ZBORNIK DOKUMENATA VOJNOISTORIJSKOG INSTITUTA: TOM XII - DOKUMENTI NEMAČKOG RAJHA - KNJIGA 2
Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument


ZAPOVEST KOMANDANTA NEMAČKIH TRUPA U NDH OD 25. MAJA 1943. POTClNJENIM JEDINICAMA ZA SUŽAVANJE OBRUCA I UNIŠTENJE JEDINICA NOVJ U ŠIREM REJONU PIVE I TARE[1]

Strogo poverljivo 

Primlj. 26. 5. 43, F. 516, Ia,

Str. pov. br. 2/43.[2]

KTB[3]

Ha-26[4]

O.U., 25. 5. 1943.

15 primeraka

3. primerak

K-T NEM. TRUPA U HRVATSKOJ 

Ia, br. 397/43. str. pov.

OPERACIJSKI PLAN ZA SUŽAVANJE OBRUCA

1.) Uglavnom je završeno opkoljavanje komunističkih ustanika, izuzev breše južno od Goražda.

Glavnina četnika je uspela da izmakne nemačkim jedinicama.

Neprijatelj (Titove snage) pokušava — posle odustajanja od plana da se probije prema Sandžaku i propalog pokušaja proboja prema Albaniji — da omete zatvaranje obruča na severu (jugoistočno od Foče) i na jugu (kod Nik-šića). Na istoku, međutim, ne pruža značajan otpor.

Treba računati s time da neprijatelj prikuplja snage u unutrašnjosti Crne Gore, da bi koncentrisanim snagama izvršio proboj na nekom slabom mestu i izbegao uništenje. Nema znakova o verovatnom pravcu udara.[5] Trenutno je naročito ugrožena otvorena breša, a takođe i italijanski front južno od Pljevalja.

2.) Obruč treba, uz čišćenje pređenog terena, suziti na liniju južno od Pljevalja, put Pljevlja — Šavnik, gornji tok Tare, Katun Milački [Priboj], Šavnik, odsek Pive, donji tok Tare,.. Čelebić, odsek Voloder. 3.) Zadaci:

a)  118. lov. divizija zatvarače odsek Piva od Brljeva (uk-ljučno) i zauzeti i zaprečavati liniju odsek Tare do Uzlup, Ćelebić i Rijeke (uključno dolina potoka). U tu svrhu dovući prema Foči 1/370, 1 bateriju teških polj. haubica 369. pd, 369. izv . bat., delove 369. pt diviziona i delove III/370, kao i II/734 (104. lov. div.) i privremeno ih potčiniti 118. brd. div. Delove 369. pd treba, po mogućnosti, staviti pod komandu komandanta 369. pd.

b)  Borbena grupa 369. pd zatvarače liniju Rijeka (isključno) — Kljun — Gradac — odsek Voloder do Pauče (6 km jugozapadno od Pljevalja, uključno). Delovi divizije koji su pridati 118. lov. diviziji ponovo će biti potčinjeni diviziji posle likvidiranja neprijateljskog proboja južno od Foče[6].

c)   Italijanska divizija „Taurinenze" treba da nadire prema zapadu i zatvara put na odseku Pauče (isključno), Bitine (uključno).

d)  Borbena grupa „Ludviger" izvršiće napad i zatvarati put i odsek Foče između Bitine (17 km južno-jugozapadno od Pljevalja, isključno) i k. 670 (Tara).[7]

e)  1. brd. divizija nadiraće desnim krilom s obe strane doline Tare i izvršiti napad jakim levim krilom sa linije Kolašin — Lijeva Rijeka, najpre u zapadnom pravcu prema dolini Morače, a zatim uzvodno uz Moraču do odse-ka Tušinja i zatvarati liniju k. 670 (dolina Tare) — Katun Milački — odsek Tušinja do Luke (uključno).[8]

f)   Puk „Brandenburg" treba odmah da krene u rejon Čajniče. Ukida se potčinjenost 1. brd. diviziji. Puk se pot-činjava 369. pd čim stigne u Čajniče.

369. pd može upotrebiti puk za kratkotrajna čišćenja i obezbeđenje puteva. Mora se obezbediti brzo uspostavljanje pripravnosti. Komandant ne treba da angažuje puk za veća dejstva. Treba izviditi upotrebu na putu Gora-žde — Foča i Goražde — Pljevlja.

g)  SS-divizija „Princ Eugen" nadiraće sa linije G. Morakovo — Nikšić na sever i zauzeti i zatvarati odsek Tušinja naslanjajući se na 1. brd. div.[9] Treba zatvarati odsek Piva, kako je već naređeno.

Jakom motorizovanom grupom treba dalje prodreti u rejon Žabljak.

Važno je da se najpre brzo i iznenada zauzmu prevoji oko Savnika. Vreme za ostvarenje tog cilja nije određeno. Prilikom napada 1. brd. divizije i SS-divizije treba uskladiti nastupanje unutrašnjih krila.

h) Italijanski XIV AK je zamoljen da izvede napad sa linije Kisjelica — Podgorica — Nikšić u severnom pravcu, da prodre dolinom Morače do Manastira Morače (zapadno od Mateševa) i zapadno odatle do linije Međeđi vrh, G. Morakovo, Nikšić i da zatvara dostignutu liniju. Treba uspostaviti vezu 1. brd. div. i SS-div. sa ital. XIV AK i Nem. štabom za vezu u Podgorici (pukovnik Maholc).

4.) Granice

a) između 118. lov. div. i 369 (hrv.) pd.:

Crni vrh — k. 689 (8 i 8,5 km jugozapad, od Čajniča) — ist. obala Škopotnice — potok Rijeka do 1203 (3 km južno-jugoist. od Čelebića) — 1419 (11 km južno-jugoist. od Čelebića);

b)  između 369. pd i ital. div. „Taurinenze": k. 975 (1 km severozapadno od Pljevalja) — Pauče (6 km jugozapadno od Pljevalja do 369. pd) — Gradina 1130, 1747 (Lisac planina);

c)   između ital. div. „Taurinenze" i Borbene grupe „Ludviger": (mesta do „Taurinenze"): Podkrajci (16 km jugoist. od Pljevalja) — Kobilovac 1318 (7 km zapadno — jugozapadno od Podkrajci) — Bitine, Tara kod k. 564;

d)  između Borbene grupe „Ludviger" i 1. brd. div.: visovi severno od doline Tare do Memića Kule (4 km severozapadno od Mojkovca) do k. 670 — Studenci (25 km severozapad. od Mojkovca 1. brd. div.);

e)  između 1. brd. div. i ital. XIV AK: Jablan, 1180 (9 km severozapadno);do SS-div.: Andrijevo — Mijoljica (11 km zapadno — severozapadno od Lijeve Rijeke) — 840 (11,5 km severozapadno odatle —  1887 — Luke — Suvo polje (13 km severno od Luke) (mesta do 1. brd. div.);

f)   između ital. XIV AK i SS-divizije: Nikšić, G. Morakovo, Međeđi vrh;

g)   između SS-div. i 118. lov. div.: (mesta do 118. lov. div.) Stabna (16 km istočno od Gacka) — Brljevo — D. Unac —  Vitao (1755).

5.) Početak napada 27. 5. rano ujutro.[10]

6.) Po završetku naređenih pokreta, nadirati u obruč jakim po-ternim odeljenjima.[11]

Dostavljeno kao u konceptu 

Liters

Prilog: 1

1 Snimak originala (pisanog na mašini) u AVII, NAV-T-315, r. 1244, s. 289—92.

2, 3 i 4 Dopisano rukom.

5 i 6 Postojala je ideja o izvlačenju probojem na fočanskom sektoru, u kom smislu je Vrhovni komandant NOVJ 23. maja 1943. naredio 1. diviziji NOVJ da energično napadne neprijatelja, sa težištem napada levom obalom doline Ćeotine, i da ga nabaci na Drinu. Međutim, posle žestokih dvodnevnih borbi, uprkos izvanrednom zalaganju jedinica NOVJ, odbrana 118. lov. divizije nije slomljena, ali je ovaj protiv-udar bio veoma značajan za olakšanje položaja ćele grupacije NOVJ (Zbornik radova „Neretva — Sutjeska", Trgo Fabijan, n.č., str. 66).

7 Vidi dok. br. 73.

8 Vidi dok. br. 77.

9 Već 27. maja 1943. iz Podgorice (sada: Titograd), upućena je ka Nikšiću Borbena grupa „Šmithuber" (14. puk SS-divizije „Princ Eugen") i istog dana uvedena u borbu protiv jedinica 3. udarne divizije NOVJ (Sutjeska, zbornik sjećanja, knj. 1, Vojno delo, Beograd, 1958, str. 145; Oslobodilački rat naroda Jugoslavije, knj. 1, str. 442).

10Na Krnovskoj glavici, Ostrvici i Komandirovom brdu (na pravcu Nikšić — Šavnik), 5. crnogorska udarna brigada 3. udarne divizije NOVJ vodila je 28. maja 1943. žestoke odbrambene borbe protiv 14. puka SS-divizije „Princ Eugen" i delova italijanske divizije „Ferara", a potoni se, 30. maja, prebacila na desnu obalu r. Komarnice, gđe se po vezala sa. 1. dalmatinskom udarnom brigadom i 3. proleterskom (san-džačkom) udarnom brigadom 1. proleterske udarne divizije NOVJ (tom III, knj. 5, dok. br. 20, 22, 23 i 196; Sutjeska, zbornik sjećanja, knj. 1, str. 146—147, 352).

11Na prostoriji r. Tare — r. Komarnice — gornji tok r. Pive, četiri neprijateljske divizije (nemačke: 1. brd. i SS „Princ Eugen" i italijanske: „Venecija" i „Ferara") uspostavile su 31. maja 1943. međusobnu taktičku vezu i zatvorile obruč oko Glavne operativne grupe VŠ (Oslobodilački rat naroda Jugoslavije, knj. 1, str. 444).


Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument