ZBORNIK DOKUMENATA VOJNOISTORIJSKOG INSTITUTA: TOM XII - DOKUMENTI NEMAČKOG RAJHA - KNJIGA 2
Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument


ZAPOVEST BORBENE GRUPE „LUDVIGER" OD 26. MAJA 1943. GODINE 724. LOVAČKOM PUKU ZA NAPAD NA SNAGE NOVJ. NA ODSEKU REKE TARE[1]

Koncept[2]

KTB[3]

Borbena grupa „fon Ludviger"

Ia/Op. Br. B. br. 12/43.

Komandno mesto

Borbene grupe, 26. 5. 1943.— 14.00 č

Poverljivo!

ZAPOVEST BORBENE GRUPE BR. 1

1.) Uglavnom je završeno opkoljavanje komunističkih ustanika. Treba računati s time da neprijatelj prikuplja snage (Titove snage) u unutrašnjosti Crne Gore, da bi koncentričnim udarom izvršio proboj na najslabijem mestu fronta i izbegao uništenje. Nema još znakova o verovatnom pravcu udara. Za sada su naročito ugroženi severoistočni front i italijanski front južno od Pljevalja.

2.) Koncentričnim nastupanjem svih snaga koje su angažova-ne u operaciji „Švarc", koje će početi 27. 5. rano ujutro sa linije južno od Pljevalja — put Pljevlja — Šavnik — gornji tok Tare — Katun Milački [Priboj] — Šavnik — odsek Piva — donji tok Tare — Čeletaić — odsek Voloder, treba suziti obruč.[4]

3.) Borbena grupa „fon Ludviger" treba 27. 5. da nastupa u zapadnom pravcu i zatvori put i odsek Tara između Bitine (17 km južno-jugozapadno od Pljevalja) i kote 670 (Tara).[5] Početak napada: 27. 5. u 6,00 časova.

U slučaju magle ili loše vidljivosti, pomeriće k-ti pukova početak napada prema sopstvenoj oceni, izveštavajući Borbenu grupu o tome. 1. Cilj napada: linija k. 1377 (8 km zapadno-jugozapadno od Tulova) — k. 1309 (9 km jugozapadno od Tulova) — k. 1308 (5 km severoist. od Pren-ćana) — k. 1511 (5 km ist. od Vaškova) — k. 1452 (Vitljanovo) — k. 1628 (1 km severna od Trubione). Desno nastupa italijanska divizija „Taurinenze" do puta Pljevlja — Bitine, a levo 1. brd. divizija desnim krilom s obe strane doline Tare do linije k. 670 (Tara) — Katun. Milački.

4.) Granice:

Desno prema ital. div. „Taurinenze": Podkrajci (16 km jugoist. od Pljevalja) — Kobilovac k. 1318 (7 km zapadno-jugozapadno od Podkrajci) — Bitine, Tara kod k. 564. Levo prema 1. brd. diviziji: Visovi severno od doline Tare od Memića Kule (4 km severozapad. od Mojkovca) do k. 670 — Studenci (25 km severozapad. od Mojkovca) uz 1. brd. div.

Linija razgraničenja:

Između 724. lov. puka i bugar. 61. pp: k. 1032 (1 km zapad, od Šahovića) — k. 1465 (8 km zapad, od Šahovića) — k. 1536 (Kameno polje) — k. 1511 — k. 1439 (Balkan) — k. 1120 (1 km severozapad. od Prenćani) — južni rub Podgaja (6 km zapad, od k. 1120). Kote za bugar. 61. pp uključno.

5.) Borbeni zadaci

a)  Ojačani 724. lov. puk (724. lov. puk bez II bataljona, 1/654. brd. art. puka, 1/104. inžinjer. bat.) treba da nastupa 27. 5. u 6.00 časova u zapadnom pravcu i zauzme liniju k. 1377 — k. 1309 — k. 1308 — k. 1511. Vezu sa ital. div. „Taurinenze" održavati preko izviđačkih patrola.

b)  Bugarski 61. pp treba da nastupa 27. 5. u 6.00 časova u opštem severozapadnom pravcu i zauzme liniju k. 1511 — k. 1452 — k. 1628. Vezu sa 1. brd. div. uspostaviti preko specijalne komande za obezbeđenje spoja II/724. lov. puka, koja treba da bude dovedena do 27. 5. u 6.00 časova i potčinjena.

6.) Vođenje borbe

U slučaju da stignu obaveštenja o većem broju neprijateljskih snaga, treba najpre prodreti borbenim izviđačkim patrolama do najbližih visova i obezbediti ih. Tek tada treba privući pojedine borbene grupe (ojačane čete ili ba-taljone) i pretražiti i očistiti teren. Neophodno je da se uspostavi tesna veza između borbenih grupa da bi se izbeglo međusobno izlaganje vatri. U slučaju slabijeg otpora neprijatelja treba, osim naređenog cilja napada, prodreti borbenim izviđačkim patrolama do odseka Tara.

7.) Artiljerija

K-t II/654. art. puka kontrolisaće i podržavati napad 724. lov. puka sa 6/654. art. puka i dodeliće 2 merničke čete III/724. lov. puka. 1 (brd.) /654. art. puka ostaje potčinjena 724. lov. puku. Vatreni položaj za 6/654. art. puka i puteveza nastupanje treba na vreme izvideti u daljem toku napada.

8.) Rezerve

II/724. lov. puka ostaje na raspolaganju Borbenoj grupi najpre u svom rejonu i biće doveden prema posebnom naređenju kada ga smene italijanske jedinice.

Komandu za obezbeđenje spoja sa bugar. 61. pp i 1. brd. div. treba dovesti prema posebnom naređenju bug. 61. pp do 27. 5. u 6.00 časova.

9.) Veze

Komandir Mešovitog voda veze 104 treba da obezbedi:

a) telefonsku vezu: kao do sada

b)& radio-vezu sa: k-tom nem. trupa u Hrvatskoj, ital. div.

„Taurinenze", 1. brd. divizijom, 724. lov. pukom, bugar. 61. pp.

10.) Komandno mesto Borbene grupe: Prijepolje, od 28. 5. pre podne Šahovići.

Dostavljeno: U konceptu:

724. lov. puku            1. brd. div___[6]

II/724. art. puka       bug. 61. pp

II/654. art. puka        Ia

meš. vodu veze         Rezerva

1 Snimak dokumenta (pisanog na mašini) u AVII, NAV-T-315, r. 1244, s. 302—4, -

2 i 3 Dopisano rukom.

4 Vidi dok. br. 76.

5 Borbena grupa „Ludviger" (724. puk 104. lov. div. i bug. 61. pp) izb'la je 30. maja 1943. na r. Taru i proširila front do s. Bistrice (kod Mojkovca). Povukavši se pred nadmoćnim neprijateljem, 3. proleterska (sandžačka) NOU brigada je organizovala odbranu na liniji s. Razvršje — s. Pitomine — s. Tepca (kod Žabljaka) da bi obezbedila snage Glavne operativne grupe VŠ sa pravaca koji preko Durmitora izvode ka r. Pivi i Pivskoj planini. Opširnije o dejstvima ove borbene grupe u maju 1943. vidi tom IV, knj. 13, dok. br. 243, 247, 251, 262, 271, 275 i 279.

6 Dopisano rukom nekol'ko nejasnih reći i brojeva.


Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument