ZBORNIK DOKUMENATA VOJNOISTORIJSKOG INSTITUTA: TOM XII - DOKUMENTI NEMAČKOG RAJHA - KNJIGA 3
Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument


ZAPOVEST KOMANDANTA 5. SS-BRDSKOG ARMIJSKOG KORPUSA OD 9. DECEMBRA 1943. POTČINJENIM JEDINICAMA ZA NASTAVAK OPERACIJE „KUGELBLIC" PROTIV JEDINICA NOV I POJ U ISTOČNOJ BOSNI[1]

Poverljivo

H. Qu, 9. 12. 1943.

K-da V. SS-brd. korpusa Ia, del. br. 636/43. pov.

K-da 2. oki. A.[2]

13. dec. 1943. Prilozi:.......

Odelj. br. 2008/43. pov.

Ia.Del. br. 2425/43. pov.

KORPUSNA ZAPOVEST

za

nastavak operacije „Kugelblic" nakon izbijanja na zelenu liniju[3]

(Karta 1:200.000)

1.) Neprijatelj, jačine oko 3 divizije (8.000—10.000 ljudi), nabačen je u rejon Rogatica — Javor-planina — Sokolac.

Treba računati sa pokušajima proboja u pravcu severa i severozapada preko puta Sokolac — Vlasenica, naročito u zahvatu industrijske železničke pruge Han-Pijesak — Olovo i preko Knežine. Pojedinosti o ovome vidi u informaciji o neprijatelju (koja sledi).[4]

2.) Odlučio sam da glavnim snagama V. brd. AK napadnem neprijatelja pravcem jug-sever i da postupno sa napredovanjem levog krila napadne grupacije ojačavam snage koje vrše okruženje na pravcu puta Sokolac — Vlasenica a sa ciljem sprečavanja proboja neprijatelja prema severozapadu. Na severu sprečiti proboj neprijatelja duž reke Jadar i preko visa Tovarnica (10 km južno — jugozapadno od Srebrenice). Na istoku zatvoriti na reci Drini.[5]

3.) U tom smislu naređujem:[6]

a) 1. brd. div. zauzima polazni položaj za napad do 12. 12. uveče severno od komunikacije Višegrad — Rogatica, spremna da po naređenju, sa težištem iz rejona severno od raskrsnice puteva kod Pešurića, krene u napad prema severu.

Prvi cilj napada:

Vratar — Babljak — Vidova gora (1293). U toku napada, teren između Drine, duž koje treba da dejstvuje desno krilo divizije, i levo od divizijske granice, planski i temeljito pročistiti. Uputiti iz rejona Rogatice, pozadi levog krila, a u zahvatu divizijske granice, jaku borbenu grupu (najmanje jedan ojačani bataljon). Izviđački bataljon 1. brd. div. treba uputiti do 12. 12. u Rogaticu na raspolaganje komandi korpusa.

b) 7. SS-div. „Princ Eugen" zauzima polazni položaj za napad do 12. 12. naveče na visovima južno od komunikacije Rogatica — Gromile, da po naređenju sa jakim levim krilom krene u napad sa kote 869 (težište pravac Kula — Sokolovići) u pravcu sever — severoistok.

Prvi cilj napada:

Vis severozapadno od Vidove gore (tt 1293) — Pločnik — kota 1268 — Geruša.

U toku napada, koji će biti podržan korpusnom artiljerijskom grupom iz rejona Gromile, osnovnu pažnju obratiti da se prostorija između desne divizijske granice i grupa za zaprečavanje duž komunikacije Gromile — Sokolac — Han-Pijesak temeljito i planski očisti od neprijatelja. U tom cilju, levo krilo divizije mora biti u neprekidnoj vezi sa grupama za zaprečavanje. Izviđački bataljon 7. SS-div. treba do 12. 12. u podne u Gromilama da se stavi na raspolaganje K-di korpusa.

c) Borbena grupa 369. peš. div. (1. lovački rezervni puk, de-lovi 369. peš. div., I ustaška brigada, 105. baterija sa-mohodnih topova) zatvara odsek visovi istočno od Gromile — visovi jugoistočno od komunikacije Gromile — Mrkalji (isključno) sa desnim krilom kod kote 869 (jugoistočno od Gromila) i težište kod Žljebova i sprečava proboj neprijateljskih snaga prema zapadu i severoza-padu. Treba obezbediti najefikasniju vatrenu podršku levom krilu 7. SS-div. „Princ Eugen" u toku njenog napada da bi moglo da napreduje po vodovima. U skladu sa napredovanjem napada 7. SS-div., delovi 369. peš. div. koji su prestignuti treba da se prikupe na komunikaciji po bataljonima na dalje raspolaganje korpusu. Ustaške snage i dalje vrše obezbeđenje rejona Sokolac — Kula.

d) Borbena grupa 187. rez. div. (Operativna grupa 187, Oki. gren. nastavni puk 901,II/51. art. div., Okl. izv. četa 369. peš. div.) zatvara odsek Mrkalji (uključno) — visovi jugoistočno od Viasenice — visovi južno od Milica — dolina reke Jadar — okuka reke Drine (10 km južno — jugozapadno od Srebrenice) sa težištem na desnom krilu i na visovima jugoistočno od Viasenice, da okruženi neprijatelj ne može da se probije prema zapadu, severozapadu ili severu. U tom smislu operativnu grupu 187 treba postaviti u rejon Mrkalji — visovi jugoistočno od Viasenice, a Okl. gren. nastavni puk 901— u rejon južno od Milici — okuka Drine (10 km južno — jugozapadno od Srebrenice).

e) Borbena grupa „Severozapad" vojnoupravnog komandanta Jugoistoka sprečava na svom odseku proboj neprijateljskih snaga preko Drine u Srbiju time što će do 12. 12. odsek Ljubovija — Rogatica tako ojačati svim raspoloživim snagama da se uspešno može braniti.

f) 24. bugarska peš. div. prodire glavnim snagama do 12. 12. širokim frontom do linije Derventa — Veliki Stolac (tt 1673) — Stari Brod, izbacuje borbeno osiguranje na reku Drinu i zatvara snagama odseke Rogatica — Bajina Bašta i Stari Brod — Višegrad.

Napad 1. brd. div. podržati artiljerijom i teškim naoružanjem sa istočne obale reke Drine.

Osnovni zadatak divizije: sprečiti prebacivanje neprijateljskih snaga preko dodeljenog odseka Drine. —

g) Gren. puk 92. stavlja se do 12. 12. na raspolaganje korpusu sa štabom puka i 1 bataljonom u Han-Pijesku, sa 1 bataljonom u Vlasenici, stalno spreman za izvršenje protivnapada na odseku dejstva 369. peš. div. i 187. rezervne divizije.

h) Korpusna art. grupa (SS-oberfirer Kornad, IV/7. SS art. puka bez 1 baterije, teška artiljerija 369. peš. div.) do 12. 12. uveče zauzima vatreni položaj u rejonu Gro-mila, tako da može uspešno podržavati napad levog krila 7. SS-div. „Princ Eugen" i odbranu desnog krila 369. peš. div. Sa napredovanjem napada 7. SS-div. treba postepeno duž komunikacije Gromile — Vlasenica menjati vatrene položaje.

4.) Linije razgraničenja za izviđanje i borbena dejstva:

a) Između 1. brd. div. i 7. SS-div. „Princ Eugen": Rogatica — potok Rakitnica — mlin kod kote 591 — mlin istočno od Mrci — mesto Radevići — Mislovo (sve zaključno za 1. brd. div.).

b) Između 369. peš. div. i 187. rez. div.: Mrkalji — Džimrije — Brestovača — Mandre (sve zaključno za 187. rez. div.).

5.) Način izvođenja borbenih dejstava:

a) Napadne grupe:

U toku ovoga napada ne radi se o brzini i osvajanju terena, već o planskom i temeljitom okružavanju i potiskivanju neprijatelja. Spoljna krila napadnih grupa treba dublje ešelonirati. Rezerve treba tako postaviti da su u mogućnosti da protivnapadima odbace neprijatelja koji bi pokušao proboj, odnosno da su u stanju da ga unište. Unutrašnja krila divizija i borbenih grupa treba da obezbede uzajamnu vatrenu podršku teškog naoružanja.

Posebno je važno: veza sa susedima ne srne da zataji. — Sledeće ciljeve napada korpus će postavljati za svaki dan. Ne smeju biti prekoračeni.

b) Grupe za zaprečavanje

Svoje zadatke zaprečavanja izvršavaju odbranom. Nije dozvoljeno nikakvo povlačenje! Rezerve treba postaviti tako pozadi pravaca na kojima se pretpostavlja mogućnost proboja neprijatelja, da su u stanju da odmah, ukoliko je to neophodno, pređu u protivnapad. Pokretne oklopne delove treba odmah, ukoliko je to ikako moguće, prebaciti u rejone u kojima se vrši zaprečavanje. Na otkrivene neprijateljske delove koji su u prikupljanju treba što ranije otvoriti artiljerijsku vatru.

c) Sadejstvo sa avijacijom:

Vazduhoplovni komandant Hrvatske će podržavati operaciju.

Obeležavanje prednjih linija mora se vršiti efikasnije nego do sada. (Prednja linija: žute zastave, ostali delo-vi: zastava sa kukastim krstom!)

Radi obeležavanja ciljeva na koje treba da dejstvuje avijacija, dimne granate su pokazale zadovoljavajući uspeh. Komandi korpusa treba odmah i precizno dostaviti ciljeve za avijaciju!

6.) Veza:

Načelnik veze korpusa obezbeđuje:

a) telefonsku vezu sa

1. brd. div.

7. SS-div. „Princ Eugen" 369. peš. div. 187. rez. div.

A.A.7 SS-div. „Princ Eugen" A.A. 1. brd. div. Gren. (mot.) pukom 92

Borbenom grupom „Severozapad" vojnoupravnog komandanta Jugoistoka vojnoupravnim komandantom Jugoistoka Isturenim centrom veze korpusa u Gromilama i Vlase-nici.

b) Radio-vezu sa:

1. brd. div.

7. SS-div. „Princ Eugen"

369. peš. div.

187. rez. div.

Gren. (mot.) pukom 92

vojnoupravnim komandantom Jugoistoka.

Značaj svetlosnih signala kao i do sada.

7.) Specijalna naređenja po pitanju veze i snabdevanja slede.

8.) Korpusno komandno mesto: Komandna grupa od 12. 12. u Sarajevu.

Komandujući general

A. Fleps

SS-obergrupenfirer i general Vafen SS.

Dostavljeno:

(u konceptu)

1 Snimak originala (pisanog na mašini) u AVII, NAV-T-313, r. 193, s. 7453489—94. Na margini prve stranice originala rukom je dopisana nečitljiva napomena i paraf.

2 Pečat primaoca.

3 Snage 5. SS-brdskog armijskog korpusa sa pridiodatim i sadejstvu-jućim snagama otpočele su operaciju „Kugelblic" 3. decembra 1943. s ciljem okruženja i uništenja delova 2. i 3. udarnog korpusa NOVJ na prostoriji Rogatica — Srebrenica — Vlasenica. Združene nemačke snage otpočele su nastupanje iz Sarajeva, Tuzle i Zvornika prema Kladnju i Vlasenici i s teritorije Hercegovine i Sandžaka prema istočnoj Bosni (Hronologija, str. 618).

4Ova informacija nije pronađena.

5 U ovim operacijama učestvovali su delovi nemačke 1. brdske divizije i 7. SS-divizije „Princ Eugen" protiv 5. udarne divizije NOVJ. Snage 5. udarne divizije su se probile preko puta Han-Pijesak — Sokolac i produžile pokret ka Kladnju i probile se iz okruženja. Operacija „Kugelblic" je završena 16. decembra 1943. bezuspešno (Hronologija, str. 618).

6 Vidi dok. br. 178 i 180.

7 Aufklarungsabteilung (izviđački bataljon)


Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument