ZBORNIK DOKUMENATA VOJNOISTORIJSKOG INSTITUTA: TOM XII - DOKUMENTI NEMAČKOG RAJHA - KNJIGA 2
Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument


ZAPOVEST 118. LOVAČKE DIVIZIJE OD 23. MAJA 1943.POTČINJENIM JEDINICAMA ZA NAPAD NA SNAGE NOVJ U ŠIREM REJONU CELEBICA U OKVIRU OPERACIJE „ŠVARC"[1]

Poverljivo

KTB

118. lovačka divizija

Odelj. Ia, Az. 8 op

Div. k-dno mesto, 23. 5. 43. u 22,00

1459/43. pov.

DIVIZIJSKA ZAPOVEST BR. 6

(karta 1:50 000)

1.) Utvrđeno je da se ispred fronta 118. lov. div. nalazi 2. srpska (proleterska) divizija. U trouglu Piva — Tara vero- vatno se nalazi II srpska brigada, a na celokupnom području Čelebić III dalmatinska brigada.[2] Treba računati sa time da će neprijatelj i dalje pružati žilav otpor našoj operaciji opkoljavanja, pre svega kod Čelebića, a pri tome će prelaziti i u protivnapade.[3]

2.) Desno od 118. lov. div. je SS. div. „Princ Eugen" sa levim krilom, Borbenom grupom „Han" [„Hahn"], dostigla Krivi Do, 11,5 km ji. od Čemernog i sada vodi borbu sa jakim neprijateljskim snagama, delimično u utvrđenim položajima. Levo od 118. lov. div. nalazi se desno krilo, 3. bataljon, 369. pd, u rejonu Metaljka, 6 km ji. od Cajniča, koje je u rejonu severno od Gradca, 15 km j. od Metaljke, prilikom izviđanja došlo u dodir sa neprijateljskim snagama na se-vernoj obali Ćeotine.

3.) Linije razgraničenja

a) Između SS-div. „Princ Eugen" i 118. lov. div.: Čemerno (118.) — Kuk 1821 (118) — 1812 (118.) — 1705 (118.) — Kljusina (118.) — Pandurica (118.) — 1392 (118.) — Stolovi (118.) — Oštra kosa (SS), b) Između 118. lov. div. i 369. pd: Vranići, 7 km jz. od Goražda — D. Ifsar — Čardak, 8 km jz. od Metaljke — Kljun, 7,5 km i. od Čelebića — Kolijevka — potok Draga do ušća u Taru.

4.) 228. lov. div. odbaciće neprijatelja preko odseka Piva — Tara, ukoliko se još nalazi z. i s. od tog odseka, i nastaviće napad na Čelebić, sa ciljem da dostigne opštu liniju Uzlup — V. Ravan — Čelebić — odsek Sklopočanje i da i tu izvrši zatvaranje.[4]

5.) U tu svrhu naređujem,:

a)  Grupa „Anaker" [„Annaeker"] treba i dalje da upućuje jaka poterna odeljenja iz svoje sadašnje baze u dolini Sutjeske do Pive, da bi na svom odseku konačno očistila od neprijatelja rejon između Sutjeske i Pive i na kraju izvršila zatvaranje na Pivi. Stalno održavati vezu između bataljona u dolini Sutjeske!

b)  Grupa „Gertler" treba konačno da očisti od neprijatelja severnu obalu Tare na svom odseku i da tamo izvrši zatvaranje. Važno je da se drže pod vatrom prelazi kod D. Kruševa i Uzlupa. Držati raspored po dubini. Sa I bat. 750. lov. puka nastaviti energičan napad za uništenje neprijatelja kod Jameline 1248 — Klinci.

Pošto dostigne odsek Putišići — Ljutnica, taj bataljon ima zadatak da izvrši zahođenje na ji. i da istočno od odseka Ljutnica izvrši napad u opštem pravcu Grdije-vići — V. Ravan. U tom cilju bataljon se privremeno potčinjava Grupi „fon Štilpnagel" [,,v. Stiilpnagel"], pošto uspostavi vezu sa izviđačkim odredom te grupe.

c)  4. hrv. lov. brigada nastaviće napad na Čelebić, angažu-

jući sve snage. Grupa „Metikoš" (7. lov. puk bez I bat.) treba da preuzme od 24. 5. bočno obezbeđenje divizije u rejonu Vikoč — Račići — Hajlovina — D. Papratno i krenuće u 05.00 časova.

Sa desnim krilom 369. pd treba uspostaviti vezu s. od Odosina Brda, 10 km si. od Čelebića. Izviđati na i. do linije Čardak — Selište, 2 km sz. od Čardaka. K-dno mesto 7. lov. puka prema Glavici, 4 km s. od Vikoča. K-dno mesto brigade, bez I b odeljenja, koje ostaje u Foči, na Trovrhu.

d)  Grupa „fon Štilpnagel" pridružiće se napadu 4. hrv. lov. brigade i najpre izboriti preko Mirići — Klinci vezu sa I/750, koji se posle toga potčinjava grupi. Tako ojačana Grupa „fon Štilpnagel" izvršiće jakim levim krilom napad iz opšteg rejona Klinci u pravcu Čelebića, u tesnom sadejstvu sa 4. hrv. lov. brigadom (uporedi tačku 5 b).

e) Grupa „Grajner" [„Greiner"] treba da krene u 06.00 časova iz Foče i da dostigne Trovrh 1386, stavljajući se na raspolaganje diviziji.

6.) Veze

Div. bataljon veze obezbediće

a)  telefonsku vezu sa 1/750

Grupom „Gertler",

Grupom „fon Štilpnagel" i 4. hrv.

lov. brigadom;

b)  radio-vezu sa

Grupom „Anaker",

Grupom „Gertler",

Grupom „fon Štilpnagel", 4. hrv. lov. brigadom i lov. pukom 7/4. hrv. lov. brig. (Grupa „Metikoš").

7.) Div. k-dno mesto ostaje u Foči.

Kibler

1  Snimak orginala (pisanog na mašini) u AVII, Frajburg 3, s. 181—2.

2  U tom rejonu se nalazilo pet brigada pod komandom Koče Po-povioa, komandanta 1. proleterske divizije. Koman-Iant 118. lov. div. u svojoj proceni misli na 2. proletersku diviziju, 2. proletersku NOU brigadu i 3. dalmatinsku brigadu.

3  Tražeći izlaz iz tadašnje situacije vrhovni komandant Tito je bio odlučio da se na fočanskom sektoru stvore uslovi za proboj iz neprijateljskog okruženja i da se sa Glavnom operativnom grupom prodre u istočnu Bosnu. U tom cilju, na fočanski sektor je bilo usmereno pet brigada, ali posle žestokih dvodnevnih borbi, uprkos izvanrednom zalaganju jedinica NOVJ, odbrana 118. lov. div. nije slomljena. Zato su 25. maja 1943. na tom sektoru prekinuti napadi, a snage NOVJ su prešle u odbranu (Zbornik radova „Neretva—Sutjeska", Trgo Fabijan, n. č., str. 63—66).

4 Opširnije o dejstvima ove divizije vidi dok. br. 76, 79 i 82.


Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument