ZBORNIK DOKUMENATA VOJNOISTORIJSKOG INSTITUTA: TOM XII - DOKUMENTI NEMAČKOG RAJHA - KNJIGA 3
Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument


ZAPOVEST SS-DOBROVOLJACKE BRDSKE DIVIZIJE „PRINC EUGEN" OD 11. JULA 1943. POTČlNJENIM BORBENIM GRUPAMA ZA NAPAD NA SNAGE NOVJ U ZAHVATU PUTA SOKOLAC — VLASENICA[1]

U ratnom dnevniku zavedeno pod brojem 122

NA. 79/43. str. pov.[2]

O.U. 11. 7. 1943.

SS-dobr. brd. divizija „Princ Eugen"

Ia, Tgb., br. 151/43, str. pov.

Strogo poverljivo!

DIVIZIJSKA ZAPOVEST ZA PRODOR SA OBE STRANE CESTE SOKOLAC—VLASENICA[3]

Karta 1 : 100.000 sekcija Kladanj, Zvornik, Sarajevo, Višegrad

1.) Neprijatelj: nikakvih suštinski novih izveštaja. Izviđanjem je ustanovljeno da su jake ustaničke snage posele područje i naselja 5 km istočno i zapadno duž obe strane ceste Sokolac — Vlasenica. Han-Pijesak i Vlasenica pripremljeni su za odbranu. U Han-Pijesku je Štab 6. brigade.[4] Neprijatelj se nalazio u Smrtićima (6 km jugoist. od Sokolca), Sijercima (6 km istočno-severoist. od Sokolca), Margetićima (6 km severoist. od Sokolca) i Sokolovićima (jugoist. od Žljebova). Severna grupa (Taktička grupa „Petersen" i 4. lov. brigada) odbacila je neprijatelja prema istoku i 11. 7. primila borbu u Olovu sa neprijateljskim zaštitnicama.[5] Neprijatelj se ispred Severne grupe povlači prema severoistoku.

2). SS-dobr. brd. divizija „Princ Eugen" nastupiće 12. 7. sa Južnom grupom (Borb. grupa „Bahman", Borbena grupa „Volf" bez l/A. A. 7, Borbena grupa „Folmer") sa težištem duž obe strane ceste Sokolac — Vlasenica radi prodora ka severoistoku i nastaviti napad sa Severnom grupom najpre u istočnom pravcu.[6]

3). Zadaci:

a)Borbena grupa „Bahman" prodire desnim krilom od Za-koma uzvišicama duž obe strane ceste za Kalimaniće i dalje preko Džindića, Grlca, Mićivoda, k. 1228 sev. od Mićivoda, a sa levim krilom od Karaule preko Senkovića,. Smrtića, Sijeraca, k. 1098, k. 1318, k. 1053 na Žljebove. Prodor obezbediti jakim pobočnicama preko Beheća, Točionika, Grbića, Vraneša prema severu i severoistoku. Borbeno izviđanje vršiti preko Džimrija, Vrhova (t.. 1177) do šumske pruge Kusače — Han-Pijesak.

Početak napada: 12. 7. 43. u 4,55 časa.

b)Borbena grupa „Volf", duboko ešelonirajući svoje snage i obezbeđujući istočni i zapadni bok, izvršiće prodor duž ceste Sokolac — Vlasenica najpre do Žljebova, a zatim biti spremna da, u zavisnosti od razvoja situacije kod neprijatelja, izvrši dalje prodore duž ceste do Han-Pijes-ka. Most kod Žljebova porušen. Jake motorizovane izviđačke snage sa inž. izviđačkim vodom, unapred će pripremiti mostove za prelaz reke kod Han-Pijeska.[7]

Borbena grupa „Volf" će nastupiti čim Borbena grupa „Bahman" zauzme Sijerce.

c) Borbena grupa „Folmer" prodire jakim desnim krilom preko Margetića, Košutice na k. 1049, 1 km zapadno od Žljebova, a sa levim krilom od Brajakovića preko Pre-ljubovića, k. 1192 na Kuti. Napadne pravce obezbeđi-vati prema zapadu i severozapadu. Izviđanje vršiti do žel. linije Han-Pijesak — Pjenovac. Treba računati sa mogućnošću da će neprijateljski delovi pokušati da se neopaženo probiju sa pravca Olova duž pruge ka istoku. Borbena grupa „Folmer" će nastupiti čim Borbena grupa „Bahman" zauzme Sijerce.

4). Granična linija za pokrete, izviđanje i borbu je cesta Sokolac — Vlasenica. Važno je da se između borbenih grupa održava čvrsta veza.

5). Severna grupa će nastaviti napad na neprijatelja koji je uz-makao; 11. 7. sa [domobranskom] 4. lov. brigadom će zauzeti i držati odsek Bioštica, a sa desnim krilom kod Banjalučice, sa Taktičkom grupom „Petersen", obezbeđujući se sa levog boka, bez predaha nastaviti napad na neprijatelja na cesti Olovo — Kladanj, odbaciti ga i biti spremna da se kod Ćude delom snaga okrene na jugoistok.

6). Ap 7 sa III divizionom i 8/ap 7 (mot.) vatrom podržavaju borbu Južne grupe dejstvujući na uočenog neprijatelja i utvrđene položaje. Napominje se nužnost uske saradnje sa borbenim grupama „Bahman" i „Folmer" (Art. odeljenje za vezu kod Borb. grupe „Bahman", a istureni art. osmatrač na desno krilo Borb. grupe „Folmer").

7). Divizijska rezerva: Pt. lov. divizion 7 u Sarajevu.

8). Veza: vidi divizijsku zapovest o posedanju polaznih položaje od 7. 7, član 17. Radio-veza sa 7. lov. pukovnijom otpada.[8]

9). Izveštaji: Vidi divizijsku zapovest o posedanju polaznih položaja od 7. 7., član 18.[9] Važno je da se smesta i brzo prosleđuju rezultati izviđanja.

10). KM divije Sarajevo, Konak.

fon Oberkamp

1 Snimak originala (pisanog na mašini) u AVII, NAV-T-354, r. 146, s. 3786649—50.

2 Dopisano rukom.

3, 8 i 9 Vidi dok. br. 102.

4 Reč je o 6. istočnobosanskoj NOU brigadi.

5 Delovi SS-divizije „Princ Eugen" i domobranske 7. lov. pukovnije 4. lov. zdruga potisnuli su delove 7. krajiške udarne brigade i 7. brigade 7. divizije NOVJ prema Kladnju i zauzeli Olovo (tom IV,. knj. 15, dok. br. 54 i 187).

6 Delovi SS-divizije „Princ Eugen", nastupajući od Olova, razbili su delove 7. krajiške NOU brigade i 12. jula 1943. zauzeli Kladanj (tom IV, knj. 9, dok. br. 59, knj. 11, dok. br. 36, knj. 15, dok. br. 51, 54. 61, 68, 69, 120, 190 i 192).

7 Ova borbena grupa nastupajući od Han-Pijeska 13. jula 1943,, zauzela je Vlasenicu, potisnuvši 6. istočnobosansku udarnu brigadu 17. udarne divizije NOVJ prema Sekovićima (tom IV, knj. 15, dok. br. 74, 194, 249 i 265; R. Petovar, gesta proleterska istočnobosanska brigada, VII, Beograd, 1951, str. 217).


Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument