ZBORNIK DOKUMENATA VOJNOISTORIJSKOG INSTITUTA: TOM XII - DOKUMENTI NEMAČKOG RAJHA - KNJIGA 3
Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument


DESETODNEVNI IZVESTAJ KOMANDUJUCEG GENERALA I KOMANDANTA U SRBIJI OD 20. FEBRUARA 1943. KOMANDANTU JUGOISTOKA O VOJNO-POLITICKOJ I PRIVREDNOJ SITUACIJI I DIVERZIJAMA NA KOMUNIKACIJAMA I OBJEKTIMA U SRBIJI[1]

Prilog 66

KOMANDUJUCI GENERAL I KOMANDANT USRBIJI

Ia, pov. br. 531/43

 K.T.B.

Predmet: Izveštaj o situaciji za vreme od 11 — 20. 2. 1943.

Prilozi: 2 (samo k-tu Jugoistoka)

K-TU JUGOISTOKA (K-DI GRUPE ARMIJA ,,E") I. POLITIČKA SITUACIJA

Stanovništvo je više uznemireno zato što je neprijateljska: propaganda vesto iskoristila razvoj situacije na Istoku i u Africi.

II. STANJE KOD NEPRIJATELJA

U periodu za koji se podnosi izveštaj nešto se pogoršala situacija. Broj sabotaža i prepada porastao je od 110 na 125. Događaji na istočnom frontu, a možda i Titov poziv da ga u njegovoj borbi u Hrvatskoj rasterete, doveli su do pojačane aktivnosti komunističkih odreda. Najveći broj sabotaža i prepada izvršili su komunisti, naročito one teške, kao što su prepad na k-ta 724. puka i njegovu pratnju,[2] kao i napadi na pruge i telefonske linije.

Aktivnost odreda Draže Mihailovića ograničila se na pojačane organizacione pripreme za očekivani narodni ustanak i akcije razoružavanja pripadnika Srpske državne straže. U periodu za koji se podnosi izveštaj nisu se mogli na području Srbije primetiti još nikakvi sigurni znaci zajedničkog nastupanja snaga Draže Mihailovića i komunista. Mora se, međutim, računati s time da će postići efekat pojačani pritisak anglo-ruske propagande, ako ne kod samog Draže Mihailovića, onda kod njegovih manje disciplinovanih istomišljenika.

Sažeto se može reći da u sadašnjem momentu još ne postoji akutna opasnost, ali da spremnost za ustanak u Srbiji utoliko više raste ukoliko se smanjuje rizik koji je s tim skopčan.

III. TAKTIČKA SITUACIJA

Punim angažovanjem u nizu efikasnih poduhvata, naročito u glavnoj oblasti nemira, slabe snage koje su ostale nisu ostavljale protivnike na miru. Oštre mere odmazde, koje su posle svakog napada preduzimane protiv istomišljenika izvršioca, delovale su zastrašujuće, bar na odrede Draže Mihailovića.

Odvlačenjem bugarskih protivavionskih topova 8,8 sm u Bor i odlaskom još 2 voda 12. oki. čete za specijalnu namenu, pomoćnog oklopnog voda i borbenog ešelona štaba, kao i dva bataljona 724. puka, još se više smanjila odbrambena snaga na području Srbije.

U Beogradu vlada mir. Stalnim akcijama hapšenja uspešno je sprečen pokušaj da se organizuju komunističke i Mihailovićeve centrale.

U severozapadnoj Srbiji vlada mir. U jugozapadnoj Srbiji ose-ćala se neznatna aktivnost ostataka Mihailovićevih odreda. Nasuprot tome, komunistički štrajkaški pokret u rudniku Lisa, potpirivan terorom bandi, nametnuo je potrebu da se angažuju bugarske jedinice. U sporazumu sa Italijanima, naređeno je da se uspostavi veza između bugarskih jedinica i italijanskih bataljona koji se nalaze u Sjenici i Novoj Varoši. Trenutno postoji mala verovatnoća da dođe do ugroženosti jugozapadne granice, pošto su Mihailovićeve snage koje se nalaze u Crnoj Gori počele da obrazuju odbrambeni front protiv Titovih komunističkih odreda koji nadiru sa zapada. U jugoistočnoj Srbiji su bugarske jedinice, Srpska državna straža i nemačke policijske jedinice akcijom pod komandom Bugara odbacile komunističke bande u planine, ali ih nisu uništile. U istočnoj Srbiji su komunistički i Mihailovićevi odredi bili mnogo aktivniji zato što nije bilo dovoljno bugarskih jedinica. U severoistočnoj Srbiji bilo je težište neprijateljske aktivnosti, naročito komunističke (prepad na k-ta 724. puka, sabotaža u Boru i Kostolcu, koja je nanela veliku štetu privredi, kao i napad na žičaru Majdanpek). U nizu uspešnih i energičnih poduhvata 704. pd zarobljen je veliki broj aktivnih ustanika i sumnjivih lica, koji su, ukoliko nisu morali biti streljani, upućeni na prisilan rad. Ipak nisu mogli biti uhvaćeni komandanti bandi, tako da se u tom rejonu mora i dalje računati sa pojačanom neprijateljskom aktivnosti. U srednjoj Srbiji, naročito u srezu Kru-ševac i na području severno od Rudnika, pojačala se komunistička aktivnost. U uspešnim operacijama protiv odreda Draže Mihailovića učestvovali su naročito Četa „Brandenburg" za naročitu namenu i jedan policijski bataljon koji je bio anga-žovan protiv komunističkih bandi u srezu Kruševac.[3]

IV. NAMERE

Rasformiranje četničkog bataljona C-37 Matića[4] i C-54 Mašana Đurovića[5]. Formiranje jednog muslimanskog bataljona na jugozapadu. Premeštanje IV bataljona Srpskog dobrovoljačkog korpusa na područje četničkog bataljona C-37 radi obezbeđenja demarkacione linije na jugozapadu.

Privremeni odlazak borbenih ešelona dvaju bataljona, naređeno preformiranje 704. pd u lovačku diviziju[6] i njena priprema za nove zadatke neminovno će dovesti do manje aktivnosti na tom području. Planirano izvlačenje 704. pd koje treba da započne 1. 3. nameće potrebu da se po svaku cenu na vreme dostavi dostojna zamena.

V.   SITUACIJA U VAZDUHU

Vazdušna aktivnost neprijatelja bila je neznatna. Za 2 aviona koji su osmotreni, nije se moglo sigurno utvrditi da su neprijateljski.

VI.  PRIVREDA I SAOBRAĆAJ

Ishrana radnika u pogonima važnim za rat obezbeđena je dopremanjem kukuruza. Još uvek je velika potreba za radnom snagom, a obavezan rad srpskih radnika sporo se sprovodi u delo. Nešto je porastao novčani opticaj. Otpremanje kukuruza i dalje se sabotira svim sredstvima i daje sve manje rezultate. Zbog ponovnog odlaska još nekih nemačkih jedinica, dok su zadaci ostali isti, nije se moglo staviti na raspolaganje dovoljno snaga za prisilno ubiranje poreza.

U periodu za koji se podnosi izveštaj, zbog sabotaže kod Sta-laća bio je prekinut saobraćaj 7 časova na glavnoj pruzi Beograd — Niš. Zbog miniranja skretnica i napada na stanice bio je po 16 časova u prekidu saobraćaj na sporednim prugama Lajkovac — Čačak, Mladenovac — Lajkovac i Stalać — Kuršumlija.

Bader

Dostavljeno:

K-tu Jugoistoka (2x)

K-tu nem. trupa u Hrvatskoj

Ia

O.Qu.

Ic

K.T.B.

Sabotaže i prepadi:

U periodu od 6. 2. do 15. 2. izvesteno je o sledećim slučajevima sabotaža: (brojevi u zagradama su za period od 26. 1 — 5. 2.)

Sabotaže na pruzi

 

6 (8)

Rušenje puteva

 

- (-)

Sabotaže na telefon.

linijama

8 (1)

Prepadi na nemačke

jedinice

1 (3)

Ostali prepadi (uključujući

 

prepade na opštine)

 

110 (98)

   

125 (110)

Gubici

   

od 6 — 15. 2. 1943.

   
 

poginulo

ranjeno nestalo

Nemaca

5

4 —

Bugara

4

— —

pripadnika Rus.

   

zaštitnog korpusa

2

__ —

pripadnika Org.

   

Tot

2 ,__.

Srba

24

15 208

Ukupno                 35             20             208

Jedan pripadnik SDS, za koga je izvesteno da je nestao, vratio se sa oružjem, a 3 pripadnika SDS vratila su se bez oružja.

Gubici neprijatelja:                       poginulo ranjeno nestalo

191              2              701

38 zarobljenih crvenoarmejaca iskočilo (kod Niša) iz železnič-kog transporta. Ponovo je uhvaćeno 12 ljudi. U periodu za koji se podnosi izveštaj uhapšeno je u Beogradu 113 lica.

Plen od 6 — 15. 2. 1943:

99 pušaka                      2 gas-maske

740 metaka                     6,5 kg baruta

16 ručnih bombi           1rolna štapina

13 pištolja                                       

11 puškomitraljeza        1 radio-aparat (rastavljen)

1 mitraljez                   2 pisaće mašine

4 bajoneta                    16000 dinara u srebru

Pored toga, zaplenjen je veliki broj oružja, municije i predmeta opreme, kao i spisa i propagandnog materijala.

1Snimak originala (pisanog na mašini) u AVII, NAV—T-501, r. 248, s. 1353—6.

2Ovaj prepad kod s. Toponice (na putu Požarevac—Petrovac), 15.. februara 1943, izveli su delovi Požarevačkog NOP odreda (tom I, knj. 5, dok. br. 22, 23, 24, 39, 158, 159, 161 i 192).

3Reč je o akciji protiv Rasinskog NOP odreda u s. Slatini i na Velikom Jastrepcu protiv 3. jastrebačkog bataljona 1. južnomoravskog NOP odreda (tom I, knj. 5, dok. br. 25, 35 i 196).

4 i 5Svi četnički odredi koji su sarađivali sa Vermahtom nosili su oznake od C-21 do C-100. Opširnije o tome vidi Antun Miletić, n. č., VIG, br. 1, 1974, str. 189—209.

6Prema naređenju Generalštaba Komande Kopnene vojske od 5. januara 1943, divizije 15. talasa (704, 714. i 718. pešadijska divizra) treba da se preformiraju u lovačke d'vizije do 1. aprila 1943, s gotovošću za upotrebu 31. maja 1943 (AVII, NAV—T-315, r. 1243, s. 1352—6).


Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument