ZBORNIK DOKUMENATA VOJNOISTORIJSKOG INSTITUTA: TOM XII - DOKUMENTI NEMAČKOG RAJHA - KNJIGA 2
Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument


IZVESTAJ BORBENE GRUPE „POHE" OD 4. MAJA 1943. GODINE 369. PEŠADIJSKOJ DIVIZIJI O SARADNJI SA ČETNICIMA DRAŽE MIHAILOVlĆA U REJONU ZENICE[1]

Poverljivo

KTB[2]

Komandno mesto, 4. 5. 1943.

Borbena grupa „Pohe" 

Br. B. br. 291/43 pov. od 4. 5. 43.

718. peš. divizija[3]

Prim.: 5. maja 1943.

Br. 1328/43. pov. Odelj. Ia

Veza: Naređenje 369. peš. div. (hrv.), Odelj. Ia, br. 567/43. pov.. (na div. zapovest 43) od 1. 5. 43.[4]

Predmet: Zenički četnici[5]

369. PEŠ. DIV. (HRV.), KOMANDNO MESTO

na znanje

118. lovačkoj diviziji                                     

Prema gore navedenom naređenju, 4. 5. u 8.00 časova počeo je razgovor sa predstavnicima zeničkih četnika koji su navedeni u pril.1,[6] sa zakašnjenjem o kome je izvešteno 3. 5. Razgovor je završen u 17.30 časova, uključujući i obilazak rejona mostobrana.[7]

U prilogu 1 dat je tekst razgovora i zahtevi koji su prihvaćeni stavljanjem potpisa.[8] U prilogu 2 se nalazi privremeno naređenje za posedanje mostobrana Zenica delovima Borbene grupe „Pohe".

Posedanje mostobrana završeno je bez incidenata u 17.00 časova.

Oružje još nije predato i to će biti izvršeno 5. 5. između 12.00 i 18.00 časova, kako je navedeno u pril. 1, tač. 8. Došlo je do posebnih poteškoća zato što se četnici nisu hteli složiti sa zahtevom da se skladište oružja koje treba da predaju premesti u rejon mostobrana. Oni su se pri tome pozivali na zapisnik sa razgovora od 30. 4. 43, čiji su original podneli, u kome je pod tačkom 2 navedeno da oružje treba preuzeti u mestu Gr. Vraca,8 Oni su zauzeli stanovište da oružje treba i da ostane u tom mestu. Na kraju je prihvaćen nemački zahtev i skladište je predviđeno u rejonu mostobrana.

Rejon mostobrana napustili su naoružani četnici do 5. 5. 43. u 12.00 časova.

5 priloga

Pohe

1  Snimak originala (pisanog na mašini) u AVII, Frajburg 2, s. 599. Na margini originala rukom je dopisano nekoliko brojeva i parafa.

2  Dopisano rukom.

3  Pečat primaoca.

4  U ovoj zapovesti regulisani su odnosi sa Ozrenskim i Zeničkim četničkim odredom (AVII, NAV—T-314, r. 566, s. 693—4).

5  Reč je o Zeničkom četničkom odredu pod komandom Dušana Đurića.

6  U zapisniku o razgovorima predstavnika Zeničkog četničkog odreda i komandanta nemačke Borbene grupe „Pohe", koji su potpisali nemački major Pohe i četnik Dušan Đurić, piše:

„1. — Zenički četnici još jedanput priznaju pravo nemačkom Ver-

mahtu da se sasvim slobodno kreće i po teritoriji koju oni naseljavaju.

2. — Četnička straža na železničkom mostu već je odstranjena.

3.  — Postignuta je bezuslovna saglasnost sa zahtevom o obrazovanju nemačkog mostobrana, čiji su teren zajednički obišli pregovarači. Utvrđena je sledeća linija mostobrana:

kota 3 (4,5 km jug. ist. od Zenice) — Klopče uključ. — Široka stena — kota 776 uključ. — mlin 500 m jug. ist. od kote 617 — kota 617 isključno — mlin 1 km sev. ist. Ričice — D. Gračanica uključ. — Golo-glavo uključ. — kota 326 ist. od Gradišće.

4.  — Zenički četnici će ukloniti skelu koja saobraća preko Bosne između Gr. Vraca i Drivuša, a uže demontirati.

5.  — Skela ostaje u posedu zeničkih četnika na istočnoj obali. Odstraniće se tamo postavljene četničke straže. Utvrđeno je da se demontiranje skele i povlačenje straža izvrši do 5. 5. 43. u 18.00 časova.

6.  Zabranjuje se naoružanim četnicima da prelaze Bosnu na zapadnu obalu juž. od žel. mosta.

7.  — Dozvoljava se pripadnicima Zeničkog četničkog odreda da se bez oružja i oznaka kreću po svojim naseljima na zapadnoj obali Bosne.

8.  — Predaja oružja:

Prema naređenju 369. peš. div. (hrv.) Ia, 567/43 pov. (na div. zapovest br. 43) od 1. 5. 43, zenički četnici će do 5. 5. od 12.00 do 18.00 časova doneti 150 pušaka i 2 mitraljeza u školu Gr. Vraća, gde će ih preuzeti jedan nemački oficir i prateća komanda i zajedno sa četničkom stražom (od 3 čoveka) preneti ih u jednu kuću u selu Bilimišće. Tamo će oružje zajedno čuvati nemačka vojska i četnička straža. Oružje će biti uskladišteno odvojeno od zatvarača, koji će biti posebno upakovani [...]" (AVII, Frajburg 2, s. 601—2).

7  Odnosi se na mostobran kojeg je obrazovao nemački inžinjerijski bataljon 118. lov. div. na liniji D. Gračanica—Ričice—Crkvica—Široka stena—k. 776—Klopče—k. 311 (AVII, Frajburg 2, s. 600).

8  U ovom zapisniku su regulisana pitanja pod kojim uslovima će pripadnici Zeničkog četničkog odreda predati oružje, i šta će za pro-tivuslugu dobiti (AVII, NAV—T-314, r. 2154, s. 1335—6).


Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument