ZBORNIK DOKUMENATA VOJNOISTORIJSKOG INSTITUTA: TOM XII - DOKUMENTI NEMAČKOG RAJHA - KNJIGA 3
Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument


OBAVESTENJE OPERATIVNOG ODELJENJA 2. OKLOPNE ARMIJE OD 15. OKTOBRA 1943. KOMANDANTU JUGOISTOKA O OPERACIJAMA KOJE CE SE SPROVESTI U MAKEDONIJI, CRNOJ GORI, BOSNI I HERCEGOVINI I HRVATSKOJ, SNAGAMA KOJE CE U NJIMA UČESTVOVATI I VREMENU IZVOĐENJA[1]

Telegram[2]

Strogo poverljivo

GHFIX 00928, 15. 10. 43, 02,30

KOMANDANTU JUGOISTOKA (K-DI GRUPE ARMIJA ,,F") NAMERE K-DE 2. OKL. A.

1.) Albanija — Crna Gora

A) Operacija „Alpenroze" [Alpenrose]

. . . [3]

B) Operacija „Edelvajs" [Edehveiss]: Svrha: Čišćenje rejona Debra. Rukovodstvo: 297. pd

Jedinice: 2 bat. 297. pd., delovi 1. okl. divizije. Vreme: Kraj oktobra — početak novembra.

C) Operacija „Balkanšluht" [Balkanschlucht]:

Cilj: Razbijanje ital. div. „Venecija" i komunističkih bandi oko Berana.[4]

Rukovodstvo: 118. lov. div.

Jedinice: 118. lov. div., bez 1 ojačanog puka; 524.

gren. puk [297. pd], bez 1 bataljona.

Vreme: 17. do otprilike 24. 10. 43. —

2.) Dalmacija:

A) Operacija „Distel":

Cilj: Razbijanje banditske grupe oko Bileće. Rukovodstvo: SS-dob. brd. div. „Princ Eugen" Jedinice: Delovi 2. SS-puka „Princ Eugen" Vreme: 13 — 15. 10. 1943.

B) Operacija „Pac" [Patz]:

Cilj: Privremeno čišćenje rejona istočno od Šibenika i Primoštena.

Rukovodstvo: 114. lov. div.

Jedinice: 1 bat. 741. gren. puka.

Vreme: 14—20. 10. 43.

C) Operacija „Adler"[5]

Cilj: Razbijanje neprijateljskih snaga koje se nalaze na severnodalmatinskom obalskom sektoru u saglasnosti sa grupom armija . . . Rukovodstvo: 15. brd. AK.

Jedinice: (privremeni proračun): 114. lov. div., Pol. puk 14; delovi 3 („Germanskog") SS-okl. kor., delovi Grupe armija ,,B". Vreme: Sredinom novembra.

D) O akcijama u cilju čišćenja ostrva će se odvojeno izvestiti.[6]

3.) Bosna:

1) Momentalno se namerava izvršiti više malih akcija (2—3 bataljona) na području Bosne. Usled vrlo promenljive banditske koncentracije detaljnije podatke na duži rok o tome nije moguće dati. Namerava se sprovesti veliko čišćenje područja Bosne uz angažovanje 118. lov. div., glavnine SS-div. „Princ Eugen" i 369 (hrv.) pd kao i po mogućnosti delova 1. okl. div. u prvoj polovini novembra, pod komandom Štaba 5. SS-brd. AK. Detalji će biti javljeni blagovremeno.

4.) Slavonija — Srem:

A) Operacija „Arnim":

Cilj: uništenje bande u Fruškoj gori.

Rukovođenje: 1. kozačka div.

Jedinice: 1. koz. div., delovi 173. rez. div., delovi 12. tenk. čete za specijalnu namenu, 3 pol. bat. i 2 oki. voza.

Vreme: 14—17. 10. 43.

B) Operacija „Vildzau" |Wildsau]:[7]

Cilj: Čišćenje rejona Brod — Doboj — Zvornik — ušće Drine.

Rukovodstvo: 69. rez. korpus. Jedinice: ojačana 1. koz. div., delovi 187. rez. div. (2 bat.), delovi.369. pd., 3 bat, vojnoupravnog komandanta Srbije i, po mogućstvu, 2 tenka gren. puka 1. oki. div. Vreme: 20—25. 10. 43 (zavisno od popune 1. koz. div.)

C) Nadovezujući na to, namerava se čišćenje rejona Bjelovar — Virovitica s 1. koz. div. i delovima 187. rez. div. a kasnije u rejonu Varaždin — Koprivnica — Ivan--Zelina uz učešće 3. SS-okl. korpusa.

Detaljniji izveštaji slede blagovremeno.

II. Predloži:

1.) Potčinjavanje Okl. A.A. 1 tenk. div. za operaciju „Alpenroze" i „Edelvajs": 2.) Potčinjavanje dva ojačana tenka gren. puka 1. okl. div. za operaciju „Vildzau" i, nadovezujući na to, za veliku akciju na bosanskom području.

3.) Sadejstvo delova Grupe armija ,.B" u operaciji „Adler",

4.) Skoro potčinjavanje 2. puka „Brandenburg":

5.) Trajno efikasno sadejstvo ratne mornarice i vazduhoplovstva kod naročito teških akcija na ostrvima.

6.) Vraćanje 15. čete 4. padobranskog bat. „Brandenburg" za predviđenu akciju protiv banditskih štabova,[8]

7.) Obezbeđenje angažovanja vazduhoplovstva prema težištu za veliku akciju u Bosni i delova snaga vazduhoplovstva za druge akcije.

8.) Skoro dovođenje snaga za obezbeđenje na područje Crne Gore — Bosne, da bi se trupe mogle učiniti raspoloživima za aktivnu borbu protiv bande.

9.) Ishoditi dovođenje policijskih snaga od K-de 2. okl. A. kod nadležnih policijskih ustanova (do sada je uzaludno traženo) u cilju vršenja lokalnih zadataka na novoposednutom području.

K-da 2. okl. A.

Ia, br. 332/43. str. pov.

1 Snimak telegrama (pisanog na mašini) u AVII, NAV-T-311, r. 285, s. 768—71.

2 Iz popunjenog zaglavlja telegrama objavljeni su samo najbitniji podaci.

3 Izostavljeno se odnosi na Albaniju

4 Cilj ove operacije bio je da se snage 2. udarnog korpusa NOVJ odbace od komunikacije Peć — Podgorica i da se opkole delovi ita-lijanske divizije „Venecija" u Beranama (sada Ivangrad). Posle višednevnih borbi, Nemci su 23. oktobra ušli u Andrijevicu, ia potom zauzeli i Berane. Time je u dolini gornjeg toka r. Lima i r. Tare završena nemačka operacija „Balkanšluht" (tom III, knj. 5, str. 278; Jovićević Niko, Od Pete ofanzive do slobode, Vojno delo, Beograd, 1955, str. 108).

5 Vidi dok. br. 180 i 183.

6 O tome vidi dok. br. 155, 157 i 176.

7 Vidi dok. br. 154 i 155.

8 Generalštab Vrhovne komande Vermahta u svom telegramu od 14. oktobra 1943. postavio je zahtev komandantu Jugoistoka da se što pre podnese predlog diviziji „Brandenburg" za akciju hvatanja vrhovnog komandanta NOV i POJ Tita. Isti zadatak imala je i Komanda Abver — 201 AVII, NAV-T-311, r. 790—1).


Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument