ZBORNIK DOKUMENATA VOJNOISTORIJSKOG INSTITUTA: TOM XII - DOKUMENTI NEMAČKOG RAJHA - KNJIGA 3
Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument


ZAPOVEST KOMANDE 5. SS-BRDSKOG KORPUSA OD 2. DECEMBRA 1943. ZA OPERACIJU „CITEN" PROTIV JEDINICA NOV I POJ NA PODRUČJU DALMACIJE I JUGOZAPADNE BOSNE[1]

Strogo poverljivo

KOMANDA V SS-BRD. KORPUSA

Ia, Del. br. 190/43. str. pov.

H. Qu, 2. 12. 1943.

K-da2 okl.A [2]

Prim: 8. dec. 1943

Br. 823/43. str. pov.

Odelj. Komandant načelnik

Ia

10 primeraka 1. primerak

823/43, str, pov.[]3

KORPUSNA ZAPOVEST

za operaciju „Citen" [Ziethen]

Karta: 1:100.000

1.) Neprijateljska III i IV brigada 9. div. NOVJ nalazi se u odbrani na liniji južno od Livna, 11 km severoistočno od Posušja, severno od Posušja, 10 km severno od Imotskog, Aržano, 10 km jugoistočno od Trilja, dolina reke Cetine.

Štab IV brigade: Buško Blato (severno od Aržana)

Štab 9. div.: D. Brišnik.

U i oko Livna delovi VIII korpusa [NOVJ], Štab korpusa u Livnu.

Verovatna namera: da sa delovima VIII korpusa podrži pokrete i operacije I bosanskog korpusa [NOVJ] u rejonu Bugojno — Travnik prema jugu, zapadu i severozapadu. Pored toga moguć je prodor 9. div. [NOVJ] ka obali.[4]

2.) V i XV brd. AK u tesnom sadejstvu nastupaju borbenim grupama na Livno radi razbijanja neprijateljskih snaga. XV brd. AK nakon toga vrši demonstrativni napad od Livna prema Bugojnu, radi vezivanja snaga I bosanskog korpusa.

3.) Za izvršenje nasred pomenutih zadataka nastupaju: — Južna grupa (komanduje: 118. lov. div.) sa

a)jednom borbenom grupom: SS-korpusni art. div. 105 (mot.). glavnina 1. čete SS- korpusnog oki. bat. 105, 1 ustaški bataljon V brigade, 5/668. art. puka,

1 trofejna baterija hrvatske milicije, iz rejona Posušja u severnom pravcu na Duvno. Zadatak: Što brže zauzeti rejon istočno od Livna i sprečiti izvlačenje partizana prema istoku.

b)jednom borbenom grupom: 118. art. div., 5 tenkova SS-korpusnog okl. bat. 105, 1 hrvatski milicijski bat.. (pukovnik Šimić[5]), 6/668. art. puka, iz rejona Studenci, Lovreć prema severu na Aržano i Buško Blato.

Zadatak: Razbiti neprijateljske snage u rejonu Aržano.

c)jednom borbenom grupom: II/738. puka (bez 1 1/2 čete), 4 tenka korpusnog okl. bat. 105, 8/668. art. puka, 9/668. art. puka, iz rejona Zadvarje u severozapadnom pravcu preko reke Cetine na Trilj.

Zadatak: Razbiti neprijateljske snage koje su u prikupljanju jugoistočno od Trilja. — Severna grupa: (komanduje: XV brd. AK) sa

a)jednom borbenom grupom: štab 741. puka, IH/741, puka, 1  protivoklopna četa, 2  baterije, iz rejona Sinja u severoistočnom pravcu na Livno.

b) jednom borbenom grupom: štab 721. puka, Art. div. 144, 2 protivoklopne čete, 1 art. div. (3 baterije privremeno motorizovane), 3/Inž. bat. 114, iz rejona Knina preko Bosanskog Grahova na Livno.

4.) Operacija dobija konspirativni naziv: „Citen".

5.) Nastupanje svih borbenih grupa 4. 12. 43. ujutro.[6]

6.) Organizacija veze:

vezu sa 118. lov. div. održavati: radioni, telefonom, sa XV brd. AK: radioni, telefonom preko komande V korpusa. Između 118. lov. div. i levog suseda nakon dobijanja radio-dokumenata održavati radiom.

7.) Prilikom izvođenja operacije „Citen" naročitu pažnju treba obratiti na morsku obalu — težište Makarska, planina Mosor, jer treba računati sa mogućnošću iskrcavanja neprijatelja.

8.) Podnošenje izveštaja:[7]

Svaka 4 sata radiom ili telefonom.

A. Fleps[8]

Dostavljeno:

(u konceptu)

1 Snimak originala (pisanog na mašini) u AVII, NAV-T-313, r. 193, s. 7453852—4.

2 Pečat primaoca.

3 Dopisano rukom.

4 Opširnije o tome vidi: Fabijan Trgo, Nemačka operacija „Citen" i protivniapadi 8. korpusa NOVJ, VIG, br. 2/1957, str. 21—53.

5 Franjo. Ubijen je 9. avgusta 1944. u 23.10 č. u Mostaru kao general NDH i komandant operativnog područja Hum — Dubrovnik.

6& U borbama vođenim od 4. do 8. decembra, združene nemačko--kolaboracionističke snage uspele su zauzeti Livno i Duvno, ali nisu uspele razbiti snage 8. korpusa: NOVJ. Snage ovog korpusa su do 17. decembra tri puta pokušale zauzeti Livno, ali bezuspešno, jer je neprijatelj u tehnici i naoružanju bio mnogo nadmoćniji. No, zato su u borbama koje su trajale od 22. do 27. decembra uspele osloboditi Vrličku krajinu (Fabijan Trgo, n.č., str. 36—53).

7 Vidi dok. br. 175.

8 Artur, SS-brigadenfirer


Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument