ZBORNIK DOKUMENATA VOJNOISTORIJSKOG INSTITUTA: TOM XII - DOKUMENTI NEMAČKOG RAJHA - KNJIGA 3
Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument


IZVEŠTAJ KOMANDANTA JUGOISTOKA OD 2. DECEMBRA 1943. VRHOVNOJ KOMANDI VERMAHTA O VOJNO-POLITICKOJ SITUACIJI I PRETENZIJAMA FAŠISTIČKE BUGARSKE U REJONU TETOVA, GOSTIVARA, DEBRA, KIČEVA I STRUGE[1]

Poverljivo

KOMANDANT JUGOISTOKA K-da Grupe A. „F"

Štab, 2. 12. 43.

Operativno odelj. br. 3940/43. pov.

VRHOVNOJ KOMANDI VERMAHTA/ŠTAB OPERATIVNOG RUKOVOĐENJA/OPERATIVNO ODELJ. (KOPN. SNAGA) JUGOISTOKA

Stanje u srezovima Tetovo, Gostivar, Debar, Kičevo, Struga[2]

Niže navedene ocene oslanjaju se na izveštaj jedne vojne komisije, koja je bila odaslana u predmetno područje u vremenu od početka do sredine novembra.

Bugari tvrde da je na hiljade Bugara—Makedonaca oterano od kuće i kućišta, da su njihovi domovi spaljeni, da su nekažnjeno vršena ubistva i pljačke, da su žene napadane i silovane. Stanovništvo da nije bilo nastrojeno komunistički nego uvek pronemački. Umirenje situacije i mogućnost da zemlja bude dovedena u stanje mira Bugari vide samo u okupaciji područja putem bugarske vojske i pripajanju bugarskom kraljevstvu.

Nasuprot tome se sa zvanične albanske strane konstatuje:

Makedonsko stanovništvo nije ni na koji način bilo sistematski proganjano. Albanci su voljni da sopstvenim snagama stvore mir i red i spremni su u svako doba da makedonsko-bu-garskom stanovništvu omoguće da dođe do svojih prava,

U porastu banditskog pokreta učestvuje ne samo albanski deo stanovništva, nego se pri bandama nalazi velik deo Crnogoraca, Srba i Makedonaca. Iz nacionalističkih albanskih krugova su se za borbu protiv komunista formirale protivbande, koje kao jedini cilj pred sobom vide uništenje komunista i razbojnika.

Prema ovim događajima vojna komisija zauzima stav kao što sledi:

Ako je u opštoj političkoj zbrci za poslednje dve godine došlo do borbi između nacionalističkih i komunističkih bandi, do nasilja, paljevina i tome slično, to krivicu u prvom redu treba tražiti u tipičnim balkanskim okolnostima na Balkanu. Pljačkanjem, paljevinama i ubistvima pogođeni su svi delovi stanovništva.

Nasuprot tome, Albanci se tuže na potlačivanje i progone albanskog stanovništva na novobugarskom području u rejonu Kačanik—Skoplje.[3] Tamo živi, u zatvorenim naseobinama, oko 250.000 Albanaca, koji ni na koji način nemaju mogućnosti da učestvuju u javnom životu.

Rezime:

Razlog za nemir u spornom području je uglavnom u tome što je albanski upravni aparat zatajio, odnosno u tome što nedostaje državna izvršna vlast a time i državni autoritet. Usled italijanskog perioda okupacije kao i usled kapitulacije italijan-ske vojske, kriminalni instinkti delova albanskog stanovništva našli su podesno tlo. Komunistička i bugarska propaganda su doprinele tome da zaoštre suprotnosti između albanskih i make-donsko-bugarskih elemenata. Postoji utisak da bugarska strana treba da prema nekom koji to spolja posmatra pokaže nužnost bugarske intervencije.

Albanska vlada pa i albanski narod pokazuju težnju da s Bugarima — Makedoncima žive u miru i prijateljstvu. Velik deo bugarsko-makedonskog stanovništva zato i ne želi pripajanje bugarskom kraljevstvu. Kod Bugara međutim nikad ne dolazi do izražaja volja da se slože s Albancima.

Albanci daju izvanredno borbeni utisak. Njih treba u tom pogledu oceniti znatno više nego Makedonce.

Bugarska okupacija u sadašnje vreme bi izazvala nove nemire. Određivanje jedne nove granice u korist Bugara osetljivo bi povredilo albanski nacionalni osećaj koji se budi.

U cilju upotpunjavanja slike prilažu se dva izveštaja.

U prilogu 1, major fon Štokhauzen [von Stockhausen], od vojnoupravnog komandanta Jugoistoka, daje kratak izveštaj o tome što je doživeo kao učesnik na gore navedenom putu vojne komisije.[4]

Sto se tiče priloga 2, to je prepis jednog izveštaja rukovodioca ratne organizacije Bugarske.[5]

Za komandanta Jugoistoka

(K-da Grupe A. ,,F")

Načelnik štaba

Po ovlašćenju

Zelmajr [Selmayr]

Podela:

K-da 2. okl. A.

Vojnoupravni komandant Jugoistoka

u kući:

Obavešt. odelj.

Operativno odelj.

Operac. dnevnik

1 Snimak originala (pisanog na mašini) u AVII, NAV-T-311, r. 188, s, 75—7.

2 Vidi dok. br. 159.

3 Reč je o teritoriji Jugoslavije koju su okupirale bugarske oružane snage, odnosno teritoriji SR Makedonije.

4 U izvežtaju majora Štokhauzena stoji da u struškom srezu živi 36.882 Makedonca i 15.117 Albanaca, zatim piše o njihovim suprotnostima u verskom, kulturnom i političkom pogledu, kao i o nepostojanju želje kod Makedonaca za pripajanje Bugarskoj. U vezi s tim on predlaže da to područje okupira Nemaćki Rajh (AVII, NAV-T-311, r. 188, s. 72—3).

5 Rec je o izveštaju šefa Ispostave Abvera u Sofiji (kamufliran naziv: Kriegsorganisation) od 23. novembra 1943. o vojno-političkoj situaciji na području Tetovo — Gosti var — Debar — Kičevo — Struga (AVII, NAV-T-311, r. 188, s. 80—3).


Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument