovo, pa makar i delimično, angažovanje u operaciji „Švarc" ne može se računati bez zapostavljanja obazbeđenja u Hrvatskoj i Srbiji.

3.) Namera da se Italijani, u načelu, samo upotrebe radi blokiranja područja koje treba očistiti, odobriće se, verovatno, nakon dosadašnjeg iskustva. Međutim, treba težiti da se barem brdska divizija „Taurinenze" [„Taurinense"] obez-bedi za ofanzivne akcije u operaciji. Takođe se smatra ispravnim da se o neophodnim merama za razoružanje četnika i za pripremu operacije „Švarc" u detaljima, za prvo vreme, ne diskutuje sa Italijanima, da bi se sprečilo odavanja toga Draži Mihailoviću.

Međutim, neophodno je da se. što skorije uspostavi međusobni kontakt između komandanta Jugoistoka i italijanskih komandi, da bi se utvrdio obim italijanskog učešća, vodeći računa o napred iznetom, i da se ne bi zanemarili rezultati razgovora zamenika načelnika WFSt u Rimu i stekao utisak da Nemci nameravaju da se odreknu operacije „Švarc". Treba računati sa tim da će Italijani u svim razgovorima nastojati da se zona borbenih dejstava što je moguća brže nakon okončanja operacije oslobodi prisustva nemačkih jedinica. Ovo načelno treba odobriti, ali treba ukazati na to da vreme realizacije toga zavisi od razvoja situacije.

4.) Sa upotrebom nemačkih snaga (vidi kartu 2)[7] i sa izloženim načinom dejstva u načelu smo saglasni.

5.) Prebacivanje 1. brd. div. sa istoka je otpočelo. Ona će stići u rejon Niša između 1. i 20. aprila (oko 60 vozova u 3 ture).

6.) Vreme, za koje će 1. brd. div. biti odmorna i spremna za dejstvo, odnosno za koje će vreme 118. lov. div. biti pre-formirana, određuje komandant Jugoistoka i o tome podnosi iz vešta j.

7.) Sa početkom napada nakon razoružanja četnika saglasni.

8.) Komandantu Jugoistoka je saopšteno da za sada ne može doći u obzir smena 704. pd.

Naknadno će se utvrditi kada će moći biti prebačena 373 (hrv.) pd.

Policijske snage koje se prebacuju (700 ljudi žandarmerije i 200 pripadnika Policije bezbednosti stavljani su u Gracu [Graz] na raspolaganje brigadenfireru Kamerhoferu.

. . . [8]

25/3[9]

Dostavljeno:

Načelniku WFSt            1. primerak

Zameniku načelnika        2. primerak

Oper. (H)[10]                3. primerak

Oper. (L)[11]                4. primerak

Qu.                                5. primerak

1Snimak originala (pisanog na mašini) u AVII, NAV—T-78, r. 344, s. 6301548—50.

2Führunghauptquartier (glavni štab ili komandno mesto)

3Pošto je, prema proceni komandanta Jugoistoka Aleksandera Lera, operacijama „Vajs" i „Mostar" definitivno trebalo da budu uništene glavnina NOVJ i „Titova država", on je predviđao posle toga pre-duzimanje operacije za razoružanje četnika Draže Mihailovića. U tom

smislu, Ler 14. marta 1943. predlaže Vrhovnoj komandi Vermahta da naredi izvođenje operacije „Čvarc", čiji je cilj razoružanje četnika Draže Mihailovića na prostoru istočne Hercegovine, Sandžaka i Crne Gore (AVII, NAV—T-78, r. 344, s. 6301544—7). U naređenju Hitlerovog glavnog štaba za izvođenje operacije „Svare" piše:

„[...] Nakon uništenja Titove komunističke države, treba pristupiti uništenju organizacije i oružanih snaga nacionalnog Srpstva pod Komandom Draže Mihailovića, da bi se obezbedila pozadina u slučaju neprijateljskog iskrcavanja na Balkanu.

Borbena dejstva izvoditi brzo i bezobz:rno.

Vreme početka operacije „Svare" javiti što pre.

2) S obzirom na uske veze komandanata D. M. sa italijanskim vlastima, fireru je naročito stalo da se akcija drži u strogoj tajnosti, kako u vezi njenog cilja tako i sve pr.preme za akciju.

Komandant Jugoistoka će izvestiti gde i kada će se, zbog neophodnih taktičkih razloga ili zbog priprema u vezi snabdevanja, održati neophodna pripremna savetovanja, dajući podatke o tome koje italijanske vlasti učestvuju u tome. Vrhovna komanda zadržava sebi pravo da o tome donese odluku" (AVII, NAV—T-78, r. 344, s. 6301543).

Nemačka Vrhovna komanda je ovakvu odluku o razoružanju četnika donela polazeći od pretpostavke da će Glavna operativna grupa VS u operacijama „Vajs II" i „Mostar" biti razbijena. U tom slučaju, četnici Draže Mihailovića, kako je smatrala Vrhovna komanda Vermahta, više joj neće biti potrebni. A kada je, u izmenjenoj ratnoj situaciji, iskrcavanje anglo-američkih trupa na Balkan postalo mogućno, Vermaht je ocenio da bi četnici mogli biti opasni zbog svojih planova da uspostavljanje monarhije i starog društvenog sistema u Jugoslaviji ostvare uz pomoć zapadnih saveznika. Međutim, očekivanja u pogledu uništenja snaga NOVJ u dolini Neretve nisu se obistinila. Prema tome, operacija „Svare" nije bila uslovljena prvobitnom Lerovom zamišlju, već ishodom prethodnih operacija (četvrte neprijateljske ofanzive) u kojima okupa-torsko-kvislinške snage nisu ostvarile svoje namere. Tok događaja je pokazao da je operacija „Svare" izvođena radi uništenja NOVJ i rukovodstva NOP-a sa Titom na čelu. jer je NOVJ predstavl'ala jedini faktor koji je ugrožavao borbenost Vermahta u odbrani Balkana. Opširnije o toku operacije „Svare" vidi Zbornik radova „Neretva—Sutjeska", str. 52—79.

4Vidi dok. br. 60.

5Vidi dok. br. 44, 69 i 87.

6 i 7Te karte nisu pronađene.

8Paraf nečitak.

9Dopisano rukom.

10Operations (Heer) (Operativno odeljenje Kopnene vojske).

11Operations (Landesverteidigung) (Operativno odeljenje teritorijalne odbrane).


Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument