ZBORNIK DOKUMENATA VOJNOISTORIJSKOG INSTITUTA: TOM XII - DOKUMENTI NEMAČKOG RAJHA - KNJIGA 3
Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument


OBJAŠNJENJE KOMANDANTA JUGOISTOKA OD 21. NOVEMBRA 1943. O SKLAPANJU SPORAZUMA S KOMANDANTIMA ČETNIČKIH ODREDA DRAŽE MIHAILOVIĆA[1]

Strogo poverljivo

 

Ic/AO, br. 2171/43. str. pov. II prilog

Prepis

8 primeraka

2. primerak

H. Qu., 21. 11. 1943.

KOMANDANT JUGOISTOKA (K-da Gr. A. ,,F")

Ic/AO, br. 2171/43. str. pov.

1.) Kao rezultat pregovora koje duže vremena vode, u najužoj saradnji, specijalni opunomoćenik Ministarstva spoljnih poslova[2] i komandant Jugoistoka sa vođama četničkih odreda, sklopljen je sporazum koji predviđa oružano primirje ograničeno na određeni prostor i povremeno zajedničko vođenje borbe protiv komunizma.[3]

2.) Preduslov za ovaj sporazum bio je, a ostaće i u slučaju sklapanja novih sporazuma, da četnički odredi:

a) prekinu sa borbenim i sabotažnim dejstvima protiv ne-mačkog Vermahta, njegovih saveznika koji se sa njim zajednički bore na svom zemljištu i Muslimana,

b) prilikom učestvovanja u zajedničkim borbama protiv komunista, budu potčinjeni nemačkom komandovanju,

c)prekinu sve veze sa silama koje se nalaze u ratu sa Nemačkom i da izruče štabove za vezu tih sila, koji se nalaze kod njih,

d) učestvuju u zajedničkoj propagandi protiv komunizma.

3.) Sve oficire treba obavestiti o sledećem:

a) Dosadanja zabrana za saradnju sa četničkim odredima i pojedinačnim bandama zasnivala se na čvrstoj orijentaciji najvišeg četničkog vođe Draže Mihailovića da bezuslovno vodi borbu protiv Nemačke i njenih saveznika, čega se on do sada nije odrekao.

b) Izjava pojedinih četničkih vođa da žele voditi borbu protiv komunizma zajedno sa nemačkim Vermahtom, dobila je novu dimenziju posmatrana u svetlu opšte procene neprijatelja i njegovih pozicija na prostoru Jugoistoka i spoznaje da pokret komunističkih bandi, koji dokazano prima idejnu i materijalnu pomoć od SSSR, predstavlja glavnu opasnost. Zbog toga se moralo pristupiti preispitivanju četničkih ponuda.

c)& Od nedavna lojalna orijentacija pojedinih četničkih odreda ne srne se uopštiti, jer još i danas četničke bande izvode prepade i sabotaže.

d) Jedinicama se i nadalje zabranjuje da stupaju u pregovore sa četničkim odredima. Pojave samovolje mogu samo da smetaju vezama koje su uspostavljene sa strane najviših vojnih i političkih ustanova i da time izazovu velike štete za opšte komandovanje na prostoru Jugoistoka.

e) Lokalne četničke vođe, koje se nude da učestvuju u zajedničkoj borbi, treba upućivati na najbliže ustanove Abvera ili Službe bezbednosti.

f) Propagandu protiv četničkog pokreta treba obustaviti, njeno ponovno oživljavanje zavisiće od razvoja novostvorene situacije.

pot. baron fon Vajks

general-feldmaršal

Dostavljeno:

. . . [5]

F. d. R. d. A.

. . . [5]

generalštabni potpukovnik

Dostavljeno

. . . [6]

1 Snimak overenog prepisa originala (pisanog na mašini) u AVII, NAV-T-77, r. 883, s. 5631870—1.

2 Herman Nojtaaher (Hermann Neubacher)

3 Vidi dok. br. 160. Obaveštajno odeljenje 15. brd. A.K. izvestilo je 19. novembra 1943. Komandu 2. okl. A. da sarađuje sa četnicima DM i da se to borbeno sadejstvo sastoji u tome što četnici DM obezbeđuju glavnu saobraćajnicu Bihać — Gračac — Knin — Drniš — Šibenik, vrše izviđanje u korist Vermahta i ubacuju se na oslobođenu teritoriju NOVJ. Kao najpouzdaniji četnički komandanti sa kojima se samđuje pomenuti su: Rokvić, Đujić i Drenović (AVII, NAV-T-314, r. 566, s. 342—3). Na području Bajina Bašta — r. Drina — Tara — Bijelo Polje — Rožaj — Kos. Mitrovica — r. Ibar — Kraljevo — Čačak — Užice sporazum o za-jediničkoj borbi protiv snaga NOVJ sklopili su major Lukačević i voj-noupravni komandant Jugoistoka 19. novembra 1943 (AVII, NAV-T-77, r. 882, s. 630919). U telegramu komandanta Jugoistoka od 29. novembra 1943. Vrhovnoj komandi Vermahta piše:

„Komandant Jugoistoka javlja da je 28. novembra 1943. između vojnoupravnog komandanta Jugoistoka i četničkog vođe Kalabića sklopljen sporazum, za sada sa rokom do 31. decembra 43. da se obustave sva borbena i sabotažna dejstva i da će se omogućiti četnicima da neometano vode borbu protiv komunista.

U slučaju lojalnog pridržavanja zaključenog sporazuma, predviđeno je njegovo produženje.

Prednjim sporazumom obuhvaćeni su sledeći srezovi centralne Srbije:

Umka, Vračar, Grocka, podunavski, kosmajski, mladenovački, ople-nački, Aranđelovac, lepenički, kragujevački, gružanski, kačerski, kolu-barski." (AVII, NAV-T-77, r. 883, s. 5631872—4.) O zajedničkom sporazumu J. Simića i N. Kalabića sa vojnoupravnim komandantom Jugoistoka od 27. novembra 1943. opširnije vidi u AVII, NAV-T-77, r. 882, s. 630907—8.

4  i 6 Zbog ograničenog prostora izostavljene su komande, ustanove i ličnosti kojima je dostavljeno ovo objašnjenje.

5  Potpis nečitak.


Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument