ZBORNIK DOKUMENATA VOJNOISTORIJSKOG INSTITUTA: TOM XII - DOKUMENTI NEMAČKOG RAJHA - KNJIGA 3
Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument


ZAPOVEST SS-DOBROVOLJAČKE DIVIZIJE „PRINC EU-GEN" OD 1. MARTA 1943. POTČINJENIM BORBENIM GRUPAMA ZA PRODUŽENJE NAPADA NA JEDINICE NOV I POJ U REJONU LIVNA[1]

SS-dobrovoljačka divizija

„Princ Eugen"

Ia, Del. br. 140/43 pov.

OU., 1. 3. 1943.

NA-69/43 pov.

Prema diviz. dnev. zapov. 26/43 od 22. 7. oglašeno kao otvoreno

Poverljivo!

Pahler

SS-potpor. i ađutant[2]

Prilog 35[3]

DIVIZIJSKA ZAPOVEST

za produženje napada u pravcu Livna

karta 1 :100.000

1.) Divizija na dan 3. 3. ponovo preduzima pokret, da bi u nezadrživom nastupanju najbrže dostigla prostor oko Livna, pošto to bezuslovno iziskuje operativna situacija. Moraće, dakle, svako da ulaže krajnje napore kako bi se ovaj operativni cilj — što brže, to bolje — ostvario.[4]

2.) Nastupaju:

a) Borbena grupa[5] „Šmithuber":

2.  brd. lov. puk,

3.  btr. brd. art. puka. 1 inž. četa,

1 vod protivavionskih oruđa, 1 vod okl. čete,sa prostora Drvar, Prekaja (12 km jugoistočno od Drvara), isprva u prostor, ograničen visovima severozapadno i severoistočno od Bos. Grahova i prevojem Kruškovac (8 km severoistočno od Bos. Grahova), i to:

Borbena grupa[6] „Vagner":

1. bataljon 2. brdskog lovačkog puka (bez alpinskog voda):lovačka i protivoklopna oruđa puka,baterija brdskih topova,pionirska četa,vod protivavionskih oruđa

1 vod oklopne čete,duž puta Drvar — Resanovci, preko visova Glavica, Pešonci, Popovača (težište) i severoistočno od Bos. Grahova. Ova grupa prodire najbrže kroz šumski predeo do s. Resanovci, ne obazirući se na opravku puta — prepuštajući ove inžinjerijskoj četi — i privlači sebi što pre tenkove i teško oružje.

Obezbeđenje prema zapadu (tj. prostor koji je posednut od četnika neprijateljski raspoloženih prema komunistima, koji će prema nama verovatno zauzeti pasivno držanje) — ograničiti samo na osmatranje, dok se prema istoku obezbeđenje mora ostvariti stojećim pobočnicama.

Po zauzimanju visova severozapadno od Bos. Grahova, pomoću jedne čete zauzeti raskrsnicu drumova u Bos. Grahovu i zaprečiti je.

Borbena grupa „Mekelburg" [Meckelburg]:

3. bataljon 2. brdskog lovačkog puka (bez alpinskog voda) prodire sa prostora Šipovljani, Drvar-Selo, u južnom pravcu, preko Cicibora, kote 1419, mesta Zebe na vis Veliki Krš i odatle preko visinskog grebena Stankovača — koji se proteže istočno duž druma — prelazi na pošumljene visove severozaoadno od Bos. Grahova (V. Obijaj, kota 1094). Polazeći od Zeba, odvojiti jako bočno obezbeđenje, koje uputiti podnožjem brda preko Korita, Klačina ka visu kota 1094.

Ova borbena gruoa mora što pre da pređe planinski greben i da dostigne proplanak Ivovi do, kako bi zaštitila sa istoka nastupanje Borbene grupe „Vagner" duž druma.

Obezbeđenje prema istoku, po prelasku visinskog grebena, ostvariti pomoću stalnih pobočnica.

Obadve borbene grupe moraju nastojati da još 3. 3. dostignu određene im ciljeve, pri čemu treba odustati od svih sitnih patroliranja kroz susedne šumske predele.

Ako neprijatelj prihvati borbu, mora se bezobzirno napasti. Borbena grupa „Vagner" ukazuje Borbenoj grupi „Mekel-burg" artiljerijsku podršku, ukoliko joj takva bude potrebna.

Obadve borbene grupe, po izlasku iz šume, uspostavljaju međusobnu vezu, a isto tako sa prostora Zebe, Veliki Krš, kao i na visovima severozapadno i severoistočno od Bosanskog Grahova.

Alpinski vodovi obadveju borbenih grupa nastupaju sa Grabovi Doci, kote 784, zajednički — pod komandom naj-starijeg oficira — preko Markovog Kamena kote 930, kote 743, kote 1072, na Jedovnik trig. 1539, sa koje treba — u zajedničkom napadu sa alpinskim vodom 2. bataljona — odbaciti neprijatelja, za kojeg se veruje da se tamo nalazi. Ako je neprijatelj nadmoćan, energično ga zahvatiti i stvoriti pogodne uslove za intervenciju Borbene grupe „Diče".

Posle završenog zadatka, alpinski vodovi nastojaće da se priključe svojim bataljonima, i to: alpinski vod Grupe „Vagner" koniskom stazom, južno od Zebe i Baljevine, a alpinski vod Grupe „Mekelburg" konjskom stazom južno od Crnog Vrha, kote 1545 i Lisine.

Borbena grupa „Diče":

2. bataljon 2. brdskog lovačkog puka,polazi sa prostora Prekaja (prednje jedinice na visu Kukrik i severno od njega) i prodire u zapadnom pravcu, sa težištem preko Graba, Vidova Sela, na visoravan Pod, sve do Visuća i visa Visoka, sa zadatkom da odbaci neprijatelja koji se tamo nalazi i da glavnini puka obezbedi bok i pozadinu.

Posle toga produžuje se nastupanje, sa težištem polaska od Vidova Sela, preko Trnjaka, M. Visoke, Suhobora, da bi se dostigao prostor Silješarski V., kota 1420. U isto vreme imao bi alpinski vod, polazeći iz Šubića, da prodire ka jugu pravcem Jedovnik, kota 1536.

Ukoliko bi visovi Jedovnik i kota 1536 bili posednuti od jakog neprijatelja, onda treba prema njima intervenisati sa Silješarskog V. u pravcu severozapada.

Potom borbena grupa prodire u jugoistočnom pravcu na sedlo Kruškovac (8 km severozapadno od Bos. Grahova), a sa alpinskim vodom preko Golog Vrha, i Jadovnika. Odatle uspostavljaju vezu sa Borbenom grupom „Makelburg" u pravcu šumice severozapadno od Bos. Grahova, kao i prema severoistoku sa Borbenom grupom „Brozer".

Ako bi borbenu grupu zatekla noć na prostoru Jedovnik, Silješarski vrh, tada bi se moralo tamo prenoćiti, a nastupanje prema sedlu otpočeti tek 4. 3. (pri svitanju dana). Borbeno komandno mesto štaba puka nalaziće se kod Borbene grupe „Vagner", na drumu Drvar — Bosansko Grahovo.

Pregrupisavanje radi izvršenja ovog pokreta treba da bude izvršeno na sledeći način:

Borbena grupa „Mekelburg" ostavlja na visu Debelo brdo, koti 1401, na Mokronoškim Kolibama, koti 857, jednu četu i preuzima u toku 2. 3. sa jednom četom obezbeđenje na visovima Runjevica i Gradina.

Ova grupa prikuplja glavninu bataljona u noći od 1. na 2. 3. u prostoru Šipovljani i nastupa 3. 3. sa ovim snagama kao prethodnicom u naređenom pravcu. Četu obezbeđenja privlači sebi, čim Borbena grupa „Diče" izbije na visoravan Pod.

Borbena grupa „Vagner" prikuplja svoj bataljon u toku noći od 2. na 3. 3. u prostoru Dražica, Trnjak, sa prednjim jedinicama na visoravni kod kote 745.

Alpinski vodovi bataljona „Mekelburg" i „Vagner" zame-niće u toku 2. 3. četu 1. bataljona na Grabovi Doci, kota 784.

Borbena grupa produžiće nastupanje sa prostora Bosansko Grahovo, sedlo Kruškovac, duž druma preko Korita, PeuIje, obezbeđujući se prema Dinarskim planinama.

b) Borbena grupa „Brozer"u njenom sadanjem sastavu,prikuplja se glavninom u toku 2. 3. u prostoru Prekaja, sa Borbenom grupom, „Han" u prostoru Poljice i priprema se u toku prspodneva 3. 3. na ovim prostorima za nastupanje u pravcu juga.

Grupa se pojačava u toku prepodneva 3. 3. sa 3. divizionom brdskog artiljerijskog puka i sa oklopnom četom (bez 1 voda), kao i sa 2 voda protivavionskih oruđa.

Nastupaju:

na dan 3. 3. posle podne, ili 4. 3. u zoru (zapovest će se dati bežičnim putem):

glavnina borbene grupe sa prostora Prekaja u južnom pravcu do južne ivice šume između M. Tičevo (12 km seve-rozapadno od Bos. Grahova) i Kuk (1,5 km južno od Podića), sa težištem u prostoru M. Tičevo i rezervom u prostoru Ple-ćaš (4 km severoistočno od M. Tičeva).

Odatle uspostavlja vezu sa Borbenom grupom „Diče" na Kruškovcu i priprema se za produženje prodora u južnom pravcu, preko V. Tičeva na Peulje (na drumu Bos. Grahovo — Livno), sa desnim krilom preko visinskog grebena Marino brdo, a levim krilom preko visova Visibaba, Vranjoša Greda.

Borbena grupa „Han" (ojačana 1 vodom tenkova i 1 vodom protivavionskih oruđa) polazi sa prostora Poljice, po mo-gućstvu 3. 3. posle podne, u južnom pravcu radi ovlađiva-nja raskrsnicom drumova kod Rore i visova M. Kik i V. Kik (na ovim visovima je težište) i obezbeđenja borbene grupe prema jugu, prema planinskom masivu Šator pl. i radi obezbeđenja novog druma, koji od Rore vodi ka zapadu u Bos. Grahovo.

Dalji pravac prodora ove borbene grupe je prema jugu, u prostor Popoviči, a odatle glavninom — zaokrećući ka zapadu — na prostor Međugorje, potom grebenom preko Velikog Brda u prostor Vaganj Dol, Dugi Dol, a sa jednom ojačanom četom iz s. Popovići u jugoistočnom pravcu, preko Okruglaša, Bastika u prostor oko sela Bran ješci.

Borbena grupa obezbeđuje glavninu divizije, koja nastupa zapadno od nje i održava vezu sa najzapadnijom kolonom 369. divizije, koja nastupa na Glamoč, drumom istočno od Šator Pl.

Vod tenkova i vod protivavionskih oruđa, pri polasku iz prostora Rore upućuju se drumom u Bos. Grahovo, radi pojačanja glavnine puka.

Alpinski vodovi Borbene grupe „Brozer", pri polasku sa linije druma Bos. Grahovo — Rore, upućuju se na planinu Šator.

Borbeno komandno mesto Haba puka: isprva kod rezerve, potom pravcem preko V. Tičeva.

c)   3. divizion brdskog artiljerijskog puka:

u početku, sa prostora neposredno severno od Runjevice, pomaže nastupanje Borbene grupe „Smithuber", uključivo i Borbenu grupu, „Diče", i tek 3. 3. uveče prelazi u od-sek Borbene grupe „Brozer", i u prostor s. Prekaja, da bi potom — potčinjen ovoj grupi — učestvovao u prodoru do druma Rore — Bos. Grahovo. Sa tog prostora će divizion, u skladu sa novim zapovestima, potpomagati obadve borbene grupe u njihovom daljem nastupanju ka jugu.

d)   SS-potpukovnik Šerhaufer, sa izviđačkom četom 1. brdskog lovačkog puka i neboračkim bataljonom 2. brd. lov. puka, obezbeđuje u Bosanskom Petrovcu ovaj važni saobraćajni čvor i ovu važnu osnovicu snabdevanja i odavde obsz-beđuje krstarenjem drumove prema Bihaću do Vrtoče, prema Drvaru i prema Ključu.

S vremena na vreme preduzeti izviđanja u Grmeč planinu, serevno od Bosanskog Petrovca.

e)   SS-major Stratman, sa

2 pukovske patrolne čete, 1 vodom protivavionskih oruđa, brani mostobran u Ključu.

f)   Divizijska štabna — lovačka — četa i konjički eskadron: obrazuju divizijsku rezervu u Drvaru.

3.) Komandne veze:

žično, bežično, pomoću kurira na motociklima i pomoću aviona tipa „Roda", zatim optički, svetlosnim uređajem i signalnim zastavicama (naročito skrećem pažnju na signalne zastavice, da bi se veza između kolona stalno održavala). Divizijski istureni centar veze:

Prekaja i na drumu Drvar — Bosansko Grahovo, u skladu sa napredovanjem radova na opravci i rekonstrukciji.

4.) Divizijska borbeno komandno mesto: Počev od 2. 3. u 14,00 č.:

Rokvići (6 km severno — severoistočno

od Drvara)

počev od 3. 3. ujutru: Drvar,

najzad na drumu Drvar — Bos. Grahovo — Iivno, duž druma.

5.) Angažovanje vodova oklopne čete ostvarivati uvek pod vatrenom zaštitom artiljerije i po mogućstvu pod zaštitom obezbeđujućih pešadijskih delova, što do sada, na žalost, nije uvek bio slučaj, te su usled toga morali da budu propuštani mnogi povoljni taktički momenti i tenkovi bez potrebe bili izloženi opasnosti.

6.) Naročito se ukazuje na potrebu koncentrisanog angažova-nja teških oružja u bataljonskom sastavu. Gde su protiv-oklopna i lovačka oruđa iz pukovskog sastava, zbog komunikacijskih teškoća, pridata jednom bataljonu, komandant ovog bataljona mora ovo oružje angažovati u smislu borbenog plana, a ne dopustiti da ono sledi bataljon pozadi,, neupotrebljeno.

7.) Još jednom se ukazuje na potrebu da se bezuslovno moraju zahtevati svetlosni znaci po širini i dubini, pošto imamo nepotrebne gubitke.

8.) Izveštaji o situaciji[7] moraju se dostavljati što češće, a ista tako obratiti pažnju na međusobnu orijentaciju operativno--taktičkih grupa pomoću bežičnih izveštaja i kurirskih kon-takata.

9.) Obratiti pažnju na avionske znake raspoznavanja kod uočavanja sopstvenih aviona, kako ne bi nastalo nepotrebna ugrožavanje.

10.) Teško oružje Borbene grupe „Brozer" uputiće se 3. 3. iz Drvara, u skladu sa nastupanjem Borbene grupe „Diče",, na visoravan Pod, a odatle preko novog druma u Prekaju.

11.) Snabdevanje Borbene grupe „Brazer" i Borbene grupe „Diče" hranom i municijom uslediće u toku 3. 3. u prostoru Prekaje.

12.) Prtljažne komore privući 3. 3. do Drvara.

13.) 369. pešadijska divizija dospela je 1. 3. sa desnim krilom do s. Mihajlčići, Palalići, a sa centrom do Mliništa (24 km jugozapadno od Mrkonjić-Grada), gde je naišla na jak otpor neprijatelja[8].

Borbena grupa „Han" nastojaće stalno da sa njim održava vezu.

Komandant divizije

A. Fleps

SS-grupni vođa i general-potpukovnik Vafen SS

Razrez dostavljanja:

. . .[9]

1Snimak originala (pisanog na mašini) u AVII, NAV—T-354, r. 145, s. 3786419—24.

2 i 3Dopisano rukom.

4  i 7Vidi dok. br. 13 i 28. Opširnije o borbama SS-divizije „Princ Eugen" protiv jedinica NOVJ u martu 1943. vidi tom IV, knj. 10, dok. br. 171, 175, 176, 181, 189, 193, 198, 203, 206, 212, 215, 218, 221, 227, 231, 234, 238, 241, 242 i 246.

5U originalu piše: Gefechtsgruppe.

6U originalu piše: Kampfgruppe.

8Nemačka 369. legionarska divizija zauzela je 1. marta 1943. s. Mli-nište i produžila nadiranje u pravcu Glamoča. Pred ovim snagama i SS-divizijom „Princ Eugen" i domobranskom 3. brdskom brigadom povukli su se u prostor s. M. Tičevo i s. Peulje 4. i 8. krajiška NOU brigada, 2. bat. 7. krajiške NOU brigade i Prateći bataljon i bolnica 1. bosanskog udarnog korpusa NOVJ (tom IV, knj. 11, dok. br. 8—10, 12, 168, 169 i 320).

9Zbog ograničenog prostora izostavljena su imena borbenih grupa i odeljenja kojima je ova zapovest dostavljena.


Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument