ZBORNIK DOKUMENATA VOJNOISTORIJSKOG INSTITUTA: TOM XII - DOKUMENTI NEMAČKOG RAJHA - KNJIGA 3
Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument


ZAPOVEST KOMANDANTA 717. PESADIJSKE DIVIZIJE OD 17. FEBRUARA 1943. POTCINJENIM JEDINICAMA ZA PROŠIRENJE MOSTOBRANA ISTOCNO OD KLJUCA[1]

Div. St. Qu., 17. 2. 1943.

Koncept

717. pešadijska divizija

Odelj. Ia Az. 16

DIVIZIJSKA ZAPOVEST

za proširenje mostobrana istočno od Ključa[2]

(Karta 1 : 50.000)

1.) Neprijatelj na južnom frontu divizije, usled napada jačih izviđačkih patrola, povlači se prema jugozapadu i jugu, — u dolini Ribnice i šumovitim predelima severno odatle verovatno još jače neprijateljske grupe. Na istočnom frontu divizije, naše izviđačke snage svuda su slabijeg neprijatelja potisle prema istoku. U Sitnici jače neprijateljske grupe (2—3000 ljudi).[3]

2.) 717. pd. proširuje mostobran prema istoku do linije D. Previja uklj. — 651 —Ljubinje uključ.[4] (1. cilj napada). Dostizanje ove linije do 18. 2., u 15.00 časova 737. gren. puk desno, 749. gren. puk levo, linija razgraničenja: Želin za 749. puk — 556 za 737. puk — 879 za 737. puk — zavijutak puta 1 km jugoistočno od Miletići.

3.) Izviđanje: jake borbene izvidnice, posle ovladavanja 1. ciljem napada, uputiti, dalje prema istoku do linije Orahovljani — Čađavica — Sitnica (2. cilj napada). Stalo je do toga da se neprijatelj jakim izviđačkim patrolama odbaci prema istoku i da se što pre dobiju podaci o razaranjima na putevima i o držanju neprijatelja.

4.) 737. gren. puk sa potčinjenom inž. četom 369. peš. div., dva brdska oruđa 670. art. diviziona i jednom tenkovskom četom (posle opravke mosta se potčinjava) osigurava sa

1. bat. desni bok divizije na liniji Majkići — 580 — 414,koju organizovati kao dnevno i noćno uporište, do smene od strane 369 (hrv.) pd.

Glavnina puka dostiže nastupajući duž puta i severoistočno odatle naređenu liniju. Uspostaviti vezu sa 749. gren.pukom.

749. gren. puk sa potčinjenom inž. četom 369 (hrv.) divizije i dva brdska oruđa 670. art. diviziona pročešljava šumoviti predeo do 1. cilja napada. Osigurava levi bok. 3. bataljon prikupiće se u Ključu kao divizijska rezerva; dalje angažovanje biće naređeno.

5.) 670. art. divizion (bez brdske baterije) potpomaže nastupanje grenadirskih pukova sa po jednom baterijom lakih poljskih haubica kod svakog grenadirskog puka, pre svega sa položaja jugoistočno od Kojadinovića i istočno od Zgona. Treba predvideti blagovremenu promenu položaja i pojedinih oruđa pri dobrom odvijanju napada. Iskoristiti daljinu gađanja.

Baterija angažovana na odseku 749. gren. puka, posle ovladavanja 1. ciljem napada premestiće se na odsek 737. gren. puka. Obe baterije upućuju se na saradnju.

6.) 717. inž. četa. posle opravke mosta kod Ključa biće na raspolaganju diviziji. Predviđeno je angažovanje na odseku 737. gren. puka.

7.) 202. tenk. bat. (bez jedne čete) od 18. 2. u 12.00 časova biće u Ključu na raspolaganju diviziji. Time se ne menja potčinjavanje jedne tenkovske čete 737. gren. puku.

8.) 727. četa za vezu uspostaviće žičanu i radio-vezu prema oba gren. puka.

9.) Glavno divizijsko previjalište od 18. 2. u Ključu.

10.) Divizijsko komandno borbeno mesto od 18. 2. u 12.00 časova u Ključu. Konačarsko odeljenje ostaje do daljeg u Sanskom Mostu.

Dostavljeno: II (bez 12—18 i 20, 21) Inž. bat. 369. pd nač. za vezu div. U štabu: Ia, lb, IVa, IVb, IVc.

U konceptu potpisao:

Dipold[5]

gen. p.pukovnik i k-dant divizije

Tačnost prepisa

. . .[6]

generalštabni major

 

1Snimak originala (pisanog na mašini) u AVII, NAV—T-315, r. 2264, s. 41—2.

2Vidi tom IV, knj. 10, dok. br. 206: zapovest komandanta nemač-kih trupa u NDH od 12. februara 1943. za izvođenje operacije „Vajs II".

3Odnosi se na jedinice 5. NOU divizije.

4O dejstvima 717. pd u operaciji „Vajs II" vidi tom IV, knj. 10, dok. br. 227, 244, 261, 272, 273, 274, 282, 289, 290, 293, 302, 303 i 306, knj. 11, dok. br. 168, 171, 176, 181, 189, 193, 198, 203, 206 i 212.

5Benignus Dippold

6Potpis nečitak.


Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument