ZBORNIK DOKUMENATA VOJNOISTORIJSKOG INSTITUTA: TOM XII - DOKUMENTI NEMAČKOG RAJHA - KNJIGA 3
Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument


IZVEŠTAJ GAULAJTERA I DRŽAVNOG NAMESNIKA U KORUŠKOJ OD 7. DECEMBRA 1943. RAJHSFIRERU SS HAJNRIHU HIMLERU O SISTEMATSKOM PALJENJU ZGRADA KOJE KORISTE NEMACKE USTANOVE[1]

Nacionalsocijalistička nemačkaradnička partija

Pokrajinsko vođstvo za Korušku Telegram br. 2732, 10,00 čas

Gaulajter i državni namesnik u Koruškoj

Klagenfurt [Celovac]

7. 12. 1943.

Najhitnije!                  Poverljivo!                  Odmah dostaviti!

Rajhsfireru SS Hajnrihu Himleru Državnom ministru unutrašnjih poslova

Ratno komandno mesto Rajhsfireru!

Saopštavam vam da je stanje u Gorenjskoj opet postalo veoma opasno. Već nekoliko nedelja banditi imaju novu taktiku. Oni pale sistematski, od mesta do mesta, zgrade koje služe za nemačke ustanove. Danas sam dobio izveštaj o sledećim paljevinama koje su izvršene u toku poslednja dva dana: porodilište u Lukovici škola u Šent Vidu škola u Zgornjem Tuhinju dečji dom u Brdu partijski dom u Lukovici partijski dom u Sent Vidu škola i dečji dom u Radomlju škola i partijski dom u Homecu sajamska zgrada u Sent Valentinu

štedionica, škola i zgrada domovinskog saveta u G. Polju. Ova metoda je veoma pogodna jer slabi nemačke akcije. Ja sam molio Rezenera da se koncentrisanim sredstvima borimo protiv ovoga. Ali i u Dolenjskoj stanje je takođe teško. Takođe je u provincijama Gorica, Istra i Rijeka znatno porasla aktivnost bandi. Nesrećnom politikom plata i nadnica, koja je sa propagandne tačke gledišta određena i pod uticajem je marksističkih shvatanja, fašisti su doprineli da je među radnicima počeo da se širi pokret za povećanje plata. Radnici iz Monfalkona [Tržič]

— 9000 ljudi — danas su prefektu Trsta postavili zahtev za povećanje plata od 80 procenata pod pretnjom štrajka. Ja ću kod pretnji štrajkom nastupiti sa najoštrijim merama Ja smatram da su za celu Italiju neophodne odlučne i oštre mere u neposrednoj budućnosti, jer je inflacija u punom zamahu, a fašistička vlada se pokazala nesposobnom da stabilizuje stanje u privredi tako da preti privredna katastrofa. Ona se može jedino vanrednim sredstvima i merama zadržati ili bar odstraniti od obe zone operacija.

Ako stanje postane kritično, ja ću vas, rajhsfireru, smesta obavestiti o razvoju stvari.

Hajl Hitler!

potpis Rajner2

1 Snimali originala (pisanog na mašini) u AVII, NAV-T-175, r. 81, s. 2601528.

2 Fridrih


Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument