ZBORNIK DOKUMENATA VOJNOISTORIJSKOG INSTITUTA: TOM XII - DOKUMENTI NEMAČKOG RAJHA - KNJIGA 2
Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument


ZAPOVEST 1. BRDSKE DIVIZIJE OD 26. MAJA 1943. POTČINJENIM BORBENIM GRUPAMA ZA NAPAD NA SNAGE NOVJ U DOLINAMA TARE I MORAČE[1]

KTB[2]

Div. kom. mesto

26. 5. 1943. 24.00 časa

1. brdska divizija

Ia, br. 666/43 pov. 

Poverljivo

Budi oprezan prilikom razgovora preko radija i telefona, neprijatelj prisluškuje!

DIVIZIJSKA ZAPOVEST BR. 28

(Dopune za divizijsku zapovest br. 27)[3]

1.) Zatvaranje obruča oko komunističkih ustanika uglav- nom je završeno. Neprijatelj sada pokušava — pošto je napustio plan probijanja iz okruženja prema Sandžaku i prema Albaniji — da spreči zatvaranje obruča na severu i na jugu. Treba računati s time da će komunisti prikupiti svoje snage u unutrašnjosti Crne Gore, da bi sa prikupljenim snagama izvršili napad i probili front na nekom njegovom slabijem delu i tako izbegli uništenje.

Prema podacima dobijenim od poverljivih ljudi, neprijatelj je napustio Bistricu, a jake neprijateljske snage koncentrisale su se na prostoriji oko Okruglice (obeležena tačka 605) i na prostoriji oko Brajkovače (obeležena tačka 111).

2.) 26. 5. korpus je naredio da se obruč oko neprijatelja i dalje sužava.[4]

3.) 1. brd. div. ima zadatak da sa desnim krilom izvrši prodor sa obe strane doline Tare, a sa jakim levim krilom da sa linije Kolašin i južnije od ovog mesta izvrši napad na dolinu Morače a zatim da napada uz Moraču do sektora Tušinja, te da zauzme i čvrsto drži opštu liniju (ne dozvoljavajući proboj iste): 670 (u dolini Tare — obeležena tačka 113) — Katun Milački [Priboj] — Tušinja — sektor do Luke (uključno).

4.) Zadaci:

Grupa „Zalminger" prelazi 27. 5. rano na severnom krilu s obe strane doline Tare u napad prema severozapadu držeći čvrstu vezu sa bug. 61. pp, te zauzima najpre liniju: 1421 — Gostilovina — vis 1597 — vis 1781 (obeležena tačka 216). Težište napada imati na visovima južno od doline Tare, no spre-čiti eventualni proboj neprijatelja kroz dolinu Tare.

Bug. 61. pp ima nameru da u 6.00 časova sa dosadašnje linije (granica s njim vis 1203, 1 km severno od visa 1247) pređe u napad prema severozapadu i da izbije na liniju: vis 1452 (obeležena tačka 146) — vis 1628 (obeležena tačka 145).

Grupa „Zalminger" održava tesnu vezu sa bug. 61. pp i tempo svoga napada podešava prema napredovanju svog suseda..

Grupa „Remold" izvršava zadatke kako je naređeno divizijskom zapovešću br. 27.5

Od Artiljerijske grupe „Grose Lege" [Grosse Leege] 4/79. brd. art. puka 27. 5. rano pomeriti prema rejonu Mojkovac tako da se i sa ovom baterijom može podržavati napad desnog krila Grupe „Zalminger". Ostali zadaci kako je naređeno divizijskom zapovešću br. 27.

5.) Grupa „Ludviger" ima zadatak da zauzme i čvrsto zatvori put Pljevlja — Đurđevića Tara (karta 1 : 200.000) — dolina Tare do tačke 670 (obeležena tačka 113).

Italijanski XIV AK (Podgorica) ima zadatak da sa linije Kisjelica (10 km jugozapadno od Lijeve Rijeke) — Podgorica izvrši napad prema severu i prodre duž doline Morače do Man.                     

Morački (13 km zapadno od Mateševa) — i zapadno do linije Međeđi vrh — G. Morakovo i da čvrsto zatvori dostignutu liniju.

6.) Linije razgraničenja:

Između Grupe „Ludviger" i Grupe „Zalminger": Najpre kao i do sada — Jelin vrh („Zalminger") — 1623 („Ludviger'') — tačka 670 (obeležena tačka 113) — Studenci (7 km zapadno od tačke 670) („Zalminger"); između Grupe „Zalminger" i Grupe „Remold":

Kao do sada do 2040 („Zalminger") — 2121 („Remold") — 1879 — 1881 — 1880 (sve „Remold"[6]); između Grupe „Remold" i SS div. „Princ Eugen":

Andrijevo — Mijoljica (obeležena tačka 412 . . ? km jugozapadno od Mateševa) — tačka 840 (11 km severozapadno od te tačke) — vis 1887 (obeležena tačka 734) — Luke — Suvo polje .{13 km severno od Luke) — mesta i visovi uključno za „Remold".

7.) Brd. lov. bataljon 54 kreće 27. 5. u 4.00 časa iz doline Pčinje i razmešta se u Kolašinu, gde se stavlja na raspolaganje diviziji.

potp. fon Štetner

Za tačnost prepisa:

Prvi generalštabni oficir:

Dostavljeno

U tajnosti držati odredbe sadržaja i dostave!

Tilo[Thilo]

generalštabni major

1 Snimak overenog prepisa originala (pisanog na mašini) u AVII, NAV-T-315, r. 64, s. 1175—6.

2 Dopisano rukom.

3 i 5 Vidi dok. br. 70, objašnjenje 4 i 5.

4 Vidi dok. br. 76.

6 Prema divizijskoj zapovesti br. 29 od 27. maja 1943, sastav Grupe „Zalminger" bio je sledeći: Štab 98. brd. lov. puka, I ba.t. 98. brd. lov. puka i Brdski lov. bataljon 54. Istom zapovešću ponovo je formirana Grupa „Daumiler", sastava;: Štab brd. inž. bat. 54, I bat. 98. brd. lov. puka, II bat. 98. brd. lov. puka i 16. četa 98. brd. lov. puka. O njihovim linijama razgraničenja i zadacima vidi AVII, NAV-T-315, r. 64. s. 1168—70.

7 Nedostaje u originalu dokumenta koliko kilometara.


Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument