ZBORNIK DOKUMENATA VOJNOISTORIJSKOG INSTITUTA: TOM XII - DOKUMENTI NEMAČKOG RAJHA - KNJIGA 3
Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument


OBAVEŠTENJE KOMANDE 2. OKLOPNE ARMIJE OD 7. DECEMBRA 1943. KOMANDANTU JUGOISTOKA O DEJSTVI-MA I GRUPISANJU SNAGA ZA OPERACIJU „PANTER" PROTIV JEDINICA NOV I POJ U REJONU GLINE, PETROVE GORE I ŠAMARICE[1]

Telegram

Strogo poverljivo!

Ia[2]

7. 12. 1943. u 01.00 čas

K-da 2. okli. A., Ia

KOMANDANTU JUGOISTOKA (K-DI GRUPE ARMIJA ,,F") Ia/01

Predmet: Angažovanje i grupisanje snaga za operaciju „Panter".

Operacija ima zadatak da razbije snage u prostoru Gline i da uništi njihove baze za snabdevanje u Petrovoj gori i Šamarici.[3]

Konstantina Kamerhofera. Vidi dok. br. 31 i 53; Antun Miletić, Prilog proučavanju eksploatacije prirodnog i privrednog potencijala Bosne i Hercegovine od strane Trećeg Rajha, AVNOJ i NOB u Bosni i Hercegovini, Rad, Beograd, 1974, str. 254—256. 6 Potpis nečitak.

1.) 2 ojačana puka 371. pd, 1 pukovska grupa nastupaju pravcem od Ogulina preko Cetingrada i Vrnograča, 1 pukovska grupa nastupa od Karlovca prema jugu-ju-goistoku u pravcu Vojnića. Odatle južno, pored Gline, u rejon severozapadnog dela planine Samarice.

2.) Delovi kozačke div., 1 puk, 2 bataljona iz Petrinje i Kostajnice i 1 bataljon iz Divuše (12 km severoistočno od Bosanskog Novog) nastupaju u severoistočnom delu Samarice. Ostale snage sprečavaju izvlačenje neprijatelja prema severoistoku preko Save i Une.

3.) 2 ojačana bataljona 373. pd i delovi 2. lovačke brigade za prodor do južne ivice planine Šamarice.

a)1 ojačani bataljon, iz Bosanskog Novog prema seve-rozapadu na Žirovac.

b)1 bataljon iz Otoka, preko Bužima, prema Vrno-graču.

c)1 ojačani bataljon iz Ličkog Petrovog Sela (15 km severozapadno od Bihaća), prvo u pravcu severa, zatim u pravcu zapada, preko Cazina, a odatle prema severu preko Kladuše.

4.) Delovi 371. pd nastupaju 7. 12. = dan x. Nastupanje ostalih delova dan x + 4.

K-da 2. okl. A., Ia, br. 818/43. str. pov.

F. d. R.

. . . [4]

kapetan

K-da 2. okl. A.[5]

Načelnik veze

7. dec. 1943.

u 01.20 čas.

1 Snimak overenog prepisa originala (pisanog na mašini) u AVII, NAV-T-313, r. 193, s. 7453124. Na margini prepisa originala rukom je dopisano nekoliko nečitljivih parafa i brojeva.

2 Dopisano rukom.

3 Reč je o snagama 4. korpusa NOVJ. Do 20. decembra 1943, snage nemačke 371. pd, 373. legionarske, 1. kozačke i domobranskog 2. lov. zdruga slomile su otpor jedinica 4. korpusa NOVJ i prodrle na slobodnu teritoriju (Hronologija, str. 624).

4Potpis nečitak.

5 Pečat primaoca.


Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument