ZBORNIK DOKUMENATA VOJNOISTORIJSKOG INSTITUTA: TOM XII - DOKUMENTI NEMAČKOG RAJHA - KNJIGA 3
Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument


ZABELEŠKA NAČELNIKA ZA POZADINU KOMANDANTA JUGOISTOKA OD 4. MARTA 1943. O ORGANIZACIJI POLICIJSKE VLASTI NA TERITORIJI NDH[1]

NAČELNIK POZADINE[2]

Predmet: Hrvatska 

4. mart 1943

Poverljivo

Vođeni su razgovori s jedne strane između firera, general--pukovnika Lera[3] i feldmaršala Kajtela[4], kao i razgovori između rajhsfirera SS i načelnika OKW po pitanju „kakve su mogućnosti za organizaciju izvršne vlasti na teritorij ama Hrvatske koje su oslobodile nemačke jedinice"? U tom smislu ge-neral-pukovnik Ler je predložio jedan memorandum o političkoj eksploataciji vojnih uspeha u Hrvatskoj, koji se privremeno nalazi kod generala Jodla.[5] Osnovna koncepcija memoranduma, prema interpretaciji generala Varlimonta[6], je sledeća:

Radi unutrašnjeg jačanja hrvatske države i umirivanja očišćenih teritorija, potrebno je uspostaviti nemačku „upravu" odozdo do gore. U tom smislu, rajhsfirer SS je dao svoju sa-glasnost da će u Hrvatsku uputiti nemačku žandarmeriju i policiju, koja treba u pozadini fronta da formira uporišta.[7] Na osnovu ovakve policijske izvršne vlasti, docnije bi se postepeno formirala upravna izvršna vlast. Rajhsfirer SS smatra da ove snage treba da predstavljaju snage koje prate Vermaht na određenoj teritoriji, a u sklopu ugovora koji su skopljeni sa hrvatskom državom u odnosu na operacijska područja. Biće potrebno da se uspostavi sklad između vojnih komandi i anga-žovanja pomenutih snaga sa ciljem da se vojne snage oslobode a da se, na drugoj strani, policijskim akcijama ne poremete mere koje preduzimaju [vojne] jedinice. Prvi nacrt koji je bio predmet diskusije kod rajhsfirera SS (Komandni ured) je u pripremi. U projektu se nije govorilo o drugoj fazi, to jest o fazi kada jedinice budu napustile tu teritoriju.

Feldmaršal je danas po podne, u vezi pitanja njegovog razgovora sa rajhsfirerom SS, izneo sledeće:

Rajhsfirer SS će upotrebiti žandarmeriju i policiju sa na-merom da u saradnji sa hrvatskom upravom (predsednici op-ština, odbornici) organizuje žandarmerijske stanice, jačine 5—8 ljudi, koje će držati u svojim rukama izvršnu vlast.[8] Ove policijske stanice vrbovaće ljude u okviru stanovništva, pošto po mišljenju rajhsfirera SS u Hrvatskoj ne postoji policija, a ustaše predstavljaju razbojničku bandu. „Narodni zborovi na trgovima", kako se feldmaršal izrazio, treba da predstavljaju prvu meru u uspostavljanju opšteg smirivanja. Nakon toga, postepeno će se vlast preneti na hrvatske gradonačelnike. Komandant SS-policije[9] koji će biti tamo postavljen, radiće prema direktivama rajhsfirera SS, koji sam lično neće istupati, i, kao što je diskutovano, vojne uprave će u tom smislu predstavljati paravan.

Primedbe načelnika za pozadinu:

1.) Treba izdati direktivu u kojoj će se precizirati prostorija koja treba da predstavlja pozadinsku operativnu zonu i koja mora biti vojnički razgraničena. Za ovu teritoriju, kao organ za vezu sa višim SS i policijskim vođom treba da bude određen general fon Glez-Horstenau.

Ovaj organ će istovremeno predstavljati vojnu sponu sa hrvatskom državom.

2.) Projekt koji će regulisati pitanje komandovanja treba da predvidi zadatke jedne takve, zakamuflirane policijske izvršne vlasti na toj teritoriji.

Dostavljeno:

. . .[10]

Načelniku Qu. Qu. (Uprava) Qu. (V)

1Snimak originala (pisanog na mašini) u AVII, NAV—T-77, r. 788, s. 5517500—1.

2U originalu piše: „Chef Qu".

3Aleksander (Alexander Lohr)

4Vilhelm (Wilhelm Keitel)

5Alfred

6Valter (Walter Warlimont)

7 i 8Nemačka okupaciona uprava u NDH upotpunjena je 21. aprila 1943. organizovanjem nemačke policije i pol cijske uprave sa SS-briga-denfirerom Konstantinom Kamerhoferom. On je na toj teritoriji formirao pet policijskih oblasti, koje je podelio na 18 policijskih okruga i u njima 110 žandarmerjskih komandi i 450 žandarmerijskih stanica (AVII, NAV—T-77, r. 788, s. 5517478—89; T-501, r. 268, s. 39—40; H. I. Neufeldt, I. Huck, G. Tessin „Zur Geschichte der Ordnungspolizei 1936—1945" als Manuskript gedruckt, Koblenz, 1957, Teil Georg Tessin, str. 73—76; Antun Miletić, Prilog proučavanju eksploatacije prirodnog i privrednog potencijala Bosne i Hercegovine od strane Trećeg Rajna, AVNOJ i narodnooslobod lačka borba u Bosni i Hercegovini (1942—1943) Rad, Beograd, 1974, str. 254—278).       

9Na tu dužnost u NDH je postavljen Konstantin Kamerhofer.

10Potpis nečitak.


Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument