ZBORNIK DOKUMENATA VOJNOISTORIJSKOG INSTITUTA: TOM XII - DOKUMENTI NEMAČKOG RAJHA - KNJIGA 2
Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument


IZVEŠTAJ KOMANDANTA 1. BRDSKE DIVIZIJE OD 16. MAJA 1943. KOMANDANTU NEMACKIH TRUPA U NDH O NEMAČKO-ITALIJANSKIM ODNOSIMA U VEZI VOĐENJA ZAJEDNIČKIH DEJSTAVA PROTIV JEDINICA NOVJ I RA-ZORUŽANJA ČETNIKA U CRNOJ GORI[1]

Divizijske) komandno mesto, 16. V 1943. 06,00 časova

Telegram

KOMANDANTU NEMAČKIH TRUPA U HRVATSKOJ, BROD.

O događajima 14. V, divizija izveštava ukratko. Pojedinosti su već 14. V telefonom javljene Operat. odeljenju komandanta nemačkih trupa u Hrvatskoj. Po prijemu korpusne zapovesti[2] da odmah otpočne pokret i da se izda divizijska zapovest[3] 14. V u 04,00 časa upućen je italijanski oficir za vezu pri diviziji u Berane, komandi italijanske divizije „Venecija", sa zadatkom da izdejstvuje i dogovori sadejstvo Italijana pri zatvaranju doline Lima.

Rano ujutro, komandant divizije odvezao se lično u Berane, da bi tamo stupio u vezu sa italijanskim komandantom divizije, i savetovao se u pojedinostima o izvršenju otpočete operacije. Oko 11,00 časova stigao je tamo iz Podgorice[4] italijanski komandant korpusa, ekselencija Ronkalja.[5] Savetovanje se, posle kratkog razmatranja taktičkog angažovanja, svelo uglavnom na hapšenje odnosno puštanje na slobodu četnika.[6] Italijanski komandant korpusa zahtevao je ultimativno i u naročito oštroj formi puštanje na slobodu Đurišića i obustavljanje akcije protivu četnika. Pošto je komandant divizije odbio taj zahtev, podnet u raznim oblicima, italijanski komandant korpusa prekinuo je naglo pregovore. U toku pregovora usudio se, ništa manje, da zapreti da će silom oružja sprovesti svoj zahtev.

Italijani se pozivaju na sledeću zapovest svoje pretpostavljene komande:

1)  Pismo italijanskog guvernera u Crnoj Gori:

„Po nalogu guvernera Crne Gore, molim da se u moje ime pozdravi 1. nemačka brdska divizija, ali molim da se doda, da je to područje pod mojom upravom i da zbog toga svaku akciju vojno-političkog karaktera moram prethodno odobriti ja ili Vaša ekselencija, te Vas opunomoćujem da sami rešavate u hitnim slučajevima."

2)  Italijanska vrhovna komanda predložila je nemačkoj Vrhovnoj komandi sledeće:

„Jedna akcija nemačkih trupa da se izvede u zajednici sa našim jedinicama protiv partizana. Jedna akcija protiv nacionalista, koji su moguće pristalice Draže Mihailovića, ne može se posmatrati drugačije no kao zadatak jednog kasnijeg trenutka i mora biti u svakom slučaju dogovorena između guvernera Crne Gore i nemačkog generala Lera. U slučaju da nemačke komande smatraju za potrebno da se protiv nacionalista odmah nastupi, moraju za ovo prethodno dobiti odobrenje od guvernera Crne Gore."''

Pri divizijskom komandnom mestu u Andrijevici, događaji su se odigravali ovako: odmah po privođenju Đurišića, italijanski komandant mesta pojavio se kod načelnika Ia divizije, i zatražio izručenje Đurišića. On ima striktno naređenje da Đurišića po svaku cenu dobije u svoje ruke. Mesto je u to vreme bilo od Italijana sa svih strana zaprečeno i opkoljeno. Izručenje je bilo odbijeno sa pozivom na jasno naređenje pretpostavljene komande. Situacija u Andrijevici ličila je vanrednom stanju koje su objavili Italijani.

Divizija je u datom vremenu obavestila odgovarajuće ita-lijanske komande o otpočinjanju akcije i zapovestima koje su izdane višim komandama. Teškoće su nastale zbog toga, što više italijanske komandne instance — štabovi — verovatno nisu orijentisane u potrebnoj meri i obimu.

Divizija izveštava da će pri evakuaciji zarobljenih četnika, naročito Đurišića, u pozadini verovatno ponovo doći do otpora Italijana, i moli za odgovarajuća uputstva. Zasada Đurišića čuva jedna cela četa.

Način pregovora i postupak prema meni od strane njegove ekselencije generala Ronkalje, bio je nedostojan za jednog nemačkog generala. Ja sam to primio u interesu stvari, da bi se izbegle ozbiljne neprilike. Ipak, molim, da se diplomatskim putem uloži žalba protiv toga.

Pismena naređenja slede.

eks. Luger

pot. fon Štetner

br. 612/43. pov.

1 Snimak telegrama (pisanog na mašini) u AVII, NAV-T-315, r. 64, s. 848—9.

2 Vidi dok. br. 60.

3 Vidi dok. br. 64.

4 Sada: Titograd.

5 O tome vidi dok. br. 65.

6 Razoružanje četnika Limsko-sandžačkih četničkih odreda pod komandom Pavla Đurišića počelo je 14. maja 1943. i tom prilikom bez otpora je razoružano 3764 četnika, s Pavlom Đurišićem na čelu (Zbornik radova „Neretva—Sutjeska", Trgo Fabijan, n.č., str. 54).


Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument