ZBORNIK DOKUMENATA VOJNOISTORIJSKOG INSTITUTA: TOM XII - DOKUMENTI NEMAČKOG RAJHA - KNJIGA 3
Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument


DESETODNEVNI IZVEŠTAJ KOMANDUJUCEG GENERALA I KOMANDANTA U SRBIJI OD 1. MARTA 1943. KOMANDANTU JUGOISTOKA O VOJNO-POLITIĆKOJ I PRIVREDNOJ SITUACIJI I DIVERZIJAMA NA KOMUNIKACIJAMA I OBJEKTIMA U SRBIJI[1]

WB 1081[2]

Poverljivo

Prilog 1[3]

H. Qu.,l. 3. 1943.

KOMANDUJUCI GENERAL I KOMANDANT U SRBIJI

Ia, Pov. br. 689/43

Predmet: Izveštaj o situaciji za period

od 21. 2. do 28. 2. 1943. Prilozi: 2 (samo komandantu Jugoistoka)

KOMANDANTU JUGOISTOKA (Komandi Grupe arm. „E")

I. POLITIČKA SITUACIJA                           

Raspoloženje širokih masa stanovništva je potišteno i puno iščekivanja. Govor Gebelsa[4] i proklamacija firera, iz bojazni da bi posle sloma Nemačke i Balkan mogao biti preplavljen boljševizmom, imali su za nas povoljan odjek.

U vladi Nedića ponovo je došao do izražaja izvestan preokret u raspoloženju, jer se njihove nade o povećanoj samostalnosti, naročito u pogledu sopstvene izvršne vlasti, nisu do sada ispunile.

II. SITUACIJA KOD NEPRIJATELJA

Zaoštravanje neprijateljske delatnosti, koje je nastupilo krajem prethodnog perioda o kome se izveštavalo, opet se nešto smanjilo tokom ovog perioda. Broj sabotaža i prepada pao je od 125 na 99. U njima su glavni učesnici pretežno bili komunisti. Oštra, munjevito izvedena reakcija okupacionih snaga putem skoro 600 streljanja za odmazdu u periodu za koji se iz-veštava, za sada je sprečila pojačan odziv na Titove i DM-ove pozive na sabotažu. One bande, koje još uvek teraju svoje ne-podobštine, ne mogu se, verovatno, ni još toliko strogim merama odmazde impresionirati. Njih treba uništiti samo ofan-zivnim borbenim dejstvima.

Težište DM-pokreta leži za sada u hercegovačko-bosanskom području. U Srbiji je jedino DM-ov štab za železnice, prvi put u većem obimu, pokušao u ovom periodu da ošteti materijal koji se prevozio, postavljanjem paklenih mašina na delu pruge Niš — Skoplje. Mere nadzora, koje su naređene nakon što se saznalo za tu nameru, došle su do punog izražaja. Sve divizije, izuzev jedne, pravovremeno su otkrivene. Sabotaže su izvedene nestručno i primitivnim sredstvima. U međuvremenu su ponovno bile javno obnarodovane, duž železničkih pruga, oštre mere odmazde za svaki pokušaj sabotaže, uz napomenu na dosadašnju bezuspešnu sabotažnu delatnost.

Prema raspoloživim obaveštenjima, za sada se ne može očekivati da će imati bilo kakve praktične posledice nastojanje da se postigne saradnja između Tita i DM [upr]kos oštrom diplomatskom pritisku preko Londona, sem ukoliko neki preuranjeni sukob nemačkih i DM-snaga u području Mostara ne da povoda ovim poslednjima da sarađuju sa komunistima. U Srbiji, u svakom slučaju, traje u punoj oštrini neka vrsta tajnog rata obeju grupa međusobno.

Situacija u Srbiji može se za sada sažeto oceniti da se odlučujući preokret na gore ne može očekivati bez podsticaja spolja, bilo iskrcavanjem neprijatelja ili razvojem u Hercegovini.

III. TAKTIČKI POLOŽAJ I NAMERE

U celini nepromenjeno. Ofanzivno suzbijanje bandi moralo je kod 704. pešadijske divizije uglavnom biti obustavljeno zbog povlačenja daljih borbenih delova i priprema za izmenu formacije. Ova [divizija] će se i ubuduće morati ograničiti na lokalne poduhvate. Bugari su izveli niz manjih poduhvata, koji su imali odličnih uspeha tada kada su nemačke policijske jedinice sarađivale sa njima, kao, na primer, pri pretraživanju Kraljeva, gde je bilo uhapšeno preko 150 sumnjivih. Srpska državna straža, u slučaju kakve ozbiljnije potrebe, nije, kao ni ranije, nikakav pojačavajući činilac naše borbene moći. U periodu za koji se izveštava, dezertiralo je 116 ljudi, a od toga su se tri čoveka vratila bez oružja. Uprkos tome Srpska državna straža je korisno poslužila u borbi protiv razbojnika i komunističkih bandi i njene usluge bi se, pod sadašnjim okolnostima, teško mogle zanemariti.

U toku jedne veće akcije uhvaćeno je 196 bivših jugoslovenskih oficira i otpremljeno u zarobljeništvo. Radi se pri tom o oficirima koji nisu pripadali ni Srpskoj državnoj straži ni Srpskom dobrovoljačkom korpusu ni državnom upravnom aparatu. Uklanjanje ovih oficira usledilo je samo kao mera predostrož-nosti.

U Beogradu i severozapadnoj Srbiji vlada mir. Izviđanje i hvatanje veze sa hrvatskim službenim organima preko granice na Drini nije privremeno pokazalo nikakvu uznemirenost u pojasu pred Drinom. Ali situacija se tamo može ubrzo izmeniti zbog četničkih pokreta u Bosni i komunističkih snaga.

U jugozapadnoj Srbiji su, sada kao i ranije, aktivne pokretne DM-bande, čiju delatnost slabe bugarske snage nisu u stanju bitno da ometaju. Načelnik štaba bugarskog Okupacionog korpusa će sledećih dana uspostaviti naređeno povezivanje sa divizijom „Taurinenze" u Pljevljima. Može se dogoditi da pomeranje demarkacione linije, koje treba sprovesti 15. 3. u skladu sa postignutim sporazumima u Rimu u novembru 1942. godine,[5] dovede do pojačanog nemira, naročito što Italijani za poseda-nje nove linije upotrebljavaju crnogorsku miliciju (jedinice DM).

U jugoistočnoj Srbiji su nemačko-srpsko-bugarski poduhvati protiv komunističkih bandi, koji su bili u toku u proteklom periodu, doveli samo do potiskivanja bandi u planinu, ali ne i do njihovog uništenja. U južnom delu kruševačkog sreza, koji se i sada kao i ranije računa za najnemirniji u Srbiji, Policijski bataljon „Binder", koji je tamo već duže vreme angažovan, imao je, uz sopstvene gubitke, dobre uspehe u borbi protiv komunista.

U severoistočnoj Srbiji su se sabotažna i banditska dejstva nadalje smanjila, nakon što su četnici DM u ovom području izgleda dali uputstvo da se ništa ne preduzima protiv nemačkih naređenja. Ipak, u stvarnosti, srpska uprava u nižim instancama u ovom području stoji ili potpuno pod uticajem četnika DM, ili su predsednici opština, osobito u požarevačkom srezu, najvećim delom pobegli u okružna i sreska mesta, nakon što im nije mogla biti obezbeđena mesna zaštita od strane srpske policije ili nemačkih snaga. Srpska državna straža je u ovom području prikupljena u dve čete, a akcije za razoružanje i dezertiranje imaju za posledicu da istovremeno prestaje svaka policijska zaštita mesne srpske uprave.

U centralnoj Srbiji, naročito u severnom području Rudnika, komunističke bande su, pod veštim i poduzetnim vodstvom, stvorile izvesno težište prepadne i sabotažne delatnosti. Zbog banditskog terora, srpska uprava u ovom području radi uz najveće poteškoće. Angažovanje čete „Brandenburg", delova Srpskog dobrovoljačkog korpusa, kao i bugarskih trupa, nisu još omogućili da se bande uhvate. Za sada nedostaju snage da se u jednom većem poduhvatu razbiju bande.

Hitno je poželjno da se što skorije otpuste glavni borbeni de-lovi štaba i 1. i 2. bataljona 724. puka.

IV. VAZDUŠNA SITUACIJA

Neprijateljska vazdušna delatnost bila je neznatna. U noći 18/19. 2. javljen je jedan, a u noći 19/20. 2. dva neprijateljska leta ka istočnoj Srbiji.

V. PRIVREDA I SAOBRAĆAJ

Snabdevanje velikih pogona bilo je zadovoljavajuće, a ono stanovništva nepromenjeno. Obavezna služba za rad sposobnog civilnog stanovništva na terenu se sabotira prema [raspoloživim] snagama, a u Beogradu pokazuje više uspeha. U Beogradu je, prema naređenju ministra unutrašnjih poslova, obaveza radne službe propisana za 17 — 21-godišnjake. Isporučivanje kukuruza je i sada, kao i ranije, nezadovoljavajuće. Značajnije ometanje saobraćaja ili zaprečavanje na cestama nije zabele-ženo. Saobraćaj brodova Dunavom opet je započeo.

Dostavljeno:

. . . 6

Bader

Sabotaže i prepadi:

U vremenu od 16. 2—25. 2. javljeni su slučajevi sabotaže: (Brojke za period od 6. 2.—15. 2. priključene su u zagradama)

Sabotaže na železnici

Razaranja na putevima

Sabotaže na uređajima veze

Prepadi na nemačke trupe

Ostali prepadi (uključujući prepade na opštine)

99 (125)

4

( 6)

v )

6

( 8)

( 1)

89

(110)

 

     

Gubici

   
 

od

16.

2.-25. 2. 1943.

   
     

mrtvih

ranjenih

nestalih

Nemci

   

7

11

— —

Bugari

   

2

--------

Ljudstvo

Organizacije

Tot

1

--------

Srbi

   

30

19

— 24

     

39

31

— 24

U periodu za koji se izveštava dezertiralo je iz srpskih legalnih jedinica 116 ljudi, od toga se troje vratilo bez oružja.

mrtvih ranjenih zarobljenih-uhapšenih

Gubici neprijatelja                  291                12                945

Jedan odbegli zarobljeni crvenoarmejac opet je uhvaćen.

Plen od 16. 2. do 25. 2. 1943.

92 puške, od toga 1 lovačka puška

3733 zrna municije, od toga 50 protivavionskih metaka 12 mm

2 sanduka mitraljeske municije

34 ručne bombe

32 pištolja

7 lakih mitraljeza

2 kg baruta

2  teška mitraljeza

4  sanduka baruta

1  radio-aparat

3  pisaće mašine

5  konja 3 vola

2  dogleda

1 mala avionska bomba

1Snimak originala (pisanog na mašini) u AVII, NAV—T-501, r. 249, s. 27—31.

2  i 3Dopisano rukom.

4Jozef (Goebbels, dr Joseph Paul)

5Dogovor o modifkaciji demarkacione linije između područja ko-mandujućeg generala i komandanta u Srbiji, s jedne strane, i teritorije „Velike Albanije" i Guvernatorata Crne Gore, s druge strane, održan je od 4. do 17. novembra 1942. u Rimu (AVII, NAV—T-77, r. 1291, «. 335—7).

6Zbog ograničenog prostora, izostavljena su imena komandanata i odeljenja kojima je ovaj izveštaj dostavljen.


Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument