ZBORNIK DOKUMENATA VOJNOISTORIJSKOG INSTITUTA: TOM XII - DOKUMENTI NEMAČKOG RAJHA - KNJIGA 3
Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument


MESEČNI IZVEŠTAJ KOMANDANTA NEMACKIH TRUPA U NDH OD 18. JULA 1943. KOMANDANTU JUGOISTOKA O VOJNO-POLITIČKOJ I PRIVREDNOJ SITUACIJI, AKCIJAMA JEDINICA NOVJ, PROTIVDEJSTVIMA SOPSTVENIH SNAGA I SNABDEVANJU NA TERITORIJI NDH[1]

KOMANDANT NEMACKIH TRUPA U HRVATSKOJ

Ia, br. 3705/43. pov.

O.U., 18. 7. 1943.

PROCENA SITUACIJE

za vreme od 16. 6—25. 7. 43.

I POLITIČKA SITUACIJA

Situacija u Hrvatskoj postaje svakim danom opasnija. Us-tanički pokret, uprkos svih udara nemačkog Vermahta, stalno napreduje. Izgleda isključeno da se on razbije vojnim snagama koje stoje na raspolaganju. Sve dosadašnje operacije i čišćenja, u kojima se proliva mnogo nemačke krvi, nisu imale opipljivog uspeha,[2] izuzev velikih krvavih gubitaka kod neprijatelja, pošto hrvatska uprava nije u stanju da preduzme ostalo što bi dopri-nelo smirivanju. Svojevremeno poverenje naroda pretvorilo se u nepoverenje u širokim krugovima.

Shvatanje da se nemačka vojska nalazi u jednoj prijateljskoj zemlji davno je prošlo. Najveći deo stanovništva potpomaže ustanike, deo iz ubeđenja, deo iz straha, a deo iz proračuna, s obzirom na promenu situacije koju očekuju. Pojačani ustaški kurs i hajke klerikalnih krugova izlažu sve veći deo stanovništva samovolji i proganjanju i tera ih u lager ustanika. Atentat bombama na velikog župana Banje Luke dr Hadrovića[3] su, prema prvim istragama, po svoj prilici izvršili klerikalni ustaški krugovi.

Jedini spas zemlje leži, ukoliko to nije suviše kasno, u hitnoj izmeni političkog kursa i izgradnji jedne zdrave uprave pod opštom zaštitom nemačkog Vermahta.

II NEPRIJATELJSKA SITUACIJA:

Banditskim grupama pod Titovom komandom koje su se za vreme operacije „Švarc" probile u istočnu Bosnu, stigle su a pojačanje i popunu iz Srema dve vojvođanske brigade i iz rejona Travnik — Fojnica 3—4 brigade.[4] Ove grupe pod Titovom komandom prekinule su železničku prugu Brod — Sarajevo u rejonu Kaknja, razorile rudnik, opustošile istočnu Bosnu i ugrožavaju tuzlanski rudarski bazen kao i železničku prugu Doboj — Tuzla.[5] Nemačkim protivmerama bile su sprečene u nameri da se preko Majevice prebace za Slavoniju.

1) Titove grupe koje su se nalazile na prostoru Kladanj — Vlasenica vratile su se taktici partizanskog ratovanja. One su retko stupale u borbu i izvlačile su se u malim grupama od uništenja. Treba računati sa prepadima i sabotažnim akcijama ovih razbijenih grupa i njihovim ponovnim prikupljanjem.

U srednjoj i zapadnoj Bosni uspelo je komunističkom rukovodstvu, koje postaje sve strožije (potpomognuto engleskim oficirima za vezu), da putem prisilne regrutacije popuni svoje razbijene banditske grupe u ovim očišćenim oblastima, da ih ponovo prikupi, a prostor između Une i Vrbasa, pre svega planina Grmeč, ponovo je postao bazen prikupljanja jačih neprijateljskih snaga.

Vredno je primetiti da prisilno regrutovani vrlo retko pre-begavaju, iako im se za to vrlo često pruža prilika.

Dalje jače neprijateljske snage (3 brigade) nalaze se u rejonu Ribnik (13 km južno od Ključa).

U luku Una — Sana, Kozarski [NOP] odred se više nego udvostručio regrutovanjem.

Zapadno od Une u severnom delu Samarice nalazi se IV i novoformirana V banijska brigada.[6]

U Sremu aktivnost lokalnih komunista ograničava se, mimo očekivanja, na neznatne sabotaže žetve.

2) U Slavoniji operacija „Paula" bliži se svom kraju. Neprijatelju je i ovde uspelo da se na teškom, pošumljenom, zemljištu, primenjujući taktiku partizanskog rata, probije noću prema severozapadu u pravcu planine Kalnik, u istočni deo Papuka i malim delovima verovatno preko Save.

Na zapadnom delu komandnog područja primećuje se dalje jačanje komunista zapadno od Bihaća, čime je ugrožen rejon Bihaća,, kao i oblast Korduna.

Na teritoriji Like, kojom su komunisti skoro neprekidno vladali, i na slovenačko-hrvatskoj granici već se ocrtava „pozadinski front" za slučaj invazije koji pokušavaju produžiti dovođenjem daljih snaga iz slavonskog prostora u prostor Zagorja.

Pomoću eksploziva izbačenog iz engleskih aviona, neprijatelj pokušava da ostvari svoje sabotažne akcije protiv glavnih saobraćajnih linija.

III SOPSTVENA TAKTIČKA SITUACIJA I NAMERE

Operacije, koje su preduzimane u vremenu za koje se podnosi izveštaj , nisu i pored velikih napora jedinica donele pu-niji uspeh.

Operacije južno od Tuzle i u Slavoniji isterale su neprijatelja iz njegovih skrovišta i lišile ga skladišta i zaliha. Potpuno uništenje neprijatelja ipak nije uspelo, pošto je neprijatelj razvučen na velikom prostranstvu i nedostaju snage za njegovo opkoljavanje. Napadi na neprijatelja pogađali su uvek samo male delove, pošto je neprijatelj prihvatao bitku samo pod za njega povoljnim uslovima, a pri pretečoj opasnosti razdvajao se u manje grupe i provlačio se noću van puteva kroz neizbežno velike breše. Veličina terena, ogromne šume, nečuvene terenske teškoće su prednost za neprijatelja, a za nas veliki minus. Neprijatelj je izvanredno pokretan, pošto je formiran bez komora i bez naročito osetljivih uređaja za snabdevanje, dok su nemačke jedinice, ako hoće da iskoriste nadmoćnost svog naoružanja, mnogo sporije i ovisnije od terena. Kao borac pojedinac, pod istim uslo-vima, nemački vojnik, većinom malo obučen planinskoj borbi, često nije dorastao fanatično borbenim banditima, koji su potpuno srođeni sa terenom i koje stanovništvo podržava, tim više što obuka u gađanju pokazuje velike nedostatke.

Zadaci postavljeni našim jedinicama na ovoj teritoriji ne smeju se ni u kom slučaju izjednačavati sa borbom protiv bandi u ravnici ili na otvorenom karsnom terenu.

Nakon dugog nepokolebljivog zalaganja, delom mesecima, svima jedinicama je potreban mir i obuka. Divizije su u sadašnjem stanju nepripremljene za veliku borbu.

Usled neophodnosti da se nemačke jedinice izvuku za obuku, uz potpuno isključivanje iz zadataka obezbeđenja, i potrebe da se hrvatske jedinice sjedine u veće formacije, postaće neiz-bežno da se napuste mnoge važne oblasti.

Planirano je i uvedeno da se bataljoni i baterije na smenu dovode na poligone. S obzirom na nedostatak vremena i nemire u zemlji, mora se jednom delu jedinica ova mogućnost obuke zajemčiti u mestima smeštaja, isključujući sve ostale akcije. Nedostatak poleta u napadu pešadije, počev od najviših mesta, koji se tako štetno oseća i kod izviđačkih patrola i pri nasilnom izviđanju, rezultat je u prvom redu neprekidnog angažovanja, koje, prema iskustvu, otupljuje elan.

VI  VAZDUŠNA SITUACIJA

Neprijateljska nadletanja radi snabdevanja bandi nastavljaju se. Na osnovi različitih izveštaja od agenata i prema iskazima zarobljenika, spuštaju se ponovo engleski avioni u području 20 km jugozapadno od Bihaća. Nisu osmotrena neprijateljska dnevna izviđanja. Zbog nedostatka lovaca, odbrana je nemoguća.

VII  STANJE SAOBRAĆAJA

Pokušaji sabotaže na glavnim prugama nisu popustili.

Prekidom pruge Brod — Sarajevo u okolini Kaknja, nastupila su znatna ometanja saobraćaja.7 Radovi na ponovnom uspostavljanju pruge su u punom jeku, ipak neće biti završeni pre početka avgusta.

VIII  STANJE SNABDEVANJA

Opšte:

Olakšanje koje je nastupilo posle završetka operacije „Švarc"[8] u pogledu snabdevanja i dotura, još više bi se osećalo da divizije nisu morale da savladaju duge marševske puteve do njihovih novih smeštajnih područja.

Otpala je 1. brd. div., ali je ipak na svom suhoputnom mar-šu morala biti snabdevana svim artiklima dotura od strane komandanta nemačkih trupa u Hrvatskoj. Isto tako 118. lov. div., istina većim delom svojih snaga povučena iz komandnog područja, biće ipak dalje snabdevana preko Sarajeva od strane komandanta nemačkih trupa u Hrvatskoj.

Nakon što je 22. 6. 43. komandant nemačkih trupa u Hrvatskoj preuzeo komandu nad svim nemačkim trupama u Hrvatskoj, ni po odlasku obeju ovih divizija nije nastupilo smanjenje brojnog stanja onih koje treba snabdevati. Ovo se daleko više povećalo stizanjem 100. lov. div. i drugih nemačkih jedinica, kao i policijskih jedinica koje se stalno pojačavaju.

Dotur snabdevačkih dobara teče neometano, isto takođe uz teškoće. Transporti na pruzi uskog koloseka Brod — Sarajevo — Mostar i Mostar — Nikšić su se toliko uhodali da i posle povlačenja divizija sa tamošnje teritorije nisu nastupile nikakve nesavladive poteškoće. Rušenje železničkog mosta južno od Zenice, usled koga je dotur za sve jedinice u rejonu Sarajeva mogao biti ugrožen, nije se naročito štetno odrazilo, jer je predo-strožno uskladištenje svih snabdevačkih dobara za operaciju „Švarc" u Sarajevu i Mostaru sada iskorišteno pre svega za brojno stanje koje se tamo nalazi i tako se može savladati vre-me do ponovnog podizanja mosta (najavljeno za 27. 7. 43). Neka hitno tražena skladišna dobra mogu se doturiti pretovarom na kamione od Busovače do Sarajeva.

U pojedinostima:

Ishrana:

Dotur iz domovine bio je dovoljan, iako su tek u posled-nje vreme prehrambeni vozovi tako bili kombinovani da su se mogle popuniti praznine u zalihama pojedinih prehrambenih artikala. Dotur kabaste hrane za konje, naročito sena, bio je u prvoj polovini vremena o kom se izveštava nedovoljan, za drugu polovinu preobilan, zato što su raniji zaostali transporti sada naknadno dovoženi. Ovo sada pričinjava poteškoće u pogledu istovara i lagerovanja, koje su još bile time potencirane što su se ova kabasta dobra morala voziti pretovarom preko porušenog mosta. Jedan deo sena bio je pokvaren.

Do ozbiljnih posledica nije došlo zbog mogućnosti ispaše, kojih je bilo svugde.

Ponovo se sa terena dobavljalo sveže meso i sveže povrće. Dok je svežeg povrća bilo dovoljno u velikom izboru, dobavljanje potrebne stoke za klanje pričinjavalo je sve veće teškoće,delom zato što je najplodniji pojas teritorije bio ugrožen od partizana. Meso je bilo veoma lošeg kvaliteta i malo se moglo iskoristiti.

Kupovina krompira na terenu, zbog visokih cena, mogla se obezbediti samo u minimalnim količinama a, pošto vozovi sa krompirom koji su stizali iz domovine nisu bili opterećeni do punog kapaciteta, nije se moglo uvek odgovoriti zahtevima divizije. To se moralo nadoknaditi uzimanjem mahunastih plodova iz rezervi.

Odeća:

Odeća svih jedinica je usled angažovanja u planini znatno propala zbog lošeg vremena. Nedostatak letnjeg odela kod 373 (hrv.) peš. div. mogao bi se otkloniti u narednom vremenu, pošto je sada odobrena oprema ove divizije ovom odećom. Na isti način mogla bi se i 369 (hrv.) peš. div. opremiti letnjom odećom.

Nedostatak vlada još u zavojima, pošto doznaka od 1 komada na 5 ljudi nije dovoljna.

Municija:

Stanje municije u periodu o kome se izveštava bilo je do-spelo u kritični stadijum, čije razloge treba tražiti u stanju transporta. Nedostatak će se za nekoliko dana moći otkloniti.

O. Qu. Bfst.[9] Beograd komandanta Jugoistoka savladao je, pomoću pozajmice manjih isporuka, najnužnije potrebe u oružju i tehničkim potrebama.

Dotur tehničkih potreba je skoro potpuno u zastoju. Naročito bi bio hitan dovoz traženih delova zaprežnog pribora. Oprema koja nedostaje za popunu 114. lovačke divizije izneta je u jednom izlaganju K-di Kopnene vojske.

Otpočela je isporuka vozila koja su uobičajena ovde i koja su poručena u zemlji. Prvih 50 kola pristižu za neki dan radi izdavanja jedinicama. U sledećim mesecima treba računati na po 150 kola.

Nakon savlađivanja velikih poteškoća što se tiče materijalnog obezbeđenja, sada je takođe osigurana izrada ovde uobičajene opreme za 3000 tovarnih grla. Izrada je u toku.

Pogonsko gorivo:

Dotur pogonskog goriva bio je do 30. 6. 43. zadovoljavajući i tekao je neometano. Teškoće su nastupile početkom meseca zbog mnogobrojnih slučajeva sabotaže na svim železničkim linijama. Zbog dovoljnih zaliha korpusnih skladišta u Sarajevu i Mostaru, za jedinice nisu nastale štetne posledice.

Mesečni kontingent za komandno područje komandanta ne-mačkih trupa u Hrvatskoj bio je znatno smanjen. S obzirom na tekuća borbena dejstva, koja se za sada odvijaju na više mesta prostranog područja, bile su izdate specijalne doznake koje su ipak već utrošene. Bilo bi poželjno da se korpusu stavi na raspolaganje jedna obimnija doznaka, kako bi se izbegla svakodnevna telefonska potraživanja.

Uprkos odlaska 1. brd. div.,[10] povećala se dalja norma rashoda na 218 cm3 Otoa i 20 cm3 Dizela.

Stanje vozila:

Odlaskom 1. voda 2. čete 393. transportnog bataljona koji je samo privremeno stavljen na raspolaganje, morale su se divizijama delimično oduzeti korpusne kolone za čisto korpusne zadatke.

Zatražena je doznaka novih vozila.

Nakon popune 118. lov. div. odlaze sada vozila postepeno za 114. lov. div. a naročito za 100. lov. div. i 92. gren. puk (mot.) (pre svega gusenični šleperi „Ost"). Uglavnom se žale na pomanjkanje školovanih vozača, što se naročito štetno odražava na nova vozila koja su stigla iz fabrike. Za razradu novih vozila nedostaje potrebno pogonsko gorivo.

Doznačavanje auto-guma ponovo je bilo nedovoljno. Bilo je dostavljeno samo 30 spoljnih i 21 unutrašnja guma.

IX VOJNOPRIVREDNA SITUACIJA:

Najvažnije privredne baze Hrvatske (poljoprivreda, šumarstvo i rudarstvo) mogu se sve manje iskorišćavati zbog povećanog nastupanja bandi u različitim delovima zemlje. Tako leže hiljade tona rude na hrpama i ne mogu se otpremiti. Samo u blizini Bos. Krupe lagerovano je 7-—8000 tona boksita najboljeg kvaliteta (sastojaka gline 62—65%, i silicijevih kiselina 1—4%) čiji se transport stalno odlaže.

U vreme ovog perioda o kom se izveštava, partizani su raz-rušili razne rudnike. Kao protivmera obrazovana je oružana zaštita rudnika, koja je sastavljena od glavne i pomoćne rudarske straže, koje se mogu smatrati kao delimična zaštita, pošto nisu spremne za upotrebu zbog nedovoljne opskrbe. Teškoća u snabdevanju životnim namirnicama dovela je u rejonu Mostara do prekidanja proizvodnje i obustave rada. Preduzete su mere da se doture životne namirnice u predele koji naročito osku-devaju.

S obzirom na slab autoritet sadašnje vlade, ne može se računati s tim da se goruće radničko pitanje uskoro resi na zadovoljavajući način.

X  ZDRAVSTVENO STANJE:

Broj oboljenja pegavog tifusa bio je srazmerno visok, sto-mačna oboljenja opadaju a polne bolesti u porastu. Oboljenja od malarije rastu u skladu sa godišnjim dobom. Oboljenja gripa i zapaljenja krajnika, uslovljena promenljivim vremenskim prilikama za vreme borbi, bila su umerena.

XI  STANJE KONJA:

Zdravstveno stanje konja uglavnom je dobro. Samo bolesni, uglavnom iscrpeni konji, vrlo loše su ishranjeni.

Zaraza nije bilo, osim što je postojala sumnja na sakagiju kod SS-divizije. Zbog gubitaka za vreme operacije „Švarc", potreba za konjima je velika. Postojeće rezerve konja nisu dovoljne da se potpuno pokriju nedostajuća mesta. 118. lovačka divizija vratila je pre odlaska 1.800 tovarnih grla, koja su de-lom svakako u vrlo lošem stanju. Ovi će biti delom upotrebljeni za popunu kolona tovarnih grla a delom za novo formiranje hrvatskih jedinica.

XII  STANJE REZERVI:

Kako je već specijalnim zahtevom predloženo, neophodna je veća popuna legionarskih divizija nemačkim oficirima. U tu svrhu dolaze u obzir samo oficiri telesno potpuno sposobni i koji su dorasli naporima planinskog ratovanja. Potpuno nezadovoljavajući ostaje i dalje broj tumača. Ozbiljno se postavlja pitanje odgovarajuće obuke 369. i 373. div. i lovačkih brigada.

XIII  OSTALO:

Vazdušna zaštita:

Naređena rastresitost zahteva povećano angažovanje snaga obezbeđenja, koje otpadaju pri akcijama čišćenja. Civilna vazdušna zaštita je nedovoljna i njen nedostak je takođe opasnost za jedinice.

Dostavljeno:

. . . [11]

Liters

1 Snimak orig'nala (pisanog na mašini) u AVII, NAV-T-314, r. 554, s. 536—44. Na margini prve stranice originala rukom je dopisano nekoliko nečitljivih brojeva i parafa.

2 Vidi dok. br. 92.

3 Dragan

4 Reč je o 1. i 2. vojvođanskoj NOU brigadi i 5. udarnoj diviziji NOVJ.

5 i 7 Peta udarna divizija NOVJ forsirala je 28/29. juna 1943. r. Bosnu i zauzela Kakanj. Uz pomoć radnika, uništena su postrojenja rudnika uglja i termoelektrana u Kaknju, ž. st. Jehovina, Mo-drinje, Ćatići, Dobrin'e, Poriječani i Kakanj, 6 mostova, 4 lokomotive, oko 200 vagona i 25 km pruge, zbog čega je saobraćaj obustavljen 22 dana (tom II, knj. 1, str. 304; tom IV, knj. 14, dok. br. 88, 105 i 250, knj. 15, dok. br 13, 238, 241 i 260).

6 Na Baniji, po naređenju GŠ NOV i PO Hrvatske, 1. maja 1943. formirana je 4. banijska brigada Unske operativne grupe, a 30. juna 1943, u s. Obijaju (kod Topuskog), 2. brigada iste grupe. Ovde je reč o 5. udarnoj brigadi 8. divizije NOVJ, koja je 5. juna 1943. samo pre-formirana u 2. brigadu iste divizije (AVII, a. NOP, reg. br. 21/2, k. 814; reg. br. 49/1, k. 104; reg. br. 38/3, k. 105; reg. br. 18/1 i 22/1, k. 106 i reg. br. 3/23, k. 1614; Oslobodilački rat naroda Jugoslavije, knj. I, str. 504 i 511).

8 Vidi dok. br. 91, 94 i 103.

9 Oberquartiermeister Befehlsstand (načelnik pozadine komande mesta)

10 Vidi dok. br. 103, objašnjenje 14.

11 Zbog ograničenog prostora, izostavljena su imena komandanata i odeljenja kojima je ovaj izveštaj dostavljen.


Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument