ZBORNIK DOKUMENATA VOJNOISTORIJSKOG INSTITUTA: TOM XII - DOKUMENTI NEMAČKOG RAJHA - KNJIGA 3
Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument


NAREĐENJE KOMANDE 2. OKLOPNE ARMIJE OD 14. NOVEMBRA 1943. KOMANDI 3. SS-OKLOPNOG KORPUSA DA SVOJU ZONU OBEZBEĐENJA U NDH PREPUSTI 1. KO-ZAČKOJ I 367. PEŠADIJSKOJ DIVIZIJI[1]

Strogo poverljivo!

14. 11. 43.

Pošiljalac:

K-da 2. okl. A., Ia.

Komanda 2. okl. A.

Načelnik Opšteg odeljenja 14. nov. 1943. u 20,45 časova

Telegram

upućen: K-di III (germ.) SS-okl. korpusa, K-di XV brd. AK K-di LXIX rez. korpusa

1.) Komanda III (germ.) SS-okl. korpusa sa korpusnim jedinicama i SS-okl. gren. divizijom „Nordland", napušta vero-vatno nakon 20. 11. 43. armijsku zonu, radi izvršenja drugih zadataka.[2]

Posebno naređenje o odlasku ovih snaga biće izdato po mogućstvu što ranije.

2.) Dosadašnju zonu obezbeđenja od SS-okl. gren. div. „Nordland" preuzima, nakon njenog povlačenja, 1. kozačka divizija, koja će u tu svrhu biti prebačena naređenjem Komande III (germ.) SS-okl. korpusa u dosadašnju zonu obezbeđenja SS-okl. div. „Nordland". Rukovođenje smenom po-menutih jedinica vrši Komanda III (germ.) SS-okl. korpusa.[3]

3.) Pošto 1. kozačka divizija preuzme zonu dejstva SS-okl. gren. div. „Nordland", samim tim 1. kozačka divizija stavlja se pod k-du XV brd. AK. Nove divizijske granice biće

 

 

posebno regulisane. K-da XV brd. AK će dostaviti izveš^taj o smeni jedinica i preuzimanju komande.

4.) Vojničku stranu zadataka u vezi smirivanja situacije, obezbedenja i snabdevanja nakon odlaska K-de III (germ.) SS-okl. korpusa, u gradu Zagrebu i na gradskom području Zagreba, preuzeće 367. pd koja će svoj štab divizije sa bataljonom za vezu, jednim bataljonom i jedinicama za snabdevanje smestiti u Zagrebu i oko Zagreba u dosadašnjim smeštajnim prostorijama K-de III (germ.) SS-okl. korpusa. Komandu pri smeni imaće K-da III (germ.) SS-okl. korpusa. Odlaskom K-de III (germ.) SS-okl. korpusa treba obezbediti nužne prostorije za tamošnje bolničke ustanove shodno izdatom naređenju. Do povlačenja K-de III (germ.) SS-okl. korpusa, 367. pd biće mu potčinjena. Nakon povlačenja III (germ.) SS-okl. korpusa, 367. pd biće potčinjena K-di LXIX rez. korpusa.

5.) Obezbeđenje prostorije Zagreb (isključno) — Oštarije preuzima 71. pd Sa njenim pristizanjem treba računati krajem novembra. 1. kozačku diviziju ne treba angažovati na ovoj prostoriji.

6.) Naređenje o potčinjenosti delova K-de III (germ.) SS-okl. korpusa (SS-okl. gren. brigade „Niderland" i jedinica u formiranju SS-okl. gren. div. „Viking") koji privremeno ostaju u Hrvatskoj, izdaće se tek po dobijanju direktiva od komandanta Jugoistoka (K-de Grupe armija ,,F").

7.) K-da III (germ.) SS-okl. korpusa je odgovorna za kompletnu predaju svoje dosadašnje zone obezbeđenja divizijama koje su joj potčinjene: 1. kozačkoj diviziji i 367. peš. div. Plan predaje sa podacima o vremenu izvršenja predaje, smeštajnim prostorijama, zadacima u načelu itd. treba što pre telegramom poslati K-di 2. okl. A.

8.) Italijanske tenkove koji su pozajmljeni K-di III (germ.) ' SS-okl. korpusa od strane K-de 2. okl. A., ukoliko su ispravni, treba kao kompletnu borbenu grupu predati SS-okl. gren. brigadi „Niderland" za vreme dok se ona nalazi u Hrvatskoj. Izričito se zabranjuje da K-da III (germ.) SS-okl. korpusa ili njene potčinjene jedinice, uzmu sa sobom italijanske tenkove van prostora Hrvatske.

K-da 2. okl. A., Ia,

Br. 586/43. str. pov.

Dostavljeno:

. . . [4]

1Snimak telegrama (pisanog na mašini) u AVII, NAV-T-313, r. 192, s. 7452968—9. Na margini originala rukom je dopisano nekoliko nečitljivih parafa i brojeva, a iznad naziva jedinica u tekstu njihovi šifro-vani nazivi.

2 Ovaj 3. SS-korpus je početkom decembra 1943. napustio teritoriju Jugoslavije, Njegovo ukupno brojno stanje je iznosilo 22.980 vojnika, podoficira i oficira: SS-div. „Nordland" je brojala 11.764, SS-bri-gada „Niderland" 3. 988 i SS-brigada „Viking" 5.525 vojnika, podoficira i oficira a preostali broj su sačinjavale prištapske jedinice (AVII, NAV-T-313, r. 482, s. 141—2).

3 Vidi dok. br. 162.

4 Zbog ograničenog prostora izostavljena su imena odeljenja i komandanata kojima je ovo naređenje dostavljeno.


Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument