ZBORNIK DOKUMENATA VOJNOISTORIJSKOG INSTITUTA: TOM XII - DOKUMENTI NEMAČKOG RAJHA - KNJIGA 2
Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument


DIREKTIVA BR. 48 B VRHOVNOG KOMANDANTA VER-MAHTA HITLERA OD 19. MAJA 1943. KOMANDANTU JUGOISTOKA ZA PREUZIMANJE JADRANSKE OBALE I OS-TRVA OD ITALIJANSKIH ORUŽANIH SNAGA I ZA ORGANIZACIJU ODBRANE[1]

Firerov glav. stan, 19. V 43.

3 primerka

1.primerak

Firer i vrhovni komandant Vermahta

Br. 661095/43. str. pov.

Generalštab Vrh. komande Vermahta

Strogo poverljivo

Za načelnika!

Koncept!

Samo po oficiru!

DIREKTIVA BR. 48b[2]

1) Razvoj situacije može zahtevati da se Balkan mora braniti samo nemačkim i bugarskim jedinicama.

2) U tom slučaju komandant Jugoistoka treba najpre da svim raspoloživim snagama što brže zauzme odnosno preuzme najvažnije delove obale i ostrva i da ih drži kao uporišta dok ne pristignu dovoljna pojačanja.

3) Radi izvršenja ovog zadatka predviđeno je da se, pored već naređenih pojačanja, dovedu sledeće snage sa Istoka:

a) u prostor Zagreba dve pešadijske divizije,

b) 1—2 oklopne divizije preko Bukurešta u Bugarsku (divizije treba predvideti za angažovanje u Grčkoj),

c) dve pešadijske divizije na Peloponezu, koje bi se kretale što bržim tempom putem za Atinu.

4) Sa bugarske strane se u tom slučaju može računati sa postavljanjem još 5 divizija. Njih treba predvideti za angažovanje u severoistočnoj Grčkoj kao i za smenjivanje nemačkih snaga u Srbiji. Sa Bugarima ipak ne treba radi toga stupati u vezu bez posebnog naređenja.

5) Komandant Jugoistoka mora već sada voditi računa o mogućnosti takvog razvoja situacije prilikom donošenja mera o stvaranju rezervi i snabdevanju kao i prilikom uspostavljanja veza svih vrsta.

6) Komandant Jugoistoka izveštava:

a) o daljim potrebama snaga (uključujući jedinice Kopnene vojske),

(1) za preuzimanje italijanske okupacione zone, uključujući ostrva;

(2) za odbranu Balkana pod pretpostavkom da Italija ostane u našim rukama;

(3) za odbranu Balkana ako izgubimo južnu i srednju Italiju;

b) o tome kako namerava da sprovede preuzimanje italijanske okupacione zone;

c) o rasporedu snaga koji je predviđen za odbranu Balkana pod pretpostavkama

(1) da Italija ostane u našim rukama i

(2) da izgubimo južnu i srednju Italiju;

d) o proceni mogućnosti za snabdevanje gore pomenutih snaga i naknadnim potrebama u transportnom i brodskom pro-storu, pod pretpostavkama

(1) da će se moći koristiti pomorski put preko Jadranskog mora i

(2) da će se snabdevanje moći odvijati samo kopnenim putem.

7) Ratna mornarica treba neposredno sa komandom italijanske Ratne mornarice da reguliše plan za zaprečavanje na zapadnoj obali Balkana i izgradnju uporišta.

O dalekosežnim namerama u smislu ovog naređenja, naročito onim koje se odnose na pripremu izgradnje nemačke obalske artiljerije, treba izveštavati preko Generalštaba Vrhovne komande Vermahta, samo u sporazumu sa komandantom Jugoistoka, ne uzimajući u obzir italijanske komande.

Nepotreban brodski prostor u zapadnom delu Sredozemnog mora treba ubrzano prebaciti za Jegej, zadržavajući bez-uslovno potrebnu rezervu.

8) Vazduhoplovstvo treba da pripremi sve mere koje će biti potrebne kad otpadne italijansko vazduhoplovstvo, a naročito :

(1) preuzimanje zadataka u vezi sa vazdušnim ratom koje su do tada izvršavali Italijani.

(2) preuzimanje, izgradnju i obezbeđenje aerodroma i pro-tivavionske artiljerije koju su do tada koristili Italijani, uključujući i skladišta za snabdevanje i za rezervne delove, ukoliko dolaze u obzir za naše potrebe;

(3) onesposobljavanje aerodroma koji ne dolaze u obzir za naše potrebe, odnosno njihovo obezbeđenje od vazdušnog napada, u sporazumu sa komandantom Jugoistoka.

9) Proradu ovog naređenja treba ograničiti na uski krug lica koja treba poimence odrediti. Za obaveštavanje komandi koje se ne pominju u razrezu potrebno je odobrenje Vrhovne komande Vermahta.

Dostavljeno:

. . . [3]

1 Dokumenat je objavljen u knjizi: Walter Hubatsch, Hitlers Weisungen für die Kriegfiihrung 1939—1945, Beograd und Graefe Ver-lag, Frankfurt am Main, 1962, str. 217—218.

2 Vidi dok. br. 111.

3 Zbog ograničenog prostora, izostavljena su imena komandi i odeljenja kojima je ova direktiva dostavljena.


Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument