ZBORNIK DOKUMENATA VOJNOISTORIJSKOG INSTITUTA: TOM XII - DOKUMENTI NEMAČKOG RAJHA - KNJIGA 2
Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument


IZVEŠTAJ BORBENE GRUPE „ZAPAD" OD 14. MAJA 1943, NEMACKOM OPUNOMOĆENOM GENERALU U NDH O VOJ-NO-POLITIČKOJ SITUACIJI I BORBAMA PROTIV JEDINICA NOV 1 POJ U SLAVONIJI I NA KALNIKU[1]

KTB Pril. 448[2]

St. Qu., 14. maj 1943.

Poverljivo

GRUPA „ZAPAD" 

Odelj. Ia/E Az. 5 LB

Br. 3317/43. pov.

Predmet: Procena situacije

NEMAČKOM OPUNOMOĆENOM GENERALU U HRVATSKOJ

Procena situacije od 14. 5. 1943.

Pod. I: POLITIČKA SITUACIJA:

Komunisti i dalje nastavljaju sa prisilnim regrutovanjem. Pri tome hapse mnoge domobrane koji se nalaze na odsustvu u svojim selima, dok oni ne pružaju nikakav otpor, niti pokušavaju da izbegnu zarobljavanje. Komunisti dobijaju stalna pojačanja i na taj način što im se priključuju dobrovoljci kad im bude uništena imovina ili kada zbog opšte nesigurnosti ne mogu više ići na posao i brinuti se za svoj opstanak. Naoružavanje tih pridošlica ne zadaje im nikakve brige. U jednom letku u kome pozivaju narod da stupi u redove „narodnooslobodilačke vojske" stoji između ostalog: „Ne smemo dozvoliti da jedan borac nosi 2 ili 3 puške". Ako je taj podatak i preteran, ipak komunisti bez sumnje raspolažu znatnim količinama oružja, koje još povećavaju svakodnevnim prepadima na hrvatske straže i posade. Tako su kod V. Poganca zaplenili 2 puškomitraljeza i 1 minobacač hrv. biciklističkog bataljona, a kod Starog Sela jedan pt top, 2 mitraljeza i 2 puškomitraljeza. Takođe su stalno zaplenjivali znatan broj pušaka. Komunisti sve više angažuju žene u borbenim jedinicama. Tako je, npr., u borbama za Voćin[3] (vidi stanje kod neprijatelja) učestvovalo u svakom komunističkom bataljonu po 15 žena, koje su većinom bile naoružane automatima. Žene koriste i za kurirsku službu, kao i za špijuniranje stanovništva i izveštavanje o pokretima jedinica.

Izjave zarobljenika kao i sam tok naših operacija stalno potvrđuju da su komunisti preko svojih veza sa hrvatskom vojskom na vreme obavešteni o svim planiranim operacijama i da zbog toga one ne postižu uspeh. Samo retko pođe za rukom da se uhvate njihovi saradnici u hrv. vojsci. 1. brd. diviziji je uspelo da optuži za saradnju sa komunistima 1 hrvatskog poručnika i 2 domobrana.

Komunistima pričinjava izvesnu teškoću snabdevanje. Dok su ranije sprečavali seljake da obrađuju svoja polja, sada traže od njih da ih obrađuju.

Disciplina komunističkih bandi je uglavnom loša. O nekoj jedinstvenosti nema ni govora. Mali broj su članovi Komunističke partije. Većinu je nemoć hrvatskih vlasti i nevolja oterala komunistima. Ima mnogo zaraza, naročito tifusa. Oni na svaki način pokušavaju da dođu do lekova i sanitetskog materijala. Tako su prilikom operacije „Voćin" uhvaćena 3 civila iz Zagreba sa 6 kofera sanitetskog materijala koji je bio namenjen komunistima. Pošto komunisti ne mogu da obuzdaju zarazne bolesti, a posebno tifus, oni proturaju u narodu priče da su Nemci umesto vakcine protiv tifusa davali stanovništvu bacile tifusa.

Pod. II: STANJE KOD NEPRIJATELJA:

Glavnina komunističkih bandi na Papuku je 8. 5. 43. izvršila napad na posadu Voćina (1 hrv. bataljon) i zauzela ga 9. 5. 43. god.[4] U tom napadu učestvovale su XII, XVII i XVIII komunistička brigada. XII i XVIII brigada napadale su sa severa i to XII zapadno od puta Voćin — Hum, a XVIII istočno od nje, dok je XVII nastupala sa juga. Uz te brigade nalazili su se i komunistički odred sa Bilogore[5] i Češka brigada[6]. Ukupne snage iznosile su oko 2000 ljudi.

Na Bilogori nalazi se oko 600 komunista, a osim toga još 500 žena i dece. Komandant te bande je Ivan Jelovica, učitelj iz St. Gradca. Štab se nalazi u Bačkovici. Osim pušaka, imaju 5—6 puškomitraljeza.

Na Kalniku se sada nalaze 2 komunističke brigade, jedna od oko 800 ljudi, naoružana sa 22 puškomitraljeza, 2 mitraljeza, 2 laka brdska topa, operiše u rejonu Lud-breg — Poganac — Rasinja, a druga, jačine 600 ljudi, naoružana sa 12 puškomitraljeza, 2 mitraljeza i 1 minobacačem, operiše u rejonu Carevdar — Lepavina — Sokolo-vac — Mučna.

Komunističke bande u Moslavini povećale su se nu 400 ljudi i bile naročito aktivne u rejonu oko Čazme i severno od Garešnice.

U rejonu V. Gorice nalaze se manje bande koje potiču iz redova „zelenog kadra" (domobrani koji su se pobunili) i koji iz svojih skrovišta u šumi Turopolje vrše prepade na sela i prugu Zagreb — Sisak.

U rejonu severoistočno od Gline nalazi se komunistička četa „Matija Gubec"[7] i 1 bataljon jačine oko 300; ljudi.

Pod III: 1) NAŠA TAKTIČKA SITUACIJA:

Za deblokiranje posade u Voćinu angažovani su 8. 5. 43:

nemačke jedinice: Štab 462. rez. gren. puka, I/135, četa pešadijskih oruđa 462, čete veze 462, ojačani bat. II/135. puka, 1. btr. 96. rez. art. div., jedna četa II pripremnog bataljona „Maks Emanuel fon Bajern" i jedna haub. btr. III pripremnog bataljona;

hrvatske jedinice: 1/IV brd. brig. [gors. zdruga] bez 1 čete, III/IV bez 1. čete i 1 četa II/IV brd. brig. Posle savlađivanja jakog neprijateljskog otpora, 11. 5. je ponovo zauzet Voćin. Još uvek traje čišćenje rejona oko Voćina. Od posade Voćina do sada se do jedinica koje su vršile deblokadu probilo oko 380 ljudi, od toga 300 sa oružjem. Komunisti su ubili 37 ljudi a 60 zarobili. Ostali, oko 100—110 ljudi, među njima i komandant bataljona sa 2 komandira četa, nestali su. Jedinice za deblokadu imale su sledeće gubitke: Nemci — 6 mrtvih, 14 ranjenih; Hrvati — 12 mrtvih, 28 ranjenih i 9 nestalih. Gubici neprijatelja: 98 izbrojanih mrtvih. Prema izjavama stanovnika i na osnovu našeg osmatranja, komunisti su imali još preko 100 mrtvih i oko 200 ranjenih. Plen: 2 puškomitraljeza, 15 pušaka, 12 topova 10 cm, 11 granata 8 cm, 3600 puščanih metaka.

Posada iz Voćina je uništila 2 brd. topa, 6 mitraljeza i 1 radio-uređaj od 30 vati, da ne bi pali komunistima u ruke.

Čišćenje Kalnika[8] vršile su od 28. 4. do 6. 5. 43: III/IV brd. brig., XI ustaški bataljon bez 3. čete,[9] biciklistički bataljon, 1. četa II regr. bataljona,[10] 1. marš. četa 11. pukovije, 1. legionar, četa, 13. četa 2. pukovije [1. pd], 2. ustaška četa stražar. bataljona u Zagrebu, po pola baterije I i II art. diviziona [1. pd], 1. četa I art. diviziona pešačka, 1. konjički eskadron I konj. bataljona.[11] To čišćenje nije donelo željeni uspeh, jer su komunisti postavili zapreke i gonjenje nije moglo da počne na vreme. Naši gubici: 3 mrtva, 1 ranjen, 11 nestalo. Gubici neprijatelja: 22 mrtva, 4 zarobljeno. Plen: 3 kola sa hranom, 11000 puščanih metaka, arhiva i nekoliko konja. Izgubljeno je: 4 kare, 1 minobacač, 1 motocikl.

Čišćenje rejona koji je sa severa i istoka ograničen Savom, sa juga Kupom do Farkašića, sa zapada linijom Farkašić — D. i G. Hruševac — Kravarsko — Dragonožec — Odra — Mlaka do Save kod Jakuševca vršili su od 10—13. 5: XI ustaški bataljon bez 3. čete, III/IV brd. brig., 2 čete II/IV brd. brig., 1 četa odseka Lekenik i 1 ustaška četa operacijske zone Karlovac. Čišćenje je proteklo bez dodira sa neprijateljem, pošto su komunisti una-pred znali za operaciju (vidi: politička situacija).

U operaciji čišćenja u rejonu oko Lipika ubijeno je 12 komunista. Plen: 4 puške.

Prilikom prepada komunista na 2 kamiona Poglav-nikove tjelesne garde iz Podrav. Slatine, južno od tog mesta ubijeno je 50 komunista. Naši gubici: 8 mrtvih, 5 ranjenih. 2) Naše namere:

a)  nastavljanje čišćenja u rejonu oko Voćina;

b)  čišćenje šumovitog predela istočno od puta V. Gorica — Sisak.

Pod IV: SITUACIJA U VAZDUHU:

Ponovo je uspešno upotrebljena avijacija za nasilno izviđanje iz vazduha u rejonu oko Voćina, a takođe i za transport municije za opkoljenu posadu Voćina. Rezultati izviđanja olakšali su komandi da izvrši svoj zadatak.

Pod VII[12]: SAOBRAĆAJ:

Povećan broj miniranja i prepada na železničke stanice i vozove na pruzi Zagreb — Sunja. Izvršen je po jedan prepad na pruzi Varaždin — Zagreb i Varaždin — Koprivnica. Došlo je do sudara kod Kutine. Na ostalom području Grupa „Zapad" nije bilo prepada i miniranja na prugama. Porastao je broj rušenja telefonskih vodova na celom području grupe. Kod Daruvara porušen manji most.

Pod X: ZDRAVSTVENO STANJE:

Zbog nagle promene vremena došlo je do povećanog broja oboljenja od gripa, koja imaju lakši tok. Nema infektivnih bolesti, niti difterije i šarlaha, ali se povećao broj kožnih oboljenja. Kod regruta je zbog marševa došlo do pojava zagnojavanja plikova i čireva na nogama.

Dostavljeno: na znanje

K-tu nem. trupa u Hrvatskoj 

Hrv. Generalštabu, Zagreb

u Štabu: Odelj. I a/E

Ic KTB

I.A.

pot.Vit [Witt]

potpukovnik

F.d.R.

. . . [13]

poručnik

1 Snimak overenog prepisa originala (pisanog na mašini) u AVII, NAV-T-315, r. 1554, s. 178—82.

2 Dopisano rukom.

3 i 4 Posle dvodnevnih borbi, 16. i 17. brigada 12. divizije NOVJ razbile su jedan bataljon domobranskog 1. gorskog zdruga 1. gorske divizije i zauzele 9. maja 1943. Voćin (kod Daruvara). Istovremeno su 12. i 18. brigada odbile napade delova Borbene grupe „Zapad" iz Slatine i s. Đulaveca. Jedinice 12. divizi'e NOVJ imale su 53 mrtva i 165 ranjenih boraca (tom V, knj. 15, dok. br. 16, 17, 18, 34, 44, 46 i 61).

5 Bilogorski NOP odred

6 Reč je o Čehoslovačkom partizanskom udarnom bataljonu, koji je formirao Štab 3. operativne zone NOV i PO Hrvatske u Slavoniji 3. maja 1943. od pripadnika čehoslovačke narodnosti. Tek 26. oktobra 1943, u s. Bučju (kod Pakraca), po naređenju GS NOV i PO za Hrvatsku, formirana je Ćehoslovačka NO brigada „Jan Žiška" (AVII, k. 1484, reg. br. 13/3, 23/1; k. 105, reg. br. 14/4; k. 471 A, reg. br. 5/9; k. 881 A, reg. br. 17/8).

7 Odnosi se na četu „Matija Gubec" Banijskog NOP odreda.

8 Dejstva u rejonu Kalnika izvodio je Kalnički NOP odred (tom V, knj. 15, dok. br. 42, 89, 124 i 152; knj. 16, dok. br. 18, 122 i 164).

9 Reč je o ustaškoj 11. bojni 3. stajaćeg zdruga.

10 Odnosi se na jedinicu domobranske 2. novačke pukovnije.

11 Ova jedinica pripadala je domobranskoj Zagrebačkoj konjičkoj pukovniji.

12 U originalu iza stava pod IV stoje stavovi VII i X.

13; Potpis nečitak.


Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument