ZBORNIK DOKUMENATA VOJNOISTORIJSKOG INSTITUTA: TOM XII - DOKUMENTI NEMAČKOG RAJHA - KNJIGA 3
Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument


IZVEŠTAJ VODA FELDŽANDARMERIJE 54 OD 4. SEPTEMBRA 1943. GODINE 1. BRDSKOJ DIVIZIJI O DELATNOSTI I ULOZI OVOG VODA ZA VREME OPERACIJE „ŠVARC"[1]

VOD FELDŽANDARMERIJE 54[2]

O. U., 4. 9. 1943.

Sadržaj: Izveštaj o radu u vremenu od 9. 4. do 20. 6. 1943. god.

Veza: 1. brd. div. Ib, od 18. 8. 1943. god.[3]

1. BRDSKOJ DIVIZIJI, lb

Vod feldžandarmerije na putu sa istoka, iskrcan je 9. 4. u [Kos.] Mitrovici. Jedan deo ostao je u Kerču, da kao divizijski organ i dalje rukovodi otpremom pripadnika divizije u Srbiju. Pri prolazu, u Nišu ostavljena je na raspolaganju Ia i Ib jedna grupa od 1 oficira i 5 feldžandarma, radi patrolira-nja kroz mesto, kontrole kafana, nadgledanja povečerja, oblačenja i ponašanja pripadnika divizije.

Vod feldžandarmerije za održavanje discipline i reda, uputio je grupu od po 4 čoveka u Mitrovicu i N. Pazar. Osim toga, organizovana je i kontrola saobraćaja. U zgradi voda feldžandarmerije u Zvečanu, uređeno je nekoliko prostorija za vojnike koji su osuđeni od vojnog suda. I osuđeni su, u pratnji od 2 feldžandarma, u tri transporta upućeni u vojni zatvor u Glacu [Glatz].[4] Posredstvom 2 feldžandarma preduzeto je izviđanje i utvrđeno stanje puteva na kojima će dejstvovati divizija u narednom vremenu. Za taj posao upotrebljeno je više gradanskih lica, i štabu divizije saopštena imena planinskih vodiča. Vlastitim grupama u Mitrovici, N. Pazaru i Raškoj bili su pregledani i prikupljeni nosači, tovarna stoka i motorna vozila.

Prilikom pokreta divizije u Albaniju,[5] odnosno Crnu Goru, na celom putu nastupanja upotrebi]ene su grupe za regu-lisanje saobraćaja i one su put obeležile saobraćajnim znacima. Na mnogim strmim putevima, koji u serpentinama prelaze preko prevoja, u cilju nesmetanog saobraćaja, bilo je potrebno da se urede mesta za regulisano mimoilaženje. U svemu bila su potrebna 4 takva mesta, koja su i posle prebacivanja divizije, zbog snabdevanja, produžila sa radom. U pojedinim kanton-manima bile su organizovane stanice za daljnje sprovođenje, u kojima su bila po 2 feldžandarma. Njihov zadatak je bio da pripadnike divizije koji su se vraćali sa odsustva materijalno obezbede, prikupe i upute u njihove jedinice. U Andrijevici, vod feldžandarmerije preuzeo je dužnost od kamande mesta. U Peći, Andrijevici, Nikšiću i Šavniku bile su uređene stanice za prikupljanje zarobljenika. One su bile odgovorne za čuvanje, kao i daljnje transportovanje delimično kroz prolazni logor. Iz Peći, zarobljenici su upućivani železnicom u zarobljenički logor u Zemunu, delom preko Krajskomandanture Mitrovica[6] za pogon u Zvečanu. U svemu je bilo čuvano i transportovano: 1.832 zarobljenika (34 oficira), 1.288 četnika i 77 komunista.

I u Albaniji[7] su prikupljeni raspoloživi nosači i tovarna grla od divizije raspoređeni u kolone i upotrebijeni za snabdevanje.

U gradovima, u kojima su se nalazile italijanske posade, zadatak voda je bio da sa njima uspostavi vezu i sarađuje. I, tako je dnevno patrolirano, u zajednici sa italijanskim kara-binijerima. Naročito mnogo zamerki bilo je u javnim kućama i gostionicama, gde su vojnici pod uticajem alkohola vršili kažnjive ispade. U lakšim slučajevima, preko noći su bili zatvoreni, a zatim predavani jedinicama na nadležnost i kažnjavanje. U 10 slučajeva zatraženo je od nadležnih jedinica da se preduzme sudski postupak.

Prilikom potere za odbeglim četnicima iz Nosačkog[8] bataljona 54, feldžandarmerijska grupa od 1 oficira i 9 žandarma uhvatila je 7, a ubila nekoliko četnika.

Pošto ti različiti zadaci nisu mogli biti uspešno izvršeni od voda jačine 29 žandarma (3 nedostaju od formacijskog stanja, 2 u bolnici) vod je bio ojačan iz jedinica sa 1 oficirom i 16 podoficira.

. . . [9]

poručnik feldžandarmerije i komandir Voda feldžandarmerije 54

1 Snimak originala (pisanog na mašini) u AVII, NAV-T-315, r. 64, s. 73—4.

2 U originalu piše: Feldgendarmerietrupp 54 (vod ili odeljenje Vojne žandarmerije 54).

3 Tim dokumentom redakcija ne raspolaže.

4 Redakcija nije mogla da utvrdi o kojem zatvoru je reč.

5 i 7 Misli se na teritoriju Kosova.

6 Reč je o Krajskomandanturi 838 — Kos. Mitrovica.

8 U naređenju komandanta 1. brdske divizije o formiranju Nosačkog bataljona 54 između ostalog piše: „Od muškog stanovništva sa prostorije Kolašina, lb će formirati jedan nosački bataljon. Bataljon se može upotrebiti za izvršenje svojih zadataka samo uz angažovanje nemačkog rukovodećeg kadra u njemu. Za predviđeni zadatak uzimati samo one ljude za koje se dokaže da su iz Kolašina, odnosno njegove bliže okoline. Sve one koji nisu iz tog kraja, naročito Srbe, odvesti u zarobljeništvo.

Pripadnicima Nosačkog bataljona objasniti da se, kao i do sada, angažuju u borbi protiv komunista i da će u toj borbi njihovi rukovodioci biti Nemci" (AVII, NAV-T-315, r. 69, s. 1188—9).

9 Potpis nečitak.


Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument